پایان نامه با واژه های کلیدی ارباب رجوع، بیمارستان، حق الزحمه، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

كرد.

تعهدات من به عموم مردم و حرفه
11- چنانچه در محدوده اشتغال من باشد، وقوع هر گونه كار نادرست،رفتار مخاطره آميز يا فعاليت‌هاي غيرقانوني را به مقامات ذيصلاح داخل يا خارج از سازمان و نيز ارباب رجوع گزارش خواهم نمود.

12- من به حقوق همكاران خودم و نيز ديگر همكاران در ديگر بيمارستانها و نيز حقوق ديگر موسسات درمانی احترام خواهم گذاشت واطلاعات يا روشهاي اختصاصي آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرارنخواهم داد.

13- من حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، كاركنان و عموم به درستي وبه شكل حرفه‌اي معرفي ميكنم.

14- من خدمات خود را به روشهاي فريبنده،اغوا كننده ويا به صورتي كه موجب بدنام كردن بيمارستان و يا مديريت بيمارستانها گردد،تبليغ نخواهم نمود.

15- اگر من تخلفي از كدها رامشاهده كنم، آن را به مديران ارشد بيمارستانی و مسئولین مربوطه اعلام خواهم نمود

16- وفاداري به كدها را در بين ساير اعضايي كه به جای من كارميكنند،ارتقاء خواهم بخشيد.

3-9-3) پرسشنامه نهایی حاصل از فن دلفی
پس از سه مرتبه ارائه پرسشنامه به صاحبنظران و خبرگان در حوزه اخلاق حرفهای مجموعهای مشتمل بر هجده کد اخلاقی بومی متناسب با مدیریت بیمارستانی شناسایی گردید. در هر مرحله با ارائه پرسشنامه به خبرگان اخلاق حرفهای و جمع بندی نظر آنان تغییرات لازم جهت تهیه پرسشنامه بعدی صورت گرفت تا اینکه نتیج حاصل از فن دلفی به شناسایی موارد زیر منجر گردید. تا پرسشنامه نهایی حاصل از کدهای شناسایی شده جهت ارائه به مدیران بیمارستانی به صورت زیر تهیه گردید.
كدهای در نظر گرفته شده
آيا اين مورد يك كد اخلاقی بومي برای مديران بيمارستانی است
در صورت مثبت بودن جواب وزن و اهميت مورد نظر شما برای اين كد،به ترتيب اهميت از ا تا5 برای هر دسته از مديران كدام يك میباشد؟
(عدد 5 نشان دهنده بيشترين اهميت است)

مديران عالی
مديران ميانی
مديران عملياتی

بلی
خير
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
تعهد من به ارباب رجوع
1- من به ارباب رجوع به درستي89 خدمات ارائه خواهم داد.

2- من به اربابرجوع با صلاحيت90 خدمات ارائه خواهم داد.

3- من به اربابرجوع با استقلال91 خدمات ارائه خواهم داد.

4- من به اربابرجوع با واقعبيني92 خدمات ارائه خواهم داد.

5 – من صرفاً وظايفي را خواهم پذيرفت كه براي آن تجربيات و صلاحيت لازم را براي انجام داشته باشم

6 – قبل از پذيرش خدمت،من مطمئن خواهم شد كه درمورد اهداف،محدوده برنامه كار و ترتيبات حق‌الزحمه با ارباب رجوع به تفاهم رسيدهايم.

7- من بطور مناسب آن دسته ازاطلاعات ارباب رجوع كه اطلاعات عمومي نيستند را محرمانه تلقي خواهم كرد وگامهاي معقولي را برخواهم داشت كه ‌مانع از دسترسي افراد غير‌‌‌مجاز‌به آنها گردد.

8- ‌ من به تكاليف خودم در خصوص حفظ وصيانت از اطلاعات حريم خصوصي و محرمانه اربابرجوع عمل خواهم كرد.

9- من تنها كاركناني را كه دانش و توانايي ارائه خدمت بهصورت موثر به اربابرجوع را دارند،به كار خواهم گرفت.

10- من از دعوت كاركنان ديگر بيمارستانها جهت استخدام بدون مشورت قبلي با مديران آن بيمارستانها و رضايت تام آنها،خودداري خواهم كرد.

تعهدات من در مورد درستي رفتارهاي مالي
11- من پيشاپيش با ارباب رجوع درباره مباني حق الزحمه و هزينه‌ها توافق خواهم كرد‌ و ارقام معقولي كه با خدمات ارائه شده ومسئوليت‌هاي پذيرفته شده مطابق باشد را مطالبه خواهم نمود.

12-اگر اربابرجوع را براي گرفتن خدمات پزشكي يا پيراپزشكي راهنمايي كنم از آن پزشك يا مركز پزشكي و يا پيراپزشكي كه ارباب رجوع با راهنمايي من به آنجا برود پول، كالا و يا خدماتي دريافت نخواهم كرد.

تعهدات من به عموم مردم و حرفه
13- چنانچه در محدوده اشتغال من باشد، وقوع هر گونه كار نادرست،رفتار مخاطره آميز يا فعاليت‌هاي غيرقانوني را به مقامات ذيصلاح داخل يا خارج از سازمان و نيز ارباب رجوع گزارش خواهم نمود.

14- من به حقوق همكاران خودم و نيز ديگر همكاران در ديگر بيمارستانها و نيز حقوق ديگر موسسات درمانی احترام خواهم گذاشت واطلاعات يا روشهاي اختصاصي آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرارنخواهم داد.

15- من حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، كاركنان و عموم به درستي وبه شكل حرفه‌اي معرفي ميكنم.

16- من خدمات خود را به روشهاي فريبنده،اغوا كننده ويا به صورتي كه موجب بدنام كردن بيمارستان و يا مديريت بيمارستانها گردد،تبليغ نخواهم نمود.

17- اگر من تخلفي از كدها رامشاهده كنم، آن را به مديران ارشد بيمارستانی و مسئولین مربوطه اعلام خواهم نمود

18- وفاداري به كدها را در بين ساير اعضايي كه به جای من كارميكنند،ارتقاء خواهم بخشيد.

4-1)مقدمه
يافته‌ها و دستاوردهاي پژوهش عبارت است از نتايج محاسبه و تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده. به بياني ديگر، تعبير و تفسير داده‌ها را يافته هاي پژوهش گويند.يافته‌ها و دستاوردهاي پژوهش اطلاعات واقعي است كه از فرآيند پژوهش علمي به دست آمده است.
از اينرو داده هاي تحقيق كه اطلاعات خام و غير تجربي و تنها آماره هاي كمي هستند بايد با توجه به اهداف و فرضيه‌هاي تحقيق تفسير و تعبير شوند تا به يافته ها و دستاوردهاي پژوهش تبديل گردند.در اين مرحله اطلاعات و داده هاي كد گذاري شده پس از تجزيه و تحليل و پردازش به وسيله رايانه توسط محقق مورد تفسير و تعبير قرار مي‌گيرند. در این فصل از پژوهش در ابتدا به شناسایی کدها پرداخته خواهد شد و در مرحله بعد کدهای شناسایی شده حاصل از فن دلفی که در اختیار مدیران بیمارستانی قرار گرفته شد و دادههای خام حاصل از جمع آوری پرسشنامههای ارائه شده به مدیران، از نظر میزان همبستگی بین کدها و در سطوح مختلف مدیران و نیز وزن و اهمیت هر دسته از کدها از طرق آزمونهای آماری و نیز شیوه میانگین گیری برای تک تک کدها به تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه پرداختیم.
4-2) شناسايي كدهاي اخلاق حرفه اي مديران بيمارستاني در سطوح مختلف اداري
در اين پژوهش در ابتدا با طرحريزي پرسشنامه شناسايي كدها با الهام گرفتن از سازمانهاي بزرگي كه به طراحي و شناسايي كدهاي اخلاق حرفهاي پرداختهاند به شناسايي كدهاي اخلاقي پرداختيم،كه در نهايت و با جمع بنديهاي انجام شده از طريق فن دلفي به مجموعهاي از كدهاي شناسايي شده مشتمل بر 18كد دست يافتيم.
بدین ترتیب که براي شناسايي كدها سه مرحله پرسشنامه شناسايي كدها در اختيار خبرگان اخلاق حرفهاي قرار گرفت. در مرحله اول مجموعهاي از سؤالات مشتمل بر 15 كد شناسايي شده اخلاق حرفهاي براي مديران بيمارستاني در اختيار مديران قرار گرفته شد، كه در كنار آن از آنان خواسته شد ضمن نظر دهي در مورد كد بودن موارد مذكور به وزندهي و درجه اهميت آن كدها بپردازند. و در پايان مواردي كه از نظر آنها كد ميباشد و مورد توجه قرار نگرفته شده است را به صورت كتبي بيان كنند.

4-3) کدهای حاصل از تحليل نظرات صاحبنظران از طریق فن دلفی
الف)تعهد من به ارباب رجوع
من به اربابرجوع با درستی خدمات را ارائه خواهم داد.
من به اربابرجوع با صلاحیت، خدمات را ارائه خواهم داد.
من به اربابرجوع با استقلال، خدمات را ارائه خواهم داد.
من به اربابرجوع با واقع بینی خدمات را ارائه خواهم داد.
من صرفاً وظايفي را خواهم پذيرفت كه براي آن تجربيات و صلاحيت لازم را براي انجام داشته باشم.
قبل از پذيرش خدمت،من مطمئن خواهم شد كه درمورد اهداف،محدوده برنامه كار و ترتيبات حق‌الزحمه با ارباب رجوع به تفاهم رسيدهايم.
من بطور مناسب آن دسته ازاطلاعات ارباب رجوع كه اطلاعات عمومي نيستند را محرمانه تلقي خواهم كرد وگامهاي معقولي را برخواهم داشت كه ‌مانع از دسترسي افراد غير‌‌‌مجاز‌به آنها گردد
من به تکالیف خود در خصوص حفظ وصیانت از اطلاعات حریم خصوصی و محرمانه اربابرجوع عمل خواهم کرد.
من تنها كاركناني را كه دانش وتوانايي ارائه خدمت به صورت موثر به ارباب رجوع را دارند،بكار خواهم گرفت.
من از دعوت كاركنان ديگر بيمارستانها جهت استخدام بدون مشورت قبلي با مديران آن بيمارستانها و رضايت تام آنها،خودداري خواهم كرد.
ب)تعهد من در مورد درستی رفتارهای مالی
من پيشاپيش با ارباب رجوع درباره نحوه محاسبه حق الزحمه و هزينه‌ها توافق خواهم كرد‌ و ارقام معقولي كه با خدمات ارائه شده ومسئوليت‌هاي پذيرفته شده مطابق باشد را مطالبه خواهم کرد.
اگر اربابرجوع را براي گرفتن خدمات پزشكي يا پيراپزشكي راهنمايي كنم از آن پزشك يا مركز پزشكي و يا پيراپزشكي كه ارباب رجوع با راهنمايي من به آنجا برود پول، كالا و يا خدماتي دريافت نخواهم كرد.
ج)تعهد من به عموم مردم و حرفه
چنانچه در محدوده شغل من باشد، وقوع هر گونه كار نادرست،رفتار مخاطره آميز يا فعاليت‌هاي غيرقانوني را به مقامات ذيصلاح داخل يا خارج از سازمان گزارش خواهم کرد.
من به حقوق همكاران خودم و نيز ديگر همكاران در ديگر بيمارستانها و نيز حقوق ديگر موسسات درمانی احترام خواهم گذاشت واطلاعات يا روشهاي اختصاصي آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرارنخواهم داد.
من حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، كاركنان و عموم به درستي وبه شكل حرفه‌اي معرفي ميكنم.
من خدمات خود را به روشهاي فريبنده،اغوا كننده ويا به صورتي كه موجب بدنام كردن بيمارستان و يا مديريت بيمارستانها گردد،تبليغ نخواهم کرد.
اگر من تخلفي از كدها رامشاهده كنم، آن را به مديران ارشد بيمارستانی و مسئولین مربوطه اعلام خواهم نمود.
وفاداري به كدها را در بين ساير اعضايي كه به جای من كارميكنند،ارتقاء خواهم بخشيد.

4-4) آمار استنباطی
در این بخش به پایایی پرسشنامه، بررسی سوال های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون ،الویتبندی کدها در بیمارستانهای دولتی و خصوصی با استفاده از آزمون فریدمن و نیز میانگینگیری از نظر مدیران جهت میزان اخلاقی بودن هر یک از کدها میپردازیم.

4-4-1) پايايي93 (قابليت اعتماد) پرسشنامه
پايایي يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه‌گيري است. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به‌ دست مي‌دهد. در اين تحقيق براي تعيين پايایي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ94 استفاده گرديده است.حد قابل قبول آلفاي كرونباخ براي مقاصد كاربردي حداقل 7/0 است. (خاکی،1387)
α=k/(k-1) (1-(∑_(i=1)^k▒S_i^2 )/(S_sum^2 ))
كه در آن k تعداد سؤال‌هاي پرسشنامه، واريانس سوال iام و واريانس كل سوالات است.

جدول 4-1آماره پایایی
تعداد سوالات
αکرونباخ
متغییر
10
0.834
تعهد من به ارباب رجوع
2
0.721
تعهد من درمورد درستي رفتارهاي مالي
6
0.798
تعهدات من به عموم مردم و حرفه
18
0.801
كل سوالات

4-4-2)بررسي آزمون همبستگي بين مديران بيمارستان هاي دولتي با شاخصهای شناسایی شده اخلاق حرفهای
1-مديران عالي
فرض صفر : میان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ارباب رجوع، اخلاق حرفه ای، بیمارستان، رفتار متقابل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، سطح معنی داری، ضریب همبستگی، ارباب رجوع