پایان نامه با موضوع 0.03، 0.07، -01/0، 0.10

دانلود پایان نامه ارشد

0.29 0.77
kharid3 0.22 0.25 0.26 0.22 0.25 0.75
sarfe1 -01/0 -05/0 0.04 0.08 0.00 0.00
sarfe2 -0.02 -0.03 0.03 0.08 0.02 0.02
sarfe3 0.00 0.04 0.09 0.13 0.07 0.07
rahat1 0.08 0.06 0.13 0.09 0.09 0.07
rahat2 0.08 05/0 0.14 0.10 0.11 0.07
rahat3 0.11 0.07 0.13 0.11 0.11 0.06
rahat4 0.07 05/0 0.17 0.15 0.09 0.12
ent1 0.07 0.03 05/0 01/0 -01/0 0.00
ent2 0.04 0.06 0.10 0.00 -05/0 01/0
ent3 0.06 0.03 0.10 05/0 -01/0 0.04
dast1 0.06 05/0 0.08 01/0 0.06 0.08
dast2 0.12 05/0 0.06 0.02 05/0 0.07
dast3 0.10 0.02 0.04 -01/0 0.02 0.08
noej1 -01/0 0.07 0.00 -01/0 0.04 0.06
noej2 0.11 0.06 -0.02 -0.03 -01/0 0.03
noej3 0.09 0.09 01/0 0.03 0.06 0.06
sefa1 0.00 05/0 -0.02 -0.06 -01/0 0.07
sefa2 0.02 0.06 -0.03 -0.03 -0.06 0.09
sefa3 0.08 0.08 -0.03 0.04 0.04 01/0
sefa4 -0.07 -0.14 -0.06 -05/0 -0.07 -0.08
majara1 0.32 0.30 0.09 0.07 0.04 0.09
majara2 0.35 0.40 0.07 0.08 0.00 0.12
majara3 0.33 0.33 0.03 0.07 0.00 05/0
ejtema1 -0.02 -01/0 -0.11 -0.04 -05/0 -0.04
ejtema2 0.07 0.07 05/0 0.10 0.09 -05/0
ejtema3 0.02 -0.02 -05/0 0.04 -0.04 -0.09
ejtema4 0.03 0.03 05/0 0.09 05/0 -0.07
ide1 0.00 0.00 0.03 0.11 0.07 0.02
ide2 -01/0 05/0 0.06 0.12 0.03 -05/0
ide3 -0.07 -01/0 0.08 0.18 0.07 -01/0
arzesh1 05/0 0.09 -01/0 -01/0 -0.02 0.03
arzesh2 0.03 05/0 0.00 01/0 -0.10 0.07
arzesh3 -0.04 0.02 01/0 0.02 -0.07 0.10
tasalot1 0.39 0.32 0.06 05/0 0.10 05/0
tasalot2 0.39 0.39 0.12 05/0 0.17 0.12
tasalot3 0.35 0.30 0.07 0.04 0.13 0.09

Covariance Matrix

kharid2 kharid3 sarfe1 sarfe2 sarfe3 rahat1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
kharid2 1.10
kharid3 0.79 1.10
sarfe1 0.07 0.03 1.10
sarfe2 0.11 05/0 0.82 1.10
sarfe3 0.13 0.08 0.83 0.81 1.10
rahat1 0.16 0.06 0.25 0.13 0.19 1.10
rahat2 0.10 0.06 0.28 0.17 0.18 0.84
rahat3 0.15 0.06 0.23 0.11 0.16 0.91
rahat4 0.21 0.09 0.27 0.18 0.19 0.84
ent1 01/0 0.07 0.18 0.14 0.20 0.08
ent2 -01/0 05/0 0.22 0.17 0.23 0.12
ent3 0.03 0.06 0.25 0.17 0.23 0.11
dast1 0.12 0.13 0.21 0.19 0.15 0.12
dast2 0.07 0.14 0.23 0.12 0.10 0.11
dast3 0.09 0.13 0.19 0.13 0.10 0.13
noej1 0.07 0.02 0.03 05/0 0.03 01/0
noej2 -01/0 01/0 -0.02 -0.08 -0.03 -01/0
noej3 0.03 05/0 0.00 -0.02 0.04 0.00
sefa1 0.02 0.02 0.00 -05/0 -01/0 0.09
sefa2 -0.02 -01/0 0.02 01/0 0.02 0.03
sefa3 0.04 -0.02 0.00 0.03 0.03 05/0
sefa4 -0.07 -0.11 0.00 0.00 -0.02 -0.12
majara1 0.11 0.11 0.19 0.13 0.19 0.16
majara2 0.13 0.13 0.13 0.10 0.14 0.17
majara3 0.09 0.12 0.12 0.09 0.13 0.20
ejtema1 05/0 05/0 -0.09 -0.12 -0.06 -0.11
ejtema2 0.03 -0.03 -0.12 -0.08 -05/0 01/0
ejtema3 -0.06 -0.04 -0.04 0.02 -01/0 0.00
ejtema4 -0.04 01/0 0.03 0.09 0.00 -01/0
ide1 -01/0 -0.04 0.06 0.09 0.08 0.04
ide2 -0.02 0.00 0.02 05/0 0.03 0.08
ide3 05/0 0.00 0.02 0.02 0.06 0.07
arzesh1 0.04 0.06 -01/0 0.00 -0.10 -0.08
arzesh2 0.04 0.08 -0.07 -0.07 -0.11 -05/0
arzesh3 0.13 0.13 -0.09 -0.03 -05/0 -0.13
tasalot1 0.09 0.07 0.16 0.00 0.10 0.12
tasalot2 0.15 0.08 0.14 0.00 0.11 0.13
tasalot3 0.07 0.06 0.09 -0.03 05/0 0.06

Covariance Matrix

rahat2 rahat3 rahat4 ent1 ent2 ent3
——– ——– ——– ——– ——– ——–
rahat2 1.10
rahat3 0.80 1.10
rahat4 0.79 0.82 1.10
ent1 0.12 0.12 0.10 1.10
ent2 0.20 0.12 0.12 0.77 1.10
ent3 0.13 0.09 0.13 0.85 0.88 1.10
dast1 0.16 0.07 0.10 0.04 0.10 0.10
dast2 0.16 0.10 05/0 0.09 0.08 0.11
dast3 0.19 0.10 0.10 0.08 0.10 0.08
noej1 -0.03 -0.03 -01/0 0.04 0.00 -0.02
noej2 -01/0 -0.04 -0.09 0.03 0.00 -0.02
noej3 01/0 0.00 -05/0 0.08 0.04 0.04
sefa1 0.07 0.09 05/0 0.07 -01/0 01/0
sefa2 0.03 0.00 -0.03 0.04 -0.03 -0.02
sefa3 0.08 0.07 01/0 01/0 -0.03 -0.04
sefa4 -0.17 -0.16 -0.11 -0.11 -0.16 -0.14
majara1 0.14 0.14 0.10 0.16 0.15 0.17
majara2 0.16 0.17 0.12 0.16 0.14 0.13
majara3 0.19 0.17 0.15 0.18 0.13 0.14
ejtema1 -0.09 -0.07 -0.09 -0.06 -0.11 -0.10
ejtema2 0.02 0.02 -01/0 0.13 05/0 0.10
ejtema3 -01/0 0.02 -01/0 0.04 -01/0 -01/0
ejtema4 -0.03 01/0 -0.04 0.06 0.02 0.02
ide1 0.03 0.03 -01/0 -0.03 -01/0 0.04
ide2 0.10 0.10 0.07 01/0 05/0 0.04
ide3 0.06 0.07 0.07 0.04 0.03 01/0
arzesh1 -05/0 -0.10 -0.07 -0.03 -01/0 01/0
arzesh2 -0.09 -0.04 -0.02 -01/0 0.04 0.02
arzesh3 -0.16 -0.10 -0.06 0.06 0.12 0.12
tasalot1 0.10 0.10 0.00 0.06 0.06 05/0
tasalot2 0.13 0.14 0.08 0.07 0.07 0.11
tasalot3 0.10 05/0 -0.02 05/0 0.04 0.06

Covariance Matrix

dast1 dast2 dast3 noej1 noej2 noej3
——– ——– ——– ——– ——– ——–
dast1 1.10
dast2 0.79 1.10
dast3 0.82 0.83 1.10
noej1 -0.04 -0.02 -0.03 1.10
noej2 -0.06 0.02 01/0 5/09 1.10
noej3 0.00 01/0 0.03 0.45 5/05 1.10
sefa1 -0.16 -0.08 -0.07 5/03 0.48 0.41
sefa2 -0.12 -0.06 -01/0 5/04 5/01 0.45
sefa3 -0.09 -05/0 -05/0 0.40 0.46 0.43
sefa4 0.02 01/0 0.04 -0.11 0.00 -0.02
majara1 0.10 0.18 0.04 0.00 05/0 0.10
majara2 0.08 0.15 0.08 -0.04 01/0 0.08
majara3 0.03 0.13 01/0 -0.03 0.00 05/0
ejtema1 -0.14 -0.08 -0.07 0.03 0.09 -0.03
ejtema2 0.10 0.04 0.07 0.03 -01/0 0.03
ejtema3 0.00 -0.03 0.02 01/0 0.03 0.03
ejtema4 0.17 0.10 0.13 0.09 0.09 0.10
ide1 0.08 0.11 0.03 05/0 0.04 0.13
ide2 0.07 0.10 0.03 0.06 0.07 0.07
ide3 0.03 0.03 0.03 0.06 0.11 0.07
arzesh1 0.02 0.00 0.06 0.04 0.12 0.04
arzesh2 -0.03 -0.04 0.00 -0.03 0.10 0.03
arzesh3 -0.04 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.02
tasalot1 0.10 0.16 0.14 -05/0 0.10 0.04
tasalot2 0.06 0.13 0.11 -05/0 0.09 0.03
tasalot3 05/0 0.09 0.08 -0.10 05/0 -01/0

Covariance Matrix

sefa1 sefa2 sefa3 sefa4 majara1 majara2
——– ——– ——– ——– ——–

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع لذت گرایی، دسترسی به اطلاعات، دانشکده اقتصاد، منابع فارسی Next Entries پایان نامه با موضوع --------، 1.10، -0.02، -0.03