پایان نامه با موضوع کیفر حبس، مجازات اعدام، زبان فارسی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ت آماده سازی افکار جامعه برای پذیرش چنین مجازاتهایی در نظام کیفری ایران، برداشته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر استفاده حقوقدانان و دانشجویان در طرح های پژوهشی خود، مورد استفاده قضات محترم به هنگام تعیین کیفر و نیز تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قضایی کیفری قرارگرفته و در اصلاح قوانین مصوب و لوایح در حال تصویب موثر واقع شود.
7. روش و نحوه‌ي انجام تحقيق و بدست آوردن نتيجه
روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد که با مراجعه به منابع مکتوب به زبان فارسی و انگلیسی و سایت های اینترنتی و استفاده از روش استدلال عقلی و منطقی انجام شده است.
8. ساماندهی تحقیق
این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم، تاریخچه، اهداف و ویژگی های کیفر حبس می پردازد. در بخش دوم حبس در اندیشه های کیفری مورد بررسی قرار گرفته و تحول نگرش اندیشمندان در دوره های مختلف ذکر گردیده است. ایرادات وارد بر کیفر حبس در بخش سوم این فصل بیان شده و در بخش چهارم حبس زدایی و علل ایجاد چنین رویکردی در ایران و آمریکا مطرح و راه ها و تدابیر جایگزینی که سیاست جنایی این دو کشور را در رسیدن به این هدف یاری می کند، معرفی می شود.
فصل دوم که تدابیر جایگزین حبس نام دارد، به شرح مفصل روش هایی که در حقوق ایران و آمریکا برای جلوگیری و کاهش صدور حکم محکومیت به حبس یا کاهش اجرای آن یا حتی کاهش مدت اجرای آن موجود است پرداخته و شرایط و ویژگی های اعمال و اجرای آن ها را بیان می کند. این فصل شامل 7 بخش است. بخش اول تعویق صدور حکم به کیفر حبس، بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس، بخش سوم: نظام نیمه آزادی، بخش چهارم: آزادی مشروط، بخش پنجم: نظارت الکترونیکی، بخش ششم میانجیگری و بخش هفتم معامله اتهامی، بخش هشتم: اعزام به پادگان های آموزشی ـ اصلاحی، بخش نهم: ارائه گزارش به مراکز گزارش روزانه.
در فصل سوم با عنوان کیفرهای جایگزین حبس، انواع گزینه های کیفری موجود در ایران و آمریکا با ذکر شرایط و نحوه اعمال و اجرای آنها بررسی می شود. بنابراین این فصل شامل 9 بخش؛ بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران، بخش دوم: دوره مراقبت، بخش سوم: خدمات عمومی رایگان، بخش چهارم: جزای نقدی، بخش پنجم: جزای نقدی روزانه، بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی، بخش هفتم: حبس خانگی، می باشد.

فصل اول کلیات

آشنایی با مفهوم و تاریخچه حبس، زندان، ویژگی ها و معایب این کیفر و نیز معرفی راه ها و کیفرهایی که در جهت مقابله با این کیفر پیشنهاد شده است موضوع بررسی در فصل اول خواهد بود.
بخش اول: مفهوم و تاریخچه و اهداف کیفر حبس
بررسی سیاست حبس زدایی در ابتدا نیازمند شناخت مفهوم و تاریخ تحولات کیفر حبس و چگونگی پذیرش آن به عنوان کیفری رایج می باشد. لذا در این بخش پس از بیان مفهوم حبس در گفتار اول، به طور مختصر در گفتار دوم به تاریخ و سرگذشت این کیفر پرداخته خواهد شد و پس از آن اهداف و ویژگی هایی که موجب شد این کیفر بر بسیاری از کیفرها برتری یافته و رواج پیدا کند در گفتار سوم خواهد آمد.
گفتار اول: مفهوم حبس
در فرهنگ معین حبس1 به معنی بازداشـتن، بازداشـت و زندانی کردن، آمده است. در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است: «سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در آن، حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار داشته باشد آن را توقیف گویند نه حبس.» (جعفری لنگرودی، 1374، 28)
در ادبیات کیفری به زبان فارسی دو لفظ زندان2 و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب
آزادی بیش از همه مرسوم است. علاوه بر این دو واژه گاهی اوقات نیز از لفظ سجن و ندامتگاه1استفاده می شود. زندان در زبان فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سالب آزادی در آن نگهداری می شوند و شاید از این جهت که زندانی در زندان از کرده خود نادم و پشیمان می شود به این محل ندامتگاه نیز گفته اند و اگرچه محل نگهداری متهمین بازداشتگاه یا توقیفگاه نام دارد، ولی از روی تسامح به محل نگهداری هر دو دسته ی محکومین و متهمین، زندان گفته می شود. مفهوم حبس با هر شکل و عنوانی عبارت از سلب آزادی است. (صفاری، 1386، 17و12)
در قوانین کشورهای مختلف، در دوره های متفاوت تقسیم بندی های گوناگونی از حبس ارائه شده اسـت. به عنوان مثال: براساس نحوه اعمال حبس و نوع برخورد با مجرم: حبس سـاده و حبس با اعمال شاقه، حبس تکدیری، براساس مدت زمان محکومیت: حبس دایم و موقت، براساس درجه جرم مرتکب شده: حبس خلافی، جنحه ای و جنایی، ویا براساس نوع جرم:حبس سیاسی و حبس عادی، حبس تعزیری و حدی. (در ایران کیفر حبس یک نوع بوده و جز در مورد سرقت حدی که به عنوان حد اعمال می شود یک مجازات تعزیری است.) (زراعت، 1385، 73) با این وجود بعضی از انواع گفته شده در بعضی کشورها وجود نداشته و یا اینکه در حال حاضر در بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا حذف شده است. به عنوان مثال حبس تکدیری، حبس با اعمال شاقه از جمله مواردی هستند که به دلیل سازگار نبودن با مقام و منزلت انسان و نیز معارض بودن آنها با حقوق بشر از سیستم قانونی حذف گردیده است.
گفتار دوم: تاریخچه کیفر حبس
آنچه در تاریخ حقوق کیفری با عنوان کیفر حبس به صورت پراکنده وجود داشته با شکل سازمان یافته این مجازات در جهان امروز متفاوت بوده است. کیفر حبس در شکل امروزی آن حدود دو سده است که وارد حقوق جزای مدرن شده و از این رو مجازاتی مدرن است. (نجفی ابرند آبادی، 1391، 536) در گذشته «زندان تنها به عنوان محل نگهداری متهمان مورد استفاده قرار می گرفت، لیکن لغو کیفرهای بدنی در اوایل سده نوزدهم میلادی، ضرورت یک کیفر جایگزین را مطرح ساخت.» (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 1390، 231)
این اندیشه که حبس بزهکار می تواند مهم ترین اهداف مجازات ها یعنی سزادهی1، عبرت انگیزی2(پیشگیری) و بازاجتماعی شدن بزهکار3(اصلاح) را تامین کند، موجب شد تا رفته رفته این کیفر یکی از رایج ترین مجازات ها و جایگزینی برای کیفرهایی چون شلاق، قطع عضو و حتی اعدام در حقوق کیفری کشورها باشد.
«کیفری که در ابتدا به منظور جلوگیری از فرار متهمان و مجرمان عادی حداکثر برای چند روز تا زمان برگزاری جلسه محاکمه به کارگرفته می شد، به زودی شاکله پدیداری و فلسفه وجودی آن تغییر یافت و به مثابه مجازاتی مناسب و ثابت به اجرا درآمد.» (ساعد، 1390)
حبس در ایران پیش از اسلام به عنوان مجازات محکومان مرسوم نبود و فقط شاهزادگانی که متهم به جرم خیانت در امانت می شـدند ولی شاه از اعـدام آنان صـرفه نظر می کرد، به زندان فرسـتاده می شدند اما محبوس کردن آنان حداکثر برای چندین روز تا تحویل آنان به قاضی مرسوم بود. بنابراین مجازات اعدام به ندرت اعمال می شد و علت آن را می توان رواج مجازات اعدام و عدم شناسایی زندان به عنوان محل اجرای مجازات دانست. بعد از اسلام در کنار مجازاتهای بدنی و اقسام شکنجه و آزار محکومان کیفر حبس نیز رواج پیدا کرد (محدث، 1388، 13) و در نهایت برای اولین بار بطور مدون در قانون مجازات عمومی 1304، مجازات سالب آزادی تقسیم بندی شد. در حال حاضر نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 19 برای حبس درجه های هشتگانه ای تدوین نموده و قانون مجازات 1375 که همچنان به قوت خود باقی است، در موارد متعددی کیفر حبس را برای جرایم در نظر گرفته است.
درآمریکا در قرن های 16، 17، 18 میلادی، محکومیت به کیفر حبس رواج یافت و زندان های
زیادی به وجود آمد « اما باز هم ترجیح داده می شد که مجرمان کم خطر در زندان ها نگهداری شوند و مجرمان خطرناک به مستعمرات تبعید شده یا مشغول کارهای سخت و شاقه گردند.» (زراعت، 1385، 74)
ازجمله دلایلی که برای رواج و گسترش محکومیت به کیفر حبس ذکر شده است عبارت است از:
1. «اگر این کیفر به صورت مطلق حذف شود، در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد، به احتمال زیاد قضات آن کشورها، خواه ناخواه، به استفاده از مجازات اعدام بیشتر متوسل خواهند شد. (آشوری، 1381، 82)
2. «حبس موجب ناتوان سـازی، مجـرم می شود. یعنی در مدتی که شـخص در زندان به سـر می برد قدرت و توانایی ارتکاب جرم از او سلب می گردد. لذا چنانچه شخصی مثلا به مدت ده سال در زندان باشد، طبیعی است که در طی این ده سال مرتکب جرم نمی شود» (آشوری، 1381، 82) اما با اعمال روش های جایگزین نمی توان به این هدف دست یافت. (محدث، 1388، 15)
3. اگر زندان نباشد، چه کیفری می تواند بر مجرمین خطرناک و تکرار کنندگان جرم اعمال شود؟ (آشوری، 1381، 83)
4. اگرچه افرادی هستند که به طور کل مخالف زندان هستند و به ضرورت وجودی زندان باور ندارند (آشوری، 1381، 83) اما حذف زندان با واقعیت امروز سازگار نیست و به قول مارک آنسل: نمی شود زندان را با یک اشاره قلم یعنی به اصطلاح با یک ماده واحده حذف کرد. زندان یک امر ضروری است اما از آن باید به صورت یک استثنا استفاده کرد. (آنسل، 1375، 95)
این دلایل به همـراه اهدافـی که در ادامه خواهد آمد موجب شد تا کیفر حبس یکی از معمول ترین کیفرها در بسیاری از کشورها به خصوص ایران و آمریکا گردد.
گفتار سوم: اهداف کیفر حبس
کیفر حبس نیز مانند سایر مجازات ها اهدافـی را دنبال می کند که به طور خلاصه عبارت از
سزادهی، ارعاب انگیزی، اصلاح و پیشگیری است و همانگونه که خواهد آمد در دوره های مختلف
جریان های فکری موجود به یک یا دو مورد از این اهداف بیشتر توجه نشان داده است.
4. سزادهی
«جنبه سزادهی مجازات سالب آزادی ایجاب می نماید که میزان آن باتوجه به شدت خطای ارتکابی و همچنین خسارات وارد بر جامعه تعیین گردد. پیش بینی حداقل و حداکثر حبس و سپردن اختیار تعیین آن به قضات این امکان را می دهد که شدت خطای ارتکابی و میزان خسارات وارد بر جامعه را بسنجند و میزان مناسبی از حبس را تعیین کنند. اعمال حبس به محکوم علیه این اجازه را می دهد که شدت خطایی را که مرتکب شده درک کند و از ارتکاب مجدد آن خودداری نماید؛ زیرا وی این مجازات را رنجی تلقی می کند که از رفتار نامناسب او به وی تحمیل شده است.» (قویدل، 1389، 28)
5. ارعاب انگیزی
«مجازات حبس دارای خصـوصیات و ویژگی هایی است که هدف ارعابی مجازات ها را تامین می کند. از جمله این ویژگی ها رنج آوری و رسوا کنندگی است و چون انسان برحسب غریزه از رنج گریزان است از ارتکاب مجدد جرم خودداری خواهد کرد.» (قویدل، 1389، 28) برخی از طرفداران هدف ارعابی مجازات ها چون “جرمی بنتام”1 معتقد بودند که مجازات باید شدید باشد تا افراد را از ارتکاب جرم منصرف کند. او زندان های طولانی مدت و حبس با اعمال شاقه را باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین و در نتیجه مهمترین وسیله برای رسیدن به هدف ارعاب را کیفر حبس می دانست. (صلاحی، 1382، 23)
6. اصلاح و بازپروری
برخی طرفدار هدف اصلاحی- درمانی و باز اجتماعی کردن بزهکار بودند و آن را از مهم ترین
اهداف مجازات حبس می دانستند و معتقد بودند که با اعطای رسالت اصلاحی- درمانی به این کیفر،
«زندان از محل “پارکینگ انسان ها” به محل بازپروری آنان تبدیل می گردد.» (نجفی ابرندآبادی، 1385، 13)
در حدود یک قرن گذشته هرسه هدف گفته شده در بالا از اعمال کیفر حبس انتظار می رفت، اما آنچه که موجب شد محکومیت به این کیفر به ویژه در ایران و آمریکا افزایش پیدا کند هدف اصلاح و بازپروری بود که البته چنانچه خواهد آمد، این هدف به خوبی محقق نشد.
بخش دوم: حبس در اندیشه های کیفری
در دوره های مختلف تاریخی جریان های فکری گوناگونی راجع به ماهیت مجازات، اهداف و نحوه اجرای آن به وجود آمد. مجازات سالب آزادی نیز از جمله کیفرهایی بود که مورد توجه اندیشمندان حوزه حقوق کیفری در مکاتب گوناگون قرار گرفت و به همین دلیل با گذر زمان دستخوش تحولات بسیاری شد. زمانی بهترین مجازات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حبس زدایی، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، کیفر حبس Next Entries پایان نامه با موضوع حبس زدایی، کیفر حبس، ایالات متحده، آزار جنسی