پایان نامه با واژه های کلیدی اخلاق حرفه ای، اصول اخلاقی، بیمارستان، اخلاق سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

ه داد؟

1-6) تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقيق

1-6-1) اخلاق
اخلاق، به طور ساده و خلاصه، شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است. تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست. بسیاری از دانشمندان علم اخلاق ادعا می کنند که باتوجه به اصول اخلاقی در مقام عمل همیشه یک راهکار درست وجود دارد و برخی دیگر معتقدند که راهکار درست بستگی به موقعیت و شرایط دارد و تشخیص اینکه کدام راهکار درست است درنهایت به عهده خود فرد است.(ساكني،1999: 190)2
در اين پژوهش منظور از اخلاق، اخلاق در بعد اداری در حيطه مديران بيمارستانی می باشد.

1-6-2) اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه اي بنا به تعريف انجمن پيشرفت علم آمريكا عبارتست از: اصول و قواعدي كه به صورت حقوق و مسئوليت هاي محققين در ارتباطشان با هر يك از بخشها از جمله كارمندان،موضوعات تحقیق،مشتريان،دانشجويان و…میباشد. مباحث اخلاق حرفه اي كمك مي كنند تا زماني كه فرد در محيط كاري با مشكلي كه به اخلاقيات مربوط مي شود مواجه گردد، يك راه حل حرفه اي را انتخاب كند.(گوتربارن،1999: 82)3

1-6-3) اخلاق سازمانی
سازمان ها حداقل در شش جهت به اخلاق نياز دارند:ترويج تلقی درست و محيط آن در فرهنگ سازمانی،مميزی اخلاقی اهداف،مميزی اخلاقی تصميم ها و مقررات و شرح وظايف،اخلاقی سازی تعامل سازمان با محيط درونی و بيرونی،اخلاقی سازی تعامل بين شخصی در سازمان و حل معضلات و تعارضات اخلاقی در سازمان.(كاتون و تامپسون،2000: 168)4
در رهيافت استراتژيك به اخلاق حرفه ای،موفقيت يك سازمان در گروی اعتماد محيط به سازمان و آن هم در گروی پيش بيني پذيری سازمان برای محيط وآن هم به نوبه خود،در گروی مسئوليت پذيری سازمان است.بنابراين اخلاق حرفه ای در رهيافت استراتژيك ،مسئوليت پذيری سازمان در قبال حقوق همه عناصر محيط(داخلی و خارجی)سازمان تعريف می شود و نقشی راهبردی در موفقيت سازمان ايفا می كند.(قراملكی ،1386 :32).

1-6-4) اخلاق فردي
كسي كه داراي رفتار ارتباطي بين شخصي است، فردي رفتار انجام مي دهد كه ديگر انسان ها هدف اين رفتار قرار مي گيرند.رفتار ارتباطي بين شخصي زماني اخلاقي است كه حقوق افراد رعايت شود. امانت داري، ريا، صداقت با افراد،رازداري،احترام به افراد،امداد به ديگران،پايبندي به تعهدات،حمايت معنوي از افراد و وفاداري نمونه هايي از رفتار ارتباطي بين شخصي است.ورود به حريم خصوصي افراد،مردم آزاري، ضرر رساني،تهمت،دروغ گويي نيز نمونه هايي از رفتارهاي غير اخلاقي در تعامل با ديگران اند.(قراملكي،1388: 60)
اخلاق درون شخصي(فردي) يعني مسئوليت پذيري در تعامل با خويش.(قراملكي،1388: 64).

1-6-5) كد اخلاقی
کدهای اخلاقی شامل مجموعه ارزشهایی است که نسبت به دیگر ارزشها برای سازمان در اولویت تشخیص داده شده است و باید توسط کارکنان و مدیران پیروی شوند. ارزشهایی چون صداقت، درستی، عمل به وعده، وفاداری، احترام، استقلال، حفظ اسرار، متانت، ادب، مدارا، ایمان و اعتقاد، پاسخگویی، کمال جویی، دلسوزی، ملاحظه دیگران را کردن، کمک، تقسیم منافع، مهربانی، عدالت و انصاف، بی طرفی، ثبات رأی، پایبندی به قانون، خدمت به اجتماع و… را شامل ميگردد.(ريچارد كوغلان،2001: 150)5
كد های اخلاقی به كاركنان كمك می كند كه حرفه اي بودن خود را حفظ كنند ودر ارائه خدمات به مشتريان، و در تعامل با همكاران خود و نيز عموم همواره كدهاي اخلاقي را دربالاترين سطح رعايت نمايند. در هر قضاوتي كه اعضاء مي‌كنند، لازم است اين اصول بكار گرفته شود.(موسسه مشاوران مديريت آمريكا،2005).

1-6-6) كد بومی اخلاقي
هر شخصي در جامعه داراي مجموعه اي از هنجارها،عقايد و ارزش هاست كه استانداردهاي اخلاقي او را تشكيل مي دهد.هنجارها البته معيارهاي رفتار يك فرد مي باشند و مطابق آنها از ديگران انتظار دارد به هنگام رويارويي با موقعيتي،خاص عمل كنند. به عنوان نمونه،دانشجويان خارجي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي ،به هنگام خطاب قرار دادن يك استاد دانشگاهي كمي خم مي شوند، هنجار يا موضع رفتاري ويژه آنها براي اين موقعيت خاص است. اعضاي هيئت علمي در ايالات متحده عموماً از اين رفتار آنها ناراحت مي شوند؛هنجار يا توقع رفتاري آن موقعيت تا حد زيادي غير رسمي و مساوي گراست.( هاز مر و لارتون،1382: 92)
يادآوري اينكه تنوع فرهنگي به عنوان منبع تبادل خلاقيت بشر ضروري است و به مفهومي، ميراث مشترك بشر محسوب مي شود،بايد تاكيد گردد كه اين تنوع نبايد حقوق بشر و آزادي هاي او را خدشه دار سازد. با يادآوري اين نكته كه هويت فرد داراي ابعاد زيست شناختي ،اجتماعي،فرهنگي و معنوي است و با توجه به اينكه رفتارهاي علمي و فناوري مغاير با اخلاق تاثير ويژه بر جوامع بومي و محلي داشته اند، پس اعتقاد راسخ به اين است كه حساسيت هاي روحي و تفكرات اخلاقي بايستي جزء لاينفك پيشرفت هاي علمي و فناوري گردد.(عباسي:1389: 19)
با توجه به گوناگوني هنجارها(توقع رفتاري) در جوامع مختلف،نياز به كدهاي اخلاقي متناسب با نيازهاي هر جامعه به گونه اي كه در برگيرنده هنجارهاي اخلاقي بومي آن جامعه باشد،يك ضرورت انكار ناپذير است،زيرا نيازها و هنجارهاي هر جامعه صرفاً مختص آن جامعه است و كدهاي اخلاقي طراحي شده در آن جامعه در ديگر جوامع كاربرد چنداني ندارد. بنابراين كد اخلاق بومي هر جامعه عبارت است ازكد اخلاقي شناسايي و طراحي شده، متناسب با جامعه هدف مي باشد.

1-6-7) اخلاق مديريت
اخلاق در مديريت بر اين اساس كه روابط ما با اعضای جامعهای كه در آن فعاليت داریم چگونه است و چگونه بايد متمركز گردد،استوار است.بدون ترديد مهمترين و حساسترين مساله در مديريت ايجاد تعادل و توازن بين عملكرد اقتصادی و عملكرد اجتماعی است.(هازمر و لارتون ،1382: 13)
مديريت اخلاق (ETHICS MANAGEMENT) عبارتست از شناسايي و اولويت بندي ارزشها براي هدايت رفتارها در سازمان.(استيون و فلكنستاين،1999: 69).

1-6-8) مديران بیمارستانی
در اين پژوهش مراد از مديران بیمارستانی، تمامی مديران اداری بيمارستانی در سه سطح(عملياتی، ميانی و عالی) در بخش های اداری،آموزش و پژوهش،در بيمارستان های تهران بزرگ می باشد.

2-1)چيستي اخلاق
به لحاظ فلسفي هيچ تفاوت مهمي بين اصطلاحات اخلاقي و رفتار اخلاقي وجود ندارد. اگر قرار است تمايزي بين اين دو اصطلاح قائل شويم. بايد با ريشه شناسي واژه اخلاق آغاز كنيم. اخلاق6 از واژه‌ي يوناني ethikos كه در اصل به معناي نيست يا عادت است و كلمه رفتار اخلاقي7 از واژه لاتين moralitas كه آن هم در اصل به معناي نسبت يا عادت است، گرفته شده است. اين به معناي آن است كه اصطلاحات فوق را مي‌توان به جاي هم به كار برد. به نظر مي‌رسد تصميم‌گيري در اين خصوص كه كدام اصطلاحات بايد در گفتمان اخلاقي به كار برده شوند؛ يعني آيا از اصطلاح اخلاق بايد استفاده شود يا رفتار اخلاقي، موضوعي شخصي است تا يك بحث فلسفي، اما بايد توجه داشت كه اصطلاحات اخلاق و رفتار اخلاقي اكنون به چيزي بسيار پيچيده‌تر از نسبت يا عادت اطلاق مي‌گردند(عباسي وديگران،1389: 141).
اخلاق جمع خُلق است. خُلق در لغت به معنی:عادت ،رويه،سجيه و… ترجمه شده است.(سازمان امور اداری و استخدامی كشوری،اخلاق كارگزاران،1377).
اخلاق عبارت است از رفتار ارتباطی پايدار مبتنی بر رعايت حقوق و منافع طرف ارتباط است.(قراملكی،1380: 23) .
اخلاق مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان تعريف می شود كه به صورت اعمال و رفتاری كه از خلقيات درونی انسان ناشی می شود،بروز ظاهری پيدا می كند و بدين سبب اخلاق را از طريق آثارش می توان تعريف كرد.(استوارت،2000: 177)8
عموماً دامنه اخلاق را در حد رفتار های فردی تلقی می كنند،اما رفتارهای فردی وقتی كه در سطح جامعه يا نهاد های اجتماعی تسری پيدا می كنند و شيوع مي یابند به نوعی اخلاق جمعی يا اجتماعی بدل می شود كه ريشه در فرهنگ آن جامعه می دواند كه خود نوعی وجه غالب می يابد كه جامعه را با آن می توان شناخت. (قراملكی،1388: 62) .
اخلاق، به طور ساده و خلاصه، شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است. تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست. بسیاری از دانشمندان علم اخلاق ادعا می کنند که باتوجه به اصول اخلاقی در مقام عمل همیشه یک راهکار درست وجود دارد و برخی دیگر معتقدند که راهکار درست بستگی به موقعیت و شرایط دارد و تشخیص اینکه کدام راهکار درست است درنهایت به عهده خود فرد است.(ساكني،1999: 190)9
اخلاق يك اصطلاحي كلي است كه براي اشاره به راه‌هاي گوناگون درك و بررسي چگونگي بهتر زيستن و يا به عبارتي اخلاقي بودن زندگي به كار مي‌رود. اخلاق در مفهوم خاص خود، متضمن يك فعاليت فكري انتقادي است كه به بررسي نظام‌مند زندگي و رفتار اخلاقي مي‌پردازد. با بررسي و بازبيني اعمال خود مي‌توانيم در مورد آنچه بايد انجام دهيم، قضاوت كنيم10.
براي مثال، ممكن است يك پرستار چنين قضاوت كند كه سقط جنين عملي نادرست است و نبايد براي آن اقدام كرد. اما اينكه آيا بايد به مخالفت وجداني وي احترام گذاشته شود يا خير، مستلزم بررسي انتقادي مباني و اصولي است كه پرستار براساس آن قضاوت نموده است. همچنين لزم است توجيهات وي در حمايت از موضعي كه اتخاذ نموده، مورد بررسي قرار گيرد. ريشه اخلاق را مي‌توان در آثار متنفذ فيلسوفان يونان باستان، از جمله سقراط، افلاطون و ارسطو دنبال كرد. آثار اين فيلسوفان به ويژه در ملاحظه ثبات اخلاقي به عنوان شاخه‌اي از پژوهش فلسفي بسيار مؤثر بودند. آنان در تلاش براي توضيح و توجيه عاقلانه و بي‌طرفانه عقايد، فرضيه‌ها و رفتارهايي بودند كه مردم آن‌ها را از لحاظ اخلاقي درست يا نادرست مي‌دانستند. در نتيجه اخلاق به عنوان يك شيوه پژوهش فلسفي (مشهور به فلسفه اخلاقي) تكامل يافت كه از مردم مي‌خواست تا بپرسند چرا آن‌ها فعل خاصي را درست يا نادرست مي‌دانند؟ دلايل (توجيهات ) قضاوت آنها چيست؟ آيا قضاوت‌هاي آن‌ها صحيح است؟ اين ديدگاه، ديدگاهي متنفذ باقي ماند و اگر چه موضوع جنجال برانگيزي طي دو دهه گذشته بوده، اما جريان قابل توجهي را در جنبش اصلي ادبيات اخلاقي حفظ نموده است (عباسي وديگران،1389: 127).
اخلاق، سه حوزه فرعي متمايز دارد؛ اخلاق توصيفي، اخلاق استدلالي و اخلاق هنجاري، اخلاق توصيفي به بررسي تجربي و توصيف ارزش‌ها و عقايد اخلاقي مردم مي‌پردازد. اخلاق استدلالي مربوط به اخلاق است. براي مثال، به معاني اصطلاحات اخلاق همچون حقوق، تكاليف و غيره توجه دارد. اخلاق هنجاري به ايجاد موازين و معيارهاي اخلاقي به وسيله تشخيص و تجويز برخي اصول و قواعد رفتاري و توسعه نظريه‌هايي براي توجيه هنجارها مرتبط است. اخلاق هنجاري شباهتي به اخلاق توصيفي و اخلاق استدلالي نداشته و ماهيتاً سنجشي و تكليفي است. در اخلاق هنجاري، بحث بر سر اين مسئله نيست كه جهان چگونه است، بلكه به اين نكته مي‌پردازد كه چگونه بايد باشد. در اين جا هر سه حوزه فرعي اخلاق را براي شناخت و درك مسائل اخلاقي در پرستاري و مراقبت‌هاي بهداشتي مورد بررسي قرار مي‌دهيم. (عباسي وديگران،1389: 143).
دروغ گفتن غلط است. روابط ما با يكديگر، تنها در صورتي خوب است كه اين فرض وجود داشته باشد كه آنچه ما به يكديگر مي‌گوييم، حقيقت دارد. اعتماد، در روابط انساني و در زندگي عمومي ضروري است. يكي از فرزندانشان به آن‌ها دروغ گفته است. به طور مشابه، اگر والدين به فرزندان خود دروغ بگويند، اطمينان و اعتماد فرزندان به آنها خدشه دار مي‌شود. معمولاً هنگامي كه سياستمداران اعتماد رأي دهندگان را از دست مي‌دهند، در واقع انتخابات را از دست داده‌اند. اما آيا دروغ گفتن، هميشه غلط است؟ فرض كنيد كه يك آلماني در جنگ جهاني دوم يك خانواده يهودي را در زيرزمين خانه‌اش پنهان كرده باشد. پليس از او مي‌پرسد: آيا هيچ يهودي اين اطراف هست؟ و او پاسخ مي‌دهد خير. در اين جا مشاهده مي‌كنيم كه اين فرد براي حمايت از ديگران مجبور به دروغ گویی شده است. حال با اين كه ما ميدانيم دروغ گفتن درست نيست، ولي مي‌پذيريم كه فرد مزبور تحت شرايط خاصي دروغ گفته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بیمارستان، اخلاق فردی، ارباب رجوع، اخلاق حرفه ای Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اخلاق کار، قرن نوزدهم