پایان نامه با موضوع (0.06)، ——–، (0.07)، (05/0)

دانلود پایان نامه ارشد

– – – – – – – –

LAMBDA-X

majara ejtema ide arzesh tasalot
——– ——– ——– ——– ——–
sarfe1 – – – – – – – – – –
sarfe2 – – – – – – – – – –
sarfe3 – – – – – – – – – –
rahat1 – – – – – – – – – –
rahat2 – – – – – – – – – –
rahat3 – – – – – – – – – –
rahat4 – – – – – – – – – –
ent1 – – – – – – – – – –
ent2 – – – – – – – – – –
ent3 – – – – – – – – – –
dast1 – – – – – – – – – –
dast2 – – – – – – – – – –
dast3 – – – – – – – – – –
noej1 – – – – – – – – – –
noej2 – – – – – – – – – –
noej3 – – – – – – – – – –
sefa1 – – – – – – – – – –
sefa2 – – – – – – – – – –
sefa3 – – – – – – – – – –
sefa4 – – – – – – – – – –
majara1 0.90 – – – – – – – –
(05/0)
19.52
majara2 0.87 – – – – – – – –
(05/0)
18.54
majara3 0.97 – – – – – – – –
(0.04)
21.70
ejtema1 – – 0.06 – – – – – –
(0.06)
0.96
ejtema2 – – 0.66 – – – – – –
(0.06)
10.94
ejtema3 – – 0.80 – – – – – –
(0.06)
12.98
ejtema4 – – 0.70 – – – – – –
(0.06)
11.48
ide1 – – – – 0.81 – – – –
(05/0)
15.23
ide2 – – – – 0.97 – – – –
(05/0)
18.83
ide3 – – – – 0.68 – – – –
(05/0)
12.65
arzesh1 – – – – – – 0.64 – –
(0.06)
11.61
arzesh2 – – – – – – 1.05 – –
(05/0)
19.35
arzesh3 – – – – – – 0.70 – –
(0.06)
12.62
tasalot1 – – – – – – – – 0.87
(05/0)
18.09
tasalot2 – – – – – – – – 0.92
(05/0)
19.68
tasalot3 – – – – – – – – 0.88
(05/0)
18.34

BETA

sod lezat jostojo kharid
——– ——– ——– ——–
sod – – – – – – – –
lezat – – – – – – – –
jostojo 0.30 0.26 – – – –
(0.06) (0.06)
5.13 4.36
kharid 0.31 0.22 0.18 – –
(0.06) (0.06) (0.06)
5.31 3.84 2.87

GAMMA

sarfe rahat ent dast noej sefa
——– ——– ——– ——– ——– ——–
sod 0.27 0.26 0.27 0.36 -0.25 0.28
(05/0) (05/0) (05/0) (0.06) (0.21) (0.21)
5.33 4.89 5.59 6.38 -1.21 1.35
lezat – – – – – – – – – – – –
jostojo – – – – – – – – – – – –
kharid – – – – – – – – – – – –

GAMMA

majara ejtema ide arzesh tasalot
——– ——– ——– ——– ——–
sod – – – – – – – – – –
lezat 0.36 0.07 -0.03 0.06 0.41
(0.06) (0.06) (05/0) (05/0) (0.06)
6.49 1.15 -5/09 1.21 7.20
jostojo – – – – – – – – – –
kharid – – – – – – – – – –

Covariance Matrix of ETA and KSI

sod lezat jostojo kharid sarfe rahat
——– ——– ——– ——– ——– ——–
sod 1.00
lezat 0.10 1.00
jostojo 0.33 0.29 1.00
kharid 0.40 0.31 0.35 1.00
sarfe 0.47 0.08 0.16 0.20 1.00
rahat 0.44 0.11 0.16 0.19 0.23 1.00
ent 0.41 0.10 0.15 0.18 0.24 0.14
dast 0.45 0.08 0.16 0.19 0.20 0.14
noej -01/0 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.03
sefa 0.03 01/0 01/0 01/0 01/0 0.07
majara 0.18 0.42 0.16 0.18 0.16 0.19
ejtema 0.06 05/0 0.03 0.04 -0.03 0.00
ide 0.09 0.02 0.03 0.04 0.06 0.09
arzesh -0.02 05/0 01/0 01/0 -0.08 -05/0
tasalot 0.09 0.46 0.15 0.16 0.09 0.11

Covariance Matrix of ETA and KSI

ent dast noej sefa majara ejtema
——– ——– ——– ——– ——– ——–
ent 1.00
dast 0.11 1.00
noej 01/0 -0.02 1.00
sefa -01/0 -0.12 0.90 1.00
majara 0.17 0.09 0.02 0.04 1.00
ejtema 05/0 0.08 0.08 0.15 0.00 1.00
ide 0.04 0.08 0.10 0.15 0.10 -0.11
arzesh 0.02 -0.02 05/0 0.11 -0.06 0.19
tasalot 0.08 0.12 0.04 -0.04 0.16 -0.07

Covariance Matrix of ETA and KSI

ide arzesh tasalot
——– ——– ——–
ide 1.00
arzesh 0.04 1.00
tasalot 05/0 0.00 1.00

PHI

sarfe rahat ent dast noej sefa
——– ——– ——– ——– ——– ——–
sarfe 1.00
rahat 0.23 1.00
(0.06)
4.21
ent 0.24 0.14 1.00
(0.06) (0.06)
4.34 2.39
dast 0.20 0.14 0.11 1.00
(0.06) (0.06) (0.06)
3.41 2.38 1.84
noej 0.00 -0.03 01/0 -0.02 1.00
(0.07) (0.06) (0.06) (0.07)
-0.07 -0.45 0.19 -0.24
sefa 01/0 0.07 -01/0 -0.12 0.90 1.00
(0.07) (0.06) (0.07) (0.07) (0.04)
0.09 1.08 -0.13 -1.80 25.49
majara 0.16 0.19 0.17 0.09 0.02 0.04
(0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06)
2.69 3.44 2.98 1.59 0.36 5/04
ejtema -0.03 0.00 05/0 0.08 0.08 0.15
(0.07) (0.06) (0.06) (0.07) (0.07) (0.07)
-0.42 -0.03 0.72 1.29 1.08 2.12
ide 0.06 0.09 0.04 0.08 0.10 0.15
(0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.07) (0.06)
0.93 1.47 0.60 1.32 1.48 2.33
arzesh -0.08 -05/0 0.02 -0.02 05/0 0.11
(0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06)
-1.47 -0.93 0.37 -0.43 0.74 1.73
tasalot 0.09 0.11 0.08 0.12 0.04 -0.04
(0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.07) (0.07)
1.44 1.84 1.33 2.02 5/08 -0.63

PHI

majara ejtema ide arzesh tasalot
——– ——– ——– ——– ——–
majara 1.00
ejtema 0.00 1.00
(0.07)
-0.04
ide 0.10 -0.11 1.00
(0.06) (0.07)
1.69 -1.60
arzesh -0.06 0.19 0.04 1.00
(0.06) (0.06) (0.06)
-1.04 3.06 0.74
tasalot 0.16 -0.07 05/0 0.00 1.00
(0.06) (0.07) (0.06) (0.06)
2.84 -1.01 0.84

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع 0.03، 0.07، -01/0، 0.10 Next Entries پایان نامه با موضوع --------، (0.03)، (0.06)، (0.02)