پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش زبان فارسی، آموزش زبان، زبان فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

84
unifiedیکنواخت
83
unifyهماهنگ کردن
82

visionبینش
86
violationنقض
85
جدول (4-9) نیز شامل 86 واژه است که تعداد 34 واژۀ آن سرواژیتالیک، 26 واژه سرواژه و 26 واژه نیز ایتالیک است یعنی حدود 40 درصد واژهها سرواژیتالیک است و دو گروه سرواژه و ایتالیک نیز هر کدام حدود 30 درصد واژهها را به خود اختصاص میدهند.

جدول (4-10) زیرفهرست 10 از فهرست واژههای دانشگاهی
assembleگرد هم آوردن
3
albeitگرچه، البته
2
adjacentهمسایه
1
colleagueهمکار
6
collapseفرو ریختن
5
assemblyاجتماع
4
compiledگردآوری شده، مدون
9
compileتألیف کردن
8
colleaguesهمکاران
7
convinceمتقاعد کردن
12
conceivedدرک شده
11
conceiveپنداشتن، در سر داشتن
10
depressionافسردگی
15
depressفشار آوردن
14
convincedمطمئن
13
enormousعظیم
18
encounteredمواجه
17
encounterمواجه شدن
16
inclinationشیب
21
inclineسوق دادن
20
forthcomingآینده
19
invokeیاری خواستن
24
intrinsicدرونی
23
Integrityیکپارچگی
22
likewiseبه علاوه، همان طور
27
levyتحمیل کردن
26
invokedبرانگیخته
25
oddعجیب
30
notwithstandingعلیرغم
29
nonethelessبه هر حال
28
persistاصرار کردن
33
panelتابلو
32
ongoingدر جریان
31
posedمطرح کرد
36
poseمدل شدن
35
persistentسرسخت
34
so-calledمعروف، به اصطلاح
39
reluctantبیمیل
38
reluctanceاکراه
37
wherebyبه موجب آن
42
undergoتحمل کردن
41
straightforwardصادق
40
جدول (4-10) شامل 42 واژه است که تعداد 18 واژۀ آن سرواژیتالیک، 12 واژه سرواژه و 12 واژه نیز ایتالیک است. در این مورد نیز حدود 40 درصد واژهها سرواژیتالیک است و دو گروه سرواژه و ایتالیک نیز هر کدام حدود 30 درصد واژهها را به خود اختصاص میدهند.
همانطور که در جدولهای (4-1) تا (4-10) مشاهده کردیم، در اکثر موارد تعداد سرواژیتالیکها حدود 30 تا 40 درصد واژههای هر زیرفهرست را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر، تعداد سرواژهها و ایتالیکها نیز در اکثر زیرفهرستها برابر است. بررسی دقیقتر نشان میدهد که از تعداد 819 واژۀ این 10 زیرفهرست، 321 واژه سرواژیتالیک است یعنی حدود 40 درصد کل واژهها. تعداد 248 واژه از این 10 زیرفهرست سرواژهها هستند و 250 واژۀ باقیمانده نیز در گروه ایتالیکها قرار میگیرد. نکتۀ جالب توجه این است که در تمام زیرفهرستها تعداد سرواژهها و ایتالیکها برابر است. به طور نمونه، در زیر فهرست 1 تعداد سرواژهها 21 است و تعداد ایتالیکها نیز 21 است. نکتۀ قابل ذکر دیگر این است که تعداد سرواژیتالیکها در زیرفهرست 1 که پربسامدترین واژهها را دربرمیگیرد، حدود 50 درصد کل واژههاست و در بقیۀ زیرفهرستها به طور میانگین 40 درصد کل سرواژیتالیکها میشود.
4-3. روش پژوهش
اساس این پژوهش فهرست واژگان دانشگاهی کاکسهد (2000) است که شامل 570 خانوادۀ واژگانی میشود. از آنجا که در این خانوادههای واژگانی بیشتر واژهها در اساس با یکدیگر همریشه هستند و عموماً پسوندهای تصریفی (و نه اشتقاقی) به آنها افزوده شدهاست، لذا تنها برابرنهادهای سرواژهها را به این دلیل که در هر خانواده، بینشانترین صورت را داراست و ایتالیکها را از آن جهت که پربسامدترین عضو هر خانواده است، برای مقایسه با واژههای جدید کتابهای (اعم از عمومی و فارسی ویژه) مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی را برگزیدیم.
برای انتخاب این برابرنهادها ابتدا به فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراجعه نمودیم اما از آنجا که واژههای موجود در این فرهنگها بیشتر علمی و تخصصی بودند، برابرنهادهای اندکی از این فرهنگها به دست آمد. از این رو فرهنگ هزاره (حقشناس، 1386) را برگزیدیم زیرا این فرهنگ بر پایۀ دو رشتۀ واژگانشناسی و واژگاننگاری از علم زبانشناسی بنا شدهاست. بهعلاوه، این فرهنگ جدیدترین فرهنگلغت انگلیسی به فارسی و از بقیۀ فرهنگلغتها غنیتر است. از طرفی، این فرهنگ، حداکثر اطلاعات دربارۀ هر واژۀ رایج در زبان انگلیسی عمومی را به آسانترین وجه در دسترس فارسیزبانان قرار میدهد، خواه آن واژه اصطلاحی تخصصی باشد، خواه واژهای عادی (حقشناس، 1386؛ مقدمه). در انتخاب برابرنهادهای فارسی برای سرواژهها و ایتالیکهای فهرست کاکسهد (2000)، از میان معادلهایی که در فرهنگلغت هزاره در زیر هر مدخل یافتیم، به ذکر رایجترین و پربسامدترین آنها بسنده کردیم. البته در بعضی موارد به ازای یک واژۀ فهرست کاکسهد، دو یا گاهی سه برابرنهاد رایج وجود داشت که همۀ آنها انتخاب شدند. با این وجود، پس از وارد کردن برابرنهادها در نرمافزار اکسل و حذف واژههای تکراری، فهرست کاکسهد شامل 828 واژه شد.
به منظور یافتن واژههای مشترک میان فهرست کاکسهد (2000) و واژههای کتابهای مورداستفاده در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه امام خمینی قزوین، صرفاً به کتابهای خواندن این مرکز مراجعه کردیم زیرا در این پژوهش، تنها آموزش واژه مدنظر بودهاست و یکی از اهداف اصلی این کتابها نیز آموزش واژه است. در برنامۀ درسی مرکز مورد نظر 4 منبع برای آموزش خواندن در نظر گرفته شدهاست که عبارتند از: کتاب خواندن سطح میانی و خواندن سطح پیشرفته (میرزایی حصاریان، 1390)، فارسی ویژۀ علوم پزشکی (وکیلیفرد و گلهداری، 1381) و فارسی ویژۀ فنیمهندسی (وکیلیفرد و گلهداری، نامعلوم). کتاب خواندن سطح میانی (میرزایی حصاریان، 1390) شامل 30 درس و دارای 993 واژۀ جدید است. کتاب خواندن سطح پیشرفته (محمدباقر میرزایی حصاریان، 1390) مشتمل بر 15 درس با 727 واژۀ نو است. کتاب خواندن تخصصی رشتۀ پزشکی 428 واژۀ جدید را در قالب 18 درس و کتاب خواندن تخصصی فنیمهندسی نیز 387 واژۀ جدید را در قالب 15 درس آموزش میدهد.
4-4. تحلیل میزان بازنمایی واژههای دانشگاهی در متون خواندن مرکز آموزش زبان فارسی قزوین
برای تعیین میزان بازنمایی واژههای دانشگاهی در متون آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین، فهرست واژههای کاکسهد (2000) با فهرست واژههای جدید هر کتاب با استفاده از نرمافزار اکسل، به طور مجزا مقایسه شد و فهرستی از واژههای مشترک کاکسهد (2000) با هر یک از چهار کتاب به دست آمد. در برنامۀ اکسل مورد نظر سه ستون A، B و C ایجاد شد که در ستونهای A برابرنهادهای فارسی سرواژهها و ایتالیکهای فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و در ستونهای Bواژههای جدید کتابهای مورد تحلیل، درج شد. در ستون C فهرست، تعداد واژههای مشترک میان دو ستون A وB (یعنی فهرست برابرنهادهای سرواژهها و ایتالیکهای کاکسهد (2000) و فهرست واژههای جدید هر یک از کتابهای آموزشی) به دست آمد. در انتها، با همین روش، فهرستی نیز از واژههای مشترک کاکسهد (2000) و واژههای جدید همۀ کتابها حاصل شد. در این بخش، ابتدا تعداد واژههای مشترک هر یک از کتابهای خواندن مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی با فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) به صورت جدول ارائه میشود و سپس اطلاعات هر جدول به طور مجزا در قالب یک نمودار ارائه و تحلیل میشود.
جدول (4-11) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن سطح پیشرفته
1
آمار
2
ابعاد
3
سنتی
4
اختصاص دادن
5
اساسی
6
استوار
7
اعتماد به نفس
8
بخشیدن
9
برتری
10
متنوع
11
بهره گرفتن
12
پیامد
13
پیچیده
14
پیشبینی کردن
15
پیش رفتن
16
تجزیه کردن
17
تحلیل
18
تدارک
19
تسهیل کردن
20
تشخیص
21
تصادفی
22
تظاهر
23
تغییرشکل یافته
24
تقویت کردن
25
تمرکز
26
تنها
27
تولیدمثل
28
ثابت کردن
29
جدی
30
حاصل
31
خاص
32
درآمد
33
دسترسی
34
دهه
35
ذاتی
36
رویکرد
37
سرسخت
38
شدید
39
شرایط
40
شیوه
41
قابل توجه
42
قادر ساختن
43
محدود
44
محروم
45
مستقر شدن
46
مشارکت
47
مشترک
48
منتشر کردن
49
مهاجرت
50
البته
51
مؤسسه
52
نظریه
53
نماد
54
رمز
55
هسته
56
مورد نیاز
57
انتقال
58
بافت
59
پدیدار شدن
60
حداقل
همانطور که در جدول (4-11) مشاهده میشود، تعداد واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن سطح پیشرفته60 واژه است که مطابق نمودار (4-1) حدود 7 درصد واژههای فهرست دانشگاهی کاکسهد (2000) در واژههای کتاب خواندن سطح پیشرفته انعکاس یافته است.

نمودار (4-1) واژههای مشترک فهرست دانشگاهی کاکسهد (2000) با واژههای کتاب خواندن سطح پیشرفته
به همین ترتیب، مطابق جدول (4-12) تعداد واژههای مشترک کتاب خواندن سطح میانی و فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) 93 واژه است.
جدول (4-12) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن سطح میانی
1
اصلی
2
مجزا
3
مطمئن
4
منتقل کردن
5
آشکار
6
ساختار
7
مسیر
8
آگاه
9
آمار
10
آموزش دادن
11
ابداع کردن
12
اجتماعی
13
اختصاص دادن
14
ادامه دادن
15
ارزیابی
16
اشغال کردن
17
انعطافپذیر
18
منع
19
بخشیدن
20
البته
21
به تنهایی
22
به عهده گرفتن
23
به نمایش گذاشتن
24
پاسخ دادن
25
پروژه
26
پیامد
27
پیچیده
28
تابلو
29
ترک کردن
30
تصفیه کردن
31
تلاش کردن
32
تماس
33
تنها
34
حداقل
35
حفظ
36
درآمد
37
درک کردن
38
دستمزد
39
دیگر
40
رایانه
41
سازگاری
42
سپردن
43
سرانجام
44
سلسلهمراتب
45
شرایط
46
شناسایی کردن
47
شیمیایی
48
شیوه
49
صادرات
50
صادق
51
عمدتاً
52
عنصر
53
فوقالعاده
54
کاستن
55
کافی
56
کالا
57
کشف کردن
58
مجموعه
59
گرچه
60
گسترش دادن
61
متضاد
62
مثبت
63
نگهداری
64
مرتبه
65
مشابه
66
منطقی
67
مواجه شدن
68
موجود
69
مهاجرت
70
مهم
71
نتیجه گرفتن
72
نمایندگی
73
نگهداری کردن
74
بافت
75
تصمیم گرفتن
76
توانایی
77
رد کردن
78
فرضیه
79
آغاز کردن
80
با وجود
81
تأثیر گذاشتن
82
تصور
83
سنتی
84
فشار آوردن
85
کار کردن
86
کنارگذاشتن
87
صادر کردن
88
موقعیت
89
امنیت
90
مشخصه
91
تاحدودی
92
تولیدمثل
93
متوجه شدن

متناظر با جدول (4-12)، نمودار (4-2) ارائه میشود. طبق این نمودار حدود 10 درصد واژههای فهرست دانشگاهی کاکسهد (2000) در واژههای کتاب خواندن سطح میانی انعکاس یافته است.

نمودار (4-2) واژههای مشترک فهرست دانشگاهی کاکسهد (2000) با واژههای کتاب خواندن سطح میانی
به همین ترتیب، مطابق جدول (4-13) تعداد واژههای مشترک کتاب خواندن فارسی ویژۀ علوم پزشکی و فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) 11واژه است.
جدول (4-13) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب فارسی ویژۀ علوم پزشکی
1
ساختار
2
رشته
3
تنش
4
فرایند
5
نظریه
6
هسته
7
حاشیه
8
کانون
9
انگیزه
10
افسردگی
11
بافت

متناظر با جدول (4-13)، نمودار (4-3) ارائه میشود. طبق این نمودار حدود 1 درصد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تعداد واژه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی زبان فارسی، آموزش زبان فارسی، آموزش زبان