پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری، زندگی کاری، استرس شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

شغلی در نمونه مورد بررسی مشاهده نشده است و بیشترین میانگین ابعاد استرس شغلی مربوط به بعد بار کاری نقش، و کمترین میانگین ابعاد استرس مربوط به بعد محیط فیزیکی میباشد. همچنین، بین استرس شغلی و ویژگیهای جمعیتشناختی رابطه معناداری شناسایی نکردند.
در پژوهش دیگری در زمینه استرس شغلی، اشرفیریزی و کاظمپور (1390) به بررسی عوامل استرسزای شغلی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداختند. در این مقاله، که از یک طرح پژوهشی با همین عنوان استخراج شده است، پژوهشگران به این نتیجه میرسند که اثرگذارترین عامل استرسزا، عدم حمایت سرپرستان، و کمترین تأثیر مربوط به مشخص نبودن گروه مخاطبین میباشد. سپس، آن‌ها اظهار میکنند که رتبهبندی عوامل استرسزا در ابعاد چهارگانه لوتانس94 نشانگر آن است که بعد ساختهای سازمانی، بیشتری میانگین و بعد شرایط فیزیکی سازمان، کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. اما، وجود رابطه معنادار میان ویژگیهای جمعیتشناختی و استرس شغلی، یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیق بودهاست.
صیامیان و همکارانش (2006) نیز در مقالهای به بررسی استرس و فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی دانشگاهی مازندران پرداختند. نتایج این تحقیق، که بر روی نمونهای 30 نفره از کتابداران انجام شد، نشان داد که فرسودگی شغلی در میان کتابداران مناسب نیست و نیاز به تحقیقات و اقدامات جدی در این زمینه وجود دارد.
همانطور که در سطور فوق ذکر آن رفت، موضوع کیفیت کاری و ارتباط آن با دیگر متغیرهای سازمانی در حوزههای دیگر سالهای متمادی مورد بررسی قرار گرفته است. رضایت شغلی، استرس شغلی، عملکرد سازمانی، تعهد سازمانی، هوش هیجانی، مدیریت رضایت مشتری، بهرهوری کارکنان، سرمایهی اجتماعی، سلامت سازمانی، میزان تمایل به ماندگاری در سازمان، فرسودگی شغلی، تابآوری، کمالگرایی، ویژگیهای جمعیتی، فساد اداری، توانمندسازی روان‌شناختی، اثربخشی کارکنان، جو سازمانی، و … متغیرهای مهمی هستند که رابطه آن‌ها با کیفیت زندگی کاری در پژوهشهای مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهاند. اما، در میان این متغیرها، عملکرد سازمانی کارکنان و مدیران متغیری است که موفقیت بیشتری برای بررسی کسب کرده است و اکثر محققان در حوزههای متفاوت به این مسئله توجه نشان دادهاند. اما به دلیل آنکه موضوع مورد بررسی پژوهش حاضر ارتباط کیفیت زندگی کاری با رضایت و استرس شغلی است، بنابراین به نتایج تعدادی از پژوهشهای مرتبط با این متغیرها، که خارج از حوزه کتابداری و اطلاعرسانی، به انجام رسیده است در ادامه اشاره خواهد شد.
ضابطیان (1390) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری، استرس شغلی، و رضایت شغلی در داوران لیگ برتر پرداخت. در این پژوهش متغیرهای استرس شغلی و رضایت شغلی به عنوان متغیر مستقل و کیفیت زندگی کاری به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفتند. او پس از بررسی دادههای گردآوریشده مربوط به 71 داور به این نتیجه رسید که رابطه خطی معکوس معنیداری بین استرس شغلی با رضایت شغلی (P= 0.032 و t= -2.19)، استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری (P=0.001 و t=-6.12)، استرس شغلی با هرکدام از مؤلفههای کیفیت زندگی کاری (رابطه منفی)، و رضایت شغلی با تمام مؤلفههای کیفیت زندگی کاری (رابطه مثبت) وجود دارد. در نهایت او به این نتیجه میرسد که با کاهش استرس شغلی و افزایش سطح رضایت شغلی میتوانیم سطح کیفیت زندگی کاری را در داوران فوتبال افزایش دهیم.
فلاحی و همکاران (1389) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه میان کیفیت زندگی کاری و کنترل شغلی و استرس شغلی با تعداد، شدت، و فراوانی بیماریهای جسمی در کارکنان” رابطه میان این متغیرها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه معناداری میان کیفیت زندگی کاری و کنترل شغلی و استرس شغلی با تعداد، شدت، و فراوانی بیماریهای جسمی وجود دارد. همچنین، طبق این تحقیق میان کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی و میان کنترل شغلی و استرس شغلی رابطه منفی معناداری مشخص شد.
کوهپیما (1390) موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد خود را به بررسی رابطه میان کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در کارکنان شرکت سایپا (340 کارمند) اختصاص میدهد و نتایج حاصل از پژوهش او- که از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی بودهاست- نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در کارکنان شرکت سایپا رابطه معکوس و معناداری (r=-0.56 و p0.01) وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام این تحقیق نشان داد که از میان مؤلفههای کیفیت زندگی کاری، به ترتیب مؤلفههای یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسعه قابلیتهای انسانی، فرصتهای مداوم رشد و امنیت مداوم، و قانونگرایی در سازمان از بیشترین توان برای پیشبینی استرس شغلی در سازمان برخوردارند.
نارنجی ثانی (1387) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “بررسی مقایسهای رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف” به این نتیجه رسید که میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب اولویتهای قانونگرایی در سازمان، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، و توسعه قابلیتهای انسانی به عنوان ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی همبستگی چندگانه دارد.
داوودی (1377) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود، که در رابطه با بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی در بین کارکنان عملیاتی شاغل در فولاد مبارکه بود، به این نتیجه رسید که مشارکت در تصمیمگیریهای مربوط به شرایط کاری و خود کار با رضایت شغلی رابطه مستقیم و متوسطی دارد و همچنین میان مشارکت در تصمیمگیریهای مربوط به شرایط کاری و خود کار با حوادث ناشی از شغل در بین کارکنان عملیاتی شاغل در فولاد مبارکه رابطه معنیداری حاصل نشده است.
در پژوهشی مشابه، عباسی گراوند (1389) به بررسی سهم کیفیت زندگی کاری و رضایتمندی شغلی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران در شادکامی آنان پرداخت. نتیجه این پایاننامه نشان داد که میان کیفیت زندگی کاری و رضایتمندی شغلی کارکنان با شادکامی آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در تحقیقی دیگر، تدینی (1388) با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی و سلامت روان با کیفیت زندگی کاری در کلیه پرسنل بهداشت خانواده مرکز بهداشت کرج، و با استفاده از روش توصیفی به بررسی موضوع کیفیت زندگی کاری پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی و سلامت روان رابطه مثبت وجود دارد. یافته‌ها وابستگی سلامت روان و رضایت شغلی و همچنین عدم وابستگی میان کیفیت زندگی کاری و سن افراد را نشان میدهد. عدم وابستگی بین کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، سلامت روان به وضعیت تأهل و وضعیت استخدام، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت، از دیگر نتایج این تحقیق بود. همچنین میان رضایت شغلی، سلامت روان، و کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت وجود دارد.
خاقانیزاده و همکاران (1387) در پژوهشی در رابطه با بررسی رابطه میان استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح، به این نتیجه رسیدند که بین استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری رابطه معنادار و همبستگی معکوس وجود دارد. همچنین، در این تحقیق اکثر ابعاد کیفیت زندگی کاری با یکدیگر دارای همبستگی بودهاند و اکثر ابعاد استرس شغلی نیز با یکدیگر همبستگی مثبت دارند و تمامی ابعاد استرس شغلی دارای همبستگی منفی با کیفیت زندگی کاری میباشند. وجود همبستگی منفی میان سن و استرس شغلی، یکی دیگر از نتایج قابل ملاحظه این تحقیق بودهاست. علاوه بر آن، ساعدی و همکاران (1389) در مطالعهای در رابطه با ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خشنودی شغلی، به این نتیجه رسیدند که میان کیفیت زندگی کاری و خشنودی شغلی کارکنان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه، این معناداری در کلیهی مؤلفههای خشنودی شغلی معنادار است.
در پژوهش اخیر که توسط قاسمیزاد، امیریانزاده، و باقری (2012) در رابطه با ارتباط میان کیفیت زندگی کاری مدیران و معلمان مدارس با رضایت شغلی و بهرهوری آن‌ها انجام شد، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری میان رضایت شغلی و کارآمدی وجود دارد (r= 0.34)، همچنین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که ارتباط میان کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی (r=0.54) و همچنین کارآمدی (r=0.68) معنادار است.
2-5-4. پیشینه در خارج
با کاوش در پیشینههای خارجی (انگلیسی زبان) نتایج قابل توجهی برای ترکیب کلیدواژههای مورد مطالعه پیدا نشد. در هر صورت، در زمینه کیفیت زندگی کاری کتابداران، تنها دو پژوهش یافت شد که اختصاصاً به این موضوع پرداخته بودند؛ در مقالهای، عبدالعزیز95 و همکاران (2011) پس از اشاره به اهمیت منابع انسانی و مسائل انگیزشی آن‌ها در محل کار، به الزام توجه بیشتر سازمانها به بهبود شرایط کارکنانشان اشاره میکنند و کیفیت زندگی کاری را به عنوان ابزاری در خور توجه در این زمینه مطرح میکنند. در این تحقیق، که به بررسی رابطه میان متغیرهای کاری و غیر کاری با کیفیت زندگی کاری پرداخته شده بود، کتابداران کتابخانههای دانشگاهی دولتی در شهر کلانگ والی کشور مالزی به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که هم متغیرهای کاری (مانند بار کاری، شرایط محیطی کار) و هم متغیرهای غیر کاری (کیفیت زندگی خانوادگی، تعداد فرزندان، جنس، سن، و …) در تعیین کیفیت کاری کارمندان دخیل هستند و ارتباط میان آن‌ها معنیدار است.
رینا96 (2009) در رسالهی خود برای اخذ درجه دکتری در رشتهی کتابداری و اطلاعرسانی از دانشگاه کالیکوت هند، به مطالعه موضوع میان متغیرهای جمعیتشناختی با کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در 300 متخصص کتابداری و اطلاعرسانی در ایالت کرالا در هند میپردازد. نتایج پژوهش رینا نشان داد که 1) کیفیت زندگی کاری میان کتابداران و اطلاعرسانان زیاد نیست؛ 2) در نمونهی مورد بررسی استرس شغلی وجود ندارد؛ 3) در تجزیه و تحلیل دادهها مشخص شد که اختلاف معنیداری میان امتیاز کیفیت زندگی کاری سرپرستان و غیر سرپرستان وجود دارد. در حالی که اختلاف معناداری میان گروههایی که از لحاظ سن، جنسیت، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، زمینه تحصیلی، تجارب حرفهای، طیف حقوقی، تعداد سرپرستان، درگیری با ابزارهای فناوری اطلاعات، برنامه کاری، نوع کتابخانه، اندازه کتابخانه، و نوع مدیریت طبقهبندی شده بودند، مشاهده نشد؛ 4) ارتباط معناداری میان کیفیت زندگی کاری و سه متغیر مستقل، از قبیل اندازه کتابخانه از لحاظ تعداد کتاب‌ها، تجارب حرفهای، و سمت شغلی کشف شد؛ 5) ارتباط معناداری میان کیفیت زندگی کاری و سه متغیر مستقل، از قبیل اندازه کتابخانه از لحاظ تعداد کارمندان، سن، و درگیری با ابزارهای فناوری اطلاعات، وجود دارد؛ 6) ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی با استفاده از آزمون خی 2 و و همبستگی پیرسون بررسی شد و مشخص شد که میان این دو متغیر رابطهی معناداری وجود دارد.
در مقابل، با گسترده کردن دامنه جستجو به رضایت شغلی و کتابداران یا استرس شغلی و کتابداران تعداد زیادی پیشینه در این زمینه بازیابی شد؛ به عنوان مثال تنها در پایگاه اطلاعاتی اریک، برای ترکیب کلیدواژههای رضایت شغلی (“Job Satisfaction”) و کتابداران (“Librarians”)، تعداد 95 رکورد بازیابی شده است، که نتایج تعدادی از این تحقیقات در ادامه خواهد آمد.
لینچ و وردین (1983) به مطالعه تفاوتهای رضایت شغلی در میان واحدهای کتابخانهای و گروههای شاغل در کتابخانهها پرداختند. در این تحقیق، ارتباط میان جنسیت، سن، و برخی از ویژگیهای جمعیتشناختی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که کتابداران خدمات مرجع از کتابداران فهرستنویس از شغلشان رضایت بیشتری دارند، در حالی که تفاوت معناداری میان سن و رضایت شغلی دیده نشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع استرس شغلی، کتابداران، دانشگاه تهران، علوم انسانی Next Entries پایان نامه با موضوع کتابداران، رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی