پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، مواد مخدر، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

شیوه برخوردارند. البته؛ با توجه به قسمت واپسین ماده 91 و مواد89و 88 قانون مذکور این روش نسبت به بالغان زیر هجده سال مرتکب جرم های حد یا قصاص پذیر و بدون درک کیفری کاربرد ندارد. زیرا، قانون گذار ایران در این قسمت فقط امکان استفاده از کیفر های پیش بینی شده در این مواد را یه رسمیت شناخته است و نه بهره گیری از دیگر واکنش ها و تدابیر را.
داشتن ظرفیت های بازپرورانه
به موجب ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 داشتن ظرفیت اصلاحی – درمانی به عنوان یکی از شرایط بنیادی استفاده از آزادی مشروط پیش بینی شده است. زیرا، براساس این روش بزه کاران از جمله کودکان و نوجوانان بزه کار به جای تحمل همه مدت تدابیر سلب کننده آزادی زود هنگام وارد جامعه می شوند. بدیهی است که این شیوه ارفاق آمیز آن گاه باید بکار گرفته شود که این بزه کاران شایسته باشند. این شایسته بودن به ظرفیت باز پرورانه و گرایش کودکان و نوجوانان بزه کار به برنامه های اصلاحی – درمانی و پذیرش هنجار ها/ قواعد اجتماعی وابسته است. به همین جهت، در بند های الف و ب ماده مذکور رفتار نیک بزه کاران در مدت اجرای پاسخ های سالب آزادی و همچنین نشانه های این دسته مبنی بر تمایل نداشتن به بزه کاری به عنوان شرایط استفاده از روش مذکور پیش بینی شده اند. پس، مقام های قضایی رسیدگی کننده به جرایم کودکان ونوجوانان می توانند در صورت وجود گرایش های باز پرورانه در این دسته آزادی مشروط را برگزینند. البته؛ به موجب ماده 60 این قانون امکان ملزم ساختن این بزه کاران به انجام اقدام های متعدد باز پرورانه، توان گیرانه و ترمیمی نیز وجود دارد. بر اساس این ماده قضات می توانند آن گاه که ضرورت دارد کودکان و نوجوانان بزه کار را به حرفه آموزی، گذراندن دوره آموزشی، نرفتن به مکان های مشخص و مواردی مانند این ها متعهد کنند.
ترمیم زیان های وارد شده
قانون گذار ایران به موجب مواد 58 و 90 قانون مجازات اسلامی 1392آزادی مشروط را برای رهایی کودکان و نوجوانان بزه کار از سامانه عدالت کیفری شناسایی کرده است. اما، در کنار این با پیش بینی شرایط بزه دیده مدارانه نسبت به بزه دیدگان (همان اصلی ترین زیان دیدگان جرم) توجه داشته است. به این سان، مطابق قسمت 3بند پ ماده 58 این قانون جبران ضررهای وارد شده به بزه دیدگان در شمار شرایط بنیادی اعطای آزادی مشروط گنجانده شده است. به این ترتیب، با وجود این شرایط استفاده از آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار به طور مشروط امکان پذیر می شود و آنان می توانند آزادانه در بستر جامعه هم به پیروی از مقررات وهم به گذران زندگی عادی خود مبادرت ورزند.
سرانجام آزادی مشروط
آزادی مشروط یک روش ارفاق آمیز است و در پرتو آن کودکان و نوجوانان بزه کار امکان رهایی از سامانه عدالت کیفری را می یابند. اما، رفتار آنان در مدت آزادی مشروط ارزیابی شده تا در صورت مناسب و همسو بودن با مقررات و الزام های اجتماعی قطعیت یابد. به این سان، آزادی این کودکان و نوجوانان مطلق نبوده و همواره دوره آزادی مشروط بستری برای سنجش چگونگی رفتار این بزه کاران فراهم می سازد تا آن دسته که واقعاً شایسته اند، به طور مطلق آزاد شوند. بدیهی است که با توجه به ماده 61 این قانون در صورت نادیده گرفته شدن دستور های قضایی و مقررات در دوره آزادی مشروط شیوه های تشدید کننده به جای روش های ارفاق آمیز مورد توجه قرار میکیرند. (نیازپور-92: 185-189)

فصل سوم:
اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار

سیاست گذاران جنایی ایران برای تضمین حضور کودکان و نوجوانان بزه کار ضمانت اجراهای متعددی پیش بینی کرده اند که تعدادی از آن ها به اقدامات تأمینی و تربیتی و شمار دیگر از آن ها به جایگزین های قابل اعمال می انجامد که از این نگرش با آموزه های علمی ناظر به حقوق کیفری کودکان و نوجوانان و سیاست-گذاری قانون گذار ایران سازگار بوده است و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مسوب سال 1392 رویکردی بهتر نسبت به بزه کاری اطفال داشته است که در این فصل به بررسی آن مبادرت می گردد.
3-1 صور اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدامات تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال و نوجوانان به کار می رود بر چند دسته تقسیم می شود از جمله دسته بندی ها یی که درباره انواع اقدامات تأمینی بر عمل آمده است تقسیم آن به اقدامات شخصی و حقیقی است. اقدامات تأمینی شخصی به منظور دفاع از اجتماع و حفظ آن در برابر مجرمینی که اعمال مجازات درباره آن ها کافی نیست بکار گرفته می شود. به عبارت دیگر اقداماتی که درباره این گروه از بزه کاران به مورد اجرا می آید اقدامات تأمینی محسوب می شود. این بزه کار سه دسته اند
1) مجرمین اعتیادی که پس از محکومیت و تحمل کیفر مجددا ً دست به ارتکاب جرم می زنند.
2) اشخاصی ناقص العقل که شامل مجانین، ابلهان، مبتلایان به امراض روانی و عصبی، عقب ماندگان ذهنی، معتادین به مشروبات الکلی و مواد مخدر و. . . می باشند و حسب مورد به مراکز مربوط اعزام و در آن جا نگاه داری می شوند.
3) اطفال بزه کار که اقدامات تأمینی درباره آن ها از طریق مراقبت و اجرای برنامه های آموزشی و تعلیم و تربیتی در کانون های اصلاح و تربیت به اجرا در می آید.
اقدامات تأمینی حقیقی دفاع و صیانت از جامعه را در مقابل بعضی از اشیاء مانند فرآورده های غذایی فاسد، مواد مخدر، نوشابه های الکلی و غیر الکلی و نیز موسسات خطرناک مانند قمار خانه ها، مراکز فساد و فحشا، مشروب فروشی ها و . . . که بر سبب آن ها هر لحظه احتمال وقوع جرم می رود، بر عهده دارد. لذا از بین بردن آلات و ادوات مضر برای اجتماع و بستن محل هایی که سلامت و امنیت جامعه را به خطر می اندازند اعمال اقدامات تأمینی و حقیقی محسوب می شود. (کی نیا، 1373 : 9-17)
اقدامات تأمینی به دو قسم تقسیم شده است
1)اقدامات تأمینی شخصی 2) اقدامات تأمینی مالی
اقدامات تأمینی شخصی به دو قسمت تقسیم می شود
1)سالب آزادی 2) غیر سالب آزادی
اقدامات تأمینی سالب آزادی عبارتند از به کار گماردن افراد در مؤسسات کشاورزی یا بنگاه کار، نگه داری بزه کاران مجنون در تیمارستان .
اقدامات تأمینی غیر سالب آزادی عبارت است از ممنوعیت از اقامت در یک نقطه یا چند ده، بخش، شهرستان
دسته دوم اقدامات تأمینی مالی که عبارتند از ضمانت حسن رفتار و ضبط اموال. (علی آبادی،1378 :7)
اقدامات تأمینی به گونه دیگر نیز طبقه بندی شده است
1)اقدامات تأمینی با خصوصیت تربیتی و آموزشی
2) اقدامات تأمینی با خصوصیت خنثی کننده
اقدامات تأمینی در دسته اول شامل اقدامات تربیتی، درمانی، امدادی توأم با سرپرست قانونی می‌باشد .
اقدامات تأمینی اقداماتی که تربیت و بازپروری منظم شخص را مد نظر قرار می دهد این اقدامات در زمینه های اخلاقی ، اجتماعی، حرفه ای فکری صورت می گیرد .
اقدامات درمانی به منظور معالجه نواقص ونارسائی های جسمی و روحی و یا عصبی به وسیله مداوا در محیط باز و گاهی در یک مکان تخصصی یا بیمارستان بکار گرفته می شود. این اقدامات برای اطفال معتادین به نوشابه های الکلی و مواد مخدر هم بسیار مناسب است.
اقدامات امدادی توأم با سرپرستی قانونی به منظور بازپروری اجتماعی فرد بزه کار اعم از آن که وی خردسال یا بزرگسال باشد وارائه رهنمود های لازم به مورد اجرا در می آید و مجرم تحت نوعی قیومیت وسرپرستی قرار میگیرد . قلمرو اقدامات یاد شده بسیار گسترده است و فرد قیم نیز از اختیارات قابل توجهی برخوردار می باشد . اقدامات پرهیز کننده عبارتند از اقداماتی که از جمع شدن عوامل جرم زا در کنار یکدیگر ممانعت به عمل می آورند. مانند ایجاد ممنوعیت حضور در مکان های خاص واشتغال به برخی مشاغل که می توانند زمینه ارتکاب جرم را برای افراد فراهم سازند .
اقدامات مراقبتی برعکس اقدامات دور کننده تکالیف منفی است و فرد را از انجام عمل یا اعمالی باز می دارد و تکالیف مثبتی را بر فرد تحمیل می کند. یعنی فرد مکلف به انجام کاری است و این کار پذیرش کنترل فرد مسئول برخود وارائه گزارش از برخی اقدامات و اعمالش به وی می باشد .
اما دسته دیگر ، اقدامات تأمینی با ویژگی خنثی کننده می باشند که برای دفاع و صیانت از جامعه در برابر خطر و ضرر بزه کاران و دور نگه داشتن آن ها از اجتماع بکار گرفته می شوند . مصادیق این اقدامات عبارتند از اخراج بیگانگان بزه کار یا در شرف ارتکاب بزه ، منع اقامت در عمل معین ، تعلیق یا ابطال پروانه رانندگی اقدامات مشابه آن ، نگه داری و مراقبت از مجرمین مختل المشاعر در مراکز خاص و اعزام بزه کاران به مستعمرات . (بولک،1382 : 56-62)
اقدامات تأمین سالب آزادی
این اقدامات شامل موارد ذیل می باشد
1- نگه داری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در بیمارستان مجرمین
2- نگه داری مجرمین به عادت در تبعیدگاه
3- نگه داری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی
4- نگه داری مجرمین به معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر
5- نگه داری اطفال در کانون اصلاح وتربیت اطفال
اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی
اقدامات مزبور عبارتند از
1) ممنوعیت از اشتغال به کسب با شغل یا حرفه معینی
2) ممنوعیت اقامت در محل معین
3) اخراج بیگانگان از کشور
ج) اقدامات تأمینی مالی و غیره
این اقدامات شامل موارد ذیل می باشد
1) ضبط اشیاء خطرناک
2) ضمانت احتیاطی
3) بستن مؤسسه
4) محرومیت از حق ابوت و قیومیت و نظارت
5) انتشار حکم
اقدامات تأمینی سالب آزادی
اجرای این بخش از اقدامات تأمینی حاوی اثر مهمی و آن سالب آزادی اشخاص(بزه کاران) می باشد به این معنا که اعمال هریک از موارد آن باعث می شود تا اشخاص مورد نظر از آزادی حضور در اجتماع و میان مردم محروم گردند زیرا هر یک از آنان حسب مورد به مؤسسات و مراکز خاصی اعزام می شوند ودر آنجا تحت مراقبت ودرمان قرار می گیرند اکنون به بررسی مختصر یکایک آن می پردازیم
نگه داری مجرمین مجنون در تیمارستان
نخستین گروهی که قانون اقدامات تأمینی اعمال چنین اقدامی را درباره آن ها مقرر می کند بزه کاران دیوانه اند که فاقد قوه دراکه می باشند.
هرچند امروزه عدم مسئولیت کیفری مجرمین مختل المشاعر به عنوان یک اصل مسلم در سیستم های جزائی کشور های مختلف پذیرفته شده است .
با پیشرفت تمدن بشری و علوم گوناگون به خصوص روان شناسی و روان پزشکی مسئولیت کیفری از دیوانگان سلب شد و تدابیر مناسب تری درباره آن ها اتخاذ می گردد. به عنوان نمونه اعلی این اقدامات در حال حاضر اقدامات تأمینی و تربیتی است که نه تنها مترصد تحصیل کیفر بر بزه کاری موصوف نیست بلکه به دنبال درمان اساسی و باز پروری آن ها در کنار حمایت و صیانت از اجتماع است .
نگه داری مجرمین به عادت در تبعیدگاه
علی رغم اینکه اقدامات تأمینی صراحتاً از مجرمین به عادت یاد کرده است تعریفی از جرم اعتیادی به دست نیامده است جرم اعتیادی ” جرمی است که مرکب از چند عمل که هر یک به تنهایی قابل تعقیب نباشد” .
جرم به عادت ویژگی هایی را دارا می باشد از جمله
1-خلافی نبودن جرم 2- عمدی بودن جرم 3- داشتن مجازات حبس
4- بزه کار باید دو مرتبه یا بیشتر مرحله صدور حکم به محکومیت را طی کرده باشد .
5- مجرم بایستی دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده باشد.
تبعید گاه مؤسسه است که از طرف دولت به منظور نگه داری مجرمین به عادت تأسیس شده است. بزه کاری که به این مرکز فرستاده می شود دارای شرایط و تکالیفی به شرح ذیل می باشند
– مجرمین به عادت باید از غذای تهیه وارائه شده از سوی تبعیدگاه تغذیه نمایند و نمی توانند بر میل خود غذا را از طریق دیگری فراهم کنند .
– تبه کاران اعتیادی حق مراوده و مکاتبه با خارج از مؤسسه جز با نظارت مسئولین تبعیدگاه ندارند.
– موظف به انجام کارهای تعیین شده از سوی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با موضوع اجرای عدالت، حقوق کیفری، تکرار جرم