پایان نامه با واژه های کلیدی ارباب رجوع، بیمارستان، کدهای اخلاقی، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

اولیه کدهای خاص مدیران و نه در حوزه ااخلاق فردی طراحی گردید.در روش پرسشنامه اي سوالاتي در زمينه موضوع تحقيق و در محدوده كدها طرح گرديد ،و پس از تنظيم به شكل پرسشنامه در چندین نوبت و به شیوه دلفی در اختيار خبرگان اخلاق حرفهاي قرار داديم تا با پاسخگويي به پرسشنامه اطلا عاتي را در زمينه سوالات مطرح شده و مربوط به شناسايي كدها و نیز وزن دهی به آنها در اختيار ما قرار دهند،تا با جمع بندي به شناسايي كدهاي مورد پژوهش بپردازيم، و نيز در بخش دوم تحقيق جهت تبيين كدها، كدهاي شناسايي شده از طريق فن دلفي را از طريق پخش پرسشنامه بين مديران بيمارستانهاي خصوصي و دولتي قرار دادیم و مدیران بیمارستانها با تعیین کد بودن یا نبودن موارد طراحی شده از طریق فن دلفی و نیز امتیاز دادن به کدهای مورد تائیدشان دادههای خام را جهت تحلیل آماری در اختیار ما قرار دادند.

3-7)روايي و پايايي پرسشنامه
روایی از واژه روا به معنی جایز و درست گرفته شده و روایی به معنی صحیح و درست بودن است، مقصود از روایی این است که وسیله اندازهگیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد، اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی ،1386 ،ص288). جهت اطمینان از صحت طراحی پرسشنامه، با انجام مصاحبههای گوناگون با اساتید اخلاق حرفهای کدهای برگرفته شده از موسسه مشاوران مدیریت آمریکا به پرسشنامه اولیه جهت ارائه به خبرگان برای شناسایی کدهای بومی اخلاق حرفهای مدیران طراحی گردید. مقصود از پايايي88 آن است كه اگر ابزار اندازه‌گيري را در يك فاصله‌ي زماني كوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديك به هم باشد. براي اندازه‌گيري پايايي از شاخصي به نام “ضريب پايايي” استفاده مي‌كنيم و اندازه‌ي آن معمولاً بين صفر تا يك تغيير مي‌كند. ضريب پايايي “صفر” معرف عدم پايايي و ضريب پايايي “يك”، معرف پايايي كامل است. (خاكي، 1379، ص245)
در اين تحقيق براي سنجش پايايي پرسشنامه‌ها، يك مرحله پيش آزمون انجام گرفت. بدين صورت كه ابتدا تعداد 30 پرسشنامه در جامعه‌ي مورد نظر توزيع و جمع‌آوري گرديد و پس از وارد كردن داده‌ها، با استفاده از نرم افزار Spss ضريب پايايي (آلفاي كرونباخ) محاسبه گرديد.
فرمول محاسبه‌ي آلفاي کرونباخ به شرح زير است.

α=k/(k-1) (1-(∑_(i=1)^k▒S_i^2 )/(S_sum^2 ))
k: تعداد زيرمجموعه‌ي سئوال‌هاي پرسشنامه
Sj2: واريانس نمرات هر زير مجموعه
S2: واريانس کل
معمولاً آلفاي کمتر از 6،0 پايايي ضعيف، 6،0 تا 8،0 قابل قبول و بالاتر از 8،0 نشان دهنده‌ي پايايي بالا مي‌باشد. بديهي است که هر چه اين عدد به يک نزديکتر باشد بهتر است.
در اين تحقيق همانطور که ذکر شد پس از جمع‌آوري داده‌ها از نمونه‌ي اوليه، داده‌ها وارد نرم‌افزار Spss گرديد و ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد كه ضريب موردنظر براي پرسشنامه‌ها به شکل زیرتعيين گرديد.
جدول 3-1آماره پایایی
تعداد سوالات
αکرونباخ
متغییر
10
0.834
تعهد من به ارباب رجوع
2
0.721
تعهد من درمورد درستي رفتارهاي مالي
6
0.798
تعهدات من به عموم مردم و حرفه
18
0.801
كل سوالات

3-8)محدوديت‌هاي تحقيق
نگراني احتمالي بعضي از اعضاء و نمونه آماری از افشای اطلاعات ونيز مواجه شدن با ناشناخته ها و تغييرات ممكن در اثر تدوين كدهای اخلاقی بومی كه ممكن بود گرد آوري اطلاعات را با اختلالاتي مواجه كند.
تعداد زياد بيمارستان ها، اعم از خصوصي و دولتي، در سطح شهر تهران همراه با پراكندگي گسترده، ممکن بود در جمعآوری دادههای مربوط به تحقیق اخلال ایجاد کند که با استفاده از شیوههای مناسب نمونهگیری، انتخاب مناسب جامعه هدف ونیز همکاری مناسب مدیران بیمارستانی میتوان بر این مسائل غلبه کرد .

3-9) روش تحليل داده ها
تحليل داده ها در اين تحقيق در سه مرحله صورت گرفته است. ابتدا از طريق فن دلفي و رجوع به متخصصان اخلاق حرفهاي به شناسايي كدهاي اخلاق حرفهاي براي مديران سطوح مختلف بيمارستاني پرداخته شد در وهله دوم وزن كدها از طريق آزمون آماري فريدمن و با استفاده از نرم افزار spss و نیز شیوه میانگینگیری از وزن دهی به کدها حاصل از توزیع پرسشنامه بین مدیران بیمارستانهای بخش خصوصی و دولتی سنجيده شد و در مرحله سوم با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرمافزار spss كدهاي شناسايي شده مورد آناليز قرار گرفتند، تا در انتها جواب پرسشهای تحقیق اعم از پرسش اصلی و پرسشهای فرعی به دست آمد.

3-9-1) پرسشهای پرسشنامه اولیه حاصل از ترجمه کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت
این پرسشنامه و پیشنویس صرفاً از ترجمه مجموع کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت آمریکا حاصل گردید که جهت بومی سازی و نیز متناسب سازی با مبحث اخلاق مدیریت در بیمارستانها با استفاده از فن مصاحبه با خبرگان جهت تهیه پرسشنامه اولیه تغیراتی در آن صورت گرفت.
كدهای در نظر گرفته شده
آيا اين مورد يك كد اخلاقی برای مديران اداری بيمارستانی است
در صورت مثبت بودن جواب وزن و اهميت مورد نظر شما برای اين كد،به ترتيب اهميت از ا تا5 برای هر دسته از مديران كدام يك میباشد؟

مديران عالی
مديران ميانی
مديران عملياتی

بلی
خير
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
تعهد من به ارباب رجوع
1- من به ارباب رجوع با درستي،صلاحيت،استقلال، واقع بيني و‌ بصورت ‌‌حرفه‌اي خدمات را ارائه خواهم داد.

2- من بصورت متقابل با ارباب رجوع ، انتظارات واقع بينانه از منافع ونتايج خدمات خود را بنا خواهم نهاد.

3- من صرفاً وظايفي را خواهم پذيرفت كه براي آن تجربيات و صلاحيت لازم را براي انجام داشته باشم و من تنها كاركناني را كه دانش وتوانايي ارائه خدمت بصورت موثر به ارباب رجوع را دارند،بكار خواهم گرفت.

4- قبل از پذيرش خدمت،من مطمئن خواهم شد كه با ارباب رجوع درباره تفاهم متقابل درمورد اهداف،محدوده برنامه كار و ترتيبات حق‌الزحمه اقدامات لازم را بعمل آورده‌ام.

5- من بطور مناسب آن دسته ازاطلاعات ارباب رجوع كه اطلاعات عمومي نيستند را محرمانه تلقي خواهم كرد وگامهاي معقولي را برخواهم داشت كه ‌مانع از دسترسي افراد غير‌‌‌مجاز‌به آنها گردد‌و از امتياز حقوق مالكانه نه توسط خود و نه بيمارستان يا ارباب رجوع ديگر بدون اخذ مجوز از ارباب رجوع استفاده نخواهم كرد.

6- من از تضاد منافع وظهورآن احتراز خواهم نمود و اگر مواردي پيش آيد كه با قضاوت و يا اهداف واقع‌بيني من تداخل كند،بيدرنگ آنها را براي ارباب رجوع فاش خواهم نمود.

7- من چنانچه ببينم كه در موردي درستي و واقع‌گرايي من ممكن است مورد سوال قرار گيرد، پيشنهاد خواهم نمود كه از گرفتن آن مشاوره معاف شود.

8- من از دعوت كاركنان ديگر سازمانها جهت استخدام بدون مشورت قبلي با مديران آن سازمانها،خودداري خواهم كرد.

تعهدات من در مورد درستي رفتارهاي مالي
9- من پيشاپيش با ارباب رجوع درباره مباني حق الزحمه و هزينه‌ها توافق خواهم كرد‌ و ارقام معقولي كه با خدمات ارائه شده ومسئوليت‌هاي پذيرفته شده باشد را مطالبه خواهم نمود.

10-من حق دلالي،پاداش يا ساير مزايا را از اشخاص ثالث در ارتباط با توصيه به ارباب رجوع بدون اطلاع ورضايت قبلي ارباب رجوع قبول نخواهم نمود‌ و پيشاپيش هر گونه منافع مالي به شكل كالا يا خدمت در رابطه با توصيه ارائه شده به ارباب رجوع را به وي فاش خواهم كرد.

تعهدات من به عموم و حرفه
11- چنانچه در محدوده اشتغال من باشد، وقوع هر گونه كار نادرست،رفتار مخاطره آميز يا فعاليت‌هاي غيرقانوني را به مقامات ذيصلاح داخل يا خارج و نيز ارباب رجوع گزارش خواهم نمود.

12- من به حقوق همكاران خودم و نيز ديگر همكاران در ديگر سازمانها و نيز حقوق ديگر موسسات مشاورهای احترام خواهم گذاشت واطلاعات يا روشهاي اختصاصي آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرارنخواهم داد.

13- من حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، كاركنان و عموم به درستي وبه شكل حرفه‌اي نشان خواهم داد.

14- من خدمات خود را به روشهاي فريبنده،اغوا كننده ويا به صورتي كه موجب بدنام كردن موسسات مشاوره مدیریت و يا حرفه مشاوره گردد،تبليغ نخواهم نمود.

15- اگر من تخلفي از كدها رامشاهده كنم، آن را به مديران ارشد سازمان و مركز كنترل بر نحوه اجراي صحيح كدها اعلام خواهم نمود و وفاداري به كد را در بين ساير اعضايي كه به جای من كارميكنند،ارتقاء خواهم بخشيد.

3-9-2) پرسشنامه ارائه شده جهت ارائه به نخبگان برای اجرای فن دلفی

با استفاده از روش مصاحبه و کمک گرفتن از اساتید و با بررسی دقیق اصلاحاتی درپرسشنامه اولیه به گونهای که متناسب با مبحث مدیریت بیمارستانی در تهران بزرگ باشد پرسشنامهای با چارچوب اولیه زیر جهت ارائه به صاحبنظران و خبرگان اخلاق حرفهای فراهم گردید.

كدهای در نظر گرفته شده
آيا اين مورد يك كد اخلاقی برای مديران اداری بيمارستانی است
در صورت مثبت بودن جواب وزن و اهميت مورد نظر شما برای اين كد،به ترتيب اهميت از ا تا5 برای هر دسته از مديران كدام يك میباشد؟

مديران عالی
مديران ميانی
مديران عملياتی

بلی
خير
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
تعهد من به ارباب رجوع
1- من به ارباب رجوع به صورت حرفهاي (درستي،صلاحيت،استقلال، واقع بيني) خدمات را ارائه خواهم داد.

2- – من صرفاً وظايفي را خواهم پذيرفت كه براي آن تجربيات و صلاحيت لازم را براي انجام داشته باشم

3 – قبل از پذيرش خدمت،من مطمئن خواهم شد كه درمورد اهداف،محدوده برنامه كار و ترتيبات حق‌الزحمه با ارباب رجوع به تفاهم رسيدهايم.

4 من بطور مناسب آن دسته ازاطلاعات ارباب رجوع كه اطلاعات عمومي نيستند را محرمانه تلقي خواهم كرد وگامهاي معقولي را برخواهم داشت كه ‌مانع از دسترسي افراد غير‌‌‌مجاز‌به آنها گردد

5- ‌ از امتياز حقوق مالكانه نه توسط خود و نه بيمارستان يا ارباب رجوع ديگر بدون اخذ مجوز از ارباب رجوع استفاده نخواهم كرد.

6- من از تعارض منافع وظهورآن اجتناب خواهم نمود و اگر مواردي پيش آيد كه با قضاوت و يا اهداف واقع‌بيني من تداخل كند،بيدرنگ آنها را براي ارباب رجوع فاش خواهم نمود.

7- من تنها كاركناني را كه دانش وتوانايي ارائه خدمت بصورت موثر به ارباب رجوع را دارند،بكار خواهم گرفت.

8- من از دعوت كاركنان ديگر بيمارستانها جهت استخدام بدون مشورت قبلي با مديران آن بيمارستانها و رضايت تام آنها،خودداري خواهم كرد.

تعهدات من در مورد درستي رفتارهاي مالي
9- من پيشاپيش با ارباب رجوع درباره مباني حق الزحمه و هزينه‌ها توافق خواهم كرد‌ و ارقام معقولي كه با خدمات ارائه شده ومسئوليت‌هاي پذيرفته شده مطابق باشد را مطالبه خواهم نمود.

10-اگر اربابرجوع را براي گرفتن خدمات پزشكي يا پيراپزشكي راهنمايي كنم از آن پزشك يا مركز پزشكي و يا پيراپزشكي كه ارباب رجوع با راهنمايي من به آنجا برود پول، كالا و يا خدماتي دريافت نخواهم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ارباب رجوع، اخلاق حرفه ای، بیمارستان، رفتار متقابل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، سطح معنی داری، ضریب همبستگی، ارباب رجوع