پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش مهارت، مهارت های زندگی، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ابوالفضل طالبی، موسی طباطبائی (1389). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد خانواده در زنان دارای همسر معتاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال چهارم، شماره 16.
محمدیان، محمد. (1391). بررسی رابطه کارکرد بینایی با کیفیت زندگی در سالمندان مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
محمودی،مریم، زهراکار، کیانوش، شعبانی، حسن (1392) . اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان، روانشناسی تحولی: روانشناسی ایرانی- سال دهمف شماره 37.
مرادی، اعظم؛ مهرداد کلانتری. (1385). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر نیمرخ روانی زنان دارای ناتوانی جسمی- حرکتی، مجله پژوهشی در حیطه کودکان استثنایی، سال ششم شماره 19، ص 576-559.
مش، اريك جي، وولف، ديويد اي. (1389). روانشناسي مرضي كودك، چاپ اول ، ترجمه محمد مظفري مكي آبادي، اصغر فروغ الدين عدل، تهران ، انتشارات رشد (تاریخ انتشاربه زبان اصلی ،2008).
ملک افضلی، حسین، برادران افتخاری، منیر، حجازی، فرزانه، خجسته، تکتم، تبریزی، ربابه، فریدی، طاهره. (1385). ببسیج جامعه برای ارتقای سلامت سالمندان در محله اکباتان. مجله پژوهشی حکیم.
ملک پور، مختار؛ فراهانی، حجت اله؛ آقایی، اصغر؛ بهرامی، علی. (1385). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان عق مانده ذهنی و عادی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی20/سال ششم، شماره 2.
موتابی، فرشته؛ فتی، لادن. (1390). راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاری؛ چاپ اول، تهران، انتشارات دانژه.
میرزایی، مصطفی. (1391). بررسی اثربخشی مهارت های زندگی بر بلوغ هیجانی نوجوانان با سندرم داون. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ميلاني فر، بهروز. (1391). روان شناسي كودكان و نوجوانان استثنائي. چاپ بیست و سوم، تهران: نشر قومس.
ناصری، حسین. (1384). راهنمای آموزش مهارتهای زندگی (کتاب راهنمای مدرس)، تهران: انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
نجات، سحر ناز؛ منتظری، علی؛ هلاکوئی نائینی، کوروش، محمد، کاظم؛ مجد زاده، سید رضا. (1385). استاندارد سازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF): ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 4، شماره 4، صفحات 12-1.
نجاتی، وحید؛ ملکی، قیصر؛ ذبیح زاده، عباس؛ احمدی، خدابخش. (1391). مقایسه نقش خانواده و مراکز بهزیستی در کیفیت زندگی کم توانان ذهنی تربیت پذیر، فصل نامه خانواده پژوهی، سال هشتم ، شماره 30، ص 162.
نجفی، محمود؛ بیگدلی، ایمان الله؛ دهشیری، غلامرضا؛ رحیمیان بوگر، اسحق؛ طباطبایی، موسی. (1391). نقش مهارت های زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان،فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال سوم، شماره 11.
نجومی، مرضیه، افشار، باقر. (1387). بررسی کیفیت زندگی بیماران مزمن ریوی بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص). مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. شماره 7.
نوابی نژاد، شکوه. (1386). نظریههای مشاوره و رواندرمانی گروهی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت
نوابی نژاد، شکوه. (1388). راهنمایی و مشاوره گروهی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.
نیکپرور، ریحانه. (1383). آشنایی با برنامههای آموزش مهارتهای زندگی: انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
نیکپرور، ریحانه. (1387). گزارش نهایی نیازسنجی آموزشی و زمینه یابی مشکلات روانی- اجتماعی دانشآموزان، به منظور طراحی محتوای آموزشی برنامه جامع مهارتهای زندگی: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
نيكنام، محمد صالح. (1390). بررسي اثر آموزش مقابله هاي معنوي بر تابآوري و شادكامي مادران كودكان آهسته گام. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران.
وثوق، علی. (1381). بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مددجویان زندان قصر تهران، پایان نامه دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی، دانشگاه ایران.
ولی زاده، شیرین؛ داودی فر،آزیتا؛ بردی اوزونی دوجی، رحمان؛ اعلایی، زهرا. (1389). اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله بر سطح استرس و ناامیدی مادران کودکان کم توان ذهنی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال دهم، شماره 3، 244-237.
ولی زاده، علی. (1381). آموزش مهارتهای زندگی، نشریه اطلاعات عمومی، اسفند 1381، شماره 5، ص34 و 35 و 36.
هالاهان ، دانیل پی؛ کافمن ، جیمز، ام. (1386). کودکان استثنایی،مقدمه ای بر آموزش های ویژه ، چاپ اول ، ترجمه عليزاده، حميد، صابري، هائيده، هاشمي، ژانت ، محي الدين، مهدي ، تهران ، انتشارات نشر ويرايش (تاریخ انتشاربه زبان اصلی ،2003)
همتی، ساحل. (1390). سندرم داون(2) آموزش شناختی-رفتاری ، چاپ دوم،تهران : انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

Abdulhade I. Haimour, Radi M. Abu-Hawwash.)2012(. Evaluating Quality Of Life of parents having a child with disability . International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 1, Issue 2.
Amir majd, M., Sareskanrud, K. K. (2012). Acomporative study of life between parent of children with down syndrome and parent normal children, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences & App Sci., 2 (3): 74-78, 2012.
Avis, N.E., & Smith, K.W. ( 1998). Quality of life older adult with HIV research on aging, Journal if Beverly Hills, 20

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره نفت و گاز Next Entries پایان نامه درمورد امام صادق، دانشگاه امام صادق(ع)، منابع سازمان