پایان نامه با موضوع کنش ارتباطی، روش پژوهش، نظریه کنش، نظریه کنش ارتباطی

دانلود پایان نامه ارشد

ادبيات تحقيق با مدرنيته و دموکراسي فاصله دارد مي‏تواند بحراني دوچندان در کنش ارتباطي و حوزه عمومي پديد آورد.
شايد بتوان در مورد جوامع در حال توسعه اين فرضيه هابرماس را چنين بسط داد که اين جوامع تحت استثمارِ تؤامان ايدئولوژي سياسي و سنتي از يک سو و ساختار نامتوازن نئوليبراليزم غربي از ديگر سو هستند. موقعيت حاشيه‏اي اين جوامع در نظام‏هاي جهاني و تحميل الگوهاي اقتصادي و فرهنگي (والرشتاين، 1389) پيامدهايي جدي براي تخريب و زوال زيست جهان و حوزه‏ي عمومي و کنش ارتباطي اين ممالک دارد.
با اين شرح آنچه که در آثار هابرماس مي‏توان ردگيري کرد اين است که مجموعه و خوشه‏اي از علت‏ها به عنوان موانع شکل‏گيري حوزه‏ي عمومي مطرح مي‏شوند، اين علت‏ها را مي‏توان ذيل عوامل اقتصادي (در قالب مالکيت خصوصي)، عوامل سياسي (ذيل رابطه‏ي دولت و جامعه‏ي مدني)، عوامل معرفت‏شناختي (عقلانيت ابزاري و شيوه‏هاي شناسايي و ايدئولوژي) و عوامل فرهنگي (مختصات تاريخي و فرهنگي جامعه) دسته‏بندي کرد. هم‏چنين اين الگوي هابرماس براي کاربست در جوامع در حال توسعه نياز به جرح و تعديل‏ها و سنتزهايي نظري دارد. بدين معنا که موانع کنش ارتباطي در زيست جهان ايرانيان مي‏تواند با الگوگيري از مدل هابرماس موانعي بومي نيز باشند که در پژوهش حاضر تلاش مي‏شود به پاره‏اي از آنها پرداخته شود.
در مجموع آنچه از بی‏هنجاری مراد مي‏شود اين است که بی‏هنجاری تجلي عناصر ساختاري است در دم و دستگاه رواني افراد که قالب احساس بی‏هنجاری مي‏گيرد. زماني که دورکيم، مرتون و ساير نظريه‏پردازان بی‏هنجاری (که ذکرشان گذشت) از بی‏هنجاری سخن مي‏گويند طيفي از حالات دروني را مد نظر دارند که عبارتند از بي‏معنايي، بي‏قدرتي، بت‏وارگي پول. در فهم هابرماس از کنش ارتباطي نيز مرور ادبيات پژوهش نشان مي‏دهد که امکان کنش ارتباطي از يک سو مقيد به شرايط عيني و ساختاري است و از ديگر سو مقيد به موانعي است که هابرماس آنها را موانع دروني مي‏داند. هابرماس با نظربه مقاله‏ي معروف کانت: روشن گري چيست، نابالغي دروني که همانا حالات روحيِ ناشي از بودن در فضاي اجتماعي است را موانع کنش ارتباطي تلقي مي‏کند. اين نابالغي‏ها محصول عدم قبول مسئوليت در قبال اجتماع است و هم‏چنين تن دادن به منطق عقل ابزاري. لذا مي‏توان استنباط کرد که اين سطوح عبارتند از بي‏معنائي و بي اعتمادي، بي‏قدرتي و بت وارگي پول. از اين حيث سطوح احساس بی‏هنجاری بر امکان کنش ارتباطي اثرگذارند.

جمع بندی
در مجموع برای چارچوب نظری از نظریه کنش ارتباطی هابرماس و نظریه های آنومی بهره گرفتیم. از نظریه کنش ارتباطی متغیر امکان کنش ارتباطی را استخراج کردیم. و از نظریههای آنومی متغیر عام و کلی احساس آنومی را. با نظر به رویکردهای روانشناسی اجتماعی که در سنت رفتاری/شناختی به آنومی مینگرند ابعاد احساس آنومی را در سه بعد مطرح کردیم که عبارتند از بیمعنایی و بیاعتمادی، بیقدرتی و بتوارگی پول. برای تئوریزه کردن ارتباط این متغیرها با نظر به رویکرد دورکیم و مرتون به آنومی و همچنین نگاه هابرماس به موانع درونی حیات اجتماعی یک تلفیق صورت دادیم. بدین ترتیب که موانع درونی اجتماع یا زیست جهان که هابرماس بدانها میپردازد را در قالب مفهوم آنومی که دورکیم مطرح می کند صورتبندی کردیم و فرضیهای کلی طرح کردیم که به رابطه آنومی با کنش ارتباطی میپردازد.. این صورتبندی که در چارچوب نظری به تفصیل بیان شد در قالب شکل زیر درآمد

شکل 2-1: مدل نظري

2-5- فرضيات
بين احساس بي هنجاري با امکان کنش ارتباطي رابطه معنادار وجود دارد.
فرعي
بين احساس بي‏معنايي و بي‏اعتمادي با امکان کنش ارتباطي رابطه معنادار وجود دارد.
بين بي‏قدرتي با امکان کنش ارتباطي رابطه معناداروجود دارد.
بين بت وارگي پول با امکان کنش ارتباطي رابطه معنادار وجود دارد.

فصل سوم:
روش پژوهش

3-1- مقدمه
اين فصل از تحقيق حاضر به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ در بخش اول، به معرفي « روش تحقيق» و ويژگي‌هاي آن؛« معرفي ابزار گردآوري اطلاعات»، « شيوه جمع‌آوري اطلاعات»، « واحد تحليل»، « جمعيت آماري»، «شيوه نمونه‌گيري» و « تعيين حجم نمونه» و در بخش دوم، « تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق» ارائه خواهد گرديد.
3-2- روش تحقيق
انواع بخصوصي از مسايل تحقيق اجتماعي، مستلزم روش هاي معيني هستند، يک مسأله تحقيق، نوعي موضوع يا نگراني است که بايستي مورد بررسي قرار گيرد. براي مثال، چنان چه مسأله تحقيق شناسايي عوامل تأثير گذار بر يک معلول باشد، در اين صورت رويکرد کمي83 بهترين رويکرد است (کرسول84، 2002: 21). به علاوه چنين بررسي هايي کم هزينهتر از بررسي هاي کيفي هستند و انجام آن ها آسانتر است و علاوه براين، با اين تحقيقات مي توان سريعتر به نتيجه رسيد (احمدي، 1384: 118). هم‏چنين در تحقيق پيمايشي چگونگي شرايط موجود، رابطه رويداد‌ها و توزيع ويژگي‌هاي يك جامعه آماري بررسي مي‌شود. در روش مزبور داده‌هاي مورد نياز براي توصيف جمعيت‌هاي نسبتاً بزرگ از طريق انتخاب گروهي به عنوان نمونه و توزيع پرسش‌نامه استاندارد در بين آنان، كه مي‌بايست به‌ آن پاسخ دهند، جمع آوري مي‌شود(ببي، 1381: 30).
در هر تحقيقي، محقق باتوجه به موضوع و جمعيت مورد پژوهش، روش پژوهش خود را انتخاب مي‎کند. طرح هاي آزمايشي جامعترين مدل با دليل منطقي است، اما بسياري از متغيرهاي مورد مطالعه در جامعه‎شناسي به دليل ممکن نبودنِ دست‎کاري درآنها قابل استفاده نيستند (فرانکفورد/ ناچمياس، 1381: 184 ). به همين دليل در علوم اجتماعي از روش هاي شبه آزمايشي استفاده مي شود. يکي از مهم ترين و کاربردي‎ترين اين روش ها، روش پيمايشي است که در پژوهش حاضر از آن استفاده شده است. روش تحقيق پيمايشي عبارت است از جمع آوري منظم اطلاعات درباره افراد، گروه ها و اجتماعات از طريق مصاحبه (حضوري) و يا پستي (غير حضوري) براي اخذ داده ها به طور مستقيم و تعبير و تفسير نتايج حاصله به طريق آماري؛ در روش پيمايش ممکن است براي تعميم يافته ها به کل جمعيت آماري از نمونه آماري، اطلاعات جمع آوري شود (طالقاني، 1380: 118).
به اين دليل که در بين شهروندان نمونه‏گيري صورت ميگيرد و براي سنجش متغيرها از پرسش‏نامه خودسنجي استفاده مي‏شود روش پژوهش اين تحقيق پيمايش است و از تکنيك پرسش‌نامه جهت جمع آوري داده‌ها استفاده شده است.
3-3- معرفي ابزار جمع آوري اطلاعات
ابزارهايي که در علوم اجتماعي معمولاً مورد استفاده قرار ميگيرند، ابزارهايي مانند پرسش نامه85، مصاحبه86، مشاهده87، تحليل محتوا88 هستند. براي يافتن بهترين ابزار و تکنيک گردآوري اطلاعات، بهترين روش آن است که با توجه به موضوع تحقيق و جامعه آماري، اين ابزار انتخاب گردد. در مطالعات پيمايشي عمدتاً از ابزار پرسشنامه استفاده مي شود (دواس، 1381: 13).
در پژوهش حاضر، براي سنجش متغيرها و جمع آوري داده‌ها و اطلاعات لازم از پرسش‌نامه كتبي استفاده شده و گويه‌هاي آن بر اساس پايه‌ها نظري و تعاريف مفهومي، تدوين يافته است. اين روش به ما اجازه مي‌دهد تا درباره جمعيت آماري ، اطلاعات يكنواختي به دست آوريم و امكان مقايسه و مشاهده درست متغيرها را داشته باشيم.

3-4- شيوه جمع آوري اطلاعات
روش کار بدين صورت بود که بعد از انتخاب و مشخص شدن جمعيت نمونه، که کليه شهروندان بالاي هجده سال شهر مشهد بود پرسش‏نامه تهيه شده به صورت مصاحبه ساخت يافته در سطح محلات شهر مشهد که با نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي مشخص شدند توزيع شدند.
3-5- واحد تحليل
واحد تحليل، واحدي است، که اطلاعات از آن گردآوري مي شود: واحدي که خصوصيت آن توصيف مي شود. غالباً در تحقيق پيمايشي، واحد تحليل فرد است (دواس، 1381: 41). بنابراين، واحدهاي تحليل آن چيزهايي هستند، که محقق براي توصيف خلاصه اي از اين گونه واحدها و تبيين تفاوت هاي ميان اين واحد ها به بررسي آن ها مي پردازد (ببي، 1385: 200). واحد تحليل در هر مطالعه اي با توجه به موضوع تحقيق و سوالاتي که در اين ارتباط مطرح مي شوند، مشخص مي گردند. واحد تحليل در اين تحقيق، «فرد» است. اما از آن جا که استنتاج جمعي است، پس نتايج به جمعيت آماري نيز قابل تعميم است، نه الزاماً به فرد يا افراد.
3-6- جمعيت آماري
به هر مجموعه اي معين از افراد يا چيزهايي که دست کم داراي يک صفت مشترک باشند، جمعيت گفته مي شود (هومن، 1380: 10). مجموعه اشياء يا نمودهايي را كه يك يا چند صفت مشترك داشته باشند و يك‌جا در نظر گرفته شوند، جمعيت آماري است( منصورفر، 1382، 2) به عبارت ديگر منظور از جمعيت آماري همان جامعه اصلي است كه ازآن نمونه‌اي معرف به دست مي‌آيد.
جمعيت آماري در اين تحقيق كليه شهروندان بالاي 18 سال شهر مشهد مي باشد.

3-7- شيوه نمونه‌گيري
در اين پژوهش، به منظور نمونه‌گيري از جمعيت‌آماري از شيوه نمونه‌گيري خوشه اي چند مرحله‌اي استفاده شده است.
نمونه گيري خوشه اي شامل تشکيل گروه ها يا خوشه هائي مناسب از واحدهاي نمونه گيري و سپس انجام آمارگيري ازتمام يا بخشي از واحدهاي خوشه انتخاب شده مي باشد. هنگامي از اين نوع نمونه گيري استفاده مي شود که جامعه مورد پژوهش ازدسته هاي جداگانه اي تشکيل شود و عناصر آن جامعه در اين دسته ها توزيع شده باشد. علاوه بر اين اگر هزينه بدست آوردن چهارچوبي که نام همه عناصر جامعه را در بر داشته باشد سنگين يا هزينه گردآوري مشاهدات و داده هاي پژوهش زياد باشد، مي توان ازنمونه برداري خوشه اي استفاده کرد که از نمونه برداري ساده يا طبقه اي به مراتب سهل الوصولتر و ارزانترخواهدبود. بنابراين منطق اساسي نمونه گيري خوشه اي درحقيقت، رعايت اصل اقتصاد و راحتي اجراي آن است.
مزاياي نمونه گيري خوشهاي از نظر هزينه آماري به مقدار زيادي وابسته به اين حقيقت است که گردآوري اطلاعات از واحدهاي نزديک به هم آسانتر، سريعتر، ارزانتر و بالاخره راحت تر از جمع آوري اطلاعات از واحدهائي مي باشد که در تمام حوزه آمارگيري يک بررسي قرارگرفته اند. براي مثال بسيار سادهتر است که تمام کشاورزان واقع در يک روستا را آمارگيري کنيم تا همين تعداد کشاورز نمونه را بصورت تصادفي از بين تمام کشاورزان يک دهستان انتخاب کنيم. به علت آساني عمليات ميداني و کم شدن هزينه آمارگيري، نمونه گيري خوشه اي در بسياري از آمارگيريها بکاربرده ميشود و بطورکلي براي يک نمونه با حجم معين سودبخشي نمونهگيري خوشهاي در مقايسه با نمونهگيري پراکنده واحدهائيکه ازجامعه بصورت واحد به واحد انتخاب ميشود کمتراست. علت آن واريانس نمونهگيري است. زيرا درانتخاب اخير امکان برگزيدن واحد ها به طورجزئي ازتمام قسمت جامعه وجود دارد. بهترين نمونهي خوشهاي نمونهاي است که واحد هاي خوشه در بين خود تا سرحد امکان با يکديگر متفاوت باشند. (يعني واريانس داخل خوشه حداکثر باشد). درعمل منظور از نمونه گيري خوشه اي آن است که ازواحدهاي نزديک به هم جامعه و يا واحدهائي که بتوان آنها را براحتي با يکديگر نمونه گيري نمود، خوشه هائي تشکيل داد و ازبين خوشه هاي تشکيل شده نمونه اي انتخاب کرد (سرايي، 1390).
اصول نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي را مي توان در هر زمينه ديگري که چهارچوب نمونهگيري به سهولت به دست نمي آيد بکاربرد. به عنوان مثال در پيمايش کشاورزان يک استان مي توان با نمونه گيري از شهرستان هاي استان شروع کرد و سپس از دهستان هاي هر شهرستان منتخب نمونه گيري کرد. در داخل هر دهستان مي توان فهرستي از آبادي ها تهيه و از آن فهرست نمونه گيري کرد. براي هريک از آبادي هاي انتخاب شده نيز مي توان فهرستي از کشاورزان ساکن بدست آورده و نمونه اي از آنها برگزيد.دراين تکنيک کشاورزان نمونه نهايي متضمن انتخاب چند نمونه مختلف است و به گونه اي انجام مي شود که هزينه نهايي پيمايش به حداقل برسد. نتيجه ي اين روش نمونه گيري تمرکز مصاحبه در چند نقطه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، مکتب فرانکفورت، قرن نوزدهم، ناخودآگاه Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت سود، سودآوری، آزمون فرضیه، صورت های مالی