پایان نامه با موضوع یادگیری اجتماعی، رفتار کارآفرینانه، کارآفرینی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

نیز انجام گرفته شد.

نتایج آزمون کوواریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بن فرونی به جهت آزمون فرضیه‌‌های پژوهش

جدول (4-4): نتایج آزمون F لوین جهت بررسی برابری واریانس‌‌ها

خرده مقیاس تعیین اهداف و راهبرد‌ها
خرده مقیاس تعیین منابع و شرایط
خرده مقیاس تعیین ساختار
خرده مقیاس شناخت فرصت‌‌ها
خرده مقیاس تصمیم‌گيری
نمره کلی رفتار کارآفرینانه

807/0
791/0
64/0
646/0
41/0
929/0
میزان F لون
1
1
1
1
2
1
درجه آزادی اول
42
42
42
42
42
42
درجه آزادی دوم
309/0
431/0
531/0
585/0
665/0
234/0
سطح معناداری

همانگونه که در جدول 4-4 مشاهده مي‌شود در نمره‌‌هاي ابعاد رفتار کارآفرینانه سطوح معناداری محاسبه شده F لوين از 05/0 بزرگتر است لذا فرض صفر F لوین در این نمره‌‌ها تایید مي‌شود یعنی واریانس‌‌های سه گروه در این نمره‌‌ها با هم برابرند و مي‌توان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد.

جدول 4-5 خلاصه محاسبات اثرات بین آزمودنی‌‌های الگوی چند محوری شفیع‌آبادی و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز و گروه کنترل در نمره‌‌های ابعاد رفتار کارآفرینانه
متغیر‌های وابسته
منبع
تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی(df)
میانگین مجذورات
آماره‌ی آزمون F
سطح معناداری
(sig)
اتا
(Eta)
توان آماری
کل رفتار کارآفرینانه
اثر متغیر مستقل
49/343
2
75/171
05/19
001/0
50/0
1

خطا
51/333
37
01/9

کل تصحیح شده
97/1014
44

خرده مقیاس تصمیم‌گيری
اثر متغیر مستقل
73/13
2
866/6
51/10
001/0
36/0
98/0

خطا
15/24
37
653/0

کل تصحیح شده
8/56
44

خرده مقیاس شناخت فرصت‌‌ها
اثر متغیر مستقل
64/8
2
32/4
91/4
013/0
21/0
77/0

خطا
51/32
37
879/0

کل تصحیح شده
57/58
44

خرده مقیاس تعیین ساختار
اثر متغیر مستقل
46/5
2
73/2
49/10
001/0
36/0
98/0

خطا
63/9
37
26/0

کل تصحیح شده
97/24
44

خرده مقیاس تعیین منابع و شرابط
اثر متغیر مستقل
85/13
2
92/6
15/5
011/0
21/0
79/0

خطا
73/49
37
34/1

کل تصحیح شده
8/84
44

خرده مقیاس تعیین اهداف و راهبرد‌ها
اثر متغیر مستقل
3/35
2
65/17
88/14
001/0
44/0
99/0

خطا
89/43
37
18/1

کل تصحیح شده
57/122
44

05/0P

در جدول 4-5 خلاصه محاسبات اثرات بین آزمودنی‌‌ها با درجات آزادی (37 و 2) درج شده است و با در نظر داشتن میزان خطا (تفاوت‌‌های فردی) در نمره‌‌های ابعاد رفتار کارآفرینانه، سطوح معناداری به دست آمده در کلیه متغیر‌های وابسته از خطای 05/0 کوچک‌ترند و از لحاظ آماری معنادارند. جهت بررسی دو به دوی گروه‌‌ها و آزمون فرضیه‌‌های پژوهش از آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شده است.
جدول 4-6 نتايج آزمون بن فرونی جهت مقايسه‌ي ميانگين نمره‌‌های ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان در بین سه گروه الگوی چند محوری شفیع‌آبادی، نظریه یادگیری اجتماعی و کنترل

گروه‌ها
گروه‌ها

مدل چند محوری شفیع‌آبادی
یادگیری اجتماعی
کنترل
نمره کل رفتار کارآفرینانه
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
73/12

1
001/0

نظریه یادگیری اجتماعی
2/12
1

001/0

کنترل
33/6
001/0
001/0

خرده مقیاس تصمیم‌گيری
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
27/3

1
03/0

نظریه یادگیری اجتماعی
27/3
1

03/0

کنترل
27/2
03/0
03/0

خرده مقیاس شناخت فرصت‌ها
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
53/1

1
02/0

نظریه یادگیری اجتماعی
53/1
1

02/0

کنترل
47/0
02/0
02/0

خرده مقیاس تعیین ساختار
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
93/1

1
003/0

نظریه یادگیری اجتماعی
73/1
1

02/0

کنترل
07/1
003/0
02/0

خرده مقیاس تعیین منابع و شرایط
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
33/2

1
01/0

نظریه یادگیری اجتماعی
47/2
1

007/0

کنترل
1
01/0
007/0

خرده مقیاس تعیین اهداف و راهبرد‌ها
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
67/3

1
001/0

نظریه یادگیری اجتماعی
2/3
1

01/0

کنترل
6/1
001/0
01/0

با توجه به نتايج آزمون بن فرونی فرضیه‌‌های زیر آزمون مي‌شوند:

فرضیه اول:
الگوی چند محوری شفیع‌آبادی بر ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان تاثیر معنادار دارد.
به استناد جدول 4-6 نتایج آزمون بن فرونی در خصوص بررسی تفاوت میانگین‌های نمرات ابعاد رفتار کارآفرینانه در بین دو گروه الگوی چند محوری شفیع‌آبادی و گروه کنترل سطوح معناداری محاسبه شده برای کارآفرینی کل (001/0=sig) برای بعد تصمیم‌گيری (03/0=sig) برای بعد شناخت فرصت‌ها (02/0=sig) برای بعد تعیین ساختار (003/0=sig) برای بعد تعیین منابع و شرایط (01/0=sig) و برای بعد تعیین اهداف و راهبرد‌ها نیز (001/0=sig) است که همگی از خطای 05/0 کوچک‌ترند لذا اختلاف میانگین‌ها در بین دو گروه تصادفی نیست و مشاوره شغلی به شیوه الگوی چند محوری شفیع‌آبادی توانسته است بر میزان ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان تاثیرگذار باشد. و فرض صفر تحقیق با اطمینان 95% رد می‌شود و مي‌توان گفت الگوی چند محوری شفیع‌آبادی بر ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان تاثیر معنادار دارد.

فرضیه دوم:
نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان تاثیر معنادار دارد.
به استناد جدول 4-6 نتایج آزمون بن فرونی در خصوص بررسی تفاوت میانگین‌های نمرات ابعاد رفتار کارآفرینانه در بین دو گروه نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز و گروه کنترل سطوح معناداری محاسبه شده برای کارآفرینی کل (001/0=sig) برای بعد تصمیم‌گيری (03/0=sig) برای بعد شناخت فرصت‌ها (02/0=sig) برای بعد تعیین ساختار (02/0=sig) برای بعد تعیین منابع و شرایط (007/0=sig) و برای بعد تعیین اهداف و راهبرد‌ها نیز (01/0=sig) است که همگی از خطای 05/0 کوچک‌ترند لذا اختلاف میانگین‌ها در بین دو گروه تصادفی نیست و مشاوره شغلی به شیوه نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز توانسته است بر میزان ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان تاثیرگذار باشد. و فرض صفر تحقیق با اطمینان 95% رد می‌شود و مي‌توان گفت نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان تاثیر معنادار دارد.

فرضیه سوم:
بین اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان تفاوت معنادار وجود دارد. به استناد جداول 4-6 نتایج آزمون بن فرونی در خصوص بررسی تفاوت میانگین‌های نمرات ابعاد رفتار کارآفرینانه در بین دو گروه الگوی چند محوری شفیع‌آبادی و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز سطوح معناداری محاسبه شده برای کارآفرینی کل و ابعاد آن (1=sig) است که همگی از خطای 05/0 بزرگ‌تر است لذا اختلاف میانگین‌‌ها در بین دو گروه تصادفی است و نوع مشاوره شغلی نتوانسته است بر میزان ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان تاثیرگذار باشد. و فرض صفر تحقیق با اطمینان 95% رد می‌شود و مي‌توان گفت بین اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان تفاوت معنادار آماری وجود ندارد. لیکن برای اطمینان بیشتر و دقیق‌تر لازم است تحلیل واریانس و آزمون شفه نیز انجام گیرد.

جدول 4-7 نتایج آزمون تحلیل چند متغیره لامبدای ویلکز
شاخص
ارزش
میزان f
درجه آزادی
سطح معناداری
لامبدای ویلکز
369/0
44/3
12
001/0

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون لامبدای ویلکز با توجه به سطح معناداری که از خطای 05/0 کوچکتر است نشان می دهد که آزمودنی ها حداقل در یکی از سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه ) باهم تفاوت معنی داري دارند. بنابر این براي بررسی جزئی تر تفاوت ها در بین سه گروه نتایج تحلیل واریانس یک راهه نیز گزارش شده است.
نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه به جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش

جدول 4-8 نتایج آزمون F لوین جهت بررسی برابری واریانس‌ها
تعیین اهداف و راهبرد‌ها
تعیین منابع و شرایط
تعیین ساختار
شناخت فرصت‌ها
تصمیم‌گیری
رفتار کارآفرینی

1/1
31/1
04/2
64/1
41/1
3/2
میزان F لون
2
2
2
2
2
2
درجه آزادی اول
42
42
42
42
42
42
درجه آزادی دوم
33/0
28/0
09/0
28/0
36/0
06/0
سطح معناداری
همانگونه که در جدول 4-8 مشاهده مي‌شود در نمره‌هاي ابعاد رفتار کارآفرینی سطوح معناداری محاسبه شده F لوين از 05/0 بزرگتر است لذا فرض صفر F لوین در این نمره‌ها تایید مي‌شود یعنی واریانس‌های سه گروه در این نمره‌ها با هم برابرند.
جدول 4-9 نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در خصوص بررسی تفاوت میانگین‌های افتراقی نمره‌های ابعاد رفتار کارآفرینی در بین گروه‌های آزمایشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز و گروه کنترل

متغیر‌ها
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
میزان F
سطح معناداری
(sig)
کل رفتار کارآفرینانه
بین گروهی
93/372
2
46/186
33/14
001/0

درون گروهی
26/546
42
13

کل
2/919
44

خرده مقیاس تصمیم‌گيری
بین گروهی
71/22
2
35/11
3/10
001/0

درون گروهی
26/46
42
1/1

کل
97/68
44

خرده مقیاس شناخت فرصت‌ها
بین گروهی
37/9
2
68/4
53/5
001/0

درون گروهی
6/35
42
848/0

کل
97/44
44

خرده مقیاس تعیین ساختار
بین گروهی
84/4
2
42/2
3/6
004/0

درون گروهی
13/16
42
384/0

کل
97/20
44

خرده مقیاس تعیین منابع و شرایط
بین گروهی
44/14
2
22/7
49/3
03/0

درون گروهی
8/86
42
06/20

کل
24/101
44

خرده مقیاس تعیین اهداف و راهبرد‌ها
بین گروهی
93/36
2
46/18
44/10
001/0

درون گروهی
26/74
42
76/1

کل
2/111
44

05/0P

در جدول 4-9 جهت بررسی تفاوت میانگین‌های افتراقی نمره‌های ابعد کارآفرینی از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد سطوح معناداری به دست آمده در کلیه متغیر‌های وابسته از خطای 05/0 کوچک‌ترند و از لحاظ آماری معنادارند. جهت بررسی دو به دوی گروه‌ها آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است.
جدول 4-10 نتايج آزمون شفه جهت مقايسه‌ي ميانگين‌های افتراقی نمره‌های ابعاد رفتار کارآفرینی دانش‌آموزان در بین سه گروه الگوی چند محوری شفیع‌آبادی، نظریه یادگیری اجتماعی و کنترل
متغیر‌ها
گروه‌ها
میانگین‌های افتراقی
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
یادگیری اجتماعی
کنترل
رفتار کارآفرینی
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
06/6

968/0
001/0

نظریه یادگیری اجتماعی
73/5
968/0

001/0

کنترل
2/0-
001/0
001/0

تصمیم گیری
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
06/1

173/0
04/0

نظریه یادگیری اجتماعی
8/1
173/0

001/0

کنترل
06/0
04/0
001/0

شناخت فرصت‌ها
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
93/0

981/0
01/0

نظریه یادگیری اجتماعی
86/0
981/0

02/0

کنترل
06/0-
01/0
02/0

تعیین ساختار
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
8/0

347/0
002/0

نظریه یادگیری اجتماعی
46/0
347/0

03/0

کنترل
02/0
002/0
03/0

تعیین منابع و شرایط
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
26/1

81/0
03/0

نظریه یادگیری اجتماعی
93/0
81/0

04/0

کنترل
06/0
03/0
04/0

تعیین اهداف و راهبرد‌ها
مدل چند محوری شفیع‌آبادی
2

791/0
001/0

نظریه یادگیری اجتماعی
6/1
791/0

004/0

کنترل
06/0-
001/0
004/0

به استناد جدول 4-10 نتایج آزمون شفه در خصوص بررسی تفاوت میانگین‌های افتراقی نمرات ابعاد رفتار کارآفرینی در بین دو گروه الگوی چند محوری شفیع‌آبادی و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کارآفرینی، یادگیری اجتماعی، رفتار کارآفرینانه، مشاوره شغلی Next Entries پایان نامه با موضوع کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه، یادگیری اجتماعی، توانایی ها