پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، عدالت کیفری، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

مجازات از ترس مجازات از ارتکاب جرم خودداری کند . زیرا هر گاه مجرمی بلافاصله پس از ارتکاب جرم مورد تنبیه و مجازات واقع شود اثر روانی آن در پیشگیری از تکرار مجدد جرم موثر است . البته باید توجه داشت که وقتی مجازات منجر به این نتیجه می گردد که منطبق با شخصیت مجرم برده و به طور صحیح اجرا گردد .
زیرا در غیر این صورت باعث خو گرفتن فرد به مجازات شده و اثر ترعیبی آن را از بین می برد .
به منظور پیشگیری از وقوع جرم و همچنین اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار و دارای حالت خطرناک علاوه بر اقدامات کیفری اقدامات دیگری تحت عنوان «اقدامات تامینی – ترتیبی» هم در قوانین اکثر کشورها پیش بینی گردیده است .
که این اقدام باعث درمان و اصلاح فردی است که احتمال ارتکاب جرم توسط او جدی می نماید. (ابرند آبادی، 1377: 76)

فصل دوم:
ضمانت اجراهای حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار

مرحله ی دادرسی در فرایند کیفری اهمیت بسیاری دارد زیرا در این مرحله است که سرنوشت دعوای کیفری نوع ماهیت مشخص می شود .
گستره ی حقوقی کیفری کودکان و نوجوانان این مرحله از حساسیت بیش تری برخوردار است . به این جهت که کودکان و نوجوانان بزهکار در مرحله ی رشد و پرورش قرار دارند و اتخاذ هر گونه تصمیم از سوی کنش گران عدالت کیفری می تواند در آینده ی رفتاری آنان تاثیر گذار باشد .
بر همین اساس سیاستگذاران جنایی بارویکردی ویژه و در نظر گرفتن وضعیت این دسته به شناسایی تدابیر مناسب برای واکنش نشان دادن به آنان مبادرت ورزیده اند . از این رو پاسخ های بیش بینی شده در این عرصه باید جنبه حمایت گرایانه داشته باشند و موجبات بازسازی نظام شخصیتی این بزه کاران را فراهم سازند .
پاسخ های ناظر به کودکان و نوجوانان به دو صورت دسته بندی می شود
در نوع اول بدون سلب آزادی این کودکان و نوجوانان پاسخ داده می شود .
در نوع دوم با سلب ازادی این بزهکاران در راستای پاسخ دهی گام برداشته می شود .
2-1 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار
در پهنه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اصل بر کمینه بودن استفاده ازت دابیر سلب کننده آزادی است .
زیرا بهره جستن از واکنش های سالب آزادی نسبت به کودکان و نوجوانان بزه کار بر آینده رفتاری آنان به شکل ناگوار تاثیر می گذارند . از همین رو سیاست گذاران جنایی به بکارگیری تدابیر بدون دور ساختن کودکان و نوجوانان بزه کار از خانواده و جامعه اسباب پاسخ دهی و چه بسا بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی را فراهم می سازند .
در ایران استفاده از پاسخ های غیر سالب آزادی نسبت به کودکان و نوجوانان بزه کار همواره مورد توجه بوده است البته گاه این عمل به سمت شناسایی واکنش های کیفری بدنی پیش رفته است .
به همین جهت در قانون مجازات اسلامی 1392 واکنش های بدنی برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم های تغریری کنار گذاشته شده است و فقط گاه امکان استفاده از آن نسبت به بالغان مرتکب جرم های حد و یا قصاص پذیر وجود دارد .
با وجود این در قانون مذکور واکنش های غیر سالب آزادی دیگری در سامانه ضمانت اجراهای ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار تحت تاثیر یافته های علمی نو پیش بینی شد ه اند.
دسته ی نخست جنبه ی ارفاق آمیز دارند و دسته ی دوم بدون سب آزادی و البته در عدالت کیفری به این دسته پاسخ داده می شود. (امیر حسن نیاز پور، 1393: 133)
2-1-1 ضمانت اجرای رهایی ساز حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزه کار
حقوق کیفری به شکل های مختلف به کودکان و نوجوانان بزه کار پاسخ می دهد . در این فرایند باید رویکرد مدار گرایانه کیفری را برجسته کرد . زیرا این دسته هنوز در مرحله رشد قرار دارند و به همین جهت پیش تر واکنش های باید در راستای برطرف کردن خلاهای تربیتی مربوط به این بزه کاران به کار گرفته شود .
علاوه بر این تدابیر عدالت کیفری باید نسبت به کودکان و نوجوانان بزه کار کم ترین پیامد زیان رسان را به دنبال داشته باشند .
در پهنه ی حقوق کیفری ایران نیز این پاسخ ها در مرحله های مختلف دادرسی به منظور دادن ارفاق به این بزه کاران به ویژه در قانون مجازات اسلامی 1392 به رسمیت شناخته شده اند .
2-1-1-1 پاسخ های رهایی ساز در مرحله پیش از صدور حکم
در گستره ی حقوق کیفری شماری از پاسخ ها موجبات رهایی بزه کاران از دریافت حکم محکومیت کیفری را فراهم می آورند که در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار شناسایی شده اند پیش بینی این شیوه مقام های قضایی اختیار می دهد تا پس از بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان بزه کار و در صورت وجود شرایط نسبت به تاخیر انداختن صدور حکم محکومیت کیفری این دسته تصمیم گیری نمایند .
نظام عدالت کیفری به کودکان و نوجوانان بزه کار فرصت می دهد تا در دوره ی تعویق رفتار خود را اصلاح کرده و به پیروی از ارزشهای بنیادی جامعه پیش روند .
تعویق صدور حکم محکومیت کیفری رهایی کودکان و نوجوانان بزه کار از محکوم شدن به واکنش های محدود و سلب کنده آزادی را امکان پذیر می کند .
این روش از حیث جرم شناسانه دارای اهمیت است . زیرا دادن فرصت دوباره به این بزه کاران و محکوم نشدن این دسته به ضمانت اجراهای سنتی عدالت کیفری از احتمال خوردن بر چسب مجرمانه به آنان می کاهد .
این روش با ایجاد تاخیر در صدور حکم محکومیت کیفری زمینه شکل گیری هویت مجرمانه در کودکان و نوجوانان بزه کار آن را به کم ترین اندازه می رساند علاوه بر این پیش بینی تدابیر باز پرورانه در دوره تعویق می تواند در اصلاح و درمان این بزه کاران نقش آفرین می باشد .
مطابق ماده 94 قانون می توان از آن برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار بهره جست به موجب این ماده می توان در مورد تمام جرایم تغریری صدور ارتکابی توسط نوجوانان به تعویق اندازد .
تعویق صدور حکم محکومیت کیفری مطابق ماده ی 41 این قانون دارای دو نوع ساده و مراقبتی است . گونه نخست بدون متعهد شدن کودکان و نوجوانان بزه کار به انجام دستورهای قضایی موجب تعویق صدور حکم محکومیت کیفری را فراهم می آورد .
به موجب بند الف ماده ی 40 ق مذکور در تعویق ساده « مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد» در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود در آینده مرتکب جرم نمی شود به این ترتیب تعویق ساده فقط با گرفتن تعهد از کودکان و نوجوانان بزه کار صدور حکم محکومیت را به تاخیر می اندازد . (نیاز پور: 135-136)
اما در پرتو گونه ی دوم تعویق مراقبتی نوجوانان بزه کار علاوه بر متعهد شدن نسبت به اجرای درست مقررات کیفری به انجام یک سری دستورهای قضایی نیز ملزم می گردند .
که در قسمتهای بعدی شرایط جرم قابل تعویق بررسی می شود .
2-1-1-1-2 تعویق پذیر بودن جرم ارتکاب یافته
نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 براساس ماده 94 این روش را برای پاسخ دهی به آن دسته از نوجوانان بزه کار که مرتکب جرم های تعریزی می شوند شناسایی کرده اند .
براین اساس قضاوت رسیدگی کننده به بزه کاری این دسته می توانند با توجه به وضعیت فردی و محیطی آنان نسبت به این روش مذکور را برگزینند .
البته با توجه به سیاست اتخاذ شده در ماده 91 که مقرر داشته است « در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کم تر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال تحمل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند . » از این شیوه نمی توان برای پاسخ دهی به نوجوانان مرتکب جرم های مستوجب حد و قصاص که به رشد کیفری هم نرسیده اند بهره گرفت . زیرا مقنن ایران فقط استفاده از این روش را برای نوجوانان مرتکب جرم تعریزی پیش بینی کرده است .
بنابرین بکارگیری روش مذکور در خصوص نوجوانان مرتکب جرم های حد و یا قصاص پذیر هر چند که به رشد کیفری هم نرسیده باشند امکان ناپذیر است .
علاوه بر این ماده 91 این دسته از بزه کاران فقط « حسب مورد با توجه به سن به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند »پس مقام های قضایی برای تعیین مجازات واکنش نسبت به این دسته از بزه کاران می توانند از ضمانت اجراهای این فصل استفاده کنند بنابراین تعویق صدور حکم محکومیت کیفری را که ذاتا مجازات نیست نمی توان به کار گرفت . (قانون مجازات اسلامی ، 1392)
2-1-1-1-3 اصلاح پذیر بودن نوجوانان
مطابق ماده 94 قانون مذکور تعویق صدور حکم حکومیت کیفری برای نوجوانان بزه کار هم شناسایی شده است . از این رو شرایط پیش بینی شده برای استفاده از آن باید لحاظ گردد . به این سان بر پایه بند ب ماده 40 این قانون مقام های قضایی باید اصلاح پذیری مرتکب را احراز کنند . این شرط در آموزه ها ی جرم شناسی بالینی ریشه داشته و بیانگر این نکته هاست که سامانه عدالت کیفری می تواند نسبت به آن دسته از نوجوانان بزه کار که زمینه بازپذیری اجتماعی را دارند از تعویق صدور حکم محکومیت کیفری که یک پاسخ رها ساز است بهره گیرد .
2-1-1-1-4 ترمیم زیان های وارد شده
ارتکاب جرم از سوی نوجوانان بزه کار خسارت های متعددی به بزه دیدگان وارد می سازد . به همین جهت جبران خسارت بزه دیدگان در شمار هدف های بنیادی عدالت کیفری قرار گرفته است . قانون گذار ایران این هدف را از رهگذر تعویق صدور حکم محکومیت کیفری نیز به رسمیت شناخته است و مطابق بند پ ماده 40 این قانون « جبران ضرر و زیان یا برقرار ترتیبات جبران» را در شمار این شیوه گنجانده است . به این سان آنگاه می توان این روش را برگزید که نوجوانان بزه کار نسبت به جبران زیان های وارد شده یا چگونگی ترمیم آنها اقدام لازم را به عمل آورده باشند .
بنابراین تعویق صدور حکم محکومیت کیفری اگر چه از شیوه های رها ساز نوجوانان به شمار می رود اما موجبات تامین حقوقی بزه دیدگان در بستر عدالت کیفری را هم فراهم میسازد .
چه این که حق بزه دیدگان بر ترمیم زیان ها از جمله حقوق بنیادی آنان به شمار می رود و از همین رو نظام عدالت کیفری به هنگام پاسخ دهی به نوجوانان بزه کار نیزباید به این حق و چگونگی دسترسی به آن توجه نماید . به این ترتیب برای تعویق صدور حکم محکومیت کیفری نوجوانان بزه کار باید اقدام های جبران کننده از سوی این دسته صورت پذیرد .
2-1-1-1-5 نداشتن پیشینه کیفری موثر
براساس بند ث ماده 40 « فقدان سابقه کیفری موثر» از جمله شرایط صدور قرار تعویق صدور محکومیت کیفری پیش بینی شده است . شناسایی این شرط نشان می دهد که فقط نوجوانان بزه کار بدون پیشینه کیفری موثر شایسته برخورداری از ارفاق کیفری اند . زیرا تکرار بزه کاری نشانه تمایل آنان به نقض باید ها و نبایدها کیفری و هنجارهای اساسی جامعه است .
پس این دسته باید تحت دیگر تدابیر عدالت کیفری قرار گیرند تا از این رهگذر به سمت هنجار پذیری رهنمون شوند . به این ترتیب داشتن پیشینه کیفری موثر مانع انتخاب این روش را نمی توان از آن نسبت به نوجوانان بزه کار دارای این وضعیت بهره گرفت .
2-1-1-2 پاسخ های رهایی ساز در مرحله ی صدور حکم
در پهنه حقوق کیفری ایارن پاسخ های متعددی پیش بینی شد ه اند که به قضاوت اختیار می دهند تا درصورت مصلحت اسباب رهایی کودکان و نوجوانان بزه کار در مرحله صدور حکم را فراهم سازند .
2-1-1-2-1 تخفیف ضمانت اجراها
کاهش میزان واکنش های عدالت کیفری و یا تبدیل آن به گونه متناسب دیگر از جمله ساز و کارهایی هستند که در رهایی کودکان و نوجوانان بزهکار از عدالت کیفری و یا تسریع آن نقش موثری ایفا می کند . بدیهی است که از این ساز و کار آنگاه می توان بهره جست که کودکان و نوجوانان بزه کار دارای شرایط و یا وضعیت رفتاری مناسب پس از ارتکاب جرم باشند که آنان را شایسته ارفاق جلوه دهد. در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار 1338 سیاست جداگانه ای در زمینه کاهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، سازمان ملل، تعلیم و تربیت، آداب و رسوم Next Entries پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، عدالت کیفری، حقوق کیفری