پایان نامه با واژه های کلیدی استان هرمزگان، توسعه انسانی، ابزار توسعه، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

چه روش هايي براي كاهش عوامل تهديد كننده محیا زيست وجود دارد؟
 چگونه ميتوان از افت كیدیت محیا زيست در آينده و بروز عوامل تهديد كننده جديد جلوگیري

به عمل آورد ؟

بدين ترتی در چارچوب مشالعات شوهش در محدوده مورد مشالعه اوالً آنچه كه تحت عنوان مشالعات محیا زيست صورت ميگیرد، تنها به عنوان زير مجموعهاي از مشالعاتي وسیعتر قابل ادراك است و انیاً مشالعات محیا زيست بايد در ارتباط با ايجاد ايداري و نا ايداري محیشي در محدوده مورد مشالعه مورد بررسي قرار ميگیرد. زيرا منابی اكولوژيك و كیدیت محیا زيست در و عیت موجود است كه در نهايت چارچوب برنامهريزي زيستمحیشي در هنه توسعه محدوده مشخص مينمايد.

-2-1 بيان مسئله

طی چنددهه گذشته تحوالت منشره شهر تهران به عنوان ايتخت ايران تابی روندها وجريانها مختلف در سشح جهانی، ملی و منشرهاي ساخته است.محدوده مورد مشالعه يعنی شهرستان کرج بداليلی مانند نزديکی

به تهران و تعامل شديد با
آن بیش از یش تابی اين تحوالت
بوده
است .رهگیر اين
تحوالت به
منظوراگاهی از سمت وسو
رشد توسعهايست که در محدوده مورد مشالعه اتداق افتاده و درک
ايدار بودن
يا نبودن آنهاست تا ماحصل اين آگاهی باعث توقف روندها نا ايدار
و اصالح وبازگشت آنها در مسیر
ايدار گردد و از آسیبها
غیر قابل جبران در منشره جلوگیر
شود. در حریرت آنچه واقعیت محدوده

مورد مشالعه را مشخص و محرق ميسازد نوع تأ یر ذيري از نیروي انساني و عوامل تأ یرگذار محدوده خارج آن است که مسیر تحریق را بر آن ميدارد که به کشف و تحلیل اين مشکالت رداخته و نتايج حاصله را با واقعیت حا ر به قیاس بگذارد.

در اين تحریق کوشش شده است با شناخت و تسلا بر مداهیم، نظريهها و تکنیکهاي مشرح در ارادايم توسعه ايدار نحوه برخورد با مساله و درک عوامل و شاخصهاي معرف نا ايداري با توجه به محدوديتهاي موجود در منابی اطالعاتي و کوتاهي سازمانهايي که وظیده تولید اطالعات را برعهده دارند

تصوير درستي از و
عیت
ايداري محدوده ارائه گردد.رهیافت توسعه ايدار در حام حا ر به عنوان يک
ارادايم جهانی و الگو
قال
توسعه مورد توجه خاص کشورها توسعه يافته و در حام توسعه است.در

اين رهیافت دستیابی به توسعه حداظت از محیازيست به عنوان جزء اليندک توسعه تلری شده ااصل4 اعالمیه ريود و توسعه ايدار توسعهايست که نیازها جامعه حا ر را برطرف میسازد، بدون آنکه قدرت نسلها آينده را برا برطرف کردن نیازهايشان مورد معامله قراردهد ااصل 21د.

-3-1 اهمیت موضوع تحقیق
با اشاعه خوداگاهی زيست محیشی در آغاز هزاره سوم نگهدار و مديريت فرايندها
اکولوژيک يا
سیستمها
شتیبان حیات برا همه جوامی امر سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه از
مدهوم ايدار
جدايی ندارد.در روند توسعه انسانی مناطق توجه به ايدار حوزهها الزمه رسیدن به
توسعه
ايدار است عدم توجه به دغدغها زيستمحیشی روند توسعه را حتی با وجود دستیابی به
اهداف اقتصاد
در نهايت نا ايدار جوامی مواجه میکند که تحلیل اين روند اهمیت مو
وع تحریق را
مشخص میسازد.

-4-1 هدفهای تحقیق

هدف از ارائه اين تحریق دستیابي به چارچوب شوهشي قابل اعتماد براي بررسي توسعه ايدار است که به شرح ذيل به دو صورت اهداف اصلي و فرعي مشخص ميگردد:

اهداف اصلي:

1. شناخت نا ايداريهاي محدوده مشالعه

2. عوامل مؤ ر در نا ايداريها

3. نرش فعالیتهاي انساني در نا ايداريها اهداف فرعي:

1. تعیین شاخصهاي توسعه ايدار شهري
2. تعیین شاخصهاي توسعه ايدار زيستمحیشي

مدهوم توسعه ايدار ريشه در تاري نظريهها و تجربه توسعه و محیاگرايي دارد.امروزه رويکردهاي مختلدي را در تبیین و تشريح مدهوم توسعه و محیا اکه مهمترين نرش را در تعیین چارچوب توسعه ايدار

دارندد که به صورت عمومي و يا در گزارشهاي کندرانس جهاني محیا زيست و توسعه میتوان
ديد.مرولها که با نام توسعه ايدار میشناسیم بر يک نظم اقتصاد اجتماعی زيستمحیشی استوار شده

است اين نظم در طوم زمان از نظر محتو و روششناسی هدفها اصلی خود تغییر کرده است

-5-1 پیشینه تحقیق
با عنايت به مو وع رساله در خصوص تحلیل نرش فعالیتها
انسانی در ايجاد نا ايدار
زيست محیشی،
در يک مدهوم جامی وکلینگر در بحث گسترده توسعه
ايدار شهر
مشرح میگردد و در اين خصوص
بررسی ارتباط توسعه
ايدار شهر با محیا زيست و فضا درون شهر
از اهمیت خاصی در منتج شدن
به بحث ايدار
يا نا ايدار
زيستمحیشی در ا ر فعالیتها
انسانی در نظر گرفته میشود در اين زمینه
با مشالعه کتاب “ نگاهی نو به مداهیم توسعه” ترجمه دکتر فريد فرحی
و کتاب “مردمها
در توسعه ايدار
در کشورها
در حام توسعه” ترجمه دکتر رکنالدين افتخار
به يک نگرش تدهیم شده در مورد توسعه
ايدار شهر رسیده و در بحث محیا زيست شهر
با نگاهی بر مراالت مندرج در چندين شماره فصلنامه
محیازيست در سامها
مختلف و کتاب
“ کندرانس سازمان ملل در باره محیا زيست و توسعه” ترجمه
دکتر حمید طراوتی با درک مدهوم محیا زيست شهر
و مشالعه چندين
ايان نامه با عنوانهايی به شرح
ذيل به درک اصیل ارتباط تأ یر فعالیتها
انسانی در
ايدار
زيست محیشی رسیده است.

در تحریري با عنوان توسعه
ايدار و برآورد زيانهاي ناشي از تخري
محیا زيست امشالعه موردي

آلودگي هواي اصدهاند، اصناعیان، 1372د به تدهیم دقیق روابا تنگاتنگ محیا و ويايي دست يافته و در تحریري با عنوان تحلیل و ارزيابي توسعه ايدار شهري با استداده از سیستم اطالعات جغرافیايي .‎GIS‎مورد : شهر شاهرود، ا عزيزي، 1385د در تحریري با عنوان: بررسي و شناخت ا رات توسعه بر محیا زيست در استان هرمزگان با استداده از مدم تخري ، امنصوري، 1388د در تحریري با عنوان: توسعه ايدار و محیا زيست در ايران، اگلكار، 1388د که جز نزديکترين مو وعات مورد بررسي قرار گرفته شد، با عنوان اين شوهش بوده و یشینه بسیار مناسبي جهت ارائه تخدیف محسوب ميگردد.

-6-1 متغیرهاي تحقیق

در اين تحریق متغیرها به دو صورت وابسته و مسترل در نظر گرفته شده است که فعالیتهاي انساني را به عنوان يک عامل تأ یرگذار و همیشگي در جايگاه متغیر مسترل و نا ايداريهاي زيست محیشي را به عنوان وابسته در نظر گرفته شده است، روابا بین اين دو متغیر مو وع موردبحث در محدوده مورد مشالعه را مشخص ميکند.

-7-1 پرسشهای تحقیق

سواالت اساسي مشرح در رساله که بر روششناسي رساله تأ یرگذار بوده و هدف رساله تالش براي اسخگويي به آنها بوده عبارتند از:

• از ديدگاه ارادايم توسعه ايدار چگونه تحوالت اجتماعي، اقتصادي و فضايي اکالبدي ـ فعالیتيددر محدوده مورد مشالعه طي سه دهه گذشته قابل بررسي است؟

• نتايج ارزيابي و عیت ايداري توسعه در محدوده موردمشالعه چیست؟
• راهبردها و سیاستهاي توسعه محدوده موردمشالعه براي تحرق توسعه ايدار چیست؟

-8-1 فرضیات تحقیق
فر
یه اوم : با در نظر گرفتن توسعه ايدار شهر ظاهرا فعالیتها و تحوالت اجتماعی و اقتصاد و
کالبد
درون شهر در سه دهه گذشته در شهر کرج به طور اعم با ا ار مخرب زيست محیشی همراه بوده
و تنها در بعضی از مناطق خاص با رعايت اصوم شهر ساز
یش رفته است.
فر
یه دوم : به نظر می رسد به علت در نظر نگرفتن و رعايت نکردن موازين اصلی توسعه ايدار
شهر
در يک نگاه کلی نگر، شهر کرج با موزاين اصلي ايدار
توسعه فاصله زياد گرفته است.
فر
یه سوم: به نظر ميرسد راهبردها و سیاستهاي توسعه محدوده شهر کرج چشم اندازهاي مناسبي را
در آينده جهت تحرق موازين ايداري توسعه بوجود آورده است.

-9-1 قلمرو تحقیق

موقعیت جغرافیايي و مشخصات ستي و بلنديهاي شهر و یرامون، در شمام شهر كوههاي البرز و كندوان، در جنوب، رشته جبام مركزي فشا ويه و زرند سابق و همچنین كوههاي خرقان و در مغرب، شهرستان قزوين قرار دارد ارتداع از سشح دريا 1321 متر است.اين منشره داراي شی ماليم به طرف جنوب غربي است.در جبهه شمام و شرق وجود ارتداعات مانی توسعه است.

كرج بزرگ كه از یوستن محدودههاي سه شهرداري كرج، مهرشهر و رجايي شهر و افزودن مناطق فرديس و میان جاده به آن شكل گرفته، س از تهران سريعترين آهنگ رشد را در استان داشته و حتي باعث به وجود آمدن كانونهاي جمعیتي متعددي در حوزه استحداظي خود، مانند كمامشهر، ماهدشت، محمد شهر و مشكین دشت شده است؛ تا جايي كه امروزه ميتوان آن را كالنشهري بزرگ با جمعیتي بیش از يك میلیون ندر و وسعتي فراتر از 150 كیلومتر مربی تصوير كرد.

عوامل مساعدي را كه زمینه ساز رشد شتابان شهر كرج بودهاند ميتوان به صورت زير برشمرد:
.1
فاصلهاي نزديك اكمتر از 40 كیلومترد از مركز سیاسي و اقتصادي كشور تهران؛
.2
كیدیت نسبتاً مناس
و تعداد راههاي ارتباطي اآزادراه و دو راه اصلي جاده مخصوص و

جاده قديم كرج، متروي تهران ـ كرج و راهآهند
.3
موقعیت مكاني بر سر راههاي ارتباطي مهم كشور با شمام و غرب؛
اشكلگیري مهمترين قش
صنعتيد و در نتیجه اشتغام (در امتداد محور تهران ـ كرج ـ قزويند ؛
4. و عیت اقلیمي و تو وگرافي مشلوب؛
5. قیمتهاي بالنسبه ايینتر امالك و اجاره نسبت به شهر تهران.

به یشینه شكلگیري كرج كه نظري اندازيم ميتوانیم رد آن را در تاري تا یش از اسالم يگیريم، زماني كه روستاي كرج بر سر راه كاروان ري به گیالن و طبرستان اهمیت داشت، كرج به دلیل انتخاب قزوين به عنوان ايتخت شاه طهماس ، همچنین موقعیت ارتباطي آن با صدحات شمام غربي و مرزهاي امیراتوري عثماني و استررار بر سر راه درشكهروي ايران به ارو ا باز هم اهمیت بیشتري یدا كرد، من آنكه نرش يیالقي آن در اين خشه همواره جاذبه داشته است.

در سدة اخیر، تحت تأ یر تحوالت كالبدي تهران، فرايند شهر شدن در كرج آغاز شد و محدوده جديد آن از اتصام اين روستا با منظومهاي از روستاهاي مجاور مانند حصارك، كالك، حصار، حیدرآباد، حاجي آباد، سرحدآباد، حسین آباد افشار، صوفي آباد و. .شكل گرفت كه امروزه محلههاي دروني آن به شمار ميروند.

احداث راه آسدالته تهران ـ كرج ـ چالوس و ترمیم و ساخت راههايي به همدان، انزلي، تبريز و كرمانشاه نیز اين شهر نو ا را به چهارراه ارتباطي مهمي تبديل كرد كه به تدريج سرريز جمعیت تهران و بخشي از مهاجران وارد شده به استان در آن اسكان یدا كردند.

استررار صنايی مدرن، در اين محور، توسعه شهري را تشديد كرد و آنگاه با شهركسازيهاي متعدد محدوده آن چنان وسعت گرفت كه مرزهاي شرقي كرج بزرگ به محدوده استحداظي تهران نزديك شد. وسعت و جمعیت میلیوني كرج آن را به يك كالن شهر تبديل كرده كه خود موجد تبديل هستههاي روستايي اطراف آن به شهرهاي چند ده هزار ندري اماهدشت، محمد شهر، مشكین دشت و كمام شهرد شده است كه ساكنان آنها روزانه براي تأمین خدمات به كرج رفت و آمد ميكنند.به اين ترتی ؛ مسیري كه تهران در يكصد سام گذشته یمود در مورد كرج نیز در حام تكرار شدن است با اين تداوت كه شتاب حركت آن افزونتر نیز شده است.براي رهیز از آ ار سوء اين رشد شتابان بايد به كیدیت و جايگاه قانوني طرحهاي توسعه اهمیت و اولويت بیشتري داد و متكي به اين ابزار توسعه كالبدي ـ فضايي شهر را به سمت توسعهاي ايدار هدايت و كنترم نمود.

-10-1 روش تحریق

در اين كار تحریري از روش تحریق تجربي استداده شده است.در اين روش تغییرات ديدهها در ظرف زمان مورد مشالعه و مرايسه قرار ميگیرد و در واقی به بررسي نوع روابا علت و معلولي بین آنها رداخته شده و به بررسي علل و عواملي مي ردازيم كه در ايدار يا نا ايدار زيستمحیشی تا یر میگذارد.

-11-1 شیوه گردآوري اطالعات

در شوهش مورد نظر از شیوههاي گوناگون نظیر كار در كتابخانه و فیش برداري، كار میداني و مراجعه به رشسنامههاي كارشده طرح تدصیلي منشره و همچنین تهیه اطالعات از ادارات و موسسات ذيربا و استنتاج و نتیجهگیري از ان استداده شده است .در زمینه مباني نظري تالش شده كه از نظريات چشمانداز و تئوريهاي مربوط به توسعه ايدارومحیا زيست استداده شود.
– كتابخانهاي

كار فیشبرداري و جمیآوري اطالعات از منابی و ماخذ موجود در كتابخانهها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تغییرات جمعیت، استان تهران، رشد جمعیت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان ملل، سازمان ملل متحد، دانشگاه تهران