پایان نامه با واژه های کلیدی آزمون فریدمن

دانلود پایان نامه ارشد

3
سؤال 9
19.65
4
سؤال 12
19.38
5
سؤال 19
19.35
6
سؤال 15
19.09
7
سؤال 17
18.53
8
سؤال 10
18.12
9
سؤال 18
18.09
10
سؤال 8
16.41
11
سؤال 25
16.06
12
سؤال 23
15.26
13
سؤال 22
15.06
14
سؤال 27
13.76
15
سؤال 11
13.65
16
سؤال 4
13.29
17
سؤال 14
13.21
18
سؤال 2
13.03
19
سؤال 28
13
20
سؤال 13
12.53
21
سؤال 21
11.53
22
سؤال 26
11.29
23
سؤال 6
10.15
24
سؤال 16
9.91
25
سؤال 24
9.62
26
سؤال 7
9.15
27
سؤال 5
7.85
28
سؤال 3
7.68

در جدول 4-2 مشاهده می‌شود که عدد معناداری آزمون 0.00 بوده و چون کمتر از 0.05 است، فرض H0 رد شده و بنابراین میانگین‌ها باهم دارای تفاوت معنی‌دار هستند.
جدول 4-4 مؤلفه‌ها بر اساس اولویت رتبه‌بندی شدهاند. مشاهده می‌شود که سؤال ارائه‌ی غذای حلال در هواپیما و سایر وسایل نقلیه‌ی عمومی نزد خبرگان از بیشترین اهمیت برخوردار است و سؤال وجود قرآن در جلوی صندلی‌های هواپیما و سایر وسایل نقلیه‌ی عمومی سفر کمترین اهمیت را داراست.
به منظور گروه‌بندی اولویت‌های مؤلفه‌های گردشگری حلال از سؤالات مرتب‌شده‌ی آزمون دوباره آزمون فریدمن گرفته شده است. جداول زیر نشان‌دهنده‌ی این آزمون‌ها است.

جدول (4-5) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن اول مربوط به پرسشنامه خبرگان
تعداد
17
کای دو
15.336
درجه آزادی
10
عدد معنی‌داری.
.120

جدول (4-6) آزمون تعقیبی فریدمن اول مربوط به پرسشنامه خبرگان

میانگین رتبه
سؤال 1
6.94
سؤال 20
6.82
سؤال 9
6.50
سؤال 19
6.41
سؤال 12
6.18
سؤال 15
6.12
سؤال 17
5.88
سؤال 10
5.76
سؤال 18
5.53
سؤال 8
4.91
سؤال 25
4.94

جدول (4-7) کیفیت انجام آزمون تعقیبی فریدمن دوم مربوط به پرسشنامه خبرگان
تعداد
17
کای دو
6.947
درجه آزادی
10
عدد معنی داری
.730

جدول (4-8) آزمون تعقیبی فریدمن دوم مربوط به پرسشنامه خبرگان
سؤال 23
7.00
سؤال 22
6.91
سؤال 11
6.24
سؤال 27
6.18
سؤال 2
5.88
سؤال 14
5.79
4 سؤال
5.91
سؤال 28
5.82
سؤال 13
5.79
سؤال 21
5.29
سؤال 26
5.18

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آزمون فریدمن، تحلیل داده، سطح معنادار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، آزمون فرضیه