پایان نامه با واژه های کلیدی اثرات گردشگری، بازاریابی، مقصد گردشگری، مطالعه موردی

دانلود پایان نامه ارشد

جستجوی چیزی منحصربه‌فرد و ناشناخته قرار دارد، درواقع عامل موقعیت/اعتبار است (سلگرن، 2010).
2-6-2-3- شخصی‌سازی به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم
بعد شخصیسازی درباره این است که افراد چگونه شخصاً معنا و اهمیت سایت فیلم را تشخیص میدهند. میشینیس (2007) معتقد است بعد شخصیسازی شامل متغیرهای مختلفی ازجمله ایجاد ارتباط شخصی با فیلم، سفر کردن یا زیارت از سایتهای فیلم، تحقق یک رویای شخصی، احساسات عاشقانه یا نوستالژیک نسبت به فیلم داشتن و تجربهی حس رشد شخصی میشود. رایلی، بیکر و وندورن (1998) نیز معتقدند که رابطهی میان یک گردشگر و یک لوکیشن فیلم برای بعضی از گردشگران فیلم میتواند به معنی شخصی مشارکت، ارتباط و شناسایی باشد.
2-6-2-4- هم ذات پنداری به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم
طبق گفتهی کیم و ریچاردسون (2003) ادبیات سینمایی نشان میدهد که افراد میتوانند از طریق هم ذات پنداری با شخصیتها، یک مکان را به‌صورت غیرمستقیم تجربه کنند. بینندگان با شخصیت فیلم یا سریال همدردی میکنند و مجذوب موقعیت آن‌ها میشوند که این مسئله در آینده میتواند انگیزهای برای دیدار از مکان به نمایش درآمده در فیلم شود تا بتوانند در آنجا صحنهها را بازسازی کنند. به‌علاوه طرح داستان و عناصر داستانی نیز میتوانند باعث درگیری ذهنی بیننده و احساس همدلی آن‌ها شوند. سطح و میزان درگیری همدلانه با شخصیتهای فیلم میتواند بر ادراک بینندگان نسبت به مکانی که در فیلم به تصویر کشیده شده اثر داشته باشد (کیم و ریچاردسون، 2003). افزایش زمان اکران فیلم به بینندگان اجازه میدهد تا برای مدت طولانیتری با جاذبهها تعامل غیرمستقیم داشته باشند و همچنین میتواند بینندگان را ترغیب کند تا با تمرکز بر روند داستان، بیشتر درگیر داستان فیلم شوند (رایلی و وندورن، 1992، به نقل از سلگرن، 2010).
شکل 2-9 مدل مورد استفاده میشینیس (2004) در بررسی انگیزه گردشگر فیلم است که اجزای آن یعنی مجموعه عوامل کششی و رانشی پیشتر توضیح داده شد.

شکل 2-9 : انگیزههای کششی و رانشی در گردشگری فیلم منبع: میشینیس، 2004
2-7- مشکل تعیین علل انگیزش
علاقه به تجزیه‌وتحلیل انگیزه در رفتار مصرف‌کننده “شامل دو چالش اساسی شامل درک روابط متقابل بین انگیزه و رفتار خاص؛ و تهیه لیستی به حد کافی جامع، از انگیزهها برای در برگرفتن طیف متنوعی از نیروهای انگیزه که باعث تحریک و شکل دادن به رفتار است” (میشینیس، 2004: 88، به نقل از اویدو-گارسیا، کاستلانس-وردوگو و ترویلو-گارسیا، 2014). باسبی و کلاگ (2001) معتقدند میتوان به‌آسانی اثرات گردشگری رسانه محور را در مکانهای کوچک یا در مناطق دارای جمعیت پراکنده سنجید اما برای شهرهای بزرگ‌تر، وضعیت به‌کلی متفاوت خواهد بود زیرا گردشگران احتمالاً به دلایل مختلفی از آنجا دیدار میکنند و تأثیر فیلم میتواند تنها یکی از این دلایل باشد. بااین‌حال، به‌طور حتم به دلیل ماهیت انگیزه و چندبعدی بودن آن (میشینیس، 2008) تحقیقات پیرامون این حوزه بسیار مشکل و پیچیده است و در این میان عدم تمایل گردشگران به بازگویی انگیزه واقعی خود، کار در این زمینه را سختتر میکند. دان (1981، به نقل از برزگر، 1392) معتقد است یکی از دلایل این پیچیدگی این است که گردشگران اغلب درباره دلایل واقعی سفر خود ناآگاه هستند. سفر یک شکل پیچیده و نمادین از رفتار است که از طریق آن گردشگر معمولاً تلاش دارد تا چندین نیاز خود را برطرف کند و به این حقیقت منجر میشود که گردشگر اغلب از دلایل و انگیزههای واقعی برای رفتارهای سفر خود آگاه نیستند (باسبی و کلاگ، 2001).
2-8- گردشگری فیلم
تعاریف مختلفی در ارتباط با گردشگری فیلم با توجه به زاویهها و نوع نگاه مختلف به این موضوع ارائه‌شده است که شامل رسانه محرک گردشگری، سینمای محرک گردشگری، فیلم محرک گردشگری، گردشگر سینمایی است. به نظر میرسد مفاهیم یا دیدگاههای مختلفی وجود دارد که میتوان با استفاده از آن‌ها به تعریف این مفهوم پرداخت. فیلم محرک گردشگری عبارت است از “بازدید گردشگر از یک مقصد یا جاذبه درنتیجه دیدن آن مقصد در سینما، فیلمهای ویدئویی یا تلویزیون” (اوانز، 1997، به نقل از باسبی و کلاگ، 2001: 317). نکته حائز اهمیت آن است که برخی فیلمها واقعاً در مکانهای فیلم‌برداری که در تصویر نشان داده شده، ساخته نشدهاند بلکه در مکانهای تجاری دیگر مانند جهان فیلم149 در کویینزلند150، استودیوهای یونیورسال151 در لوس آنجلس یا استودیو گرانادا152 در منچستر ساخته شدهاند. به همین علت مطابق نظر بیتون (2005: 11) گردشگری فیلم گسترهی وسیعی دارد که شامل مواردی همچون بازدید از سایتهایی که فیلمها و برنامههای تلویزیونی در آنجا فیلم‌برداری شدهاند، تورهایی به استودیوهای تولید، پارکهای موضوعی مرتبط با فیلم و هر فعالیت گردشگری مرتبط با صنعت فیلم – خواه در محل باشد خواه در (یا نزدیک) استودیوی تولید. میشینیس (2004) گردشگری فیلم را یک تجربه پست‌مدرن گردشگر در یک سایت میداند که آن سایت در شکلی از رسانه نمایش داده شده است. این تجربه شخصی شده است و برای افراد منحصربه‌فرد است زیرا بستگی به تفسیر اشخاص از تصاویر رسانه دارد.
2-8-1- اشکال مختلف گردشگری فیلم
بیتون (2005) از پیچیدگی و تنوع گردشگری فیلم خبر میدهد و آن را به شش شکل و مضمون مختلف تقسیم میکند که شامل موارد زیر میشود:
در محل153 : گردشگری فیلم به عنوان انگیزهی اصلی برای بازدید؛ بازدید از خانهی مشاهیر سینما و تلویزیون؛ بخشی از تعطیلات؛ گردشگری فیلم نوستالژیک؛ گردشگری فیلم به عنوان نوعی زیارت154 جهت ادای احترام به فیلم.
تجاری155 : جاذبههای ساخته شده بر اساس مضمون فیلمها؛ تورهای همراه با راهنما به محل تهیهی فیلمها؛ بستههای گردشگری فیلم
هویتهای اشتباه156 : گردشگری فیلم به مکانی که داستان در آنجا اتفاق افتاده است ولی در آنجا فیلم‌برداری نشده؛ گردشگری فیلم به مکانی که به اشتباه تصور میشود فیلم‌برداری در آنجا صورت گرفته است.
خارج از مکان157 : پارکهای موضوعی فیلم محور؛ تورهای استودیو فیلم
رویدادها: اکران نخستین فیلمها و جشنوارههای مربوط به فیلم.
مسافرت غیرحضوری: برنامههای مسافرت تلویزیون به جهت جایگزینی سفرنامهها و کتابهای راهنمای مسافرت؛ برنامههای خوراکشناسی که بینندگان را برای چشیدن غذاهای سراسر دنیا با خود همراه میکنند.
2-8-2- چارچوب مفهومی گردشگری فیلم
شکل 2-10 نشانگر چارچوب مفهومی برای گردشگری فیلم است. هدف این چارچوب این است تا مفاهیمی که تاکنون در حوزهی گردشگری فیلم کشف‌شده را نشان دهد و به درک ارتباط میان آن‌ها کمک کند (سونی، 2011). در مرکز این مدل گردشگری فیلم قرار دارد که با انگیزههای کششی و رانشی برای بازدید مقصد برانگیخته میشود. این انگیزهها به‌وسیلهی یکی یا بیشتر از سه عامل فعالیتهای بازاریابی مقصد، عوامل ویژه فیلم و ویژگیهای مقصد ترغیب میشوند. گردشگری فیلم اثرات مثبت و منفی دارد و حلقه بازخورد در این مدل حاکی از آن است که این اثرات بر ویژگیهای مقصد تأثیر گذارند و ویژگیهای فعلی مقصد را تغییر میدهند و بدین ترتیب انگیزههای گردشگران بالقوه فیلم را نیز تغییر میدهند (هادسون و ریچی، الف2006)

شکل 2-10: چارچوب مفهومی گردشگری فیلم منبع: هادسون و ریچیه، ب2006

2-8-3- گردشگر فیلم
هنگامی‌که افراد مناظر/سایتهایی را که بر روی پردهی نقرهای دیدهاند، جستجو میکنند؛ یعنی تماشای فیلم آن‌ها را برای دیدار از یک مقصد تشویق میکند و انگیزهی سفر آن‌ها میشود، میتوان آن‌ها را گردشگر فیلم نامید (جورجیوسکی و تروکوا، 2012). برای شناسایی گردشگران فیلم لازم است که دقیقاً مشخص گردد که چه چیزی گردشگران را جذب میکند تا به لوکیشن فیلمی سفر کنند. همان‌طور که در شکل 2-11 نشان داده شده است گردشگران فیلم ممکن است در یک یا چند طبقهبندی/بخشبندی قرار بگیرند. برای هر گردشگر لایههای مختلف انگیزش وجود دارد. فراست158 (به نقل از هیتمان، 2010: 40) مطالعهای دربارهی تأثیر فیلمهای تاریخی و پیامدهای آن‌ها بر گردشگری انجام داد که در مطالعه موردی آن مشخص شد علاقهی ایجادشده بیشتر داستان محور است تا تصویر محور. ازاین‌رو، بینندگان فیلمهای تاریخی به دلیل علاقهای که از قبل به تاریخ داشتهاند گردشگران میراث میشوند. در مورد فیلمهایی که ریشهی محکمی در فرهنگ دارند، گردشگری فرهنگی و میراث بخشبندی قالب خواهد بود (هیتمان، 2010).

شکل 2-11 گردشگری فیلم و انواع دیگر گردشگری منبع: هیتمان، 2010
2-8-4- اثرات گردشگری فیلم
اگرچه مدتی است که وجود گردشگری فیلم تصدیق شده است، اما سنجش اثرات آن به ندرت اتفاق افتاده و این پدیده در بیشتر موارد ناشاخته باقی مانده است. هیچ شکی وجود ندارد که گردشگری فیلم بخشی از صنعت گردشگری است که اهمیت آن از لحاظ اقتصادی در حال افزایش است. این پدیده نه تنها باعث اشتغالزایی کوتاه مدت و محبوبیت برای مقصد میشود، بلکه فرصتهای بلند مدتی برای گردشگری در پی دارد (باسبی و کلاگ، 2001). اکثر اثراتی که به گردشگری فیلم نسبت داده میشود (هم مثبت و هم منفی)، همانند اثرات کلی گردشگری است که بهنوبهی خود میتوانند بر روی فعالیتهای سازمانهای متولی مقصد و همین‌طور ویژگیهای مقصد اثر بگذارند یا حتی آن‌ها را تعیین کنند.
از اثرات مثبت آن میتوان به افزایش تعداد گردشگران و افزایش درآمدهای ناشی از آن و اشتغال (توک و بیکر، 1996؛ بیتون، 2005) که میتواند در تمام طول سال و در همهی شرایط آب و هوایی رخ دهد، اثرات ضریب تکاثر، حفاظت از سایت و بهبود زیرساختهای گردشگری (باسبی و کلاگ 2001)، تنوع محصولات گردشگری (اسکوفیلد، 1996)، بهبود تصویر مقصد (کیم و ریچارسون، 2003) و تعامل جامعه میزبان (بیتون، 2005) اشاره کرد.
گردشگری فیلم معایب و مشکلاتی نیز به همراه دارد، به‌خصوص در مناطقی که اثرات اجتماعی و زیست محیطی در آنجا کمتر قابل سنجش است. همان‌طور که گفته شد اثرات منفی گردشگری فیلم تا حد زیادی همانند مشکلات کلی گردشگری است. از جمله تبادل و تعارض فرهنگی، کالایی شدن و از بین رفتن اصالت (هیتمان، 2010)، تجاری کردن بیش از حد یک مکان از طریق تصاویر آن در فیلم، افزایش هزینهی نیروی کار و تجاوز به حریم شخصی (شایبور، 2010)، افزایش ناگهانی تقاضای گردشگری در یک بازهی زمانی کوتاه مدت (اکانر، 2010) ازدحام و شلوغی بیش از حد و آلودگی که پیش از نمایش مقصد در فیلم وجو نداشته (بیتون، 2005)، تغییر بازار گردشگری موجود و جایگزینی آن با بازاری متفاوت که منفعت یا مطلوبیت کمتری دارد (سالیمان159، 2011) را میتوان نام برد.
2-8-5- نمونههای عملیاتی شده گردشگری فیلم
سازمانهای متولی امر گردشگری در کشورهای مختلف سعی میکنند از طریق همکاری با صنعت فیلم‌سازی به ترویج و بازاریابی مقصد گردشگری خود بپردازند. برای نمونه ویزیت بریتین160 ، با نقشهی فیلمی شامل دویست لوکیشن از فیلمهای سینمایی یا تلویزیونی، از فیلمهای کوشش میکند تهیهکنندگان هندی را دعوت نماید که لوکیشنهای انگلستان را در فیلمهای بالیوود به کار برند. به‌تازگی کمیسیون گردشگری استرالیا161 در فیلم “پیدا کردن نمو162 ” با دیزنی مشارکت کرد و نخستین سازمان متولی گردشگری شد که از طریق یک فیلم پویانمایی به ترویج مقصد پرداخت. طبق گزارش ادارهی گردشگری سنگاپور163 (2008، به نقل از روتراکانفایبون164، 2009) این کشور نیز فیلم را در برنامهی خود قرار داده با این هدف که فیلم‌سازان و پخشکنندگان بین‌المللی برای فیلم‌برداری، تولید و پس از تولید فیلمها و برنامههای تلویزیونی باکیفیت در سنگاپور تسهیلات داشته باشد. هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عوامل کششی، عوامل رانشی، عوامل انگیزشی، گونه شناسی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بازاریابی، تصویر ذهنی، مقصد گردشگری، تصویر مقصد