پایان نامه با موضوع and، of، the، knowledge

دانلود پایان نامه ارشد

Chen, C. C(2007). Knowledge Sharing, absorptive capacity, and innovation capability: an empirical study on Taiwan s Knowledge intensive industries. Journal of Information Science, 33(3) , pp: 340-359.
Liebowitz, J(2001). Knowledge management and its link to artificial intelligence. Expert Systems with Applications, 20 , p: 1–6.
Lin, Chinho ; Tan, Bertram & Chang, Shofang (2008). An exploratory model of knowledge flow barriers within healthcare organizations. Information & Management , 45, p:331-339.
-Lustri, Denise(2007). Knowledge Management model: Practical Application Competency Development. The Learning Organization, 14(2) , p:186- 202.
Macpherson, M(2001). Performance Excellence Principles. Www.Baldrigeplus.com.5.
-McAdam, Rodney & McCreedy, Sandra(1999). A Critical Review of Knowledge Management Models. The Learning Organization, 6(3) , p:91-100.
-Mei, Y.M ; Lee, S.T & Al-Hawamdeh, S(2004). Formulating a communication strategy for effective knowledge sharing. Journal of Information Science, 30(1), p:12–22.
-Minbaeva, D ; Pedersen, T ; Bjorkman, I ; Fey, C. F & Park, H. J(2003). MNC Knowledge Transfer, Subsidiary Absorptive Capacity, and HRM. Journal of International Business Studies, 34, p: 586-599.
-Nonaka, I(1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, 5(1), p:14-37.
Nonaka, I & Takeuchi, H(1995). The Knowledge-creating Company: How Japanese CompaniesCreate the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York, NY.
Nonaka, I & Konno, N(1998). The concept of ‘Ba’: building a foundation for knowledgecreation. California Management Review, 40 , pp: 40-54.
Perez, E.(1999). Knowledge Management in the Library. Database Magazine, Vol.22 , No.2 , P:75.
Quaddus, Mohammad & Jun, Xu(2005). Adoption and Diffusion of Knowledge Management System: Field Studies of Factors and Variables. Knowledge – based System, vol.18 , p:107- 115.
-Rothaermel, F & Thursby, M(2005). University-Incubator Firm Knowledge Flow: Assessing Their Impact on Incubator Firm Performance. Research Policy, 34 , p: 305-320.
-Rozen, Benson ; Furst, Stacie & Blackburn, Richard(2007). Overcoming Barriers to Knowledge Sharing in Virtual Teams. Organizational Dynamics, Vol.36 , No. 3 , pp: 259-273.
-Sstone A. Gregory, Russell F. Robert, Patterson Kathleen (2004). Transformational Versus Servant Leadership – A Difference in Leader Focus. Leadership and Organization development Journal, 25(4) , p:349-361
Sotriakoa, Tatiana & Zeppou, Mary(2004). The “MATE” model: A Strategic Knowledge Management technique on the chessboard of Public – Sector Modernization. Management Decision, 42 (1/2) , p:69- 88.
-Szulanski, G(1996). Exploring Internal Stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm. Strategic Management Journal , 17(10) , pp:27-43.
-Tenenhuse, M & Esposite Vinzi, V(2005). PLS regression, PLS path modeling and generalized procrustean analysis: a combined approach for PLS regression, PLS path modeling and generalized multiblock analysis. Journal of Chemometrics, 19 , p:145-153.
Wang, Sheng & Noe, Raymond. A(2010). Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research. Human Resource Management Review , Journal of Elsevier, 20, pp:115-131.
-Wenger, E ; McDermott, R & Snyder, W.M(2003). Cultivating Communities of Practice (Harvard Business School Press, Boston).
-Widén-Wulff, G & Ginman, M(2004). Explaining knowledge sharing in organizations through the dimensions of social capital. Journal of Information Science, 30(5) , p:48–58.
Wu, Jiming(2008). Exploring the Linke Between KM Performance and Firm Performance. College of Business and Economics at the University of Kentucky.
Van den Hooff, B & Van Weenen , F de L(2004). Committed to share: commitment and CMC use as antecedents of knowledge sharing. Knowledge and Process Management, 11 , p:13–24.
Zack, M. H(1999). Developing Knowledge strategy. California Management Review, Vol. 41, No. 3, p:125-145.
-Zahra, S. A & George, G(2002). Absorptive capacity: A review, re-conceptualization, and extension. Academy of Management Review , p:185-203.

Abstract
The aim of this research is to analyze the relationship between knowledge sharing and organizational innovation .in according to absorb knowledge ability (realized, potentially) in IRAN customs and the single –stage cluster random sampling method was used field study used to gather data and to measure the response the 5-choice Likret scale was used. this questionnaire is standard and is taken from Andrawina & Govindarajo article (2009) and checked by specialists from stability and validity side to determine the validity ,content validity ,to test the stability of questionnaires Alfa Crunbakh method is used .based on kolmogroph –esmoronoph test is clear that variables are normally distributed. the analysis of this research data is by structural equation method and SPSS 19 and VPLS 1.04 soft ware. this research is consist of one major hypothesis and three subsidiary hypotheses. in main hypothesis, the ability to share knowledge and organizational innovation in according to absorbency (potentially-realized )is studied .and three subsidiary hypothesis is checked in a row .1.ability to share knowledge.2.the correlation between potential absorption and realized absorption 3.the correlation between realized absorption and organizational innovation capability is checked .
After investigating the results, that all main and subsidiary hypotheses show significant correlation ,between variable and are confirmed.

Key word : Nowledge manangment, knowledge sharing , absorb knowledge ability , Potential absorptive capacity, Realized absorptive cnapacity, organizational innovation, customs

Islamic Azad University
Rasht Branch
Faculty of Management & Accounting
Department of Business Management
Presented in partial fulfillment of the requirements
for (M.A.) degree

Title:
The Relationship between Knowledge Management and Organizational Innovaition in Customs.

Supervisor:
Dr.Farzin Farahbod

Author:
Mehdi Majd Salimi

Date:
(Febuary ; 2015)

1- conu mikoria
2- Hutzchemreuter, T.and Kleindienst, L.
3-Liao, S.H & Fei, W.C & Chen, C.C.
4-Moreno and Montes, Fernandes
5 -Wu
6- Szulanski
7-Cohen and Levinthal.
8-Potential absorptive capacity.
9-Realized absorptive capacity.
10-Gumusluoglu, Lale & Ilsev, Arzu.
11-Andrawina,L & Govindaraju,R.
12- Vanden Hooff, B & Van Weenen, F. De L.
13- Knowledge donating
14-Knowledge collecting
15- George,Zahra.
16- Acquisition
17- Assimilation
18-Transformation
19-Exploration
20-Szmytkowski
21-Product innovation.
22-Process innovation.
23- Rowlands and Jeans and Walker.
24- Data
25- T.H, Davenport & L,P
26-Information
27- Alan Radding
28-Knowledge
29-stone
30 -Zack
31 -Explicit Knowledge
32 -Tacit Knowledge
33 -Nonaka & Konno
34- Bhatt
35- Karl Sveiby
1-Frappaolo, Carl
37- Amin, A & Bargach, S & Donegan, J & others.
38- Malhotra
39-Perez, E.
40-Barclay & Murray
41- Gary
42- Wigg
43- Tuomi, Ilka
44- Row, Bob
45- Winograd
46- Chen & Zhu and Xie .
47- Drucker, Piter
48-Lee, Howang & Jang, Young & gul, Kim.
49-Nonaka & Hedlund
50 -Hiscock
51- Ontology
52- Boisot
53-Common Sense
54 -Lustri, Denise
55- Skandia
56- Chase, R.
57 -Damerest
58-McAdam, Rodney & McCreedy, Sandra
59-Wilkinson & Willmott
60- Mark
61-beek man
62- Becovitz
63- Nonaka& Takeuchi
64- Boisot
65- lustri
66 -Network and Repository
67 -Quddus, Mohammad
68-Sotriakoa, Tatiana & Zeppou, Mary
69 -Abou- Zeid, El-sayed
70 probst & Raub & Romhard
71 Grey, Denham
72 -Desouza, Kevin.
73 -Rozen & Furst & Blackburn.
74- Lin & Tan & Chang.
75-Arthur
76-Szulanski
77- Knowledge Sharing.
78- Szulanski & Cappetta & Jensen.
79- knowledge transfer
80 -knowledge exchange
81 -Krogh, G.
82-Conner, K. R & Prahalad, C. K.
83- Liebowitz, J.
84-Hendriks, P.
85 -Wenger, R & McDermott, R & Snyder, W. M
86- Mei, Y. M & Lee, S. T & Al-Hawamdeh, S.
87 -Widen-Wulff, G & Ginman, M.
88 -Cummings.
89- Pulakos & Dorsey & Borman.
90 -Vanden Hooff, B & Van Weenen, F. De L.
91- Absorptive Capacity
92- Cohen and Levinthal.
93 -Minbaeva, D; Pedersen, T; Bjorkman, I; Fey, C. F; Park, H. J.
94- Lenox, M & King, A.
95 -Rothaermel, F & Thursby, M.
96- Harrington,S. J; Guimaraes, T.
97- Bassellier, G & Reich, B. H & Benbasat, I.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی، جذب دانش Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حق ثبت اختراع