پایان نامه با واژه های کلیدی !، V25، V24، V23

دانلود پایان نامه ارشد

-.870 -3.254 -3.582
V15 V15 -.966 -.752 -2.758 -2.732 -2.522
V16 V16 -.368 -.291 -.876 -.975 -.618
V18 V18 -1.370 -.199 -1.235 -1.252 -1.014
V19 V19 .348 -.077 -.350 -.475 -.296
V20 V20 .312 -.054 -.435 -.492 -.323
V21 V21 .429 -.009 -.478 -.410 -.290
V22 V22 .244 -.120 -.528 -.548 -.265
V23 V23 .441 -.185 -.258 -.318 -.149
V24 V24 -1.096 -.420 -1.255 -1.186 -.995
V25 V25 -.933 -1.012 -3.069 -3.077 -2.493

V16 V18 V19 V20 V21
V16 V18 V19 V20 V21
V16 V16 -.198
V18 V18 -.251 -1.535
V19 V19 -.193 .277 -.827
V20 V20 -.127 .091 -.528 -.673
V21 V21 -.162 .160 -.588 -.430 -.773
V22 V22 -.115 .270 -.489 -.389 -.397
V23 V23 -.192 .343 -.419 -.377 -.435
V24 V24 -.383 -1.414 .186 .248 .338
V25 V25 -.806 -1.090 -.418 -.311 -.423

V22 V23 V24 V25
V22 V23 V24 V25
V22 V22 -.554
V23 V23 -.339 -.698
V24 V24 .416 .514 -1.454
V25 V25 -.244 -.131 -.790 -2.985

AVERAGE ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUALS = .4763
AVERAGE OFF-DIAGONAL ABSOLUTE STANDARDIZED RESIDUALS = .4175

LARGEST STANDARDIZED RESIDUALS:

NO. PARAMETER ESTIMATE NO. PARAMETER ESTIMATE
— ——— ——– — ——— ——–
1 V13, V13 -3.670 11 V18, V18 -1.535
2 V14, V14 -3.582 12 V24, V24 -1.454
3 V14, V13 -3.254 13 V24, V18 -1.414
4 V25, V14 -3.077 14 V11, V11 -1.409
5 V25, V13 -3.069 15 V18, V11 -1.370
6 V25, V25 -2.985 16 V24, V13 -1.255
7 V15, V13 -2.758 17 V18, V14 -1.252
8 V15, V14 -2.732 18 V18, V13 -1.235
9 V15, V15 -2.522 19 V24, V14 -1.186
10 V25, V15 -2.493 20 V24, V11 -1.096

04-Apr-15 PAGE : 9 EQS Licensee:
TITLE: Model built by EQS 6 for Windows

ITERATIVELY REWEIGHTED LEAST SQUARES SOLUTION (HETEROGENEOUS KURTOSIS DISTRIBUTION THEORY)

DISTRIBUTION OF STANDARDIZED RESIDUALS

—————————————-
! !
80- –
! * !
! * !
! * !
! * ! RANGE FREQ PERCENT
60- * –
! * ! 1 -0.5 – — 77 25.67%
! * ! 2 -0.4 – -0.5 27 9.00%
! * ! 3 -0.3 – -0.4 31 10.33%
! * ! 4 -0.2 – -0.3 27 9.00%
40- * – 5 -0.1 – -0.2 26 8.67%
! * ! 6 0.0 – -0.1 14 4.67%
! * * * ! 7 0.1 – 0.0 9 3.00%
! * * * * * * * ! 8 0.2 – 0.1 27 9.00%
! * * * * * * * ! 9 0.3 – 0.2 30 10.00%
20- * * * * * * * * – A 0.4 – 0.3 21 7.00%
! * * * * * * * * * ! B 0.5 – 0.4 9 3.00%
! * * * * * * * * * ! C ++ – 0.5 2 .67%
! * * * * * * * * * * * ! ——————————-
! * * * * * * * * * * * * ! TOTAL 300 100.00%
—————————————-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی FOR، V11، V12، V14 Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بازاریابی، توزیع فراوانی، آمیخته بازاریابی، جذب مشتری