پایان نامه با واژه های کلیدی استان مازندران، دانشکده بهداشت، برنامه سوم توسعه، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

حسابداري به منظور تعیین نرش توسعه درنظرگرفته شود.

• چالشهاي موجود براي رسیدن به توسعه ايدار در کشورهاي در حام توسعه با آنچه در کشورهاي یشرفته صورت گرفته، تا حدودي يکسان است.به بیان ديگر، درک چگونگي استداده از منابی يا

شرايا انساني در کشورهاي در حام توسعه، در تشخیص اساسيترين فرايندها، امري روري است.بهرهبرداري از چنین فرايندهايي در مریاسهاي متداوت فضايي از مکان ااز جمله خانوادهد مدنظر است. فرايندهاي فیزيکي انساني از مهمترين عواملي هستند که در کلیه سشوح، ترکی اين عوامل، ارتباطات بین مردم، محیا و همچنین بین مردم در محیاهاي گوناگون را شکل ميدهند. بر اين اساس، تنها درک الگوهاي توسعهيافتگي يا توسعه نیافتگي کدايت نميکند، بلکه درک فرايندهاي اساسي و فرصتهايي که امر توسعه ايدار را ممکن ميسازد نیز امري اجتنابنا ذير است.

• يک مساله جدي براي توسعه ايدار، اين است که بدانیم بر کدام يک از فعالیتهاي بخش خصوصي در استداده از منابی طبیعي بايد نظارت داشت، زيرا اين منابی کاالهاي عمومي به شمار ميآيند.

• کشاورزي نرش مهمي در توسعه ايدار، به ويشه ارتراي توسعه در کشورهاي جهان سوم، ايدا ميکند.سرمايه اهمیت کمتري نسبت به منابی طبیعي دارد و توسعه ايدار بستگي به سرمايههاي وارداتي ندارد.

• در بسیاري از کشورها يکي از موانی عمده توسعه ايدار وجود ساختار اجتماعي است که بیشترين سهم از روت ملي را در اختیار اقلیت کوچکي از مردم کشور قرار ميدهد.

-11 -2-2 توجه به استراتژيهاي توسعه پايدار

• موفریت سیاستهاي توسعه ايدار بستگي به اقدامات وسیعي دارد که براي کس توافقهاي بینالمللي و بر سر حدظ محیا زيست به عمل ميآيد، ولي معموالً در چنین موافرتنامههايي مصالح ملي بر دستیابي به راهحلهاي بهینه جهاني غلبه دارد.

• سیاست توسعه ايدار اين اصل اخالقي را ذيرفته است :منابی طبیعي ايه بايد به نحوي مورد استداده قرار گیرند و به روشي حدظ شوند که نسلهاي آينده نیز دست کم بتواند به اندازه نسل کنوني تولید و مصرف کنند.

• براي توسعه ايدار شهري الزم است که برنامهريز محیشي شناخت و سیاستگذاري دقیري از مسائل میکرومحیشي (مسائل خرد محیشي )خانوادههاي فریر شهري، از جمله مسکن و مسائل مربوط به آن داشته باشد.

• براي اقدام به توسعه ايدار شهري نیاز به تمامي سشوح از جمله قدرتهاي محلي و مشارکت مردم است که به بهترين وجهي قادر به انتخاب اولويتها براي انجام روژهها هستند.

• سازمانهاي غیردولتي به لحاظ برخورداري از توانايي و تحرکبخشي به جوامی محلي، کلید اساسي

توسعه ايدار آتي قلمداد ميشوند.

-12-2-2 تاريخچه فعالیتهاي زيست محیطي در ايران

سابره اقدامات و مشالعات زيست محیشي در ايران بشور منظم و جامی به تأسیس سازمان حداظت محیا زيست بازميگردد.چرا که در آن سام بر ا ر شرايا بینالمللي و اقدامات سازمانهاي بینالمللي لزوم ايجاد سازما متولي امور محیا زيست احساس گرديد.از آن تاري به بعد نیز سازمانها و موسساتي در اين امر فعالیت داشتهاند همانند سازمان هواشناسي، وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنايی، وزارت کشاورزي، دانشکده بهداشت (دانشگاه تهران ) و مرکز مشالعات محیا زيست و…، ه غال فعالیتهاي انجام شده توسا اين سازمانها و موسسات به صورت مباحثي نظري و گاهاً بصورت قانون در کشور مشرح شده است ولي در عمل چندان شتوانه اجرايي نیافتهاند و غالباً به محدوده جغرافیايي استان تهران اختصاص يافتهاند.در برخي موارد نیز با وجود قدرت اجرايي، متخلدین و منابی آلودهساز توانستهاند از طرق مختلف بشکلي غیرقانوني و يا غیرقابل قبوم، از قانون بگريزند و يا راهحلي غیراصولي برگزينند.

با وجود مشکالت، توجه به الگوي یشنهادي سازمان ملل جهت انجام برنامههاي عمراني در ايران ميتواند مؤ ر باشد.اين الگو سه نکته اساسي را مشرح مينمايد :

• در مریاس ملي به روش “ظرفیتيابي محیا”‎عمل نمود.
• در برنامهريزيهاي متعارف الگوي توسعه تعیین شده و بشور مشخص اجرا شود.

• کاربرد استانداردهاي معین در امر فضاي سبز، بهدشت، صنعت و…

در کلیه موارد باال، دولت بعنوان يک نیروي خارجي نرشي فعام داشته و هر آلودهکننده را ملزم به انجام تعهدات مينمايد چون اکتدا کردن به تعهدات اخالقي کافي نخواهد بود.

در مجموع اقداماتي که در کشور انجام گرفت منجر به تدوين و تصوي يکسري قوانین در زمینه وظايف سازمان حداظت محیا زيست، شهرداريها، سازمان جنگلها و…گرديد که نمونه روشن آن اصل نجاهم قانون اساسي است که در آن حداظت محیا زيست را بعنوان وظیده عمومي که نسلهاي امروز و فردا در آن حیات اجتماعي رو به رشدي داشته باشد، تلري نموده و فعالیتهاي اقتصادي مخرب محیا زيست را ممنوع نموده است امجید مخدوم، سمینار زيست و توسعهد.

-1-1-2-2 برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور )1366-71(

برنامه نجساله اوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور در تأکید بر اصل نجاهم قانون اساسي برنامههايي راهبردي به قرار زير ارائه نموده است:

• حداظت از محیا زيست از طريق آموزش عمومي و مشارکت عمومي

• حداظت و احیاي محیا زيست از طريق شوهش، آموزش، کنترم منابی و اجراي قواني و مرررات

• جلوگیري از اختالالت زيستمحیشي شهري و روستايي از طريق شوهش و نظارت بر رعايت قوانین موجود از سوي دولت و مردم

جهت تحرق برنامههاي راهبردي فوق، طرحهاي اجرايي بسیار یشنهاد شدهاند از جمله دولت در ي آن مررراتي در سشح کشور تدوين کرده است که براساس آن يک درصد از درآمدهاي صنعتي کشور، براي تأمین هزينههاي شوهشي در زمینههاي مختلف محیا زيست اختصاص مييابد.ساير اقدامات انجام شده در زمینه حداظت محیا زيست کشور اجماالً شامل ايجاد ايستگاههاي اندازهگیري آلودگي، تدوين دستاوردهاي زيست محیشي، تشکیل شوراي عالي حداظت محیا زيست، شوراي هماهنگي برنامههاي محیا زيست، جنگلکاري، تثبیت شنهاي روان، مدرنیزه نمودن کشاورزي، تغییر سوخت مصارف عمومي، افزايش فضاي سبز شهرها، توسعه شبکه فا الب و موارد مشابه بوده است.البته در آن برهه زماني در کشور تنگناهايي در راه استداده ايدار از منابی و محیا زيست وجود داشته، بويشه موارد زير که بیشترين تأ یر مندي را در دهه گذشته بر اقدامات حداظتي داشتهاند :

• جنگ تحمیلي عراق علیه ايران

• اعمام محاصره اقتصادي علیه ايران

• جنگ ندت در سام 1991

• مشکالت ناشي از آوارگان جنگ

• کاهش درآمد ارزي در ا ر عدم بات اقتصاد بینالمللي
• رشد باالي جمعیت
• گسترش شهرنشیني
• فردان هماهنگي الزم میان حداظت و بهرهبرداري از منابی طبیعي
• عف مديريت منابی و نیروي انساني

• ايین بودن سشح تکنولوژيکي صنايی کشور و فرسودگي آنها
• ورود وسايل نرلیه خارجي و عدم نظارت بر سیستمهاي احتراق انها

-2-12-2-2 گزارش ملي جمهوري اسالمي ايران در کنفرانس ريو

تالش بعدي ايران در جهت حداظت از محیا زيست، به شرکت هیئت ايران در کندرانس محیا زيست و توسعه اريود و تهیه گزارش ملي جمهوري اسالمي ايران مرتبا است .در اين گزارش طي نج فصل به اهداف و سیاستهاي کشور در زمینه محیا زيست اشاره شده است.

فصل اوم اتالش براي توسعه اقتصادي ايدار، شامل الگوي رشد اقتصادي، جايگاه منابی طبیعي و نرش آن در توسعه اقتصادد.

فصل دوم امنابی طبیعي و مالحظات زيستي شامل جمعیت و بهداشت، توسعه منابی آب، آلودگي، مسکن و شهرنشیني، آفتکشها و آلودگي خاک، کشاورزي، فرسايش خاک، جنگل ها و روند جنگلزدايي، مراتی و روند کويرزدايي، جنگلکاري و احیاي مراتی، افزايش آب درياي خزر، ارکهاي ملي و مناطق حداظت شده و عوامل تشديدکننده تخري مناطق حداظت شدهد.

فصل سومد واکنش در برابر مشکالت شامل فعالیتها، برنامهها و سیاستهاي جاري سازمان حداظت محیا زيست، برنامه اوم عمراني کشور، برنامههاي زيستمحیشي هشت وزارت خانه و سازمان در کشور، همکاري زيست محیشي و بینالمللد.
فصل چهارم ابرنامهريزي براي توسعه ايدار شامل توجه به تنگناها و امکانات موجودد.

فصل نجم ادستورالعملهاي اجرايي شام استراتشيها و توصیههاي ملي و بینالمللي توسعه ايدارد ا اياننامه کارشناسي ارشد هوشنگ ساجديد.

-3-12-2-2 برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور 1378(ـ)1374

برنامه دوم توسعه، رشد و توسعه ايدار اقتصادي با محوريت بخش کشاورزي را مورد تأکید قرار داده است.با توجه به اقدامات صورت گرفته در اين سامها تأ یر کم برنامه دوم در بخش کشاورزي در زمینه دستیابي به اهداف برنامه مشهود است.در اين برنامه موارد زير مورد تاکید قرار گرفته است:

• تأکید هر چه بیشتر بر نراط قوت دروني اقتصاد کشور و ايجاد مکانیزمهاي مناس جهت

ترويت بنیههاي داخلي آن
• ايجاد شرايا مناس جهت افزايش سانداز ملي و سرمايهگذاري در بخشهاي موردنیاز

• تأکید بر تکمیل طرحهاي نیمه تمام تولیدي، صنعتي و هدايت منابی عمومي به سمت طرحهاي زودبازده.

• افزايش استداده و بهرهوري از منابی عمومي کشور در سشح آحاد ملت اقانون برنامه دوم

توسعه اقتصادي، 1378 ـ1374د.

-4-12-2-2 برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور 1378( ـ )1374

حداظت از محیا زيست و بهرهگیري ايدار از منابی طبیعي کشور در ماده 103 از فصل دوازدهم (سیاستهاي زيست محیشي ) برنامه سوم مورد تاکید قرار گرفته است.

بر طبق ماده 105 اين قانون کلیه طرحها و روژههاي بزرگ تولیدي و خدماتي بايد یش از اجرا و در مرحله انجام مشالعات امکانسنجي و مکانيابي، براساس وابا یشنهادي شوراي عالي حداظت محیا زيست و مصوب هیئت وزيران مورد ارزيابي قرار گیرد.

براساس اين قانون به منظور حداظت از محیا زيست و بهرهگیري ايدار از منابی طبیعي کشور اجراي موارد زير الزامي است :

• بهرهبرداري از منابی طبیعي کشور بايد براساس توان بالروه منابی صورت گیرد.

• به منظور ترويت و شتیباني از سازمانهاي غیردولتي حامي محیا زيست، کمکهاي مالي اشخاص حریري و حروقي به اين سازمانها به عنوان هزينه قابل قبوم تلري ميشود.

• به منظور کاهش عوامل آلودهکننده محیا زيست، باالخص در مورد منابی طبیعي و منابی آب کشور، واحدهاي تولید موظدند براي کاهش آلودگيها اقدام کنند اقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، 1383 ـ 74 :1379 ـ 71د.

فصل سوم: ويژگي هاي جغرافيايي محدوده مورد مطالعه

-1-3 ويژگيهاي جغرافيايي طبيعي

1-1-3 موقعیت

و ی موجبود شبهر كبرج، محبدودهاي ببه مسباحت ببیش از 16900 هكتبار را در ببر مبيگیبرد.ايبن محبدوده، افزون برسشوح واقی در محدوده قانوني شهر اكه مساحت آن حدود 15900 هكتار اسبتد، بخشبهاي سباخته شده و توسعه يافتبه چسببیده ببه خبا محبدوده قبانوني بیبرون از آن را نیبز شبامل مبيگبردد.مهمتبرين ايبن گونبه بخشها، سشوح مربوط به توسعه حاشیهاي حصار باال در لبه شرقي جاده چالوس و بخبش حاشبیهاي واقبی در غرب منشره مهرشهر، حد فاصل خا محدوده قانوني و جاده قزم حصار است.

در لبه غربي خا محدوده قانوني در منشره فرديس نیبز، ببه دلیبل يكیبارچگي بافبت موجبود و ببيتبوجهي خا محدوده قانوني به مرزهاي مالكیت، سرتاسر اين بخش، حد فاصل خا محدوده تا جاده خوشنام الببه شرقي مشكین دشبتد، از شبمام شبهرك اسبكويي تبا لببه شبمالي شبهرك نباز، در محبدوده عملیبات میبداني قرار گرفته و برداشت شده است.
شهر کرج با وسبعت 162 کیلبومتر مرببی در 35 کیلبومتري غبرب تهبران و در دامنبه جنبوبي رشبته
کوههاي البرز واقی است اين شهر از شمام به استان مازندران و
از
جنبوب ببه شهرسبتان شبهريار و
استان مرکزي، از غبرب ببه شهرسبتان سباوجبال
و قبزوين
و از شبرق ببه تهبران و شبمیرانات محبدود
است .برخورداري از اختالف
ارتداع قابل توجه
بین نراط
مرتدی و
نراط ست، وجود وشش گیاهي
متنوع، وجود 155 گونه رنده از چهل خانواده رنده، 25 گونه
ستاندار حیات وحش، بارندگي سالیانه
به میزان 300 میلیمتر، وجود
جويبارها و چشمه سارهاي زيببا
کبه
نهايتب رودخانبه جبذاب کبرج را

تشکیل میدهنبد، سبد زيبباي امیرکبیبر، منشربه حداظبت شبده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی درآمد سرانه، سازمان ملل، سوسیالیسم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی زمین لرزه، کاروانسرا