پایان نامه با واژه های کلیدی ارباب رجوع، اخلاق حرفه ای، بیمارستان، رفتار متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

در مورد درستي رفتارهاي مالي
تعهدات من به عموم و حرفه
پرداخته كه با ارتباط با اين سازمان به شيوهء كار اين سازمان دست پيدا كردهايم.
جان زالي كيس72 و مايكل لاتور73 (1995)، تفاوت‌هاي شيوه‌هاي ارتشاء و اخاذي در دو فرهنگ آمريكايي و يوناني را بررسي كرده‌اند. بيشترين فلسفه‌هاي مربوط به اخلاق در يونان باستان تدوين و توسعه يافته است و فرهنگ يونان باستان منبع الهام تفكرات جديد و موضوع اخلاق بازرگاني بوده است. امروزه يونانيها گرايش به سوي سودمندي اجتماعي به شيوه غربي و دخالت جوامع غربي را در امور اقتصادياشان تائيد نمي‌كنند ولي به گفته دوبراتس و كوروتاريس74 (1984) يونانيها اهميت اقتصاد غرب و داد ستد با آن را درك مي‌كنند. نتايج پژوهش‌هايي كه از آن‌ها ذكر رفت نشان مي‌دهد كه واكنش اخلاقي نسبت به ارتشاء و اخاذي با مليت فردي كه پيشنهاد رشوه مي‌دهد و كشوري كه در آن پيشنهاد رشوه شده متفاوت است.( کوروتاریس و دوبراتس، 1984).
رابرت دبليو آرمسترانگ75 مسائل اخلاقي، دفعات تكرار آن، حادث شدنشان و اهميت آن‌ها را در نمونه‌هايي از كشور استراليا بررسي و طبقه بندي كرده است. بيشترين بخش اين پژوهش بر اخلاق بازاريابي همراه با مسئوليت و وظایف مديران و با مشاهدات در عمليات ويژه بازاريابي انجام گرفته است. در اين پژوهش آمده است كه مسائل بازاريابي بين‌المللي، تحت تأثير عموميت يافتن گسترش آن و بحث‌هاي ناشي از وقايع بين‌المللي و وضع قوانين متنوع در دهه‌هاي 1970 و 1980 اهميتي زياد يافته است (آرمسترانگ، 1992).
مقاله ای تحت عنوان قانون بازبينی كدهای اخلاق حرفه ای Anglo-American ،همراه با ملاحظه طراحی كدها نوشته John R.Mario,2002) ( به قوانين بازبيني در كدهاي طراحي شدهاي با شهرت انگليسي- آمريكايي پرداخته كه در اين مقاله مقوله طراحي كدها مورد بررسي قرار گرفته شده است.
عده زيادي از نويسندگان، مدل‌هاي متنوع تئوريك را با هدف تشريح و پيشگويي روندي كه يك مدير در تصميم اخلاقي اتخاذ مي‌كند ارائه داده‌اند. اين مدل‌ها از مدل تاثير متقابل شرايط فردي ارائه شده به وسيله تروينو76 گرفته تا نظريه چهارچوب احتمالات فرل77 و گريشام78 (1985) تا مدل سخت گيرانه اخلاقي جونز79 (1991) دامنه دارد. در حالي كه هر يك از اين مدل‌ها مي‌تواند به عنوان يك اساس براي مطالعه تجربي درك روند تصميم اخلاقي مورد توجه قرار گيرد ( خليلی،81).
مقاله ای تحت عنوان تجزيه و تحليل كدهای اخلاق حرفه ای در صنعت بيمارستانی در ايالات متحده آمريكا نگاشته شده است ( ریچارد کوغلان،2001).
چونكو80 و هانت81 (1985) نشان داده‌اند كه مشكلات عمده اخلاقي كه مديران بازاريابي و عمليات مديريت با آن روبه‌رو هستند، به مسائلي نظير ارتشاء انصاف، صداقت، قيمت، كالا، كاركنان، اعتماد، تبليغات، اطلاعات دست اول و فروش وابسته‌اند( خليلی،81).
مقاله ای تحت عنوان اخلاق حرفه ای و ارزش های اخلاقی در موسسه AKHI- در تركيه نگاشته شده است (راکی ساهین و سافکزترک و مهمت آنالمیس، 2009 ).
راندل82 و هانسون83 (1992) ريندنباخ84 و رابين85(1990-1998) اولين محققاني هستند كه تلاش كردند فلسفه‌هاي مختلف اخلاقي را در مقياس‌هاي چند بعدي اخلاق بازرگاني توصيف كنند. حوزه اخلاقي بازرگاني به عنوان يك نظم به اندازه كافي رشد داشته است كه از تئوري خالص يا مقالات توجيهي اجتناب كند و خود جداگانه به آزمون و پالايش پاره‌اي از اين تئوري‌ها اقدام نمايد. نخستين تحقيق ريندنباخ و رابين‌(1998) حاوي آزمون‌هايي از مفاهيم تبعی، همراه با هر يك از پنج رشته فلسفه اخلاقي و آزمون تئوري‌هاي درباره روش‌هاي تصميم‌گيري‌هاي اخلاقي مردم است. دومين تحقيق اين دو، در سال 1990 كوششي براي خالص‌سازي محتواي اصلي اخلاق و تبديل آن به مقياس چند بعدي اخلاقي پالايش شده است( خليلی،81).

2-20-2) پيشينه داخلی
دكتر محمود عباسي در كتابی تحت عنوان مجموعه كدهاي اخلاق در پژوهش به بيان كد های اخلاقي حوزه پژوهش در سازمانها كه مورد تصويب قرار گرفتهاند پرداخته است.(عباسي،1388)
گروه بهمن كه شامل مجموعه های اقتصادی بزرگ در كشور می باشد،به شناسايي و تبيين كد های اخلاق فردی برای اعضاء و كاركنان پرداخته است كه مشتمل بر مجموعه ای از كدهای مدون كه برای كاركنان سازمان الزام آور می باشد است. (گروه صنعتي بهمن، 1386)
دکتر خلیلی در کتاب اخلاق در مديريت وتجارت به مقايسه تصميم گيری اخلاقی مديريت شركت های آمريكائی در ايالات متحده آمريكا در تقابل با تصميم اخلاقی آنها وقتی كه وارد عرصه بازار اقتصادی در كشورهای خاورميانه می شوند پرداخته است. ( خليلی،81)
مقالهاي تحت عنوان ضرورت تدوين منشور اخلاقي براي سازمان نوشته سيد مهدي الواني و محمدحسين رحمتي كه به ضرورت تدوين منشور اخلاقيات در سازمان پرداختهاند. (الوانی و رحمتی،1377)
دكتر زهره ونكی و دكتر ربابه معماريان كه به پژوهش در مورد اخلاق حرفه ای در بيمارستانان ها پرداخته اند. (ونكي و معماريان،2009)86
مقالهاي تحت عنوان مديريت اخلاق در سازمان نوشته مرتضي سلطاني كه به مباحث نحوه مديريت اخلاقي و نيز اصول و شيوههاي مديرت به صورت اخلاقي و بر شمردن اهداف مديرت اخلاق در سازمان و بر شمردن تدابير ساختاري در مديريت اخلاق همراه با شرح وظايف پرداخته است. (سلطانی، 1387)

2-21) ارائه چارچوب نظري
با كمك گرفتن از تجربه موسسه مشاوران مديريت در آمريكا ، كدهاي اخلاق حرفهاي براي مديران در سه دسته:
تعهدات من به ارباب رجوع
تعهدات من در مورد درستي رفتارهاي مالي
تعهدات من به عموم و حرفه
مورد بررسی واقع شده است.

مبحث تعهدات به ارباب رجوع(مشتريان) در برگيرنده هشت مؤلفه:
درستي،صلاحيت،استقلال، واقع بيني و‌ رفتار بصورت ‌‌حرفه‌اي
انتظارات رفتار متقابل و واقع بينانه از منافع ونتايج خدمات خود
پذيرفتن وظايف تخصصي و انتخاب افراد متخصص
تفاهم متقابل با ارباب رجوع درمورد اهداف، محدوده برنامه كار و ترتيبات حق‌الزحمه
عدم افشاگري در مورد اطلاعات شخصي كاركنان و ارباب رجوع
اجتناب از تعارض منافع وظهورآن
عدم راهنمايي افراد در صورتي كه ممكن است درستي و واقع گرايي زير سوال رود.
عدم استفاده از كاركنان ديگر بيمارستانها بدون آگاهي مديران آنها
مبحث تعهدات مربوط به درستی رفتارهای مالی دربرگيرنده دو مؤلفه:
توافق درباره مباني حق الزحمه و هزينه‌ها با مشتريان
فاش ساختن هر گونه منافع مالي به شكل كالا يا خدمت در رابطه با خدمات ارائه شده به ارباب رجوع
مبحث تعهدات به عموم و حرفه دربرگيرنده پنج مؤلفه:
گزارش وقوع هر گونه كار نادرست،رفتار مخاطره آميز يا فعاليت‌هاي غيرقانوني
احترام به حقوق همكاران خودم و نيز ديگر همكاران در ديگر بيمارستانها و نيز حقوق ديگر موسسات درمانی
نشان دادن حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، كاركنان و عموم به درستي وبه شكل حرفه‌اي
عدم ارائه خدمات به روشهاي فريبنده و اغوا كننده
گزارش تخطي از اجراي كدها به مراجع ذي ربط
اگر سه شاخص ذكرشده دربالا به عنوان متغير مستقل و اخلاق حرفهاي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شود، به چارچوب نظري زير دست پيدا خواهيم كرد كه ارائه دهنده يك مدل جامع براي شناسايي كدهاي اخلاقي است كه بايد توسط مديران بيمارستان ها رعایت شود. با تهيه پرسشنامه از مدل طراحي شده، كدهاي شناسايي شده جهت بومي سازي و نيز جبران كاستيهاي احتمالی مدل، از طريق فن دلفي مورد سنجش قرار خواهد یافت.

نمودار(2-2): مدل و چارچوب نظري تحقيق

3-1) مقدمه
براي انجام هر پژوهشي، روش تحقيق نقش اصلي و اساسي داشته و به منظور انجام يك تحقيق، با عنايت به اهداف و موضوع و نيز دامنه آن، بايستي روش تحقيق خاصي را انتخاب كنيم.
با توجه به اين كه ماهيت موضوع تحقيق چه باشد و ما هم چه اهدافي را در ذهن خود داشته باشيم و همچنين در نظر گرفتن محدوديت‌هاي تحقيق، بايستي سعي كنيم بين متغيرها همبستگي لازم را پيدا نموده و رابطه علت و معلول در بين آنها را پيدا نمائيم.
تحقيق يك فعاليتي است منظم و سازمان يافته كه محقق با كنترل آن، يك موضوع را تجزيه و تحليل و روشن مي‌نمايد.
روش علمي امري منطقي است چون محقق قادر است با بررسي منطقي روش‌هايي كه در آزمايش به كار برده است. اعتبار نتايج استخراج شده را آزمايش كند.
«شك كردن تنها قاعده اساسي هر پژوهش علمي است»87
در اين فصل روش اجراي تحقيق شامل روش تحقيق،تعريف دقيق جامعه آماري و گروه نمونه روش جمع آوري اطلاعات و روش تجزيه تحليل داده ها و آزمونهاي آماري مورد استفاده، مورد بررسي قرار مي گيرد.

3-2)قلمرو تحقيق
در سه قلمرو تحقيقات صورت خواهند گرفت:
1ـ قلمرو موضوعي تحقيق: موضوع این پژوهش در قلمرو كدهای اخلاق حرفه ای می باشد.

2ـ قلمرو زماني تحقيق: قلمرو زماني اين تحقيق بر اساس اطلاعات جمع آوري شده در شهريورماه 1390 آغاز و در بهمن ماه 1390 به پایان خواهد رسید.
3ـ قلمرو مكاني تحقیق: اين تحقيق دربيمارستانهاي تهران بزرگ صورت گرفته است.
3-3)مراحل انجام تحقیق

این تحقیق با طی مراحل زیر انجام شده است:

1ـ تعيين موضوع تحقيق به صورت دقيق و سوالات مرتبط با آن
2ـ تهية مباني نظري
3ـ تهية پرسشنامه
4ـ عمليات ميداني
5ـ تحليل آماري پرسشنامه
6ـ نتيجه گيري
7ـ تدوين نهايي تحقيق

3-4) جامعه آماري تحقيق
جامعة تحقيق: جامعة تحقيق مورد نظر مديران اداری بيمارستانی تهران بزرگ در سطوح مختلف مديريتی(عالی، میانی و عملیاتی) در سه حوزه آموزش، پژوهش و اداری مي باشد.

3-5) نمونة آماري و روش نمونه گيري
اين تحقيق در دو مرحله انجام گرفت:
در مرحله اول با استفاده از خبرگان با استفاده از فن دلفي به شناسايي كدهاي اخلاقي پرداخته شد، كه مشتمل بر هشت نفر از اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي سطح تهران كه داراي تخصص و سابقه كار علمي در زمينه اخلاق حرفهاي هستند، ميگردد.
در مرحله دوم پژوهش برای تبيين كدها به توزیع پرسشنامه در سطوح مديران بيمارستاني پرداخته شد.
نمونه آماري:
با رجوع به سایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشخص گردید تا سال 1390 در مجموع
شصت و پنج بيمارستان خصوصي و نيز هفتاد بيمارستان دولتي در تهران بزرگ موجود است.
1-مديران و معاونت ها در بيمارستانهاي بخش خصوصي مشتمل بر 5950 كارمند در سطوح مختلف مديريت اداري در سطح تهران بزرگ ميباشد.
2- مديران و معاونت ها در بيمارستانهاي بخش دولتي مشتمل بر 6300 كارمند در سطوح مختلف مديريت اداري در سطح تهران بزرگ ميباشد.
براي تعيين نمونه آماري مورد آزمون هر دسته از بيمارستانها از فرمول نمونه گيري زير در سطح اطمينان 95% و خطای برآورد 6% استفاده گرديد.

n=(N×Z_(α⁄2)^2×p(1-p))/(ε^2 (N-1)+Z_(α⁄2)^2×p(1-p))

نمونه آماري بدست آمده براي مديران هر دو گروه از بيمارستانها 256 نفر بیمارستانهای خصوصی و 263 نفر مدیران بیمارستانهای دولتی بدست آمد.
براي بهدست آوردن بيمارستانهاي هدف خوشههاي متشكل از 5 منطقه تهران( شمال،جنوب،شرق،غرب و مركز) در نظر گرفته شد كه پرسشنامههاي مربوطه در اين 5 خوشه بين مديران بيمارستانهاي دولتي263 پرسشنامه و خصوصي نيز 256 پرسشنامه پخش گرديد.

3-6)روش گرد آوري داده ها
به منظور جمع آوري دادهها از روش كتابخانه اي، بررسي اسناد و مدارك، مصاحبه هاي مقدماتي و روش پرسشنامه اي استفاده شده است. بدين ترتيب كه جهت تهيه مباني نظري و ادبيات تحقيق از منابع كتابخانه اي و رجوع به سازمانها با سابقه كاري در تهيه كدهاي اخلاق حرفهاي استفاده شد. در روش بررسی اسناد و مدارک با رجوع به سازمان هایی که به طراحی کدها پرداخته بودند و بررسی اعلامیهها و نیز کدهای شناسایی شده توسط سازمانهای گوناگون به چارچوب فکری مناسب جهت شناسایی و تبیین کدها به دست آمد. در روش مصاحبه با مدد گرفتن از نظر خبرگان و اساتید در حوزه شناسایی کدها اطلاعات و مطالب کافی درباره نحوه طراحی کدها و نیز طراحی پرسشنامه اولیه جمع آوری گردید تا اینکه در نهایت پرسشنامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سلسله مراتب، ارباب رجوع، عام و خاص، سود سهام Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ارباب رجوع، بیمارستان، کدهای اخلاقی، حق الزحمه