پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش ضمن خدمت، ضمن خدمت، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

است. اين طرح با دو رويكرد بررسي تجارب مرتبط با طرح سربازان سازندگي، همچنين طراحي و ارايه شاخص هايي جهت تبيين پيش بيني و توجيه ميزان نياز به استفاده از توان سربازان سازندگي با توجه به وضعيت متغيرهاي مطرح در بخش كشاورزي و روستايي تبيين و تدوين شده است.
اكبري (1372) معتقد است، از آنجا كه استان سيستان و بلوچستان به دليل محروميت بالاي منطقه اي (ضريب بالاي توسعه نيافتگي)، همچنين وسعت زياد استان در كنار افزايش جمعيت لازم التعليم از جمله كانونهاي بحران خيز آموزشي محسوب مي‌شود، گرايش ويژه اي براي اجراي طرح در اين استان مشاهده مي گردد، طرح اخير با اين ديدگاه، اقدام به بررسي كلي و متاسفانه تا حدي مخدوش عملكرد طرح اجرايي در استان سيستان و بلوچستان نموده است و نتايج عملكردي مترتب بر طرح را در سطح استان نسبتا موفق ارزيابي نموده و محقق در پايان اقدام به ارايه راهكارهاي اجرايي، در جهت رفع پاره اي از مشكلات طرح اجرايي كرده است. بايد يادآوري گردد كه طرح مورد بحث، با وجود تمامي مشكلات مترتب بر آن، جزء اولين كارهاي تحقيقاتي نظامند صورت پذيرفته در اين زمينه مطالعاتي مي باشد.
جلالي پور(1380) صرفا با گرايش بررسي مشكلاتي كه سرباز معلمان استان در تمامي سطوح و مقاطع با آن درگير هستند نظير امكانات غذايي، خوابگاه، ميزان جيره غذايي، شرايط آموزشگاه محل خدمت، آشنايي يا عدم آشنايي با زبان و فرهنگ بومي و … به موضوع پرداخته و از بررسي نقاط قوت و ضعف طرح از ديدگاه عملكرد فردي بر سربازان، عملكرد سازماني و اثرات طرح بر سازمان و در نهايت عملكرد توسعه آموزشي با وجود موارد مبهم در اهداف طرح، غفلت كرده است.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش هاي مجلس، طرح جامع نظام وظيفه را در سال 1381 که مورد اجرا گذارد. اين طرح مشتمل بر هفت پروژه مطالعات فرهنگي ـ اجتماعي، مطالعات روان شناختي و شخصيتي، مطالعات اقتصادي، مطالعات جمعيت شناختي و مطالعات سازماني و حقوقي، مطالعات امنيت ملي و دفاعي و مطالعات مقايسه اي بوده كه از مجموع هفت پروژه، پنج پروژه مطالعاتي به مرحله اجرا در آمد. دو پروژه مطالعات فرهنگي- اجتماعي و مطالعات روان شناختي و شخصيتي بنا به علل گوناگون اجرا نگرديد كه در ذيل به برخي از اين پروژه ها پرداخته مي شود.
مسلمي(1382) معتقد است که پيش بيني تعداد مشمولان به دليل ارتباط با مقوله جمعيت و تحولات جمعيت شناختي همچنين تغييرات مداوم در ابعاد كمي و كيفي مشمولان نظام وظيفه كار پيچيده اي است. در پژوهشي كه در اين باره در سال 1381 انجام شد اين موضوع با توجه به روند سپري شدن دوره تحصيلات متوسطه، ورود به دانشگاه ها و مقاطع مختلف تحصيلي، و از همه مهمتر مسئله كفالت هاي موقت يا دائمي، معافيت هاي تحصيلي يا دائمي، فرار و غيبت عليرغم دشواري در تأمين داده هاي مورد نياز تحقيق، مورد محاسبه و برآورد قرار گرفته و در نهايت تعداد مشمولان به تفكيك استان ها و تعداد مشمولان بر حسب سطوح تحصيلي با احتساب معافيت ها و غيبت ها از خدمت به تفكيك در سال هاي 1400 – 1381 پيش بيني شده است.
طالقاني(1380) در مطالعه اقدام به بررسي موضوع خريد خدمت سربازي نموده است. بر اساس اين تحقيق، علت استقبال از طرح به سه دسته تقسيم شده اند:
ـ عوامل درون سازماني
ـ عوامل درون فردي
ـ عوامل برون سازماني
از عوامل درون سازماني به ابهام خانواده سربازان و جامعه از تعريف سربازي اشاره شده است. كه طبق آن سربازان در نيروهاي مسلح آموزش كافي نمي بينند و افراد آنچنانكه انتظار مي رود نظامي بار نمي آيند، در عوض سربازان به كارهاي پست گماشته مي شوند و عزت نفسشان از بين مي رود. بنابراين سربازي كمتر به عنوان فرايندي جهت آمادگي رزمي و تسلط به امور نظامي از ديدگاه مردم قلمداد مي شود.
عوامل درون فردي، دومين دسته از عوامل موثر در خريد خدمت سربازي قلمداد شده اند كه شامل موارد ذيل است:
ـ امكان ورود زود هنگام به بازار كار و اشتغال جوانان.
ـ امكان ادامه تحصيل جوانان (البته در اين زمينه محدوديت ها بيشتر خيالي است و در عمل كمتر وجود دارد).
ـ كاهش آسيب خانواده: از اين نظر كه در مورد خانواده هاي كم بضاعت نه تنها از نظر اقتصادي، تحميلي بر خانواده نخواهد بود، بلكه در كسب معاش خانواده را نيز ياري خواهند نمود.
ـ وجود افراد غير متعهد در كشور.
عوامل برون سازماني مؤثر در خريد خدمت سربازان به شرح ذيل بر شمرده شده است:
ـ گامي جهت توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي.
ـ كاهش هزينه هاي اضافي دولت، تامين امكانات مورد نياز تشكيلات نظامي
ـ امنيت نظامي ــ سياسي.
آسيبهايي كه در اين پژوهش براي طرح بر شمرده شده است به چهار دسته تقسيم شده اند:
ـ آسيب هاي برون سازماني.
ـ آسيب هاي درون فردي.
ـ آسيب هاي درون فردي و درون سازماني.
ـ آسيب هاي درون سازماني.
آسيب هاي برون سازماني قانون خريد خدمت شامل آسيب هاي اجتماعي به شرح ذيل آمده است:
مهمترين آسيب ناشي از قانون فروش خدمت سربازي بروز افزايش فاصله طبقاتي و كاهش عدالت اجتماعي شناخته شده است كه نتيجه آن نارضايتي و ناباوري افراد ضعيف جامعه و افزايش خشونت رفتارهاي ناهنجار در جامعه مي گردد. و افراد هميت خود را در دفاع از ملت و مملكت از دست مي دهند. دومين آسيب اين قانون، افزايش تصنعي بيكاري در جامعه است كه در اثر ورود زود هنگام افراد مشمول به بازار كار به وجود مي آيد.
دري نوگوراني (1382) با طراحي مدل هاي عرضه و تقاضاي نيروي انساني مشمول و بهره گيري از مدل هاي رگرسيوني، اقدام به تحليل هزينه ـ منفعت نظام وظيفه عمومي كرده است و سپس در گام بعدي با تحليل هزينه ـ منفعت رويكرد دفاع، اقدام به نوعي تبيين پذيري موضوع نموده است. مطالعات تطبيقي مطرح و موجود در طرح نيز، مقايسات عديده و همه جانبه اي خاصه در ابعاد مالي و بودجه اي بين هزينه هاي دفاعي كشور ايران با ساير كشورها با تاكيد بر كشورهاي تهاجمي بزرگ و همسايگان ايران انجام شده است.
عليزاده (1382) در مطالعه خود، اقدام به مقايسه ارتش هاي پاكستان، تركيه، فرانسه و انگليس نموده است و ضمن بيان تدريجي شاخص هاي مقايسه اي، ايجاد آن را در تقابل با شرايط جمهوري اسلامي ايران قرار داده است. طرح حاضر اقدام به بررسي كشورهاي برخوردار از ارتش حرفه اي، ارتش با استفاده از پرسنل وظيفه در خدمات غير نظامي و برنامه ريزي جهت استفاده از پرسنل داوطلب و در نهايت استفاده از سربازان در قسمت غير رزمي نموده است.
علاوه بر مطالب بيان شده، محقق الگوهاي موجود در انتقال از ارتش ملي به ارتش حرفه ايي را ذكر كرده و اقدام به آينده نگري در مورد نظام وظيفه در ايران و ارايه الگوهاي بديل براي دوره انتقال احتمال مي نمايد.
رحماني(1388) در ارزشيابي که از طرح سربازان تعاون يار انجام داد به نتايجي بدين شرح دست يافت: متوسط شناخت مسئولان از قوانين و مقررات اجرايي طرح در حد متوسط به بالا ارزيابي مي شود. وظايف تدوين شده براي سربازان از نظر مسئولان مناسب ارزيابي شده است و طبقه بندي وظايف بر اساس سطح تحصيلي سربازان تعاون يار ، مورد تاکيد قرار مي گيرد. به طوري که وظايفي که در گروه اجرايي و اداري است براي سربازان فوق ديپلم مناسب، وظايفي که در گروه کارشناسي و مشاوره اي و نظارتي مي باشند براي سربازان مقطع ليسانس، وظايف گروه آموزشي و ترويجي براي سربازان مقطع ليسانس و فوق ليسانس و وظايف پژوهشي هم براي سربازان مقاطع فوق ليسانس و دکتري مناسب مي باشد که در آن مي توانند کارآيي بالاتر داشته باشند.
آموزش تخصصي سربازان تعاون يار موضوع ديگري است که از نظر سربازان و از نظر مسئولان و تعاون گران از اهميت زيادي برخوردار بوده و در روند اجرايي طرح هم از نقش و اهميت زيادي برخوردار مي باشد. بطوري که از نظر مسئولان و سربازان، ميزان تاثير آن در انجام وظايف و اجراي طرح زياد ارزيابي شده است. اولاً برخي از دروس و يا بخشي از برخي دروس بصورت غير حضوري ارئه شود. ثانياً بخشي از آموزش تخصصي، آموزش بدو خدمت و بخشي ديگر حين خدمت طراحي شود. ثالثاً بر اساس پيشنهادات ارائه شده برخي دروس ديگر از جمله حسابرسي، آموزش کامپيوتر، روابط سازماني، نظارت، آشنايي با اصل44 و … در طراحي دوره آموزشي تخصصي منظور شود (رحماني، 1388،ص78و79).
همانگونه كه از نتايج قالب پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي مورد اشاره بر مي آيد، طراحي و اجراي صحيح برنامه هاي آموزش ضمن خدمت سبب بهبود روش هاي انجام كار، ارتقاء شغلي، كاهش هزينه هاي اضافي، پرورش استعدادها و افزايش علاقه به ادامه خدمت مي گردد.
در واقع، جمع بندي نتايج تحقيقات صورت پذيرفته نشان مي دهد كه اولاً برگزاري صرف دوره هاي آموزش ضمن خدمت و يا آموزشهاي تخصصي، دليلي قطعي بر افزايش عملكرد پرسنل نبوده و عوامل عديده ايي بر اثربخشي آن نقش دارند.(يوسفي، زورقي، اميري و ديگران) (بجز حدوداً براي ده درصد افراد خلاق در هر گروه، نمي توان صرف برگذاري دوره را دليلي بر همه گيري افزايش عملكرد دانست). ثانياً در غالب موارد نوعي كم كاري، وجود كمبودهاي مختلف و بعضاَ‌ ناكارآمدي در روند اجراي دوره ها (در ابعاد مختلف آن) گزارش گرديده كه اين امر تأثيرات معني داري را بر عملكرد شركت كنندگان در دوره بر جاي خواهد گذاشت (شاهاني، اميري، حيدري،‌ حسيني نيا و ديگران). ثالثاً‌ با وجود ميزان اهميت آموزش هاي تخصصي در سربازان متاسفانه نوع برخورد و نگاه به آن مقطعي،‌ موردي و غير تداومي است كه اين امر باعث كاهش عملكرد افراد آموزش ديده و دور شدن از انتظارات واقعي عملكرديشان خواهد شد(حيدري، حسيني نيا، آزادي و ديگران).

2-20- چارچوب نظري و مدل پيشنهادي
با توجه به مطالب و نظريه هاي ارايه شده در حوزه ارزشيابي و ماهيت آموزش هاي طرح سربازان تعاون يار منظور از ارزشيابي در اين تحقيق دستيابي به اهداف دوره هاي آموزشي است. ارزشيابي بررسي ميزان موفقيت در دستيابي به اهداف و در صورت لزوم، انجام تغييرات لازم به منظور بهبود نتايج فعاليت هاي آموزشي در آينده است. معمولاً ارزشيابي و بازخورد بايد در هر يک از مراحل صورت گيرد. افزون بر اين، مربي بايد به منظور تعيين سطح کارايي و اثربخشي آموزش در پايان فعاليت آموزشي، با استفاده از آزمون ها و روش هاي ارزيابي يادگيري، يک ارزشيابي رسمي به عمل آورد. مربي، دستاوردهاي حاصل از اين ارزشيابي را بايد براي تعيين ساير نيازهاي آموزشي به کار گيرد و بر اساس آن، اصلاحات و تغييراتي را که مي تواند موجب بهبود آموزش دوره بعد شود، انجام دهد (ونتلينگو مترجم؛ محمد چيذري، 1376).
اولين تعريف ارزشيابي به نام “رالف تايلر” ثبت شده است. وي ارزشيابي را وسيله اي براي تعيين ميزان رسيدن برنامه به هدف هاي آموزشي مي داند، تايلر معتقد بود كه پيش نياز يك ارزشيابي دقيق تعيين اهداف كلي و ويژه است و وظيفه ارزشيابي سنجش اين موضوع است كه آيا اهداف تحقق يافته اند يا خير (Mccoy, maired, Hargie, Owen,2001 ).
در مورد اندازه‌گيري اثربخشي آموزشي آنچه كه بيشترين منابع آموزشي به آن پرداخته اند نظريه كرك پاتريك مي‌باشد او مي گويد كه ميزان اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي را مي‌توان از چهار عامل مهم انجام داد:
1- ارزشيابي عكس العمل شركت كنندگان در دوره‌هاي آموزشي: نخستين گام در فرايند ارزشيابي اثربخشي، اندازه‌گيري عكس العمل است يعني اينكه فراگيران تا چه حد به برنامه تمايل دارند. به عبارت ديگر هدف اصلي از اين نوع ارزشيابي اندازه‌گيري ميزان احساس علاقه افراد نسبت به دوره آموزشي است اين امر منوط به تهيه پرسشنامه اي براي فراگيران مي‌باشد كه بر اساس پاسخ هاي آنان دوره‌هاي موردنيازشان استخراج و طراحي مي‌گردد.
2- ارزشيابي ميزان يادگيري شركت كنندگان در دوره‌هاي آموزشي: در اين نوع ارزشيابي تحليل گر آموزشي به اندازه‌گيري اصولي واقعيت ها، فنون و نگرش هائي مي پردازد كه هدف هاي آن از نظر آموزشي مشخص شده است اين اندازه ها بايد به صورت كمي و عيني ارائه گردند و

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع نفت و گاز، جبران خسارت، نفت وگاز Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی داده ها و اطلاعات