پایان نامه با واژه های کلیدی ارباب رجوع، حق الزحمه، حریم خصوصی، واقع بینی

دانلود پایان نامه ارشد

59% در سطح مياني و 78% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
18-کد شماره 18 با ميانگين 78% در سطح عالي، 62% در سطح مياني و 85% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.

4-7) تمايز كدهاي اخلاق فردي و اخلاق مديريتي در بيمارستان ها
تحليل سوال
كدهاي اخلاق فردي در موسسه مشاوره مديريت آمريكا شامل 15 كد زير ميباشد كه در قياس با كدهاي اخلاق مديريتي مشتمل بر 18 كد كه حاصل اين تحقيق ميباشند بيانگر تفاوت بين اخلاق فردي و مديريتي و نيز همپوشاني آنها ميباشد.
كدهاي اخلاق فردي:

تعهد من به ارباب رجوع
1- من به ارباب رجوع با درستي،صلاحيت،استقلال، واقع بيني و‌ بصورت ‌‌حرفه‌اي خدمات را ارائه خواهم داد.
2- من بصورت متقابل با ارباب رجوع ، انتظارات واقع بينانه از منافع ونتايج خدمات خود را بنا خواهم نهاد.
3- من صرفاً وظايفي را خواهم پذيرفت كه براي آن تجربيات و صلاحيت لازم را براي انجام داشته باشم و من تنها كاركناني را كه دانش وتوانايي ارائه خدمت بصورت موثر به ارباب رجوع را دارند،بكار خواهم گرفت
4- قبل از پذيرش خدمت،من مطمئن خواهم شد كه با ارباب رجوع درباره تفاهم متقابل درمورد اهداف،محدوده برنامه كار و ترتيبات حق‌الزحمه اقدامات لازم را بعمل آورده‌ام.
5- من بطور مناسب آن دسته ازاطلاعات ارباب رجوع كه اطلاعات عمومي نيستند را محرمانه تلقي خواهم كرد وگامهاي معقولي را برخواهم داشت كه ‌مانع از دسترسي افراد غير‌‌‌مجاز‌به آنها گردد‌و از امتياز حقوق مالكانه نه توسط خود و نه بيمارستان يا ارباب رجوع ديگر بدون اخذ مجوز از ارباب رجوع استفاده نخواهم كرد.
6- من از تضاد منافع وظهورآن احتراز خواهم نمود و اگر مواردي پيش آيد كه با قضاوت و يا اهداف واقع‌بيني من تداخل كند،بيدرنگ آنها را براي ارباب رجوع فاش خواهم نمود.
7- من چنانچه ببينم كه در موردي درستي و واقع‌گرايي من ممكن است مورد سوال قرار گيرد، پيشنهاد خواهم نمود كه از گرفتن آن مشاوره معاف شود.
8- من از دعوت كاركنان ديگر بيمارستانها جهت استخدام بدون مشورت قبلي با مديران آن بيمارستان،خودداري خواهم كرد.
تعهدات من در مورد درستي رفتارهاي مالي
9- من پيشاپيش با ارباب رجوع درباره مباني حق الزحمه و هزينه‌ها توافق خواهم كرد‌ و ارقام معقولي كه با خدمات ارائه شده ومسئوليت‌هاي پذيرفته شده باشد را مطالبه خواهم نمود.
10-من حق دلالي،پاداش يا ساير مزايا را از اشخاص ثالث در ارتباط با توصيه به ارباب رجوع بدون اطلاع ورضايت قبلي ارباب رجوع قبول نخواهم نمود‌ و پيشاپيش هر گونه منافع مالي به شكل كالا يا خدمت در رابطه با توصيه ارائه شده به ارباب رجوع را به وي فاش خواهم كرد.
تعهدات من به عموم و حرفه
11- چنانچه در محدوده اشتغال من باشد، وقوع هر گونه كار نادرست،رفتار مخاطره آميز يا فعاليت‌هاي غيرقانوني را به مقامات ذيصلاح داخل يا خارج و نيز ارباب رجوع گزارش خواهم نمود.

12- من به حقوق همكاران خودم و نيز ديگر همكاران در ديگر بيمارستانها و نيز حقوق ديگر موسسات درمانی احترام خواهم گذاشت واطلاعات يا روشهاي اختصاصي آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرارنخواهم داد.
13- من حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، كاركنان و عموم به درستي وبه شكل حرفه‌اي نشان خواهم داد.
14- من خدمات خود را به روشهاي فريبنده،اغوا كننده ويا به صورتي كه موجب بدنام كردن بيمارستان و يا حرفه مديريت اداری بيمارستانها گردد،تبليغ نخواهم نمود.
15- اگر من تخلفي از كدها رامشاهده كنم، آن را به مديران ارشد سازمان و مركز كنترل بر نحوه اجراي صحيح كدها اعلام خواهم نمود و وفاداري به كد را در بين ساير اعضايي كه به جای من كارميكنند،ارتقاء خواهم بخشيد.

4-8( كدهاي اخلاق مديريتي حاصل از تحقيق
الف)تعهد من به ارباب رجوع
من به اربابرجوع با درستی خدمات را ارائه خواهم داد.
من به اربابرجوع با صلاحیت، خدمات را ارائه خواهم داد.
من به اربابرجوع با استقلال، خدمات را ارائه خواهم داد.
من به اربابرجوع با واقع بینی خدمات را ارائه خواهم داد.
من صرفاً وظايفي را خواهم پذيرفت كه براي آن تجربيات و صلاحيت لازم را براي انجام داشته باشم.
قبل از پذيرش خدمت،من مطمئن خواهم شد كه درمورد اهداف،محدوده برنامه كار و ترتيبات حق‌الزحمه با ارباب رجوع به تفاهم رسيدهايم.
من بطور مناسب آن دسته ازاطلاعات ارباب رجوع كه اطلاعات عمومي نيستند را محرمانه تلقي خواهم كرد وگامهاي معقولي را برخواهم داشت كه ‌مانع از دسترسي افراد غير‌‌‌مجاز‌به آنها گردد
من به تکالیف خود در خصوص حفظ وصیانت از اطلاعات حریم خصوصی و محرمانه اربابرجوع عمل خواهم کرد.
من تنها كاركناني را كه دانش وتوانايي ارائه خدمت بصورت موثر به ارباب رجوع را دارند،بكار خواهم گرفت.
من از دعوت كاركنان ديگر بيمارستانها جهت استخدام بدون مشورت قبلي با مديران آن بيمارستانها و رضايت تام آنها،خودداري خواهم كرد.
ب)تعهد من در مورد درستی رفتارهای مالی
من پيشاپيش با ارباب رجوع درباره نحوه محاسبه حق الزحمه و هزينه‌ها توافق خواهم كرد‌ و ارقام معقولي كه با خدمات ارائه شده ومسئوليت‌هاي پذيرفته شده مطابق باشد را مطالبه خواهم کرد.
اگر اربابرجوع را براي گرفتن خدمات پزشكي يا پيراپزشكي راهنمايي كنم از آن پزشك يا مركز پزشكي و يا پيراپزشكي كه ارباب رجوع با راهنمايي من به آنجا برود پول، كالا و يا خدماتي دريافت نخواهم كرد.
ج)تعهد من به عموم مردم و حرفه
چنانچه در محدوده شغل من باشد، وقوع هر گونه كار نادرست،رفتار مخاطره آميز يا فعاليت‌هاي غيرقانوني را به مقامات ذيصلاح داخل يا خارج از سازمان گزارش خواهم کرد.
من به حقوق همكاران خودم و نيز ديگر همكاران در ديگر بيمارستانها و نيز حقوق ديگر موسسات درمانی احترام خواهم گذاشت واطلاعات يا روشهاي اختصاصي آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرارنخواهم داد.
من حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، كاركنان و عموم به درستي وبه شكل حرفه‌اي معرفي ميكنم.
من خدمات خود را به روشهاي فريبنده،اغوا كننده ويا به صورتي كه موجب بدنام كردن بيمارستان و يا مديريت بيمارستانها گردد،تبليغ نخواهم کرد.
اگر من تخلفي از كدها رامشاهده كنم، آن را به مديران ارشد بيمارستانی و مسئولین مربوطه اعلام خواهم نمود.
وفاداري به كدها را در بين ساير اعضايي كه به جای من كارميكنند،ارتقاء خواهم بخشيد.

5-1)مقدمه
با پيچيدهتر شدن محيطهاي كاري و تنوع برداشتها و عكسالعملها در برابر مسائل پيش آمده در سازمانها و گوناگوني پاسخها براي سولات يكسان اما از سوي افراد متفاوت در سازمانها و بالتبع وجود ذينفعان و مشتريان متاثر از اين تصميمات، ضرورت وجود ديدگاهي منصفانه كه دربرگيرنده منافع تمامي اشخاص و گروهها بر اساس منطق و قوانين حاكم بر آن سازمان باشد امري ضروري است. وجود بيانيههاي اخلاقي در سطوح مختلف در سازمان ميتواند نقشي تعيين كننده براي جلوگيري از تضادهاي موجود در سازمان باشد.در اين پاياننامه با استفاده از نظر صاحبنظران و نيز مديران بيمارستاني در سطوح مختلف به شناسايي و تبيين كدهاي بومي اخلاقي مختص مديران بيمارستاني پرداخته شد.
در اين فصل از پاياننامه با توجه به تحليل دادههاي جمعآوري شده در فصل چهارم به تشريح نحوه پاسخگويي به سوالات پاياننامه پرداخته خواهد شد و نتايج مورد بحث را مورد موشكافي قرار خواهيم داد.

5-2)بحث و نتيجه گيري
با افزايش پيچيدگيهاي سازماني و بروز مسائل گسترده، توجه به بعد اخلاقيات روز به روز پررنگتر ميگردد. با توجه به اينكه بساري از مسائل ايجاد شده در سازمانها ريشه اخلاقي دارد، طراحي منشور و بيانيههاي اخلاقي در چارچوب كدهاي شناسايي شده وپرداختن به مسائل اخلاقي كاركنان سازماني در حوزهي تخصصي آنان و توجه به جايگاه و نقش اشخاص در سازمانها ميتواند زمينهساز اخلاقيتر شدن سازمانها و نيز افراد در سازمانها گردد. در اين پاياننامه با شناسايي كدهاي بومي اخلاقي مديران بيمارستاني در تهران بزرگ و در نظر گرفتن درجه و اهميت اين كدها براي سطوح مختلف مديريتي درجه همبستگي هر كدام از كدها با مديران در سطوح مختلف مورد سنجش و ارزيابي قرار داده شد. با شناسايي و تبيين كدهاي بومي در بيمارستانها، به ميزان زيادي وجود همبستگي ميان هر كدام از اين كدها با مديران سطوح مختلف در سازمان تائيد گرديد، و ميزان نياز پرداختن به كد مورد از نظر وزن و اهميت آن كد براي مديران سطوح مختلف روشن گرديد تا مدير در هر سطح سازماني كه قرار دارد وظايف اخلاقي خود را براساس اولويتها بشناسد و به آنها بپردازد. در اين پژوهش روشن گرديد كه الويتهاي اخلاقي با توجه به جايگاه سازماني مديران تغيير ميكند، و مديران در هر سطح و جايگاه داراي الويتهاي اخلاقي خاص ميباشند،در اين ميان ممكن است يك كد اخلاقي كه براي يك سطح از مديريت داراي درجه اهميت بالايي باشد براي مديران ديگر در سطوح و جايگاههاي سازماني دیگر داراي درجه اهميت يكسان و يا متفاوتي باشد.

5-2-1)پاسخ به پرسش اصلی
در اين پاياننامه جهت پاسخ به سوال اصلي تحقيق با استفاده از فن دلفي به شناسايي كدهاي بومي اخلاقي براي مديران بيمارستاني پرداخته شد. بعد از روايي سنجي پرسشنامه تحقيق با استفاده از فن دلفي و رجوع به نظر متخصصان اخلاق حرفهاي در رشتههاي مختلف به طوري كه تركيب مناسبي از متخصصان را انتخاب كرده و طي سه مرحله با دادن پرسشنامه و در هر مرتبه جمع بندي و اعمال نظرات اساتيد به مجموعهاي مشتمل بر 18 كد اخلاقي دست يافتيم. این هجده کد شناسایی شده را به عنوان پاسخ به سوال اصلی پژوهش یعنی شناسایی کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی که طی فرایند دلفی استخراج گردید در نظر گرفتیم با قرار دادن این هجده کد شناسایی شده در اختیار مدیران بیمارستانی و تجزیه و تحلیل نظر مدیران در سطوح مختلف مدیریتی با استفاده از روش میانگیر گیری به تبیین کدهای شناسایی شده پرداختیم. و در نهایت کدهای زیر به عنوان کدهای شناسایی و تبیین شده استخراج گردیدند.

الف)تعهد من به ارباب رجوع
من به اربابرجوع با درستی خدمات را ارائه خواهم داد.
من به اربابرجوع با صلاحیت، خدمات را ارائه خواهم داد.
من به اربابرجوع با استقلال، خدمات را ارائه خواهم داد.
من به اربابرجوع با واقع بینی خدمات را ارائه خواهم داد.
من صرفاً وظايفي را خواهم پذيرفت كه براي آن تجربيات و صلاحيت لازم را براي انجام داشته باشم.
قبل از پذيرش خدمت،من مطمئن خواهم شد كه درمورد اهداف،محدوده برنامه كار و ترتيبات حق‌الزحمه با ارباب رجوع به تفاهم رسيدهايم.
من بطور مناسب آن دسته ازاطلاعات ارباب رجوع كه اطلاعات عمومي نيستند را محرمانه تلقي خواهم كرد وگامهاي معقولي را برخواهم داشت كه ‌مانع از دسترسي افراد غير‌‌‌مجاز‌به آنها گردد
من به تکالیف خود در خصوص حفظ وصیانت از اطلاعات حریم خصوصی و محرمانه اربابرجوع عمل خواهم کرد.
من تنها كاركناني را كه دانش وتوانايي ارائه خدمت بصورت موثر به ارباب رجوع را دارند،بكار خواهم گرفت.
من از دعوت كاركنان ديگر بيمارستانها جهت استخدام بدون مشورت قبلي با مديران آن بيمارستانها و رضايت تام آنها،خودداري خواهم كرد.
ب)تعهد من در مورد درستی رفتارهای مالی
من پيشاپيش با ارباب رجوع درباره نحوه محاسبه حق الزحمه و هزينه‌ها توافق خواهم كرد‌ و ارقام معقولي كه با خدمات ارائه شده ومسئوليت‌هاي پذيرفته شده مطابق باشد را مطالبه خواهم کرد.
اگر اربابرجوع را براي گرفتن خدمات پزشكي يا پيراپزشكي راهنمايي كنم از آن پزشك يا مركز پزشكي و يا پيراپزشكي كه ارباب رجوع با راهنمايي من به آنجا برود پول، كالا و يا خدماتي دريافت نخواهم كرد.
ج)تعهد من به عموم مردم و حرفه
چنانچه در محدوده شغل من باشد، وقوع هر گونه كار نادرست،رفتار مخاطره آميز يا فعاليت‌هاي غيرقانوني را به مقامات ذيصلاح داخل يا خارج از سازمان گزارش خواهم کرد.
من به حقوق همكاران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، سطح معنی داری، ضریب همبستگی، ارباب رجوع Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اخلاق فردی، بیمارستان، ارباب رجوع، آزمون همبستگی پیرسون