پایان نامه با واژه های کلیدی استان تهران، ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی، دشت ورامین

دانلود پایان نامه ارشد

آن به يك منشره وياليي دارند.

-1-6-1-3 منابع آبهاي سطحي

مهمترين منبی آب سشحي منشره مشالعاتي رودخانه كبرج اسبت كبه ببه دلیبل قبرار گبرفتن در حبوزه آببي كبرج ـ جباجرود تهبران ببزرگ نیبز در محبدوده آن قبرار گرفتبه اسبت.عبالوه ببر رودخانبه كبرج بايبد ببه رودخانببه كببردان اشبباره كببرد كببه البتببه، از ديببدگاه هیببدرولوژيك در واحببد هیببدرولوژيك اشببتهارد قببرار ميگیرد، در حالیكه رودخانه كرج در واحد هیدرولوژيك تهران ـ كرج واقی شده است.به همین دلیل در ادامه تنها كم و كیف رودخانه كرج مورد بررسي قرار ميگیرد.

واحد هیدرولوژيك تهران – كرج با وسعتي بالغ بر 4783 كیلومتر مربی بزرگترين واحبد هیبدرولوژيك استان تهران است .از كـل مسبـاحت ايبن واحبد، 2736 كیلومتبـرمربی، امعبادم 57/20 درصبدد ارا بي دشتي و 2047 كیلومتر مربی ا معادم 42/8درصدد ارا ي كوهستاني هستند .سر شباخه هباي رودخانبه

كرج در كوه خرسنگ واقی اسبت .رودخانبه، از ابتبدا تبا انتهبا، براببر 220 كیلبومتر طبوم دارد.رودخانبه كبرج ببس از دريافببت شبباخه هبايي نظیببر شهرسببتانك، واليببت رود و رودخانبه كببن، در نهايببت در جنببوب دشت ورامین به رودخانه جاجرود مي یوندد و از اين مكان به بعد با نام جارجارو ادامه يافته و سرانجام به درياچه نمك ميريزد.

بر روي رودخانه كرج در بخش شمالي شهرستان كرج سد امیر كبیر بنا گرديده است كه قرار بوده، آب مصرفي و برق مورد نیاز بخبش هبايي از تهبران ببزرگ و نیبز آب مبورد نیباز جهبت مصبارف زراعبي دشت هاي كرج و شهريار را تامین نمايد .احداث سد كرج و انترام رو به تزايد آب اين رودخانه ببه شبهر تهران یامدهاي گوناگوني را براي منشره به همراه داشته است.

قبل از احداث سد كرج، جريان سبشحي رودخانبه در منباطق دشبتي كبرج، شبهريار، تهبران و ري مبورد استداده زراعي قرار مي گرفت و جريان هاي زمستانه و سبیالب هباي بهباري آن، در رودخانبه جباجرود تخلیه مي شد و در نهايت به درياچه نمك مي ريخت .وا ح است كه رسوبهاي حاصل از اين سیالب هبا به غني سازي هرچه بیشتر خاك زراعي كمك مبي نمبوده انبد .احبداث سبد ايبن فرآينبد غنبي سبازي طبیعبي خاك را منتدي ساخت.عالوه براين س از اجراي طرح انترام آب به تهران، سهم منشره مشالعاتي از آب رودخانبه كبرج ببه تبدريج كاسبته شبده اسببت.در حالیكبه قببل از احبداث سبد، سبهم بخبش كشبباورزي از آب
رودخانه كرج در حدود 215 میلیون متر مكع
در سام برآورد مي شود، بعد از احبداث سبد سبهم بخبش
كشبباورزي تببا سببشح 121 میلیببون متببر مكعبب
در سببام 1372 و 88/03 میلیببون متببر مكعبب در سببام

1376 تنزم يافت .بر اساس مشالعات سازمان آب منشربهاي اسبتان تهبران، متوسبا افبت سبالیانه آبخبوان دشت كرج برابر 2/52 متر، معادم 91 میلیون متر مكع در سام است.عمالً نیز كاهش سشح ايسبتابي اندازه گیري شده در اولین و آخرين چاههاي آب شرب حدر شده در شبهر كبرج ا 1380-1342 د دقیرباً مؤيد اين واقعیت است؛ يعني با آغاز بهره برداري از خشوط انترام آب رودخانه كرج ببه تهبران، حبدود 100 میلیون متر مكع ادر سام 1333 د و با بهره برداري از خشوط بتوني در سام 1343 و متعاقباً افزايش حجم آب انترالي به حدود 330 میلیبون متبر مكعب / سبام از حجبم آببي كبه موجب تغذيبه آبخبوان مببيگرديببده كاسببته شببده اسببت.در خصببوص افببت سببشح ايسببتابي، بببه یوسببتهبباي انتهبباي همببین بخببش از گزارش مراجعه شود . در یوست هاي مذكور خشوط هم افت براي سبام آببي 1377 – 1378 و نیبز يبك دوره 32 ساله به نمايش گذارده شده است.

رودخانه كرج مهمترين منبی تامین آب منشره مشالعاتي و نیز شهر تهران است.وسعت حوزه آبريز اين رودخانه تا محل آبگیر بیلران در شمام شهرستان كرج برابر 1048 كیلومتر مربی و متوسا آبدهي آن در اين نرشه برابر 15.66 متر مكع / انیه گزارش شده است.

-2-6-1- منابع آب زيرزمیني

با توجه به يكیارچگي واحد هیدرولوژيك تهران – كرج، بحث جداگانه درباره منابی آب زير زمیني منشره مشالعاتي ناممكن است. بخش عمدهاي از مسئله چگونگي مديريت ايدار منابی آب منشره مشالعاتي نیز از همین جا سرچشمه ميگیرد.

واحد هیدرولوژيك تهران – كرج با وسعت 4783 كیلومتر مربی و به تبی آن، سدره آبرفتي متعلق به آن با وسعت 2736 كیلومتر مربی به طور كامل در زير حوزه كرج ـ جاجرود قرار گرفته است. خامت آبرفت بین حداقل 50 تا حداكثر 300 متر متغیر است. سشح ايستابي نیز بین حداقل 5 تا حد اكثر 130 متر تغییر مييابد. ري قابلیت انترام بین 100 تا 4000 متر مربی در روز و ري ذخیره سازي بین 2 تا 20 درصد نوسان دارد.

-7-1-3 پوشش گیاهی

در مشالعات حا ر، مرصود به هیچ وجه گیاهشناسي كامل در منشره مشالعاتي نیست.با توجه به اينكه از يك سو استان البرز همواره منشرهاي كشاورزي بوده و از سوي ديگر دانشكده منابی طبیعي و تعدادي از موسسات تحریراتي وابسته به وزارت كشاورزي در اين محدوده قرار دارند، اطالعات گیاه شناسي در خصوص اين حوزه بسیار گسترده است و استداده از كلیه اين اطالعات ميتواند مشالعات را از مسیر اصلي خود منحرف سازد. لذا در اين بخش تنها كوشش ميشود تصويري بسیار كلي از و عیت گیاهشناسي منشره ارائه گردد. اين تصوير تنها قادر است به تكمیل سیماي اكولوژيك حوزه كمك نمايد.به بیان ديگر، در اينجا به معرفي تعدادي از گونههاي گیاهي منشره مي ردازيم كه رويش طبیعي آن به شمار ميآيند به همین سب ميتوانند به عنوان شاخصي جهت برآورد توان طبیعي محیا مورد استداده قرار گیرند.

بر مبناي ترسیمات جغرافیاي گیاهي ايران، منشره مشالعاتي در قلمرو گیاهي ايران – توراني قرار گرفته است. قلمرو گیاهي ايران – توراني خود به دو ناحیه كوهستاني و دشتي ترسیم ميشود كه هر دو ناحیه، حداقل با برايايي از عناصر گیاهي متعلق به آن، در منشره قابل مشاهده است.مهمترين عناصر گیاهي متعلق به قلمرو گیاهي ياد شده كه در ارتداعات كرج براياي آن هنوز قابل مشاهده است عبارتند

از انواع
بادام وحشي اوامچك، بادام كوهي، تنگرس، بادامچهد،
سته وحشي اچاتالنروشد و سرو
كوهي يا
ارس.درختان ياد شده ادر حریرت درختچهد هريك متناس
با خصوصیات اكولوژيك خود،

ارتداعات خاصي را اشغام مينمايند. بر اين مبنا بادام وحشي در محدوده دامنه تا ارتداعات میانبند ادر حدود 1350 تا 1650 مترد، چاتالنروش در میانبند و ارس در ارتداعات بین 1500 تا 2500 متر از سشح دريا ميرويد.

بديهي است كه درختان ياد شده همواره همراه با ديگر گیاهان و به صورت اجتماع هاي گیاهي در طبیعت ظاهر ميشوند.از میان بوته ها و درختچه هايي كه با درختان ياد شده تشكیــل اجتمــاع گیــاهي ميدهند، در وهلــه نخست ميتوان بـه جنس كاله میـرحسن اAcantholimon .spد و جنس چوبك ا.Acanthophyllum spد اشاره نمود.گیاهان مذكور عمدتا خاص مناطق خشك و نیمه خشك بوده و در حوزه مشالعاتي نیز همواره بر روي دامنه هاي خشك ميرويند.گیاهان مذكور و ساير گیاهاني كه از آنها ياد خواهد شد – در خصوص استثناها اشارات الزم به عمل خواهد آمد – خود گوياي محدوديت منابی آب در اين منشره هستند.از دو جنس كاله میرحسن و چوبك ميتوان به گونههاي زير اشاره نمود:
،Acanthophyllum crassifolium

،Acantholimon leucanthum

Acanthophyllum squarrosum.

،Acantholimon talaganicum

،Acanthophyllum brateatum

جنس گون نیز در اطراف كرج و دامنه كوهها در گونه هاي مختلف ديده ميشود.گونههاي زير از اين جملهاند:
،Astragalus parrowianus

،Astragalus glaucacanthos

Astragalus pseudoparrowianus.

Astragalus gossypinus var

،.filagineus

گونههاي ياد شده عموماً بوتهاي شكلاند و به ويشه گونها، مورد استداده دام قرار ميگیرند.عالوه بر بوتهها، در اجتماع گیاهي دامنه ها و ارتداع ها درختچه هايي نیز وجود دارند كه تعدادي از آنها به دلیل سازگاري با شرايا محیشي منشره و زيبايي از قابلیت استداده در فضاي سبز شهري نیز برخوردارند.از اين میان ميتوان به درختچههايي چون زرشك، دغدغك، شیرخشت، زالزالك، ريش بز، سنجد و زبان گنجشك اشاره كرد.

درختان زير نیز در شمار گیاهان بومي دامنه ها و ارتداع هاي كرج به شمار ميآيند :

– Cerasus vulgaris،
– Cornus australis،
– Dendrostellera lessertii،

– Hippophae rhamnoides،
– Hymenocrater bituminosus،
– Lonicera nummularifolia subsp

.Nummularifolia،
– Lycium depressum،
– Mespilus germanica.

به عنوان گیاهي خزنده و باالرونده و در عین حام زيبا، ميتوان به دو گونه كلماتیس اشاره نمود كه هر دو بومي منشره هستند و با شرايا خشك و استیي سازگاري كامل دارند

:
– Clematis orientalis. ،- Clematis ispahanica

در حاشیه رودخانهها و نهرها درختان و درختچههايي كه با خاك خیس و غیر شور سازگاري دارند، ميرويند؛ درختچه كوچك Myricaria germanica كه اكثراً همراه با درخت گز ميرويد و نیز شالك يا Populus nigra subsp .caudina كه از جنس صنوبر است از اين جملهاند.

با یشروي به سمت جنوب و خروج از محدوده اقلیم كوهستاني و نزديكتر شدن هرچه بیشتر به اقلیم خشك استیي، تغییرات در رويش طبیعي نیز ظاهر ميشود.با اين وصف، همانگونه كه در بخش خاكشناسي اشاره شد، در محدوده دشتي حوزه كرج ـ شهريار تا جايیكه امكان داشته است، كلیه ارا ي هموار و مناس به ارا ي زراعي و با ها تبديل شدهاند و امروزه به ندرت ميتوان ا ري از آ ار رويش طبیعي دشت ها مشاهده نمود.رويش طبیعي تنها در بخشي از ارا ي ـ آنهم در وسعتهايي بسیار محدود ـ باقیمانده كه به داليل شوري، ناهمواري بسیار و علل ديگر فاقد قابلیت كشاورزي بوده است.در ارا ي شـور گیـاهاني چون Halostachys caspicaو گونههــاي متعــلق به جنس نیتراريــا مــانند Nitraria schoberi var.Roberowskii به صورت بسیار راكنده مشاهده ميشوند.گیاه رند يا Pteropyrum olivieri نیز در شمار گیاهاني قرار دارد كه در نواحي نیمه خشك، خشك و بیاباني ميرويد.اين گیاه نیز به میزان زيادي در برابر شوري خاك مراومت نشان ميدهد.هر چند گیاهان مهاجم را نميتوان در شمار رويش طبیعي منشره به شمار آورد، ولي اين گیاهان را ميتوان به عنوان اس طبیعت به تغییرات محیشي ادراك نمود.در بخشي از ارا ي كه رويش طبیعي آن از بین برده شده و مدتي تحت كشت قرار گرفته و مجدداً به حام خود رها شدهاند و يا بر روي خاكهاي دستكاري شده و ارا ي موجود بین ساخت و سازهاي فعلي گیاهاني چون خار شتر، اسدند و جغجغه ديده ميشوند.از اين میان خار شتر در بین ارا ي باقي مانده در بین ساختمانها بیشتر مشاهده ميشود.در مجموع رويش طبیعي منشره، متناس با شرايا اقلیميو و عیت منابی خاك، نشان دهنده محدوديت هاي اكولوژيك حوزه مشالعاتي است.ناحیه دشتي از سمت شمام به جنوب تدريجاً از حالت استپ درختي به استپ و سیس به بیابان تبديل ميشود.از ديدگاه گسترش افري شهر، بارها و بارها تجربه و مشاهدات انجام شده در ايران نشان داده است كه، اكوسیستمهاي استیي توان ذيرش و تحمل شهرهاي بزرگ را ندارند.رويش طبیعي منشره شاخصي است براي بیان واقعیت اخیرالذكر.بديهي است كه هرگاه توسعه شهري در مدهوم گسترش افري شهر و فشار بیشتر بر محیا ادراك شود، اين نوع توسعه تنها ميتواند مدتي دوام بیاورد.بعد از آن مشكالت ناشي از فشار بیش از حد بر محیا آغاز شده و به همراه آن هزينه نگهداري شهر در شرايا مشلوب رو به افزايش ميگذارد.در برنامهريزي و سازماندهي فضاهاي شهري بايد توان مالي شهروندان را نیز در نظر گرفت؛ توان مالي كه در شهرهاي جهان سوم معموالً چندان قدرتمند نیست.

-8-1-3 ژئومورفولوژی

مناطق مورد مشالعه در 140 كیلومتري شرق تهبران و حدفاصبل دماونبد- فیروزكبوه واقبی شببدهانببد.ايببن منشرببه بببا وسببعت ترريبببي 200 كیلببومتر مربببی از كوههبباي دامغببان تببا طببالش گسببترش دارد. مشالعببات بببر توفهبباي زئببولیتي شببده سببازند كببرج متمركببز شببده اسببت. ايببن توفهاي دگرسان در سه منشربه كبیالن، حصباربن و زريبن دشبت رخنمبون دارنبد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی زمین لرزه، کاروانسرا Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کاروانسرا، سلیمان میرزا، دوره قاجار، قرون میانه