پایان نامه با واژه های کلیدی آذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی، تصویر مقصد، کاروانسرا

دانلود پایان نامه ارشد

پشت‌صحنه فیلم

برای احساس جنبه نوستالژیک و عاشقی فیلم

فیلم را به واقعیت تبدیل کنم

حس هیجان حضور در مکان فیلم

داشتن تجربه منحصربه‌فرد

ایجاد ارتباط شخصی با فیلم

برای کسب تجربه جهت رشد شخصی با مشاهده مکان

سرگرمی و لذت

اضافه کردن موردی خاص به برنامه تعطیلات خود

خرید سوغاتی/یادبود فیلم مکان

داشتن تجربه گردشگری رضایت‌بخش

تا فیلم را به گونهای دیگر تجربه کنم

3-6- آزمون ابزار (پرسشنامه)
3-6-1- آزمون روایی (اعتبار) پرسشنامه
پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازهگیری و به کارگیری آن‌ها در مرحله اصلی جمعآوری دادهها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن به‌کارگیری ابزار موردنظر و معتبر بودن آن پیدا کند. یعنی اینکه سؤالات ما تا چه حدی متناسب با فرضیات بوده، به‌عبارت‌دیگر روایی مستلزم آن است که ابزار پژوهش همان متغیری را اندازهگیری کند که پژوهشگر قصد اندازهگیری آن را دارد و باید قبل از پرسشنامه بررسی گردد به‌طوری‌که چند نفر از صاحب‌نظران رشته را پیدا کنیم تا سؤالات تحقیق و پرسشنامه را تائید کنند و چنانچه تناسب بالایی داشته باشد میگوییم تحقیق دارای روایی بوده و باید از کارایی لازم برخوردار باشد. اعتبار تحقیق این است که در هر زمان رجوع مجدد همان نتایج قبلی را بگیریم و آن را با آلفای کرونباخ میسنجیم و باید بیشتر از 7/0 باشد.
اهمیت روایی در ارزشیابی آزمون حتی بیش از اعتبار است درحالی‌که اعتبار با دقت و همسانی آزمون سروکار دارد، روایی نشان میدهد که آزمون واقعاً چه چیزی را میسنجد، آزمونی که برای سنجش متغیرهای پژوهش رواست باید آنچه را که موردنظر است اندازه گیرد و برای پژوهشگر اطلاعات مفیدی را فراهم کند. گرچه آزمون ممکن است بدون داشتن روایی، معتبر و پایا باشد، اما عکس این امر صادق نیست. به‌عبارت‌دیگر سطح مناسبی از اعتبار شرط لازم اولیهی روایی است و اعتبار به تنهایی روایی را تضمین نمیکند. بنابراین آزمون در صورتی دارای روایی است که آنچه را که موردنظر است به‌دقت اندازه‌گیری کند.
3-6-2- آزمون پایایی پرسشنامه
آزمون آلفای کرونباخ، مشهورترین و پراستفادهترین آزمون برای تعیین پایایی پرسشنامه است که برای محاسبهی هماهنگی درونی پرسشنامه مورد استفاده قرار میگیرد. ضریب آلفا، بیانگر این مطلب است که سؤالات مطرح‌شده در پرسشنامه، همسو بوده و پاسخدهندگان نیز با دقت و آگاهی به سؤالات پاسخ دادهاند. درصورتی‌که ضریب آلفای کرونباخ، بیش از 7/0 باشد، آزمون از پایایی لازم برخوردار است. با استفاده از نرمافزار SPSS و بر اساس پاسخهای به‌دست‌آمده از 30 پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ مطابق جدول شمارهی 3-2 به دست آمد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده ضرایب پایایی مورد مایید و در سطح مطلوبی است.
جدول 3-2) آزمون پایایی پرسشنامه
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
گردشگری فیلم
78/0
تصویر مقصد گردشگری
85/0
انگیزه گردشگر فیلم
81/0
3-7- روشهای تجزیه‌وتحلیل آماری
برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه‌ها، در این پژوهش از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای بررسی وضعیت پاسخ‌دهندگان مانند جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و … در قالب جدول‌ها از آمار توصیفی استفاده شد و به‌منظور بررسی نرمال بودن یا نبودن داده‌های پژوهش از آزمون شاپیر و ویلکز با استفاده از نرم‌افزار 21 Spss پرداخته شده است و سپس در آمار تحلیلی این پژوهش به‌منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه‌ها از فن تحلیل عاملی تأییدی و همچنین به‌منظور بررسی تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر مقصد با میانجی منابع طبیعی، زیرساخت‌های عمومی، زیرساخت‌های گردشگری و محیط طبیعی و همچنین تأثیر آن‌ها بر انگیزه گردشگری از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شده است.
3-8- موردمطالعه
3-8-1- موقعیت جغرافیایی
منطقه آذربایجان به علت موقعیت خاص جغرافیایی، یكی از مناطق حساس و مهم كشور است. استان آذربایجان شرقی از استان‌های مهم و پرجمعیت ایران است كه در گوشه شمال غرب كشور واقع گردیده است. مساحت این استان 45491 کیلومترمربع است که حدود 8/2 درصد از مساحت كل كشور را شامل می‌شود. این استان ازنظر موقعیت طبیعی در محل به‌هم‌خوردگی دو رشته‌کوه البرز و زاگرس، به‌عبارت‌دیگر در زون البرز و آذربایجان و در گوشه شمال غرب فلات ایران واقع شده است. از نظر تقسیمات حوضه‌های آبریز كشور، حوضه‌های آبخیز ارس، سفیدرود ـ قزل‌اوزن و دریاچه ارومیه پهنه استان را پوشش می‌دهند كه بیشترین مساحت استان در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار گرفته است. در حالت كلی، استان آذربایجان شرقی یك منطقه كوهستانی محسوب می‌شود كه حدود 40 درصد از سطح آن را كوهستان فراگرفته است. از مناطق كوهستانی معروف منطقه، می‌توان توده آتش‌فشانی سبلان در شرق و سهند در غرب و جنوب غربی و رشته‌کوه‌های قره‌داغ در شمال و رشته‌کوه‌های تخت سلیمان و اربط در جنوب و ارتفاعات بزقوش در جنوب شرق و قوشاداغ در شمال شرق استان را نام برد (وب‌سایت استانداری آذربایجان شرقی، 1394).
3-8-2- استان آذربایجان شرقی از دید آمار
در گزارشی که وبسایت مرکز آمار ایران از استان آذربایجان شرقی ارائه داده است، این استان در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 شامل جمعیتی بالغ بر 3724620 نفر است که 1/82% از این جمعیت باسواد هستند و متوسط رشد سالانه جمعیت آن 66/0 است. سهم جمعیت این استان از جمعیت کشور 96/4% را شامل میشود. ضریب نفوذ اینترنت در استان آذربایجان شرقی معادل 7/15 را نشان میدهد. بر اساس آمار تقسیمات شکوری سال 1391 استان آذربایجان شرقی دارای 20 شهرستان، 44 بخش و 59 شهر است (وب‌سایت مرکز آمار ایران، 1394).
شکل 3-1) نقشه تقسیمات استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان در سال 1390 منبع: وب‌سایت مرکز آمار ایران
3-8-2- بررسی جاذبهها و تسهیلات گردشگری آذربایجان شرقی
توانها و جاذبه‌های گردشگری در استان آذربایجان شرقی را میتوان به دو دسته کلی تقسيم کرد (اسماعیلی، محمدی، علی محمدی، رضوی هریس، باغبان خضرلو، نجفی و رحمانپور، 1391) :
3-8-2-1- جاذبههای طبيعی
این استان به دليل داشتن تنوع آب‌وهوا، تنوع ناهمواریها و پوشش گياهی از قابليتها و جاذبههای طبيعی فراوانی در تمام فصول سال برخوردار است. ازجمله جاذبههای طبيعی میتوان به پديدههای زير اشاره کرد:
رودخانهها: ارس، آجیچای، صوفیچای، قزلاوزن و دهها رودخانه فصلی با سيراب کردن زمينهای کشاورزی مجاور خود موجب رونق اقتصاد کشاورزی آذربايجان شرقی شدهاند و به اطراف خود طراوت و زيبايی بخشيدهاند.
آبشارها: عيشآباد، سرکند ديزج، گلآخئر، آسياب خرابه از آبشارهای معروف استاناند که زيبايی خاصی را به طبيعت استان دادهاند
آبهای معدنی و گرم: استان آذربایجان شرقی به دليل شرايط زمين ساختی، از کانونهای مهم آب‌معدنی و آب گرم محسوب میشود که در چهار منطقهی عمده در اطراف کوه سهند، اطراف بزقوش، شمال شرقی کليبر و اطراف ميشو داغ تمرکز يافتهاند.
جنگلها: جنگلهای استان از مناظر طبيعی به شمار میروند که به علت تنوع در گونههای جنگلی و انبوهی، جذابيت زيادی دارند. وجود آب‌وهوای مناسب در مناطق جنگلی استان توجه بسياری از گردشگران کشورمان را به خود جلب کرده است. علاوه بر جنگلهای وسيع و باارزش ارسباران، جنگلهايی در درههای برخی از مناطق کوهستانی استان به چشم میخورند که طبيعت زيبايی را خلق کردهاند.
سواحل و جزاير: جزيرهی اسلامی با طبيعت سرسبز و خرم و آب شيرين و گوارا در ميان درياچهای شور، جزيره قويون داغی به‌عنوان زيستگاه قوچ و ميش ارمنی، گوزن زرد ايرانی و پرندگان متعدد و وجود آب شيرين و در نهايت جزاير اسپير و آرزو به‌عنوان زيستگاه پرندگان، چشمان هر گردشگری را مینوازد. علاوه بر اين قابليتها، توانهای عظيم آبدرمانی با آب‌تنی در اين درياچه موجبات جذب گردشگران را فراهم آورده است.
تالابها: تالاب بین‌المللی قوری گل و تالاب قره قشون ازجمله تالابهای استاناند که پرندگان زيادی در آن‌ها زندگی میکنند که چشمانداز زيبايی در نظر گردشگران ترسيم میکنند.
کوهستانها و نواحی ييلاقی: بيش از نيمی از مساحت استان را مناطق کوهستانی و تپه‌ماهورها تشکيل میدهند. دامنهها و درههای اين ارتفاعات با آب‌وهوای معتدل و مناظر زيبا و دارا بودن مکانهای ديدنی از نواحی جذب گردشگری در فصول گرم سال به‌حساب میآيند. دامنههای قرهداغ، ميشو داغ، سهند و قوشاداغ به همراه ساير ارتفاعات با داشتن جاذبههای طبيعی زيباترين مناظر طبيعی را در خود جای دادهاند.
-غارها: غارهای هامپوئيل (کبوتر) در مراغه، آقبلاغ در هشترود، دوگيجان در مرند و اسکندر در سعيدآباد بستانآباد ازجمله جاذبههای طبيعیاند که هر کدام چشمانداز خاصی در استان ما به وجود آوردهاند.
3-8-2-2- جاذبههای انسانی
استان آذربایجان شرقی به دليل داشتن قدمت سکونت ۶۰۰۰ ساله، يکی از مراکز مهم تمدن انسانی در دورههای مختلف تاريخ به شمار میرود.
1) جاذبههای تاريخی
– بناها و يادمانهای تاريخی: کاخ شهرداری، عمارت ايلگولی، بقايای عمارت ربع رشيدی تبريز و عمارت طومانيانس کليبر و امثالهم از بناهای تاريخی در این استان است.
– قلعهها: قلعههای جمهور يا بابک کليبر، پشتو، ضحاک هشترود، نودوز اهر، آوارسين خداآفرين، سنسارود مرند، قيزلارقالاسی مراغه، جوشين ورزقان، آغچاقلعه و قيزقالاسی ميانه، آقگنبد يا هلاکو، جزيره اسلامی، آيیقلعهسی سراب، کردشت جلفا و قلعهی بختک ليلان در ملکان از نقاط ديدنی استان به حساب میآيند. – پلهای تاريخی: پل قيزکورپوسی ميانه، پل ميانه، پل خداآفرين، پل بشگوز بناب، پل قيزلارکورپوسی ملکان و غیره از بناهای ديدنی استان آذربايجان شرقی هستند.
– خانههای قديمی: خانههای مشروطيت، قدکی، بهنام، گنجهایزاده، سلماسی و غیره ازجمله خانههای به جا مانده از گذشتگان ماست.
– اماکن باستانی و گورستانهای تاريخی: مشهورترين آن‌ها عبارتند از منطقهی تاريخی قوبول درهسی هوراند، غار قدمگاه آذرشهر، گورستان پينه شلوار.
– تپههای باستانی: کول تپه مرند و عجبشير، قلعههی جوق و امامچای سراب، مصلای آذرشهر، قرهتپه تسوج و اژدهاداشی هوراند از ديگر نقاط ديدنی استان ما به حساب میآيند.
– سنگنوشتهها: از سنگ‌نوشته‌های استان میتوان به سقندل ورزقان، قيرخ قيزلار و نشتبان ورازليق سراب، شيشه دراهر و جوان قلعه در عجبشير اشاره کرد.
– حمامهای تاريخی: حمامهای کردشت جلفا و نوبر تبريز از جاذبههای ديگر استان هستند.
– کاروانسراهای تاريخی: از کاروانسراهای به‌جامانده‌ی این استان گويجهبل اهر، الخلج در تيکمهداش، جمالآباد ميانه، خواجهنظر جلفا و پيام مرند را میتوان نام برد.
2) جاذبههای مذهبی
استان آذربایجان شرقی گنجينهای از يادمانهای مذهبی و زيارتی است که در دوران اسلامی شکل گرفتهاند. وجود گنبدهای نيلگون و فيروزهای، منارهها و برجها، مقابر عرفا و منسوبان ائمه اطهار (ع) معنويت خاصی در کالبد جاذبههای گردشگری استان دميده است؛ از آن جمله میتوان به گوی مسجد يا مسجد کبود (فيروزه جهان اسلام)، مسجد ارک عليشاه (بزرگ‌ترین بنای اسلامی در قرن هشتم هجری)، مقبره الشعرا (مدفن بيش از ۳۰۰ عارف و شاعر و دانشمند)، مقبره دو کمال (کمال‌الدین بهزاد و کمال‌الدین خجندی)، مقبره شيخ شهاب‌الدین اهری در اهر و امامزادههای (سيد محمد آقا در جلفا و سيد حمزه در تبريز و غیره)، کليساهای استان نظير کليسای سنت استپانوس در جلفا اشاره کرد.
3) موزهها
موزههای مشروطه، سنجش، قاجار، قرآن و کتاب، سايت موزه عصر آهن تبريز، موزه تاريخ طبيعی، موزه ادبی شهريار، شهرداری، شهدا، استانداری، محرم و فرش در تبريز، موزه ادب عرفان در اهر، موزه عشاير آذربايجان در سراب، موزه مردم‌شناسی جنوب سهند در بناب، موزه ايلخانی و موزه سنگ‌نگاره‌ها در مراغه و موزه هدايا در شهر خامنه ازجمله موزههای معروف استان آذربایجان شرقی میباشند.
4) جلوههای روستايی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بازاریابی، تصویر ذهنی، مقصد گردشگری، تصویر مقصد Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، منابع طبیعی، وضعیت تأهل، تحلیل عاملی