پایان نامه با واژه های کلیدی استان تهران، رشد جمعیت

دانلود پایان نامه ارشد

گزينببه بببا فببرض گسببترش امكانببات بهداشببتي در منشره، كاهش فرر و سوءتغذيه و كاهش مرگ و میر سوانح و عدم امنیت اجتماعي و نظباير آن امیببد زنببدگي زنببان تببا 76 سببام و از آن مببردان تببا 72 سببام افببزايش مببييابببد.در نهايببت بببا ايببن

فر ببیات جمعیببت حببوزه در سببام افببق 1405 بببه 000، 342، 4 ندببر خواهببد رسببید كببه حببدود 000، 500 ندر از مصوبه بازنگري طرح مجموعه شهري باالتر است.

نببرخ رشببد میببانگین سبباالنه در ايببن سببناريو برابببر بببا 2/3 درصببد اسببت كببه 1/06 آن سببهم مهبباجرت و 1/2 درصببد سببهم رشببد ناشببي از مهبباجرت اسببت.رشببد ناشببي از مهبباجرت در دورههبباي 5 سبباله كبباهش مببييابببد و در دوره 1400 تببا 1405 بببه 0/94 درصببد در مرابببل 0/86 درصد رشد طبیعي ميرسد.

جدول :9-3 جمعیت استان البرز در گزينه مختلف
گزينهها

1385
1390
1395
1400
1405

فرض تداوم و
ی موجود

117، 733، 2
388، 299، 3
254، 864، 3
363، 400، 4
597، 507،

4

بازنگري طرح مجموعه

117، 733، 2
000، 000، 3
000، 300، 3
000، 500، 3
000، 800،

شهري

3

گزينه توسعه
ايدار

117، 733، 2
471، 263، 3
009، 712، 3
935، 062، 4
000، 342،

4

مأخذ: مرکز آمار ايران..

توزيی جمعیت در شهرهاي استان براساس سه گزينه ياد شده به صورت مندرج در جبدوم زيبر یشبیني ميشود.

شاخصهاي تراكم : در طوم دوران 30 ساله 55 تا 1385 بعد خانوار در حوزه كاهش يافته ولي بهبود اين شاخص نسبت به تغییرات در سشح كل مجموعه شهري تهران كمتر بوده است.

تراكم خانوار در واحد مسكوني نیز در طوم اين دوره كاهش يافته و به 1/01 خانوار در واحد رسیده است.ولي اين تراكم كه متوسا كل حوزه است متأ ر از ايین بودن تراكم خانوار در شهر كرج و بعضي از نراط غیر شهري است.در شهرهايي مثل مشكین دشت، قدس، صباشهر و فردوسیه تراكم متوسا خانوار در واحد مسكوني به بیش از 1/2 خانوار ميرسد و از آنجا كه نسبت واحدهاي تك خانواري در اكثر سكونتگاهها بیش از 50 درصد است.

رشد جمعیت و خانوار در دورة 1365 تا 1385 كاهش يافته است ولي كاهش رشد مسكن نسبت به خانوار به خصوص در نراط غیر شهري بیشتر بوده است.

در سرشماري سام 1385، اطالعات تدصیلي مسكن فراهم نیامده و در مورد برخي شاخصها بناچار بايد به اطالعات دورههاي قبلي سرشماري استناد كرد.

براساس اطالعات سام 1375 در بعضي از نراط شهـري مثل شهر قدس ا%35د صبا شهر ا%38د فردوسیه ا%35د و شاهد شهر ا%45د و در نراط غیر شهري دهستانهاي دانش، قائم آباد، مويز و سعیدآباد بیش از 35درصد خانوارها در مضیره فضاي سكونتي هستند.نسبت خانوارهاي ساكن در تراكمهاي نامعروم در استان تهران 22/4 درصد و در كل كشور 25/5 درصد است.

امكانات رفاهي برخورداري ساكنین از امكانات رفاهي حداقل از قبیل تلدن، حمام، آشیزخانه، توالت و از اين قبیل به غیر از كرج در بریه سكونتگاهها حدود 60 درصد است.تاسیسات زيربنايي از قبیل آب و برق در اكثر سكونتگاهها به غیر از شهر قدس كه حدود 87 درصد بوده و در بریه موارد باالي 90 درصد است.لولهكشي گاز در سام 1375 فرا در شهر كرج و شهريار انجام گرفته بود.قابل توجه است كه نسبت خانوارهاي فاقد امكانات بیش از واحدهاي مسكوني فاقد امكانات است و به عبارت ديگر تراكم خانوارها در واحدهاي مسكوني با امكانات كمتر و فاقد امكانات روري بیشتر است.

كیدیت واحد مسكوني : نسبت واحدهاي مسكوني ساخته شده با مصالح بادوام بیش از 90 درصد واحدها را شامل ميشود.واحدهاي مسكوني داراي اسكلت فلزي و بتون آرمه نسبتي بین 0/7 تا 50 درصد داشته است.اين نسبت در سكونتگاههاي غیر شهري باالتر است و تا حداكثر 35 درصد در شهريار ميرسد.

-4-2-3 ويژگیهای اقتصادی
-1-4-2-3 تركیب اشتغال و فعالیت كانونهاي شهري

براساس اطالعات سرشماري كارگاهي در سام 1381 در استان البرز تعداد 423، 87 واحد فعالیت وجود داشته كه با نسبتهاي 1/2، 19/8، 79 درصد بین بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات توزيی شدهاند.از مراكز فعالیت بخش كشاورزي، 56 درصد در نراط شهري و 44 درصد در نراط روستايي، از مراكز فعالیت صنعتي، 81 درصد در نراط شهري و 19 درصد در نراط روستايي و از مراكز فعالیت خدماتي 88 درصد در نراط شهري و 12 درصد در نراط روستايي قرار دارند.

كالنشهر كرج با اختصاص 51 درصد از كل واحدهاي فعالیت استان، رتبه اوم، شهرهاي قدس و مالرد هر كدام با اختصاص 8 تا 9 درصد از واحدهاي فعالیت حوزه، رتبههاي دوم و سوم، شهر شهريار با حدود 5 درصد از واحدهاي فعالیت حوزه، رتبه چهارم و شهرهاي ماهدشت و محمدشهر هر كدام با اختصاص حدود 3 درصد از واحدهاي فعالیت رتبه بعدي را دارند.در مابري شهرها توزيی واحدهاي فعالیت ترريباً مشابه بوده است.

جدول :10-3 توزيع واحدهاي فعالیت در نقاط شهري و روستايي استان بین بخشهاي سه گانه اقتصادي سال 1381

محدوده جغرافیايي
تعداد
درصد كشاورزي
درصد صنعت
درصد
جمی

خدمات

شهرهاي كرج
104، 53
0/5
17/5
82
100

شهرهاي شهريار، قدس و
010، 22
1/3
21/1
77/6
100

مالرد

دهستانهاي كرج
277، 1
4
25/7
70/3
100

دهستانهاي شهريار، قدس و
033، 11
3/6
27/4
69
100

مالرد

كل حوزه
424، 87
1/2
19/8
79
100

مأخذ: مرکز آمار ايران..

در كل، واحدهاي فعالیت مسترر در استان البرز، مجموعاً تعداد 943، 292 فرصت شغلي با توزيی 1/9 درصد در مشاغل كشاورزي، 34/8 درصد در مشاغل صنعتي و 63/3 درصد در مشاغل خدماتي در سام 1381 داشتهاند.

گدتني است كه فرصتهاي شغلي در استان البرز، در سام 1381، معادم 11/7 درصد از كل فرصتهاي شغلي استان تهران بوده است.اين در حالي است كه سهم حوزه از جمعیت استان تهران در سام 1385 حدود 20 درصد بوده است.اين واقعیت بیانگر نرش خوابگاهي حوزه در استان تهران است.

من اينكه مرايسه شاغالن كارگاهي استان در سام 1385 كه حدود 689، 386 ندر بوده با شاغالن ساكن حوزه كه براساس اطالعات سرشماري ندوس و مسكن سام 1385 بالغ بر 601، 804 ندر بوده است بیانگر آن است كه براي هر 2/08 نیروي آماده عر ه شده به كار فرا 1 فرصت كار وجود داشته و لذا 1/08 نیروي كار نتوانستهاند در حوزه براي خود كاريابي كنند و براي كار روزانه به خارج از استان مراجعه ميكنند.اين مرايسه نیز تأكیدي ديگر بر نرش خوابگاهي حوزه در استان تهران است.

بررسي تحوالت كارگاهي استان البرز نیاز به اطالعات تدصیلي سام 1373 كارگاههاي حوزه کرج ـ شهريار دارد كه اطالعات در اين مریاس جغرافیايي در دسترس نیست و اطالعات سام 1373 در مریاس شهرستانهاي كرج و شهريار، قدس و مالرد + رباط كريم در دسترس است.

از آنجايي كه بخش اعظم احدود 98 درصدد از كارگاههاي كل چهار شهرستان در استان البرز قرار دارند، س قشعاً روند تغییرات و تحوالت ايجاد شده در چهار شهرستان طي

دهسام گذشته را ميتوان تابعي از تحوالت حوزه دانست.لذا تحوالت در مریاس حوزه مشابه شهرستان خواهد بود.

تعداد كارگاههاي شهرستان كرج از 39261 كارگاه در سام 1373 با 43 درصد افزايش به174، 56 كارگاه در سام 1381 و تعداد كارگاههاي شهرستانهاي شهريار، قدس و مالرد + رباط كريم از 893، 27 كارگاه در سام 1373 با 93 درصد افزايش به 849، 53 كارگاه در سام 1381 رسیده است.

تغییرات ايجاد شده در كارگاههاي شهرستان شهريار، قدس و مالرد در بخش صنعت با افزايش 98 درصد و در بخش خدمات با افزايش 95 درصد صورت گرفته است و افزايشي در بخش كشاورزي صورت نگرفته است. به اين ترتی با توجه به دو برابر شدن تعداد كارگاهها در شهرستان كرج و ركورد بخش كشاورزي، نرش اين بخش در فعالیتهاي اقتصادي از 3 درصد در سام 1373 به 1/6 درصد در سام 1381 ترلیل يافته و سهم كاسته شده از بخش كشاورزي بین بخشهاي صنعت و خدمات سرشكن شده و سهم 23 درصدي صنعت در سام 1373 به 24 درصد در سام 1381 و سهم 74 درصد خدمات در سام 1373 به 75 درصد در سام 1381 رسیده است.

الزم به ذكر است كه در بخش صنعت، زيربخش فعالیتهاي صنعت ساخت، تنها جاذب واحدهاي ا افه شده بوده و ساير گروهها سهمي از اين افزايش نبردهاند.ولي در بخش خدمات س از زيربخش خردهفروشي و عمدهفروشي كه قسمت عمده افزايش را به خود جذب كردهاند، ساير زيربخشها با نسبتهاي موجود جاذب واحدهاي فعالیتها بودهاند و با نسبتهاي مساوي رشد كردهاند.بديهي است كه فرصتهاي شغلي ايجاد شده توسا اين مراكز فعالیت طي سامهاي 1373 تا 1381 با همین گرايشها در شهرستانهاي شهريار، قدس و مالرد دچار تحوم شدهاند.

تغییرات ايجاد شده در كارگاههاي شهرستان كرج با شهرستانهاي شهريار، قدس و مالرد متداوت بوده است.با ا افه شدن مراكز فعالیت تأسیس شده طي سامهاي 1373 تا 1381، به بخش كشاورزي 16 درصد، به بخش صنعت 28 درصد و به بخش خدمات 47 درصد ا افه شده است.به اين ترتی مشاهده ميشود كه توزيی مراكز فعالیت ا افه شده طي دوره مذكور در شهرستانهاي شهريار، قدس و مالرد در جهت ركود بخش كشاورزي و حدظ نسبت موجود بین بخشهاي صنعت و خدمات بوده ولي در توزيی مراكز فعالیت ا افه شده در شهرستان كرج به گونهاي عمل گرديده كه بخش خدمات بهره بسیار بیشتري از دو بخش ديگر برده است.به طوري كه بخش ناچیزي بر فعالیتهاي كشاورزي، حدود 13 درصد به فعالیتهاي صنعتي و مابري نزديك به 87 درصد از افزايش واحدها، به فعالیتهاي خدماتي ا افه شده است.

جدول :11-3 تغییرات تعداد مراكز فعالیت در شهرستانهاي كرج و شهريار، مالرد و قدس در سال 1381 نسبت به 1373

شهرستان شهريار، قدس و مالرد + رباط كريم

شهرستان كرج

بخش
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

تعداد
درصد

افزايش

افزايش

افزايش
افزايش

اقتصادي
137
137
138
138

137
137
138
138

81ـ

81ـ

81ـ
81ـ

3
3
1
1

3
3
1
1

1373

1373

1373
1373

كشاورز
850
3
848
1/6
-2


362
0/9
419
0/7

57
16

ي

صنعت
514،
23/4
870،
23/9
356، +6

97
911،
20/2
104،
18

193، 2
27

6

12

7

10

خدمات
529،
73/6
131،
74/5
602،

95
988،
78/9
651،
81/3

663، 14
47

20

40

+19

30

45

كل
893،
100
849،
100
956، 25

93
261،
100
174،
100

913، 16
43

27

53

39

56

مأخذ: مرکز آمار ايران..

بنابراين طي دوره مورد بررسي، تعادم موجود در اقتصاد شهرستانهاي شهريار، قدس و مالرد بین بخشهاي خدمات و صنعت ادامه يافته است.اين و ی گوياي تداوم غلبه بخشهاي صنعت و خدمات در اقتصاد شهرستانهاي شهريار، قدس و مالرد بوده است.حام آنكه در اقتصاد شهرستان كرج اين نظم به ندی بخش خدمات تغییر كرده و گسترش اين بخش گوياي تحكیم اقتصاد خدماتي شهرستان كرج ابه دلیل وجود

كالنشهركرجد است.


از هر 100 واحد فعالیت ا
افه شده به شهرستانهاي شهريار، قدس و مالرد 24

واحد به بخش صنعت و 76 واحد به بخش خدمات ا افه شده است.

از هر 100 واحد فعالیت ا
افه شده به شهرستان كرج 13 واحد به بخش صنعت

و 87 واحد به بخش خدمات ا
افه شده است.

گدتني است كه در شهرستان كرج در بخش صنعت، زيربخش صنعت ـ ساخت تنها گروه جاذب مراكز فعالیت ا افه شده بودند و گروههاي ديگر يا سهمي از اين افزايش نداشتند و

يا سهم ناچیزي داشتهاند.حام آنكه
در بخش
خدمات،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تغییرات جمعیت، سن ازدواج Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان تهران، رشد جمعیت