پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، حقوق کودک، عدالت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

باشد و قابل اصلاح و تربیت نیز نباشند و آنچه اطفال با بزرگسالان را جدا می نماید عامل سنی است با توجه به قانون مصوب سال 92 به اطفال و نوجوانانی گفته میشود که در جرایم تعزیری طفل در زمان ارتکاب جرم 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد و در جرایم مستوجب حد یا قصاص 12 تا 15 سال قمری را داشته باشد.
2- طبق مقررات مصوب سال 92 و ضمانت اجراهای ناظر بر آن شیوه های تجدید نظر و تا حدود بسیاری مساعد نسبت به قانون سابق می باشد و کیفرهای پیش بینی شده در قانون سابق حذف شده و تاکید براقدامات تامینی و تربیتی نموده است .
3- همان طور که در ماده ی 93 قانون مجازات اسلامی بیان شده دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات طفل را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات ت . ت را به اقدام دیگری تبدیل نماید در این مورد هم همانطور که مشاهده می شود هیچ گونه تفاوتی با جرایم بزرگسالان ندارد و امری کاملاً اختیاری و در اختیاردادگاه می باشد.
4- قواعد سازمان ملل متحد به اطفالی که در وضعیت خاص به سر می برند توجه نموده و تاکید دارد این گونه اطفال باید به دیده ی اغماض نگریست و یا حداقل بین چنین افرادی نسبت به کسانی که در چنین شرایط به سر نمی برند سیاست افتراقی اعمال نموده که این مسئله در قانون جز در مورد سن مورد توجه قرار نگرفته است.
4-اهداف تحقیق
هدف کلی از این تحقیق بررسی و ریشه یابی دقیق علل ابتلای نوجوانان به بزهکاری و همچنین کنکاشی در جستجوی راهکارهای مناسب جهت مبارزه با آن در نهایت نجات نسل نوجوانان میباشد لذا در این تحقیق اهداف جزئی زیر مورد توجه قرار می گیرد
– ارائه ی راهکارهای مناسب جهت اصلاح بزهکاری اطفال
– ضمانت اجراهای عادلانه تر برای حفظ منافع کودکان و نوجوانان
– اصلاح و باز پروری کودکان به جای مجازات
5- کاربرد متصور از تحقیق
در این عنوان مربوطه هم از حیث تقنینی هم از حیث قضایی می باشد تا پیشنهاد دهیم که قانون گذار در هر مورد ماده ی قانونی آن را پیش بینی نموده تا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را رعایت نماید و از حیث قضایی قضات باید با تشکیل پرونده ی شناسایی شخصیت اطفال با همکاری مددکار اجتماعی و روان پزشک … غرایز به علل ارتکابی پرداخت و سپس روش های اصلاحی درمانی را توصیه نماید و برای دستیابی به این امر خطیر قاضی اطفال میبایست به نوبه ی خود آشنا به امور اجتماعی، تربیتی ، روان شناسی ، باشد تا راهکارهای مناسبی با این نوع جرایم و در نهایت نجات جامعه از این قبیل جرایم باشد.

فصل اول:
مفاهیم ، مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان

بزهکاری کودکان و نوجوانان شدیدترین گونه ناسازگاری این دسته با جامعه و بارزترین نشانه خطر در زمینه میزان احتمال ماندگاری آنان در وادی مجرمانه به شمار میرود.
در واقع ارتکاب این پدیده از سوی کودکان و نوجوانان نشانگر برخورداری این گروه از ظرفیت و استعداد جنایی و توانایی نقض باید ها و نبایدهای کیفری حتی به شکل پیاپی در آینده است از این رو باید در یک بستر مناسب و از رهگذر برنامه ریزی های سنجیده در راستای پاسخ دهی به آنان گام برداشت ، زیرا ماهیت شکل پاسخ ها و چگونگی اجرای آن ها بر جهت و آینده رفتاری این کودکان و نوجوانان تاثیر گذار میباشد.
برای ورود به بررسی مطالب، ابتدا باید به ارزیابی مفاهیم و سپس مبانی واهداف ضمانت اجراهای اطفال و نوجوانان را مبادرت نمود .
به این ترتیب ، با توجه به این که کودکان و نوجوانان متهم و بزهکار در مرحله رشد یادگیری قرار دارند، نوع تدابیر و اقدام عدالت کیفری نسبت به این دسته می تواند به سرگیری درست و نادرست نظام رفتاری آنان بیانجامد . ازهمین روست که سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثر بخش کردن تدابیر و اقدام های عدالت کیفری نظام ویژه ای جهت پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان متهم و بزهکار پی ریزی کرده اند .
حمایت از کودکان و نوجوانان متهم وبزهکار که عمدتاًدر قالب تدابیر پیش گیرانه و بازپرورانه متبلور می شود، از یک سو باید در همه مرحله های فرآیند کیفری مورد توجه سیاست گذاران و کارگزاران عدالت کیفری باشد و از سوی دیگر نظام عدالت کیفری تدابیر و ابزارهای مناسب را برای دسترسی به این هدف به کار گیرد.بنابراین، در این زمانه برای پاسخ دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان سیاست گذاری های جنایی به سوی ایجاد یک شاخه مستقل یعنی حقوق کیفری کودکان در پهنه علوم جنایی پیش رفته است .
1-1 گونه شناسی
1-1-1 مفهوم طفل
تعیین حدود سنی برای تعریف طفل ، نوجوان و جوان از ابزارهای کلیدی است . اگر تعیین حدود بلوغ و تغییرات بدنی در جریان تحول ، کار نسبتاً آسانی است ، به عکس تعیین دقیق سرحدات نوجوانی از نظر روانی که از مرزهای بلوغ جسمانی فراتر است امری پیچیده و مشکل است ولی تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغار می گردد و مدتها پس از آن ، این رشد و رسیدگی ادامه می یابد ، علت این است که در تعیین این دوره علاوه بر مشکلات روانی ، پاره ای از مشکلات اجتماعی نیز دخیل است زیرا ممکن نیست بتوان از روان شناسی دوره ی نوجوانی سخن راند ، بی آنکه از شرایط اجتماعی و فرهنگی ای که نوجوان در آن تحول میبابد، سخنی در میان نباشد.
در قوانین کلیه ی کشورها بین وضعیت کیفری اطفال و بزرگسالان تفکیک قایل می شوند. در طفولیت (کودکی) از تولد آغاز می شود و به بلوغ ختم می گردد شرایط فیزیولوژیک زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست. از آغاز سنین 7 یا 8 سالگی یعنی زمانی طفل صاحب منافع اجتماعی می گردد و می تواند از قدرت ، نفوذ و سرپرستی والدین خود فرار کند احتمالاً ممکن است مسایل مجرمانه مطرح شود. (مریم عباچی،1370 :29)
1-1-1-1 مفهوم لغوی طفل
در فرهنگ فارسی عمید طفل به معنی کوچک از هر چیز ،؛ نوزاد ، بچه کوچک از انسان آمده است (عمید،1368: 894)
در فرهنگ معین طفل به معنی بچه ، کودک را مترادف با صغیر یا فرزندی که به حد بلوغ نرسیده دانسته است. (معین،1358: 211)
در لغت نامه دهخدا طفل ، بچه ، نوزاد آدمی است در زمان طفولیت از ولادت با بلوغ است (لغت نامه دهخدا،1350: 127)
1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی طفل
در اصطلاح آنچه پیوسته مورد توجه قرار گرفته است سن اطفال میباشد اگر چه از نظر قانونی افراد کمتر از 18 سال تمام تا حدودی مسئولیت دارند امام مقررات خاصی در مورد آنها اعمال میشود.
که در اصطلاح نیز به تا سن 9 سالگی طفل گفته میشود زیر پس از 9سال شخصیت طفل تکوین یافته است و. به تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ای ثبات آغاز شده است (امامی میبدی،1363 :243)
1) در حقوق داخلی
1-1-1-2-1 مفهوم طفل از منظر حقوقی
در دوره طفولیت تا سن 9 سالگی با رشد جنسی و روانی شخصیت طفل تکوین یافته و بین 9 تا 12 سالگی دوره ی تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ای ثبات آغاز می شود.
در زمان گذشته اغلب والدین تصور می کردند که طفل در سنین طفولیت نیاز به توجه و مراقبت جسمانی است و اگر کودکی از نظر تغذیه ، پوشاک ، بهداشت ، مسکن ، امکانات تحصیلی در مضیقه نباشد ، میبایست در رشد بلوغ جسمانی و همچنین رشد استعدادهای تحصیلی از همه جلوتر باشد
اما امروزه این حقیقت به تجربه آشکار شده که کودک در مقام مراحل رشد و بلوغ نه تنها نیازمند به توجه و مراقبت کامل جسمانی است بلکه در توانائی های احساسی ، اداراکی ، تخیلی ، ذهنی و همچنین در مهارت های کلامی و بدنی نیاز مبرمی به صحبت و راهنمائی های آگاهانه و علمی دارد (حسین رضا، 1357)
– تعیین حدود سنی برای تعریف طفل از ابزارهای کلیدی است اگر تعیین حدود بلوغ و تغییرات بدنی در جریان تحول کار نسبتاً آسانی است به عکس تعیین دقیق سرحدات طفل امری پیچیده و مشکل است . (دکتر محمود روان، 1362: 166)
در قوانین کلیه ی کشورها بین وضعیت کیفری اطفال و بزرگسالان تفکیک قایل می شوند در طفولیت کودکی که از بسته شدن نطفه آغاز می شود و بلوغ ختم می گردد . شرایط فیزیولوژیک زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست از آغاز سنین 7 یا 8 سالگی یعنی زمانی که طفل صاحب منافع اجتماعی می گردد و می تواند از قدرت و نفوذ والدین خود فرار کند.
به طور کلی می توان گفت طفل در منظر حقوقی به کسی گفته میشود که از نظر سنی به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (ابرند آبادی ، 1377: 11-12) البته در حقوق داخلی کشور ما سن معین برای طفل در نظر گرفته می شود که نشان دهنده ی رشد جسمی و روحی است
1-1-1-2 مفهوم بلوغ از منظر فقهی
در فقه طفل به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد برای تعیین حد بلوغ شرعی ناگزیر میبایست به مقررات قانون مدنی مراجعه نمائیم که در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی آمده است « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام مقری و دختر 9 سال تمام قمری است»
بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است که این دوره علائم بخصوصی دارد در پسران بلوغ با اولین انزال حاوی اسپر ماتوزوئید و در دختران پیدایش اولین عادت ماهانه میباشد ( مفتاح الکرامه،1367: 235)
1-1-1-3 در حقوق بین الملل
1-1-1-3-1 مفهوم طفل از منظر کنوانسیون حقوق کودک
از نظر معاهده ی حقوق کودک منظور از طفل ، افراد زیر 18 سال است مگر این که سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کم تر تشخیص داده شود 1
بنابراین ،طبق این معاهده تشخیص اینکه طفل کیست ؟ نسبت به قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود باید توجه داشت در بعضی کشورها، طفل شخصی است که ازنظر سنی پایین تر از معیار مشخص شده در معاهده ی حقوق کودک است و این مساله خود موجب نادیده گرفتن طفل خواهد شد . در معاهده ی مذکور اصطلاح نوجوان جایگزین گردیده است 2
در معاهده ی حقوق کودک سن طفل زیر 18 سال تعیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است بنابراین باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد.
باید توجه نمود ماده ی 1 معاهده ی حقوق کودک سن طفل را به طور کل بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوتی قایل نگردیده است .
اما با تجزیه و تحلیل مواد و مفاد معاهده کودک استنباط می گردد که واضعان این معاهده در مواردیکه به حقوق کیفری اطفال اشاره می کنند سن 18 سال را ملاک می دانند و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط نمی نمایند بند الف ماده ی 37 معاهده ی حقوق کودک تصریح می نماید که برای اطفال زیر 18 سال نباید مجازات های سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازات حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می دارد که خود مثبت این ادعا است.
1-1-1-3-2 مفهوم طفل از منظر مقررات اسناد سازمان ملل متحد
مقررات اسناد سازمان ملل متحد (اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی) که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده ، مربوط به افراد تا سن 18 سال است البته در این اسناد گاهی اصطلاح طفل3 گاه اصطلاح نوجوان4و در برخی موارد لفظ جوان5به کار برده شده که ازمیان این عناوین فرد جوان در اسناد مذکور تعریف نشده ولی مفهوم طفل و نوجوان به طور کامل تبیین گردیده هر چند که در تعریف فرد نوجوان به این مورد اشاره شده که نوجوان اعم است از کودک و جوان ممکن است منظور از نویسندگان این قواعد از کاربرد لفظ جوان اطفال بزرگسالان باشد زیر به طور کلی می توان اطفال را به دو دسته ی کم سال و بزرگسال تقسیم کنیم که به هر حال طفل بزرگسال می تواند در برگیرنده ی نوجوان و جوان نیز باشد.
1-1-2 مفهوم بلوغ
1-1-2-1 مفهوم لغوی
بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است و رسیدن به مرحله ای از سن است که در قوای جسمی صغیر ناگهانی پیدا می شود و وی آماده توالد و تناسل می گردد ( نجم الدین جعفر ابن الحسن، 1389: 96) .این سن نزد همه ی افراد یکسان نیست لذا به طور دقیق نمی توان سن معینی را در مرحله ی بلوغ برای همه ی افراد معین کرد. سن بلوغ در افراد مختلف با توجه به خصوصیات فردی،تأثیر آب و هوا و سایر عوامل دستخوش تأخیر یا سریع می گردد آنچه مسلم است ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، بزهکاری اطفال، مسئولیت کیفری Next Entries پایان نامه با موضوع روان شناسی، فقه اسلامی، سازمان ملل، حقوق کودک