پایان نامه با موضوع کتابداران، زندگی کاری، استرس شغلی، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

به فعالیت هستید، همهی بخشهای کتابخانه را ذکر کردهاند و تنها تعداد بسیار کمی از آن‌ها به بخش خاصی به عنوان محل خدمت خود در کتابخانه اشاره کردهاند. بنابراین اطلاعات مربوط به این ویژگی به صورت جدول و یا نمودار ارائه نمیشود.
4-3. آمار توصیفی
این بخش به اطلاعات آمارههای توصیفی مرتبط با متغیرهای مورد بررسی اختصاص دارد. این اطلاعات در قالب جداول و نمودارهایی آورده میشود، که امکان مقایسهی دو سازمان وجود داشته باشد. ابتدا آمار توصیفی کل دادههای گردآوریشده در جدول 4- 3 ارائه میشود و سپس در ادامه به بررسی آمار توصیفی، به تفکیک متغیرها و سازمانهای مورد مطالعه، پرداخته خواهد شد. اطلاعات جدول زیر، شامل حداقل نمره کسبشده (Min)، حداکثر نمره کسبشده (Max)، میانگین (M)، انحراف استاندارد (SD)، و کجی (Sk) میباشد.
جدول 4- 3. آمار توصیفی مرتبط با متغیرهای مورد مطالعه در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران

Min
Max
M
SD
Sk
مؤلفههای کیفیت زندگی کاری
پرداخت کافی و منصفانه
5
23
13.84
3.81
-0.27

محیط کار ایمن و بهداشتی
3
15
8.66
2.61
-0.06

تأمین فرصت رشد و امنیت
3
13
8.23
2.32
-0.38

قانونگرایی در سازمان
6
25
14.94
4.67
-0.04

وابستگی اجتماعی زندگی کاری
3
14
9.75
2.44
-0.57

فضای کلی زندگی
5
23
13.89
3.37
-0.07

یکپارچگی و انسجام اجتماعی
4
18
11.62
3.18
-0.24

توسعه قابلیتهای انسانی
3
13
8.86
2.59
-0.34
کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانههای عمومی
32
132
89.60
18.78
-0.28
مؤلفههای رضایت شغلی
کار
13
60
45.72
7.09
-1.30

روابط (مافوق، همکار، کاربر)
7
35
24.87
4.84
-0.52

ارتقاء، پیشرفت، و موفقیت
13
65
39.79
9.84
0.29

حقوق و مزایا
3
15
8.13
2.51
0.17

جو سازمانی
17
30
22.21
3.00
0.23

منزلت، مسئولیت، و احترام
16
60
38.94
8.17
0.22

عوامل محیطی کار
8
34
20.01
5.03
0.14
رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی
95
284
199.61
29.54
0.07
مؤلفههای استرس شغلی
تقاضا
12
40
23.96
5.75
0.37

کنترل
10
30
19.94
3.92
-0.11

حمایت مسئولین
6
25
17.08
3.85
-0.45

حمایت همکار
8
20
15.12
2.92
-0.39

ارتباط
4
20
8.55
3.75
1.03

نقش
13
25
21.53
2.97
-0.87

تغییرات
6
15
11.38
2.18
-0.30
استرس شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی
94
175
117.61
11.92
1.38

4-3-1. اطلاعات توصیفی مرتبط با کیفیت زندگی کاری کتابداران
آمار توصیفی مؤلفههای کیفیت زندگی کاری کتابداران دو سازمان مورد مطالعه در جدول 4- 4 به تفکیک آورده میشود. این اطلاعات شامل حداقل نمره کسبشده (Min)، حداکثر نمره کسبشده (Max)، میانگین (M)، انحراف استاندارد (SD)، و کجی (Sk) میباشد. به علاوه، برای پی بردن به اینکه آیا نمونهی مورد بررسی از جامعهای با توزیع نرمال بدست آمده است یا نه، از آزمون کلموگروف-اسمیرونوف137 استفاده شده است. در واقع، این آزمون به عنوان یک آزمون تطابق توزیع برای دادههای کمی است. آزمون نرمال بودن یک توزیع یکی از شایعترین آزمونها برای نمونههای کوچک است که محقق به نرمال بودن آن شک دارد. اساس این روش بر اختلاف بین فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر است. فرض صفر میگوید که نمونه انتخاب شده دارای توزیع نرمال است. آزمون کلموگروف-اسمیرونوف برای تطابق توزیع، احتمالهای تجمعی مقادیر در مجموعه دادهها را با احتمالهای تجمعی همان مقادیر در یک توزیع نظری خاص مقایسه میکند. در این آزمون اگر معیار تصمیم138 کمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد میشود. در جداولی که در ادامه خواهند آمد، آماره آزمون کلموگروف-اسمیرونوف (ZK-S) و همچنین معیار تصمیم (Sig) نیز ارائه خواهند شد.
جدول 4- 4. آمار توصیفی مرتبط با کیفیت زندگی کاری کتابداران در هر دو سازمان
سازمان

Min
Max
M
SD
Sk
ZK-S
Sig
نهاد کتابخانههای عمومی کشور
مؤلفههای کیفیت زندگی کاری
پرداخت کافی و منصفانه
5
16
10.96
3.15
0.19
1.3498
0.0621

محیط کار ایمن و بهداشتی
3
15
8.96
2.56
-0.37
1.2709
0.0791

تأمین فرصت رشد و امنیت
3
13
7.79
2.71
-0.18
1.1844
0.1209

قانونگرایی در سازمان
6
24
14.35
5.21
-0.02
0.9786
0.2936

وابستگی اجتماعی زندگی کاری
3
14
9.58
2.74
-0.64
1.3196
0.0597

فضای کلی زندگی
5
18
12.90
3.12
-0.59
1.3263
0.0593

یکپارچگی و انسجام اجتماعی
4
17
11.54
3.30
-0.54
1.1069
0.1724

توسعه قابلیتهای انسانی
3
13
7.92
2.84
0.05
1.0712
0.2013

کیفیت زندگی کاری کتابداران
32
119
84.00
19.67
-0.40
0.345
0.936
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
مؤلفههای کیفیت زندگی کاری
پرداخت کافی و منصفانه
8
23
15.81
2.86
-0.34
1.3989
0.0527

محیط کار ایمن و بهداشتی
3
15
8.46
2.63
0.15
1.1370
0.1506

تأمین فرصت رشد و امنیت
3
12
8.53
1.97
-0.32
1.3575
0.0525

قانونگرایی در سازمان
6
25
15.35
4.22
0.10
1.3537
0.0512

وابستگی اجتماعی زندگی کاری
3
14
9.87
2.22
-0.30
1.3504
0.0563

فضای کلی زندگی
7
23
14.57
3.38
0.12
1.2975
0.0690

یکپارچگی و انسجام اجتماعی
5
18
11.67
3.10
0.00
1.1813
0.1227

توسعه قابلیتهای انسانی
4
13
9.49
2.20
-0.30
1.2903
0.0706

کیفیت زندگی کاری کتابداران
50
132
93.38
17.23
-0.01
0.412
0.886

بر اساس اطلاعات جدول فوق، کجی مؤلفههای پرداخت منصفانه و وابستگی اجتماعی زندگی کاری در هر دو سازمان زیاد است، اما به دلیل آنکه معیار تصمیم (Sig) از 05/0 بیشتر است، بنابراین کجی آن‌ها معنادار نبوده و توزیع دادهها از حالت نرمال خارج نشده است. به علاوه، میزان کجی در مورد مؤلفههای توسعهی قابلیتهای انسانی و تأمین فرصت رشد و امنیت در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز وضعیت مشابهی را دارند. به طور کلی، طبق اطلاعات بدست آمده از آزمون کلموگروف-اسمیرونوف توزیع دادههای تمام مؤلفههای مورد بررسی در هر دو سازمان از حالت نرمال خارج نبوده است و بنابراین برای سنجش ارتباط از آزمونهای پارامتریک استفاده خواهیم کرد.
4-3-2. اطلاعات توصیفی مرتبط با رضایت شغلی کتابداران
آمار توصیفی مؤلفههای رضایت شغلی کتابداران دو سازمان مورد مطالعه در جدول 4- 5 به تفکیک آورده میشود. این اطلاعات شامل حداقل نمره کسبشده (Min)، حداکثر نمره کسبشده (Max)، میانگین (M)، انحراف استاندارد (SD)، کجی (Sk)، آماره آزمون کلموگروف-اسمیرونوف (ZK-S)، و همچنین معیار تصمیم (Sig) میباشد.
جدول 4- 5. آمار توصیفی مرتبط با رضایت شغلی کتابداران در هر دو سازمان
سازمان

Min
Max
M
SD
Sk
ZK-S
Sig
نهاد کتابخانههای عمومی کشور
مؤلفههای رضایت شغلی
کار
13
56
44.22
7.46
-1.79
1.5765
0.0139

روابط (مافوق، همکار، کاربر)
7
33
24.15
4.65
-1.12
1.0745
0.1985

ارتقاء، پیشرفت، و موفقیت
13
57
38.68
10.22
-0.06
1.0893
0.1863

حقوق و مزایا
3
13
6.79
2.01
0.41
1.5566
0.0157

جو سازمانی
17
30
22.40
3.39
0.20
1.2294
0.0973

منزلت، مسئولیت، و احترام
16
54
37.50
8.40
-0.05
0.7940
0.5539

عوامل محیطی کار
8
29
19.13
4.90
0.05
1.0710
0.2015

رضایت شغلی کتابداران
95
245
192.05
28.83
-0.58
0.6735
0.7547
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
مؤلفههای رضایت شغلی
کار
20
60
46.73
6.68
-0.85
1.0343
0.2350

روابط (مافوق، همکار، کاربر)
14
35
25.36
4.93
-0.23
1.3713
0.0465

ارتقاء، پیشرفت، و موفقیت
21
65
40.57
9.52
0.65
1.9496
0.0010

حقوق و مزایا
3
15
9.02
2.42
-0.12
1.6916
0.0065

جو سازمانی
17
28
22.08
2.72
0.17
1.4937
0.0231

منزلت، مسئولیت، و احترام
21
60
39.90
7.91
0.49
1.2957
0.0696

عوامل محیطی کار
9
34
20.60
5.05
0.18
1.1107
0.1695

رضایت شغلی کتابداران
136
284
204.98
28.97
0.63
1.2591
0.0597

بر طبق جدول فوق، میزان کجی در مورد برخی از مؤلفههای متغیر رضایت شغلی کتابداران (روابط، حقوق و مزایا، ارتقاء و پیشرفت) کتابخانههای عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معنادار بوده و بنابراین توزیع دادههای این گروه از حالت نرمال خارج است. همچنین، وضعیت مشابهی در مورد مؤلفههای کار و حقوق و مزایای متغیر رضایت شغلی در کتابخانههای وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی نیز قابل مشاهده است. اما، به دلیل آنکه معیار تصمیم (Sig) متغیر رضایت شغلی در هر دو سازمان از میزان 05/0 بیشتر است، بنابراین میتوان گفت که توزیع دادههای این متغیر در هر دو سازمان نرمال بودهاست.
4-3-2. اطلاعات توصیفی مرتبط با استرس شغلی کتابداران
آمار توصیفی مؤلفههای استرس شغلی کتابداران دو سازمان مورد مطالعه در جدول 4- 6 به تفکیک آورده میشود. این اطلاعات شامل حداقل نمره کسبشده (Min)، حداکثر نمره کسبشده (Max)، میانگین (M)، انحراف استاندارد (SD)، و کجی (Sk)، آماره آزمون کلموگروف-اسمیرونوف (ZK-S)، و همچنین معیار تصمیم (Sig) میباشد.
جدول 4- 6. آمار توصیفی مرتبط با استرس شغلی کتابداران در هر دو سازمان
سازمان

Min
Max
M
SD
Sk
ZK-S
Sig
نهاد کتابخانههای عمومی کشور
مؤلفههای استرس شغلی
تقاضا
14
39
24.22
5.46
0.29
1.235
0.095

کنترل
10
26
16.53
3.80
0.31
1.372
0.046

حمایت مسئولین
7
22
12.69
3.72
0.49
1.206
0.109

حمایت همکار
4
15
8.38
2.61
0.39
1.345
0.054

ارتباط
4
20
15.87
3.73
-1.37
1.643
0.009

نقش
5
17
8.37
3.00
1.08
1.675
0.007

تغییرات
4
12
6.69
2.03
0.69
1.849
0.002

استرس شغلی کتابداران
68
129
92.78
13.49
0.49
0.786
0.568
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
مؤلفههای استرس شغلی
تقاضا
12
40
23.78
5.96
0.41
1.034
0.235

کنترل
6
25
15.73
3.98
0.02
1.113
0.168

حمایت مسئولین
5
24
13.05
3.94
0.43
1.611
0.011

حمایت همکار
4
16
9.21
3.06
0.32
1.362
0.049

ارتباط
4
20
15.16
3.76
-0.83
1.388
0.042

نقش
5
16
8.54
2.95
0.74
1.648
0.009

تغییرات
3
11
6.61
2.31
0.14
1.524
0.019

استرس شغلی کتابداران
57
123
92.02
14.43
-0.08
0.937
0.344

طبق اطلاعات جدول فوق، معیار تصمیم (Sig.) آزمون کلموگروف-اسمیرونوف در چهار مؤلفهی استرس شغلی در کتابخانههای وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی و پنج مؤلفهی استرس شغلی در کتابخانههای وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پایینتر از مقدار 05/0 است و بنابراین توزیع این دادهها از حالت نرمال خارج بودهاست. اما، توزیع کلی دادههای متغیر استرس شغلی در هر دو سازمان نرمال به نظر میرسد.
4-4. آمار استنباطی
مباحثی که در بخش قبلی، شامل نمایش گرافیکی دادهها، اندازههای گرایش مرکزی، و پراکندگی مطرح شد، جزو آمار توصیفی محسوب میشدند. در آمار توصیفی تنها داده خلاصه و توصیف میشوند، بدون اینکه هیچ استنباطی مبتنی بر دادهها صورت گیرد. در تحقیقاتی که کل جامعه در فرایند تحقیق شرکت نمیکنند و تنها نمونهای از جامعه مورد بررسی قرار میگیرد، برای تعمیم برآوردها از نمونه مورد بررسی به کل جامعه از آمار استنباطی استفاده میشود. آمار استنباطی در واقع نوعی برآورد محاسبهشده یا حدس بخردانه است. به طور خلاصه، آمار توصیفی دادههای گردآوریشده را خلاصه و توصیف میکند، در حالی که آمار استنباطی از دادههای آماری بدست آمده به عنوان مبنایی برای برآورد یا استنباط استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کتابداران، شهرداری تهران، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات Next Entries پایان نامه با موضوع زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی، کتابداران