پایان نامه با واژه های کلیدی استان تهران، توسعه شهر، تغییرات جمعیت، اقدام به جنگ

دانلود پایان نامه ارشد

کرج
اشتهارد
لنگآباد

مرکزي
آدران

مرکزي
آسارا

مرکزي
کمامآباد

مرکزي
گرمدره

مرکزي
محمدآباد

مرکزي
نسا
مأخذ: سرشماري عمومي ندوس و مسکن، 1375، مرکز آمار ايران.

ب( شهرستان کرج از سال 1380 به بعد شهرستان کرج در غرب شهر تهران، داراي سه بخش مرکزي و اشتهارد و آسارا، هفت دهستان و
شهرهاي کرج، اشتهارد، ماهدشت، کمالشهر، محمدشهر و مشکیندشت است.

محدوده حوزه كرج در سال 1388

موقعیت حوزه كرج : درغرب میانی مجموعه حوزه شهر تهران وبخش شرقي استان البرز واقی شده است.
ترسیمات سیاسي: شامل 1شهرستان، 2بخش، 3دهستان،6شهر و 17 نرشه روستايی وشهرک

جدول: 2-4 تقسیمات کشوري شهرستان کرج در سال 1388

همجواری های محدوده حوزه كرج

همجواري با حوزه هاي مجاور : درشمام شرق با حوزه شهر تهران،درشمام غرب باحوزه شهر هشتگرد، در غرب باحوزه شهر اشتهارد و درجنوب شرق باحوزه شهر اسالمشهر- رباط کريم. موقعیت محدوده در طرح مجموعه شهري: دربخش غرب میانی مجموعه شهر وحاشیه جنوبی ارتداعات البرز بررو دشت حاصلخیز کرج و شهريار به دلیل وجود تغییرات در ترسیمات سیاسي شهرستانهاي کرج و شهريار از سام 1360 تاکنون و عدم

وجود اطالعات تدکیکي براساس آخرين ترسیمات سیاسي در محدوده مورد مشالعه تا آنجا که مردور است از اطالعات بازسازي شده استداده خواهد شد که اين منابی نیز بسیار محدود است و مبناي آن نیز آخرين سرشماري عمومي ندوس و مسکن در سام 1385 ميباشد.

بازسازي کلي اطالعات در طي محدوده زمان مورد بررسي مستلزم دسترسي به تمامي اطالعات خام در طوم اين دوره و صرف هزينه و زمان زياد براي آمادهسازي آنها است که اين مروله در حد انجام يک رساله دانشجويي با ايه آکادمیک نميباشد، بنابراين در اين رساله در هر زمینه آخرين اطالعات موجد در طوم دوره، مورد بررسي و تحلیل قرار خواهد گرفت که به ناچار عدم انشباق با ترسیمات سیاسي موجود نیز در آنها مشهود خواهد بود.

-3-4 تحوالت اجتماعي

در روند بررسي تحوالت اجتماعي از ديدگاه رهیافت توسعه ايدار با درنظر گرفتن شرايا خاص و منحصر به فرد محدوده به اين مساله توجه شده است که از عوامل مشرح در حوزه اجتماعي، مواردي که در روند ايداري اجتماعي محدوده نرش حساس و کلیدي دارند، مورد تاکید قرار گیرد.

-1-3-4 تغییرات جمعیت

در سام 1355 حدود 8/2 درصد جمعیت استان تهران در شهرستان کرج1 سکونت داشتهاند.اين میزان در سام 136 حدود 13/6 درصد بوده است.گزارش نتايج سرشماري عمومي جمعیت کشور سام 1365، حجم کل جمعیت شهرستان کرج را بالغ بر يک میلیون و يکصدوهشتادويک هزار ندر نشان ميدهد.در همین سام تراکم نسبي جمعیت در کل کشور معادم 30 ندر در هر کیلومترمربی بوده است ولي اين میزان براي شهرستان کرج بالغ بر 202/7 ندر ميباشد.اطالعات جمعیتي بازسازي شده براي شهرستانهاي کرج و شهريار براساس ترسیمات سیاسي سام 1375 براي يک دوره 30 ساله در جدوم زير آمده است.

جدول:3-4 جمعیت شهري و روستايي در شهرستان کرج

شهرستان

نراط

1345

1355

1360

1370

1375

کرج

روستايي
28521

43495

101837

138230

180933

شهري
60027

194611

479828

480503

980228

کل
88548

338106

581665

618733

1161161

مأخذ: طرح مجموعه شهري تهران، بخش اوم مشالعات جمعیت 1- و 1 جمعیت و توزيی آن.

در اين مدت ا1375ـ1345د جمعیت شهرستان شهريار بیش از 15 برابر و جمعیت شهرستان کرج بیش از 13 برابر شده است با بررسي تغییرات جمعیت در سيسام گذشته آشکار ميگردد که نرش جمعیت ذيري شهرستان کرج در مرايسه با کل منشره شهري ايتخت روند صعودي را دارا ميباشد.

جمعیت شهر کرج از سام 1345 تا 1375 با افزايش حدود 890 هزار ندر از کمي بیش از 50 هزار ندر به حدود 941 هزار ندر رسیده است.اين افزايش معادم 15/5 درصد از کل افزايش جمعیت شهري محدوده در همان دوره است.

-4-4 تحوالت اقتصادي

تحوالت اقتصادي در محدوده مورد مشالعه همواره تابی تحوالت در ايتخت بوده است.در اينجا نیز سعي شده است با توجه به وجود محدوديتهاي اطالعاتي عوامل تأ یرگذار بر روند ايداري اقتصادي محدوده موردمشالعه قرار بگیرد.

-1-4-4 وضعیت اشتغال

از نظر اشتغام در بخش صنايی و ساختمان به نسبت کل منشره شهري ايتخت، شهرستان کرج باالترين درصد جذب شاغلین را درسام 136 دارا بوده است.و از نظر تعادم در بین بخشهاي سهگانه اقتصادي شهرستان کرج با برخورداري از حدود 40 درصد شاغلین در بخش صنايی و 32 درصد بخش خدمات و

.1 در آن تاريخ شهرستان شهريار و بخش بزرگتري از وضع موجود را شامل مي شد.

28 درصد در کشاورزي داراي تعادلي نسبي در توزيی مشاغل در بخشهاي سهگانه اقتصادي بود.مرايسه ارقام ارائه شده در سشح شهرستان کرج و شهر کرج در همین سام نشاندهنده اين مساله بود که اين تعادم در شهر کرج به ندی بخش خدمات و 28 درصد در کشاورزي داراي تعادلي نسبي در توزيی مشاغل در بخشهاي سه گانه اقتصادي بود.مرايسه ارقام ارائه شده در سشح شهرستان کرج و شهر کرج در همین سام نشاندهنده اين مساله بود که اين تعادم در شهر کرج به ندی بخش خدمات و صنايی تحوم يافته است به نحوي که در مرابل 47/3 درصد بخش خدمات و 46/7 درصد بخش صنايی و ساختمان؛ تنها 6 درصد در بخش کشاورزي شاغل بودهاند و اين خود عملکرد صنعتي ـ خدماتي شهر کرج را در اين سام نشان ميدهد.

در سام 1375 در شهرستان کرج و شهريار به ترتی شاغلین در بخش صنعت 38/93 و 43/52 درصد، در بخش خدمات 55/02 و 48/11 درصد و شاغالن بخش کشاورزي 3/27 و 5/73 درصد بوده اند که بیانگر بخش کاهش شديد تعداد شاغلین در بخش کشاورزي و افزايش تعداد شاغلین بخش خدمات نسبت به دهه گذشته است.

به طور کلي اشتغام در بخش خدمات به نسبت جمعیت ساکن در مناطق شهري مشهود است.مهاجرتهاي شديدي که طي دهههاي گذشته صورت گرفته که خاصه از نراط روستايي و شهرهاي کوچک بوه است و ايینبودن سشح تخصص و مهارت فني و حتي تحصیالت اولیه اين نیروهاي کار، جذب هرچه بیشتر به بخش خدمات را توجیه ميکند.

-5-4 تحوالت فضايي )كالبدي ـ فعاليتي(

محدوده مورد مشالعه که نزديکترين و بزرگترين کانون جمعیتي مجاور منشره شهري ايتخت و داراي باالترين سشح روابا مترابل با اين منشره است.عمالً متا ر از سیاستهاي آباداني، توسعه شهري، اسکان و جمعیت در اين منشره بوده است.

از اين رو تحوالت فضايي صورت گرفته در منشره قابل تعمیم به شهرستان کرج به عنوان بزرگترين کانون جمعیتي در منشره ميباشد.دلیل اين رويکرد وجود محدوديت در منابی اطالعاتي موجود در محدوده مورد مشالعه است.

-1-5-4 کشاورزي

مرايسه بین سشح زيرکشت و میزان تولیدات کشاورزي در استان تهران که محدوده مورد مشالعه با کل کشور در سام، خود نشانگر کم اهمیت بودن میزان تولیدات کشاورزي استان تهران در سشح ملي است و در مجموع فعالیتهاي اقتصادي و از نرشهنظر ارزش تولیدات، سهم کشاورزي در کل ارزش افزوده استان تهران رقم ناچیزي را تشکیل ميدهد که به مرات شهرستان کرج نیز از اين قاعده مستثني نیست.

کشاورزي و دامیروري بیشتر در ارا ي مرغوبتر جنوبي و جنوبغربي شهرستان کرج واقی ميباشد و بخش کشاورزي شهرستان کرج شامل باغات میوه نیز ميگردد.رواج کشت مکانیزه و استداده از تکنیکهاي مختلف کشت عمري و بکارگیري کود شیمیايي و حیواني و دفی به موقی آفات نباتي و استداده از تحریرات انجام يافته و يا در حام انجام در بخشهاي تحریراتي کرج در باالبردن میزان عملکرد در هکتار و بازده محصوالت کشاورزي به نحو چشمگیري مؤ ر واقی گرديده، وجود منابی آبهاي زيرزمیني و تحتاالر ي در تامین آب کشاورزي و بکارگیري ماشینآالت کشاورزي در امر کاشت تو برداشت و رديف کاري و کشت عمري در مجموع بازده محصوالت بخش کشاورزي را از رونق خاصي در مرايسه با اين بخش در سشح ملي برخوردار گرديده است.

اما به طور کلي با وجود افزايش بازده محصوالت کشاورزي در هکتار روند کاهش در فعالیتهاي کشاورزي و باغداري در محدوده مورد مشالعه و تخري باغات و زمینهاي کشاورزي مشهود است امشالعه تحوالت اقتصادي محدودهد.

-2-5-4 دامپروري

تولیدات دامي در جوار محصوالت کشاورزي در برخي اقالم مانند گوشت قرمز خاصه گوسدند در محدوده مورد مشالعه توانسته است قسمتي از مصرف گوشت بازار بزرگ شهر تهران را در اين استان تامین نمايد.طي دههاي گذشته توسعه گاوداريهاي صنعتي از نظر تولید شیر و تامین شیر کارخانجات استوريزه و نیز گسترش مرغداريها و تولید مر و تخم مر در محدوده مورد مشالعه تا حدودي کمبودهاي موجود از نظر گوشت قرمز را در سشح استان رفی نموده است اما در مجموع به دلیل چراي بیش از ظرفیت مراتی، وشش گیاهي مراتی به شدت آسی ديده و گسترش دامداري به شیوه نیمه عشايري در حد باالتر از

æ عیت کنوني امکان ذير نیست و تنها از طريق توسعه و ايجاد واحدهاي صنعتي دامداري و کشت علوفه

æ تعلیف دامها در اين گونه واحدهاست که ميتوان گسترش در امر دامیروري و دامداري را در آينده متصور دانست.

-3-5-4 منابع طبیعي
-1-3-5-4 جنگلکاري

به منظور ايجاد فضاي سبز و تلشیف آّب و هوا و جلوگیري از فرسايش خاک و سیالبها و ساير مالحظات اقدام به جنگلکاري در محدوده مورد مشالعه شده است .اما نسبت به جمعیت رو به رشد در محدوده کافي نیست و ميبايست متناوباً به وسعت آنها افزوده شود.مشکل اصلي نگهداري اين جنگلها فعالً کمبود آب، نداشتن نیروي انساني کافي و تخري و تجاوز به آنها و آتشسوزي و غیره است.

-2-3-5-4 پوشش گیاهي

وشش گیاهي محدوده عمدتاً به صورت گیاهان بوتهاي و امثام آن است و جنگل طبیعي و خودرو فرا در کوهستانهاي شمالي شهرستان کرج به صورت جنگلهاي تنگي از درختان محلي وجود دارد.در گذشته اين جنگلها انبوهتر بودند که به واسا قشی بيرويه درختان و از بین بردن براي مصارف سوخت، ساختمان و غیره طي چند دهه گذشته بو ی فعلي در آمده است.

-3-3-5-4 مراتع

مراتی در محدوده مورد مشالعه جزء مراتی قشالقي و کويري محسوب ميشود و شامل مراتی اشتهارد و شهريار ميگردد.به دلیل وجود دام بیش از ظرفیت مراتی ما شاهد نابودي مراتی هستیم.

-4-5-4 حومهنشیني و مهاجرت
-1-4-5-4 جريانات مهاجرتي

برطبق آمار سام 1355، 25 درصد جمعیت شهرستان کرج متولد ساير استانها2 ميباشند.و از آن میان بیشترين سهم متعلق به آذربايجان شرقي و کمترين سهم متعلق به استان کهگیلويه و بويراحمد بوده است.به طور کلي روند مهاجرت با توجه به جمعیت متولد ساير استانها، در طي دو دهه گذشته نشان ميدهد که غیر از مورد مهاجرين استانهاي مرکزي سابق و آذربايجان شرقي که همواره جزو باالترين ارقام است، در ساير موارد میزان مهاجرت ترريباً در بستگي با دوري و نزديکي و تعداد جمعیت استانهاي ديگر نسبت

. 2 غير از استان مرکزي سابق، سال .1355

به شهرستان کرج است و مهمترين اين استانها عبارتند از اصدهان، همدان، گیالن، خراسان و سمنان، مهاجران نجساله و بیشتر ساکن شهرستان کرج عمدتاً از استان مرکزي سابق، آذربايجان شرقي، زنجان، مازندران، خارج از کشور اعمدتاً شامل افغانها و ايرانیان بازگشته و يا ديگر خارجیان ساکن کشورد و گیالن آمده بودند.

-2-4-5-4 وضعیت مسکن

حومهنشیني اقشار میاني در دهه چهل با گسترش خانههاي يیالقي در شهرستان کرج و مهاجرت فصلي گروهي از خانوارها به اين منشره عمدتاً به صورت اقامت موقت آغاز شد و به تدريج با شهرکسازي و عر ه وسیی زمین در منشره کرج، حومهنشیني به صورت نشاني براي صاح خانه شدن يا گريز از آ ارتماننشیني و دستیابي به مسکن وياليي براي طبره متوسا در آمد.اين روند طي سامهاي بعد با احداث شهرهاي جديد توسا دولت و واگذاري ارا ي خارج از محدده شهرها به تعاونيهاي مسکن کارمندان ادامه يافته است.که عموماً به ايجاد شهرکهاي کمجمعیت منجر شده و در جهت راکندگي بیشتر توسعه شهري در محدوده بوده است.

-3-4-5-4 اسکان جمعیت

روند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی امتداد خود، دوره قاجار، سلسله مراتب، استان تهران Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان تهران، عدم تمرکز، جذب جمعیت، به رسمیت شناختن