پایان نامه با واژه های کلیدی اخلاق فردی، بیمارستان، ارباب رجوع، آزمون همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

خودم و نيز ديگر همكاران در ديگر بيمارستانها و نيز حقوق ديگر موسسات درمانی احترام خواهم گذاشت واطلاعات يا روشهاي اختصاصي آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرارنخواهم داد.
من حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، كاركنان و عموم به درستي وبه شكل حرفه‌اي معرفي ميكنم.
من خدمات خود را به روشهاي فريبنده،اغوا كننده ويا به صورتي كه موجب بدنام كردن بيمارستان و يا مديريت بيمارستانها گردد،تبليغ نخواهم کرد.
اگر من تخلفي از كدها رامشاهده كنم، آن را به مديران ارشد بيمارستانی و مسئولین مربوطه اعلام خواهم نمود.
وفاداري به كدها را در بين ساير اعضايي كه به جای من كارميكنند،ارتقاء خواهم بخشيد.

5-2-2)پاسخ به پرسش فرعی اول: براي پاسخ به سوال فرعي اول توجه به بعد مديريتي بودن كدها به صورت مكرر در حين اجراي فن دلفي مورد توجه قرار داده شد و كدها در نهايت به گونهاي طراحي گرديدند كه خاص مديران باشند و مربوط به همه اشخاص در سازمان و اخلاق فردي نباشد. با پاسخگويي به سولات پرسشنامه و دادن وزن و اهميت به كدها و تحليل دادههاي حاصل از نظر مديران بيمارستاني در سطوح مختلف مدیریتی تمامي روابط از نظر همبستگي با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تائيد قرار گرفت كه نشان دهنده خاص بودن كدهاي شناسايي شده براي مديران ميباشد. بدين ترتيب تمايز بين كدهاي شناسايي شده (كدهاي اخلاقي مديران) و كدهاي اخلاق فردي تبيين گرديد.

تحليل سوال
كدهاي اخلاق فردي در موسسه مشاوره مديريت آمريكا شامل 15 كد زير ميباشد كه در قياس با كدهاي اخلاق مديريتي مشتمل بر 18 كد كه حاصل اين تحقيق ميباشند بيانگر تفاوت بين اخلاق فردي و مديريتي و نيز همپوشاني آنها ميباشد.
در مقايسه کدهای اخلاق فردی(کدهای موسسه مشاوران مدیریت آمریکا) با کدهای بومی اخلاقی مدیریت بیمارستانی حاصل از این پژوهش دريافتيم كه:
كد اول در اخلاق فردي به چهار کد شماره یک تا چهار در اخلاق مدیریتی تجزیه گردید.
كد دوم در اخلاق فردي مديران كد اخلاقي مديريتي محسوب نميگردد.
كد سوم اخلاق فردي دربر گيرنده دو كد اخلاق مديريتي شماره پنج و نه در سازمان ميباشد.
كد چهارم اخلاق فردي هم يك كد اخلاق فردي محسوب ميگردد و هم كد شماره شش در اخلاق مديريتي،كه با يكديگر داراي هم پوشاني ميباشند.
كد پنجم اخلاق فردي دربرگیرنده دو کد شماره هفت و هشت در اخلاق مدیریتی میباشند.
كد ششم اخلاق فردي به عنوان يك كد در حيطه اخلاق مديريتي مورد پذيرش نمي باشد و نشان از تمايز در اخلاق فردي و مديريتي مديران در سازمان ميباشد.
كد هفتم اخلاق فردي به عنوان يك كد در حيطه اخلاق مديريتي مورد پذيرش نمي باشد و نشان از تمايز در اخلاق فردي و مديريتي مديران در سازمان ميباشد.
كد هشتم در حيطه اخلاق فردي هم يك كد اخلاق فردي محسوب ميگردد و هم كد شماره ده در اخلاق مديريتي،كه با يكديگر داراي هم پوشاني كامل ميباشند.
كد نهم در اخلاق فردي هم يك كد اخلاق فردي محسوب ميگردد و هم كد شماره یازده در اخلاق مديريتي،كه با يكديگر داراي هم پوشاني كامل ميباشند.
كد دهم در حيطه اخلاق فردي هم يك كد اخلاق فردي محسوب ميگردد و هم كد شماره دوازده در اخلاق مديريتي،كه با يكديگر داراي هم پوشاني كامل ميباشند.
كد يازدهم در حيطه اخلاق فردي هم يك كد اخلاق فردي محسوب ميگردد و هم كد شماره سیزده در اخلاق مديريتي،كه با يكديگر داراي هم پوشاني كامل ميباشند.
كد دوازدهم از اخلاق فردي هم يك كد اخلاق فردي محسوب ميگردد و هم كد شماره چهارده در اخلاق مديريتي،كه با يكديگر داراي هم پوشاني كامل ميباشند.
كد سيزدهم از اخلاق فردي هم يك كد اخلاق فردي محسوب ميگردد و هم كد شماره پانزده در اخلاق مديريتي،كه با يكديگر داراي هم پوشاني كامل ميباشند.
كد چهاردهم در حوزه اخلاق فردي هم يك كد اخلاق فردي محسوب ميگردد و هم كد شماره شانزده در اخلاق مديريتي،كه با يكديگر داراي هم پوشاني كامل ميباشند.
كد پانزدهم در حوزه اخلاق فردي در برگيرنده دوكد شماره هفده و هجده در حوزه اخلاق مديريتي ميباشد.
در نتيجه مقايسه بالا ميتوان نتيجه گرفت كه كدهاي اخلاق فردي و اخلاق سازماني داراي همپوشاني وسيعي در سطح سازمان ميباشند و ميتوان بيان داشت كه به جز در مواردي اندك آن هم در شاخص تعهدات به اربابرجوع كدهاي اخلاق فردي و مديريتي در سازمانها داراي تمايز آشكار نميباشند.جدول 5-1
جدول5-1: تمایز بین کدهای اخلاق فردی و اخلاق مدیریت
ردیف
شماره کد اخلاق فردی
شماره کد اخلاق مدیریتی
تمایز
توضیح
1
1
1
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره یک اخلاق فردی حاصل شده است.
2
1
2
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره یک اخلاق فردی حاصل شده است.
3
1
3
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره یک اخلاق فردی حاصل شده است.
4
1
4
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره یک اخلاق فردی حاصل شده است.
5
2
کد محسوب نمیگردد
در اخلاق بومی مدیریت بیمارستانی، انتظارات مدیر در ارتباط با ارباب رجوع، بر اساس منافع و نتایج حاصل از کار نمیباشد.

6
3
5
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره سه اخلاق فردی حاصل شده است.
7
3
9
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره سه اخلاق فردی حاصل شده است.
8
4
6
ندارد

9
5
7
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره پنج اخلاق فردی حاصل شده است.
10
5
8
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره پنج اخلاق فردی حاصل شده است.
11
6
کد محسوب نمیگردد
در اخلاق بومی مدیریت بیمارستانی، تضاد منافع و ظهور آن در ارتباط با ارباب رجوع جایگاهی ندارد.

12
7
کد محسوب نمیگردد
در اخلاق بومی مدیریت بیمارستانی، نقش مشاورهای مدیر در ارتباط با ارباب رجوع به اندازهای پررنگ نمیباشد که یک کد اخلاقی به آن تعلق گیرد.

13
8
10
ندارد

14
9
11
ندارد

15
10
12
ندارد

16
11
13
ندارد

17
12
14
ندارد

18
13
15
ندارد

19
14
16
ندارد

20
15
17
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره پانزده اخلاق فردی حاصل شده است.
21
15
18
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره پانزده اخلاق فردی حاصل شده است.

5-2-3)پاسخ به پرسش فرعی دوم
در پاسخ به پرسش فرعي دوم باید توجه داشت که تمامي فرايندهاي پاسخگويي به پرسش فرعي اول كه در حين اجراي فن دلفي انجام گرفت در ابتدا جهت تخصصي كردن كدهاي بومي اخلاق مديريت بيمارستاني بود، با استفاده از فن مصاحبه و کمک گرفتن از نظر اساتید و متخصصان اخلاق حرفهای به بومی سازی و نیز مختص مدیران کردن کدها پرداختیم، اما در نتيجه تحليلها يافتيم كه به جز در مواردي اندك كدها در حيطه اخلاق فردي و مديريتي داراي تمايز فاحشي نميباشند، كدهاي مديريت مشتمل بر هجده كد استخراج شده از فن دلفي ميباشد كه كه در اكثر موارد داراي همپوشاني با كدهاي اخلاق فردي در سازمانها ميباشد. در جدول شماره 5-1 موارد همپوشانی و نیز عدم همپوشانی کدهای حاصل از تحقیق و کدهای اخلاق فردی مدیران ارائه گردیده شده است.

5-2-4) پاسخ به پرسش فرعی سوم
جهت پاسخ به پرسش فرعي سوم پرسشنامه شناسايي كدها به گونهاي چند منظوره طراحي گرديد كه هر كدام از پاسخگويان به اهميت آن كد براي مديران در سطوح مختلف سازماني وزن بدهند و با استفاده از آزمون فريدمن به سنجش الويتها پرداخته شد(مرا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ارباب رجوع، حق الزحمه، حریم خصوصی، واقع بینی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، انضباط كاركنان، توزیع فراوانی، استان خراسان