پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، بهبود کیفیت، سرطان پستان، سرطان سینه

دانلود پایان نامه ارشد

میپردازد. دانشجویان این مؤسسه موفق به اخذ مدارک دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در رشتههای مختلف یوگا میشوند. مدارک علمی صادره از این مؤسسه کاربرد جهانی دارد (موسوی نسب، 1383).
2-2-4-14 تفاوت یوگا با ورزشهای دیگر
– حرکات یوگا در کمال آرامش و آهستگی اجرا میگردند. در واقع بعد از انجام حرکات یوگا، آثاری از خستگیهای مفرط و ناراحتی وجود ندارد. در حالی که ورزشهای دیگر، گاه با تکرار و فشار همراه هستند.
– حرکات یوگا با تنفس آهسته و عمیق از مجاری بینی، همراه هستند. اما در اغلب ورزشها، تنفسها سریع و کوتاه است.
– بین انجام حرکات یوگا توقف کوتاهی وجود دارد که باعث دفع بهتر و سریعتر سموم بدن از طریق تنفس، تعریق و ادرار میشود، در حالی که در بین برخی ازحرکات ورزشی استراحتی وجود ندارد.
– در یوگا رقابت وجود ندارد و هر فردی بسته به توان خود حرکات را انجام میدهد. این حرکات ابتدا از ساده شروع میشوند بعد در سطح متوسط و پیشرفته ادامه مییابند، در حالی که ورزشهای دیگر غالبأ رقابتی هستند ورسیدن به هدف خاصی مد نظر است.
– در یوگا خطر آسیب دیدگی در عضلات کم و در ورزشهای دیگر خطر آسیب دیدگی بالاست.
– در یوگا مصرف کالری کم است و تلاش به حداقل خود میرسد و فرد آرام و رهاست، در حالی که در ورزشهای دیگرمصرف کالری متوسط یا بالاست و تلاش به حد اکثر خود میرسد (محققی، 2009).

2-3 مروری بر پژوهشهای انجام شده
2-3-1 پژوهشهای انجام شده در زمینه یوگا در ایران
در کشور ما پژوهشهای زیادی در خصوص تأثیر تمرینات یوگا بر عوامل مختلف انجام شده است و تقریبا تمامی آنها به تاثیرات مثبت یوگا اشاره کردهاند بطور مثال دربارۀ تأثیر تمرینات یوگا بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگی، معین در سال 1389 در تحقیقی با عنوان “بررسی تأثیرات یوگا در کاهش اضطراب جامعه ایرانیان” به این نتیجه رسید که یوگا در کاهش اضطراب بسیار مؤثر است، همچنین در همین خصوص جوانبخت و همکاران (1388) هم تحقیقی با عنوان “اثرات یوگا بر روی افسردگی و اضطراب در زنان” با هدف بررسی تأثیر یوگا در کاهش نشانههای افسردگی و اضطراب زنانی که به درمانگاه مراجعه نموده بودند را انجام دادند. نمونه مورد مطالعه را زنان 55 تا 70 ساله تشکیل دادند که به درمانگاه یوگا مراجعه کرده بودند. به طور کلی این مطالعه نشان داد که یوگا میتواند به عنوان درمان مکمل و یا روشی جایگزین برای درمان پزشکی در درمان اختلالات اضطرابی در نظر گرفته شود. قاسمی نژاد و نوربخش (1387) نیز در تحقیقی مشابه، با عنوان “تأثیر هشت هفته تمرین یوگا وتمرین هوازی بر افسردگی زنان غیرورزشکار بالای 40 سال صنعت نفت اهواز” به این نتایج دست یافتند که انواع مختلف فعالیتهای جسمانی اثر مثبتی در کاهش افسردگی زنان غیر ورزشکار بالای 40سال دارد. سنگانی و همکاران (1387) نیز در پژوهشی با عنوان “مطالعه مقدماتی: آیا مداخلات تکمیلی کوتاه مدت و جایگزین طب می تواند با استرس مبارزه کند؟” آنها چهار جلسه یوگا و مدیتیشن روی افراد با استرس حاد انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که مداخله آنها در برابر گروه کنترل معنادار میباشد و یوگا و مدیتیشن باعث کاهش فراوانی در استرس افراد شرکت کننده و افزایش بهزیستی آنها میباشد. درهمین راستا گوپتا و همکاران (2006)، میکالسن و همکاران (2005) به نتایج یکسانی دست یافتند.
در رابطه با تأثیر تمرینات یوگا بر بیماران سرطانی، قربانی وسخنگویی در سال 1389 در تحقیقی با عنوان “تأثیر دو روش تمرینی پیلاتس23 و یوگا بر دامنه حرکتی، ادم و درد اندام فوقانی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی” به نتایج زیر دست یافتند: تمرین یوگا و پیلاتس در کاهش عارضه جانبی ماستکتومی (کاهش دامنه حرکتی، ادم ودرد) مؤثر بوده و میزان درد در هر دو گروه نسبت به قبل بهبود یافت ولی اختلاف دو گروه معنادار نبود، لذا آنها پیشنهاد میکنند که میتوان از این تمرینات به عنوان یک روش مؤثر در بازتوانی بیماران استفاده نمود. در مورد بیماریهایی همچون دیابت نیز داوران (1383) تحقیقی با عنوان “تأثیر تمرینات منتخب یوگا بر روی برخی از متغیرهای خونی زنان مبتلا به دیابت نوع دوم” انجام داد. نتایج این تحقیق نشان داد که قند خون ناشتا و ضربان قلب در گروه تجربی از لحاظ آماری کاهش معناداری داشت. ولی در میزان درک فشار کار از لحاظ آماری تغییر معناداری دیده نشد.
در ارتباط با تأثیر تمرینات یوگا بر روی عوامل روانی و همچنین فیزیولوژیکی نیز پژوهشهایی در داخل کشور انجام گردیده است که به چندین مورد اشاره خواهد شد، برای مثال باوقار(1382) تحقیقی با عنوان “تأثیر تمرینات یوگا بر عوامل روانی و فیزیولوژیک زنان در شیراز” انجام داد. جامعه آماری آن را 11 نفر از زنان که برای اولین بار در کلاس یوگا شرکت داشتند تشکیل دادند. نتایج تحقیق نشان داد تمرینات یوگا بر متغیرهای روانی تحقیق تأثیر مثبت داشته و باعث بهبود وضعیت متغیرهای فیزیولوژیکی یعنی فشار خون و ضربان قلب گردید و همچنین هوسپیان (1379) تحقیقی با عنوان “تأثیر تمرینات منتخب یوگا روی عملکرد قلبی- تنفسی زنان جوان غیر ورزشکار” را انجام داد که جامعه آماری آن تعداد 30 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان بودند. نتایج تحقیق به شرح زیر بود: تعداد تنفس در حالت استراحت و تعداد ضربان قلب در حالت استراحت در گروه تجربی از لحاظ آماری کاهش معناداری داشت و میزان حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول نیز از لحاظ آماری در این گروه افزایش معناداری داشت ولی در پارامترهای ظرفیت حیاتی، حداکثر جریان بازدمی، حداکثر جریان دمی و حجم جاری تغییر ایجاد نشد. در همین خصوص قاسمی در سال 1383 نیز تحقیقی با عنوان “تأثیر یوگا بر میزان استرس، ضربان قلب استراحت و فشار خون سیستولی و دیاستولی انجام داد. نتایج به شرح زیر است: بین میزان استرس در گروه تجربی پس از شرکت در تمرینات یوگا تفاوت معناداری مشاهده شد. بین ضربان قلب استراحت در گروه تجربی پس از شرکت در تمرینات یوگا تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین فشار خون سیستولی گروه تجربی پس از شرکت در تمرینات یوگا تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین فشار خون دیاستولی در گروه تجربی پس از شرکت در تمرینات یوگا تفاوت معناداری مشاهده نشد.
پژوهشهایی نیز در خصوص تأثیر تمرینات یوگا بر احساس سلامتی انجام گردیده است، هادی و هادی (1385) تحقیقی با عنوان “آیا یوگا در احساس سلامتی مؤثر است؟” با هدف ارزیابی اثرات تمرین یوگا در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انجام دادند. جامعه آماری را 107 نفر (44 مرد و 63 زن) از داوطلبان شرکت در کلاسهای یوگای انجمن یوگای فارس تشکیل دادند. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که یوگا به عنوان تمرینات ذهنی، روانی و جسمی قادر است احساس سلامت افراد را بهبود بخشد. معینی فر و جانفدا نیز در سال 1391 تحقیقی با عنوان « تأثیر ورزش یوگا بر روابط خانوادگی افراد» با هدف تعیین نقش مؤثر یوگا بر روابط خانوادگی انجام دادند. در این تحقیق از روش تحلیل کیفی و شیوه مصاحبه عمیق استفاده شده و 40 نفر به منظور مصاحبه انتخاب شدند، این مصاحبه ها از نوع مسئله محور بوده است. بر این معنا که این نوع مصاحبه ها با سه معیار اصلی شناخته می شوند: مسئله محور است؛ یعنی محقق متوجه مسئله اجتماعی است. هدفمند است؛ یعنی روش ها بر اساس هدف تحقیق تعیین و اصلاح میشود و سوم اینکه تحقیق، فرایند محور است ( فلیک 1382). در این مصاحبه ها از پرسشنامه های کوتاه هم استفاده شده تا این امکان را بوجود آورد که پیش از مصاحبه داده هایی مانند موارد جمعیتشناختی که کمتر با موضوع مصاحبه ارتباط دارند، جمع آوری شود. نتیجه این تحقیق نشان داد که تمام زنان شرکت کننده در ورزش یوگا ( مصاحبه شوندگان ) در این تحقیق بدون استثناء معتقد به تأثیرات مثبت یوگا بر بهبود رفتار شخصیشان و همینطور اعضای خانوادشان بودند.
2-3-2 پژوهشهای انجام شده در زمینه یوگا در خارج از ایران
پژوهشگران از گوشه و کنار جهان پژوهشهای مختلفی راجع به تمرینات یوگا انجام دادهاند که در اینجا به برخی نتایج اشاره خواهد شد. بطور مثال دربارۀ کیفیت زندگی افراد بعد از تمرینات یوگا، وادیراجا و همکاران در سال (2009) تحقیقی با عنوان « تأثیر برنامه یوگا بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه زودرس تحت رادیوتراپی» با هدف مقایسه تأثیرات یوگا و درمان حمایتی در بیماران سرپایی مبتلا به سرطان سینه تحت رادیوتراپی به طور مجزا در مرکز سرطان انجام دادند. جامعه آماری آن تعدادی از بیماران سرطان سینه سرپایی بودند که به طور تصادفی برای دریافت تمرینات یوگا انتخاب شدند. 44 نفر برای دریافت یوگا و 44 نفر به صورت درمان حمایتی به عنوان نمونه آماری شرکت داشتند. مداخله شامل جلسات یوگا به مدت 60 دقیقه در روز بود. درحالی که درمورد گروه شاهد درمان حمایتی، یک بار در ده روز بود. آنالیز واریانس تکرار اقدامات تفاوت معناداری را در همه گروه نشان داد. در گروه یوگا نسبت به گروه کنترل، همبستگی مثبت و معناداری بین نقش مثبت بر عملکرد تحت تأثیر، عملکرد اجتماعی و کیفیت زندگی در جهان وجود داشت. همبستگی منفی معناداری بین تأثیر منفی با عملکرد فیزیکی، عملکرد نقش، عملکرد عاطفی و عملکرد اجتماعی مشاهده شد. نتایج حاکی از نقش احتمالی یوگا در بهبود کیفیت زندگی و تحت تأثیر قرار دادن بیماران سرپایی در سرطان سینه است. آلیسون و همکاران (2007) نیز تحقیقی با عنوان “بررسی تأثیرات یوگا بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان” انجام دادند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر یوگا روی عوامل فیزیکی، تنفس، مدیتیشن و تمرین بر روی کیفیت زندگی، خستگی و خلق و خو در میان نمونه چند قوم از بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. به طور کلی نتایج حاکی از این بود که یوگا به وسیله اثرات مثبتی که بر عملکرد اجتماعی نمونههای مختلف بیماران سرطان پستان میگذارد، میتواند سبب بهبود کیفیت زندگی این افراد در هر دو حوزه کلی و خاص گردد. و همینطور اسمیت و همکاران (2007) در تحقیقی که در جنوب استرالیا طی ده تا 16 هفته روی 131 نفر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که انجام مرتب یوگا در کاهش استرس، کاهش فشارخون و بهبود کیفیت زندگی افراد مورد بررسی نقش مؤثری داشته است. حتی یوگا بر سلامت روحی افراد مورد بررسی تأثیر داشته است و موجب آرامش ذهنی و درونی شده است.
در رابطه با تأثیر یوگا بر ارتقای سلامتی نیز پژوهشگران تحقیقاتی را انجام دادهاند؛ کوئن (2010) تحقیقی با عنوان «بهبود تناسب اندام و ارتقای سلامتی به عنوان نتیجه تمرینات یوگا با هدف بررسی مزایای یوگا در آمادگی جسمانی کاربردی، انعطاف پذیری و استرس» انجام داد. طرح نیمه تجربی برای اندازه گیری مزایای یوگا در نمونهای از آتشنشانان که در بخش عمده آتش سوزی شهری مورد استفاده قرار میگرفتند انجام گرفت. کلاسهای یوگا در ایستگاههای آتشنشانی به مدت بیش از شش ماه برگزار شد که 108 آتشنشان در مطالعه شرکت داشتند. آزمون t در این آزمایش تغییرات معناداری را در حرکات کاربردی و تناسب اندام نشان داد. اصلاحاتی هم در انعطاف پذیری بدن و میزان استرس دریافتی دیده شد. در نهایت شرکت کنندگان دید مطلوب و مناسبی به یوگا پیدا کردند. در نتیجه احساس تمرکز بیشتر و نیز دردهای استخوانی – ماهیچه ای آنها کاهش یافت، سالمون و همکاران نیز در سال 2009 تحقیقی با عنوان “یوگا و ذهن آگاهی، جنبههای بالینی تمرینات باستانی ذهن و بدن” انجام دادند. به طور کلی این نتیجه بدست آمد که استفاده از یوگا بهعنوان یک روش عملی جهت ارتقا سلامتی برای افراد عادی و درمان مکمل بیماران مورد استفاده قرار میگیرد و استفاده از آن در طول سالهای اخیر افزایش یافته است و همچنین میچالس و همکاران (2008) تحقیقی تحت عنوان “اثر سه ماه تمرینات یوگا بر سلامت روانی و جسمانی در زنان با اختلالات روانی” انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی اثرات تسکین استرس از طریق یوگا بود.و نهایتاٌ نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات یوگا در حد متوسط و یا شدت بالا میتواند موجب بهبود کیفیت زندگی، استرس، اضطراب،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع انعطاف پذیری، بهبود عملکرد، مراکز تحقیقاتی، سازگاری اجتماعی Next Entries پایان نامه درمورد عملکرد بازرگانی، هوش تجاری، کسب و کار، ضریب همبستگی