پایان نامه با موضوع کتابداران، ضمن خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

چهارم
182
3.08
1.352
4.7
-16.194
181
.000
تفاوت معني‏دار است
استاندارد پنجم
182
4.03
1.216
4.7
-7.398
181
.000
تفاوت معني‏دار است

براساس دادههاي جدول شماره 9، در استاندارد دوم بين ميانگين نمرات کسب شده با 60 درصد حد اکثر نمرات، تفاوت معني‏دار نيست و نشان مي‏دهد کتابداران اين مهارت‏ سواداطلاعاتي را در حد 60 درصد دارا هستند. اما در ساير استاندارها آزمون از لحاظ آماري معني‏دار است . با توجه به اين که مقدار t در همه موارد منفي است نشان مي‏دهد بين ميانگين نمرات کسب شده و 60 درصد حداکثر نمرات، تفاوت معني‏داري از لحاظ آماري وجود دارد. اين موضوع حاکي از آن است که اين مهارت‏ها را کتابداران به طور معني‏داري کمتراز 60 درصد دارند.

فصل پنجم:
نتيجهگيري و پيشنهادهاي پژوهش

5-1 مقدمه
همان گونه که در فصل اول اشاره شد، هدف اصلي از انجام پژوهش حاضر بررسي سواد اطلاعاتي کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران به صورت مطالعه پيمايشي – تحليلي انجام شده است و هدف اساسي آن مقايسه ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخا نۀ ملي با تحصيلات کتابداري و غير کتابداري است.
در راستاي رسيدن به اين هدف، پژوهش هاي انجام شده در حوزۀ موضوعي مشابه، مورد بررسي قرارگرفتند و در مرحلۀ بعد با توجه به نوع پژوهش، روش مناسب براي اجراي آن به کار گرفته شد. براي گرد آوري اطلاعات پرسشنامه‌اي طراحي شده در 2بخش شامل مشخصات پاسخ دهندگان و پرسش‌هايي در راستاي سوالات اساسي و منطبق با استاندارد هاي مهارت سواد اطلاعاتي. جامعه مورد مطالعه250 نفر بودند که طبق جدول مورگان تعداد نمونه150نفر تعيين شد.در نهايت 183نفر به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. روايي پرسشنامه از طريق مشاوره با تعدادي از استادان و متخصصان کتابداري و اطلاع رساني تاييد شد و ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمده که برابر با (75درصد) نشان داد که سوالات پرسشنامه از قابليت پايايي بالايي برخوردار است. و نيازي نيست سوالي از پرسشنامه حذف شود.
تجزيه و تحليل دادها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي واستنباطي که شامل آزمونهاي پارامتري انجام شد. براي توصيف داده ها از روش هاي آمار توصيفي نظير تهيه جداول فراواني، محاسبه شاخص هاي آماري و رسم نمودارهاي ستوني و همچنين از روش هاي آمار استنباطي مانند آزمون t- استيودنت براي گروههاي مستقل استفاده شده است.اين آزمون براي مقايسه معني داري دو ميانگين که از دو گروه بدست آمده استفاده ميشود. دراين پژوهش ميانگين سواد اطلاعاتي دو گروه کتابداري و رشتههاي تحصيلي غيررکتابداري بايکديگر مقايسه شدند. در اين آزمون اگر مقدار t در سطح 0.05 خطا معنيدار بود (P مساوي و يا کوچکتر از 0.05 بود) بين دو ميانگين تفاوت معنيدار و حاصل از اجراي متغير مستقل (سواد اطلاعاتي) خواهد بود.
در نهايت يافته هاي به دست آمده از بررسي هاي انجام شده درراستاي هدف پژوهش در فصل چهار ارايه شد.پس از طي مراحل ياد شده، فصل حاضر به تفسير و تحليل يافته هاي به دست آمده، همينطور پاسخگويي به سوالات اساسي پژوهش، مقايسۀ آن ها با نتايج پژوهش هاي مشابه، بيان کليۀ جوانب نتايج به دست آمده و در آخر جمع بندي کلي از نتايج مزبور و ارايه پيشنهاد هاي پژوهش مي پردازد.
5-2 خلاصه اي از يافته هاي مشخصات جمعيت شناختي پژوهش
در اين پژوهش ، در مجموع 76.8 درصد افراد حجم نمونه را زنان و 23.2 درصد را مردان تشکيل داده‏اند.
در گروه کتابداري 81.5 درصد را زنان تشکيل داده‏اند در حالي‏که در گروه غيرکتابداري 67.7 را زنان تشکيل داده‏اند. به عبارتي ديگر مردان در گروه غير کتابداري بيشتر از گروه کتابداري هستند.
5-3 پاسخ به سوالات اساسي پژوهش
1- مهارتهاي کتابداران (اعم از فارغ تحصيلان کتابداري وغيرکتابداري) کتابخانه ملي ازنظردرک درست نيازاطلاعاتيشان در چه حداست؟
در پاسخ به اولين سوال اساسي بنابريافته هاي پژوهش و با توجه به اين که مقدار کاي اسکوئر محاسبه شده (60.3) در سطح p≤0.05 معني‏دار است بنابراين مي‏توان گفت بين فراواني مشاهده شده و فراواني مورد انتظار تفاوت معني‏دار وجود دارد. به طوري که مهارتهاي کتابداران(اعم از فارغ تحصيلان کتابداري و غيرکتابداري) کتابخانهملي ازنظردرک درست نيازاطلاعاتي آن‏ها به طور معني‏داري کمتراز 60 درصد است.مي توان نتيجه گرفت که ميزان مهارت کتابداران(اعم از فارغ تحصيلان کتابداري وغيرکتابداري) کتابخانهملي از لحاظ تشخيص ماهيت و گستره نياز اطلاعاتي درحد پاييني است.

2- مهارتهاي کتابداران(اعم از فارغ تحصيلان کتابداري وغيرکتابداري)کتابخانه ملي ازنظرراهبردهاي جستجوي اطلاعات در چه حداست؟
در پاسخ به دومين سوال اساسي بنابريافته هاي پژوهش و با توجه به اين که مقدار کاي اسکوئر محاسبه شده (2.59) در سطح p≤0.05 معني‏دار نيست بنابراين مي‏توان گفت بين فراواني مشاهده شده و فراواني مورد انتظار تفاوت معني‏دار وجود ندارد.بهطوري که مهارت هاي کتابداران(اعم از فارغ تحصيلانکتابداريوغيرکتابداري)کتابخانهمليازنظرراهبردهاي جستجوي اطلاعات آن‏ها بطور معني‏داري در حد 60 درصد است. مي‌توان نتيجه گرفت که ميزان مهارت کتابداران(اعم از فارغ تحصيلان کتابداري و غيرکتابداري) کتابخانهملي براي استفاده از شيوه هاي موثر و کارامد جهت دسترسي به اطلاعات مورد نياز در حد مطلوبي است .
3- مهارت هاي کتابداران(اعم از فارغ تحصيلان کتابداري وغيرکتابداري)کتابخانه ملي از نظراستفاده صحيح از اطلاعات در چه حداست؟
در پاسخ به سومين سوال اساسي بنابريافته هاي پژوهش و با توجه به اين که مقدار کاي اسکوئر محاسبه شده (141.54) در سطح p≤0.05 معني‏دار است بنابراين مي‏توان گفت بين فراواني مشاهده شده و فراواني مورد انتظار تفاوت معني‏دار وجود دارد. مهارت هاي کتابداران(اعم از فارغ تحصيلان کتابداري و غيرکتابداري) کتابخانه ملي ازنظراستفاده صحيح از اطلاعات به طور معني‏داري کمتراز 60 درصد است. مي‌توان نتيجه گرفت که ميزان مهارت کتابداران(اعم از فارغ تحصيلان کتابداريوغيرکتابداري) کتابخانه ملي از لحاظ استفاده از روش تفکر انتقادي و تحليلي براي ارزيابي و گزينش اطلاعات گردآوري شده درحد مطلوبي نبوده.همچنين ميزان مهارت،چگونگي استفاده موثرازاطلاعات به دست آمده و درک درست مبني بردسترسي به اطلاعات باتوجه به مسايل اخلافي و قانوني در حد مطلوب نيست.
4- انطباق مهارت هاي سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه ملي با استانداردها در چه حد است؟
در پاسخ به چهارمين سوال اساسي بنابريافته هاي پژوهش و با توجه به اين که مقدار کاي اسکوئر محاسبه شده (408.29) در سطح p≤0.05 معني‏دار است بنابراين مي‏توان گفت بين فراواني مشاهده شده و فراواني مورد انتظار تفاوت معني‏دار وجود دارد. يعني انطباق مهارت هاي سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه ملي با استانداردها به طور معني‏داري کمتراز 60 درصد است. مي توان نتيجه گرفت که ميزان مهارت سواد اطلاعاتي کتابداران (اعم از فارغ تحصيلان کتابداريوغيرکتابداري) کتابخانه ملي با توجه به پنج استاندارد مهارت هاي سواد اطلاعاتي از حد مورد نياز براي آنها کمتر بوده است.
5-4 آزمون فرضيه هاي پژوهش
به منظور آزمون فرضيه اول پژوهش مبني براينکه “بين مهارت هاي سواد اطلاعاتي کتابداران فارغ تحصيل رشته کتابداري با کتابداران فارغ تحصيل سايررشته ها تفاوت معناداري وجود دارد”.
از آزمون t استيودنت استفاده شد و نتايج تحقيق نشان داد که آزمون t فقط براي استاندارديکم معنا دار است به طوري که فارغ التحصيلان کتابداري به طور معني‏داري از افراد غير کتابداري از اين مهارت برخوردار هستند. اما در ساير مهارت‏ها هيچ تفاوتي بين دو گروه کتابداري و غير کتابداري وجود ندارد.
به منظور آزمون فرضيهدوم پژوهش مبني براينکه “بين مهارت هاي سواد اطلاعاتي کتابدارن با استانداردهاي سواد اطلاعاتي تفاوت معناداري وجود دارد”.
نتايج تحقيق نشان داد که در استاندارد دوم تفاوت بين ميانگين نمرات کسب شده با 60 درصد حداکثر نمرات،تفاوت معنا‏دار نيست و نشان‌مي‏دهد افراد حجم نمونه اين مهارت‏ها را در حد 60 درصد دارا هستند. اما در ساير استاندارها آزمون از لحاظ آماري معنا‏دار است. با توجه به اين که مقدار t در همه موارد منفي است نشان مي‏دهد بين ميانگين نمرات کسب شده و 60 درصد حداکثر نمرات، تفاوت معنا‏داري از لحاظ آماري وجود دارد.اين موضوع حاکي از آن است که افراد حجم نمونه اين مهارت‏ها را به طور معنا‏داري کمتر از 60 درصد دارند.

5-5 نتيجه گيري
در پژوهش زوكي (2005) با عنوان “آموزش سواداطلاعاتي توسط كتابداران دانشكده هاي دولتي در امريكا” که در دانشگاه “ساوترن ايلينويز” در “كاربونديل” انجام داده است. اين پژوهش براي كشف اين نكات كه تا چه ميزان كتابداران دانشكده هاي دولتي از گزارش نهايي ALA، ACRL و معيارهاي سواد اطلاعاتي در سطوح بالاي تحصيلي آگاه هستند، تا چه ميزان مهارتهاي سواداطلاعاتي به دانشجويان آموزش داده مي‌شود، و كداميك از مهارتهاي پيشنهاد شده تدريس گرديده و اين تدريس تا چه ميزان تحت تاثير متغيرهاي جمعيتي قرار مي‌گيرد، انجام گرفته است. نتايجي كه از اين پژوهش به دست آمد از اين قرار است: بايد در دانشكده ها كتابداران بيشتري براي تحصيلات عاليه با معيارهاي سواداطلاعاتي آشنا شوند و همه پنج معيار سواداطلاعاتي تا جايي كه ممكن است بايد به دانشجويان آموزش داده شود.براي رسيدن به اين هدف، كتابداران بايد دوره هاي آموزشي نحوه تدريس را بگذرانند و زمان بيشتري نيز به آموزش سواد اطلاعاتي اختصاص داده شود. به علاوه سواد اطلاعاتي بايد جز اهداف برنامه هاي ارزيابي نتايج كار دانشكده قرار گيرد. همچنين در پژوهش وزيري (1385) “بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه شيراز درسال تحصيلي1384-85″. نتايج پژوهش نشان مي دهد که اکثريت جامعه آماري خواستار برگزاري دوره هاي آموزشي آشنايي با کتابخانه و شيوه هاي مختلف کسب اطلاعات توسط کتابداران متخصص هستند. کتابداران با سابقۀ کاري بيشتر از آشنايي بيشتري با منابع کتابخانۀ محل خدمت خود برخوردارند. کتابدارن داراي مدرک تحصيلي کتابداري از نظرسواد اطلاعاتي، مهارت هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و آشنايي با ابزارهاي جستجو وضع بهتري نسبت به سايرکتابداران دارند. با توجه به نتايج حاصله از پژوهش حاضر محقق به اين نتيجه رسيده است که کتابداران به دلايلي، موجه ترين افراد براي آموزش سواد اطلاعاتي هستند. آنها علاوه بر اينکه خود توانايي دسترسي و استفاده ازمنابع اطلاعاتي را دارند، در مجموعه سازي، سازماندهي و اشاعۀ اطلاعات نيز نقش مهمي ايفا مي کنند. پورنقي (1386) نيزدرپايان نامه خود با عنوان”بررسي تطبيقي ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهي” به بررسي ميزان سواد اطلاعاتي بين کتابداران کتابخانه هاي مرکزي دانشگاهي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران و تربيت مدرس پرداخته است. وي در نتايج پژوهش خود بيان کرده است که سطح سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه ها در حد متوسط است و در حد مطلوبي قرار ندارد. پژوهشگر، برگزاري کلاس هاي آموزشي ضمن خدمت، آموزش مداوم زبان انگليسي و…. را براي بهبود وضع پيشنهاد کرده است. پژوهش هاي ديگري نيزدر مورد بررسي سواد اطلاعاتي گروه هاي غيرکتابداري مانند پژوهش جولاهي ساروي(1385) در مورد”بررسي ميزان سواد اطلاعاتي سرپرستاران بيمارستان هاي خصوصي شهرتهران” ميزان انگيزه و علاقۀ سرپرستاران به کتابخانه درحدزيادي است . اما به دليل استفاده کم از کتابخانه ها سطح سواد اطلاعاتي آنها در حد مناسبي نيست. همچنين در پژوهش پريرخ، عباسي(1383) با عنوان “آموزش سواد اطلاعاتي: روش ها و راهبردها” در دانشگاه فرودسي مشهد به بحث در مورد اهميت سواد اطلاعاتي ميپردازند و اين توانمندي را از جمله ويژگي هاي فردي که بايد آموزش داده شود ميدانند، انجام شده است. با توجه به نتايج حاصله از پژوهش حاضر و پژوهش هايي پيشين در خارج از ايران و در ايران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کتابداران، سطح مهارت Next Entries پایان نامه با موضوع کتابداران، تفکر خلاقانه، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات