پایان نامه با واژه های کلیدی !، V25، V24، V23

دانلود پایان نامه ارشد

-.870 -3.254 -3.582
V15 V15 -.966 -.752 -2.758 -2.732 -2.522
V16 V16 -.368 -.291 -.876 -.975 -.618
V18 V18 -1.370 -.199 -1.235 -1.252 -1.014
V19 V19 .348 -.077 -.350 -.475 -.296
V20 V20 .312 -.054 -.435 -.492 -.323
V21 V21 .429 -.009 -.478 -.410 -.290
V22 V22 .244 -.120 -.528 -.548 -.265
V23 V23 .441 -.185 -.258 -.318 -.149
V24 V24 -1.096 -.420 -1.255 -1.186 -.995
V25 V25 -.933 -1.012 -3.069 -3.077 -2.493

V16 V18 V19 V20 V21
V16 V18 V19 V20 V21
V16 V16 -.198
V18 V18 -.251 -1.535
V19 V19 -.193 .277 -.827
V20 V20 -.127 .091 -.528 -.673
V21 V21 -.162 .160 -.588 -.430 -.773
V22 V22 -.115 .270 -.489 -.389 -.397
V23 V23 -.192 .343 -.419 -.377 -.435
V24 V24 -.383 -1.414 .186 .248 .338
V25 V25 -.806 -1.090 -.418 -.311 -.423

V22 V23 V24 V25
V22 V23 V24 V25
V22 V22 -.554
V23 V23 -.339 -.698
V24 V24 .416 .514 -1.454
V25 V25 -.244 -.131 -.790 -2.985

AVERAGE ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUALS = .4763
AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUALS = .4175

LARGEST STANDARDIZED RESIDUALS:

NO. PARAMETER ESTIMATE NO. PARAMETER ESTIMATE
— ——— ——– — ——— ——–
1 V13, V13 -3.670 11 V18, V18 -1.535
2 V14, V14 -3.582 12 V24, V24 -1.454
3 V14, V13 -3.254 13 V24, V18 -1.414
4 V25, V14 -3.077 14 V11, V11 -1.409
5 V25, V13 -3.069 15 V18, V11 -1.370
6 V25, V25 -2.985 16 V24, V13 -1.255
7 V15, V13 -2.758 17 V18, V14 -1.252
8 V15, V14 -2.732 18 V18, V13 -1.235
9 V15, V15 -2.522 19 V24, V14 -1.186
10 V25, V15 -2.493 20 V24, V11 -1.096

04-Apr-15 PAGE : 9 EQS Licensee:
TITLE: Model built by EQS 6 for Windows

ITERATIVELY REWEIGHTED LEAST SQUARES SOLUTION (HETEROGENEOUS KURTOSIS DISTRIBUTION THEORY)

DISTRIBUTION OF STANDARDIZED RESIDUALS

—————————————-
! !
80- –
! * !
! * !
! * !
! * ! RANGE FREQ PERCENT
60- * –
! * ! 1 -0.5 – — 77 25.67%
! * ! 2 -0.4 – -0.5 27 9.00%
! * ! 3 -0.3 – -0.4 31 10.33%
! * ! 4 -0.2 – -0.3 27 9.00%
40- * – 5 -0.1 – -0.2 26 8.67%
! * ! 6 0.0 – -0.1 14 4.67%
! * * * ! 7 0.1 – 0.0 9 3.00%
! * * * * * * * ! 8 0.2 – 0.1 27 9.00%
! * * * * * * * ! 9 0.3 – 0.2 30 10.00%
20- * * * * * * * * – A 0.4 – 0.3 21 7.00%
! * * * * * * * * * ! B 0.5 – 0.4 9 3.00%
! * * * * * * * * * ! C ++ – 0.5 2 .67%
! * * * * * * * * * * * ! ——————————-
! * * * * * * * * * * * * ! TOTAL 300 100.00%
—————————————-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نیروی انسانی، معادلات ساختاری، سرمایه انسانی، افزایش بهره‌وری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بازاریابی، توزیع فراوانی، آمیخته بازاریابی، جذب مشتری