پایان نامه با واژه های کلیدی اثرات ثابت، مدل رگرسیون، رگرسیون، داده های پانل

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدن دادهها و استفاده از مدل رگرسیون ترکیب شده مورد تأیید آماری قرار میگیرد. اما در صورت رد فرضیه روش داده های پانل پذیرفته میشود و می توان از روش دادههاي پانل استفاده کرد.

3-8-1-4- آزمون هاسمن116
بهمنظور اینکه مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده می شود. در روش اثرات تصادفی بار متغیرهای حذف شده روی جمله اخلال قرار می گیرند، اما این مشروط بر آن است که بین متغیرهای مستقل و مؤلفه خطای مقطعی همبستگی وجود نداشته باشد. آزمون هاسمن وجود این همبستگی را بررسی می کند. این آزمون مبتنی بر این فرض اولیه است که در صورت وجود همبستگی، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است. اگر تخمین کننده روش اثرات تصادفی باشد آماره این آزمون که دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است بصورت زیر قابل تعریف می باشد:

فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد بود:

فرضیه صفر به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن ها از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلال مورد نظر و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد. از آنجایی که بههنگام وجود همبستگی بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه میشویم، بنابراین بهتر است در صورت پذیرفته شدن (رد) از روش اثرات ثابت استفاده کنیم. هنگامیکه بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد ( قبول)، هر دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی سازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارآ بوده و بایستی از روش اثرات تصادفی استفاده شود (بالتاجی، 1995).

3-8-2- آزمون معنی دار بودن مدل
براي بررسی معنیدار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون F بهصورت زیر خواهد بود:

كه بهوسيله آماره زيرصحت آن مورد بررسي قرار ميگيرد:

براي تصميمگيري درمورد پذيرش يا رد فرضيه صفر،آماره F بهدست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای () 5% محاسبه شده، مقایسه میشود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد () مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد ميشود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% کل مدل معنیدار خواهد بود. در صورتي كه مقدار F محاسبه شده كمتر از F جدول باشد فرض پذيرفته شده و معنيداري مدل در سطح اطمينان 95% مورد تأييد قرار نميگيرد.

3-8-3- آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش
برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون t بهصورت زیر خواهد بود:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی هیئت مدیره، مالکیت نهادی، حاکمیت شرکتی، مدیریت موجودی Next Entries دانلود پایان نامه درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، رقابت پذیری