پایان نامه با موضوع کتابداران، رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

. همچنین میزان رضایت با میزان تجربه، پست شغلی، و سطوح مدیریتی بیشتر میشود.
نزوتی97 (1987) در پژوهشی به بررسی تطبیقی رضایت شغلی کتابداران در کشور نیجریه پرداخت. نتایج تحقیق او، که بر روی 214 کتابدار (از 342 پرسشنامهی ارسالشده) در سطح ملی انجام شد، نشان داد که کتابداران از حقوق و مزایای دریافتی، محیط فیزیکی کار، و امکانات و فرصتهای پیشرفت رضایت اندکی دارند و بیشترین رضایت آن‌ها مربوط به متغیرهای استقلال، فعلیت و امنیت شغلی است. در پژوهش دیگری در کشور نیجریه، اتوک98 (1989) رضایت شغلی کارمندان کتابخانهی دانشگاه کالابار را مورد بررسی قرار داد. هدف این مطالعه شناسایی عواملی بود که بر روی نگرشهای کتابداران تازهکار تأثیرگذار هستند. دادههای این پژوهش از تعداد 30 نمونه مورد بررسی گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. نتایج این بررسی نشان داد که عواملی مانند میزان پرداختها، امنیت شغلی، میزان عدالت مدیران، شرایط کاری، و مشارکت در تصمیمگیری از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی این کتابداران هستند. با تجزیه و تحلیل دادهها مشخص شد که بسیاری از کتابداران از میزان حقوق دریافتی خود، شرایط کار، و فرصت استفاده از استعدادهای خود راضی نیستند.
ناوالانی99 (1990) تحقیقی در رابطه با اندازه سطح رضایت شغلی نیروی کار حرفهای و نیمهحرفهای شاغل در کتابخانههای دانشگاهی کشور هند انجام داد. 216 مرد و 137 زن از 23 کتابخانهی دانشگاهی در این پژوهش شرکت کرده بودند که تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده نشان داد که اکثر کارمندان حرفهای با غالب نگرشهای شغلی خود راضی هستند، در حالی که اختلاف معناداری میان نگرشهای مردان و زنان وجود دارد. هارنستین100 (1993) نیز جهت تعیین اینکه آیا وضعیت دانشگاه و رتبه کتابداران بر رضایت شغلی آن‌ها تأثیرگذار است یا نه، مطالعهای بر روی 600 کتابدار کتابخانههای دانشگاهی در ایالات متحده انجام داد. او به این نتیجه رسید که بزرگ‌ترین منبع رضایت شغلی در کتابداران ارتباط با کاربران، تعامل با همکاران، وظائف محوله، و تنوع شغلی است. فرصت رشد و ارتقاء، قدردانی از انجام کارها، و حقوق مزایا نیز از عوامل نارضایتی در میان این کتابداران تشخیص داده شد. پالمینی101 (1994) تأثیراتی که کامپیوتری شدن کتابخانهها بر رضایت شغلی 200 کارمند کتابخانههای دانشگاهی در ایالت ویسکانسین میگذارند را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. پاسخهای دادهشده به پرسشنامه نشان داد که بسیاری از کتابداران نهتنها با ویژگیهای شغلشان، بلکه همچنین با سؤالات بیشتری در مورد کتابخانههای دانشگاهی مواجه هستند.
کایا102 (1995) در مقالهی خود در شصت و یکمین کنفرانس سالانه ایفلا، به موضوع رضایت شغلی کتابداران در کشورهای در حال توسعه پرداخت. او پس از مطرح کردن رضایت شغلی به عنوان یک معیار برای پایهگذاری یک ساختار سالم سازمانی در سازمانها، کتابخانهها را به عنوان سنگ بنای جدانشدنی جوامع نشان میدهد و منابع انسانی کتابخانهها را لازمه ارائه خدمات کارآمد در این نهادها میداند. از این رو، به عقیده او این سؤال که عناصر مادی و اخلاقی تا چه اندازه بر رضایت شغلی کتابداران تأثیرگذار هستند، مسئله مهمی است. او نهایتاً به این نتیجه میرسد که میزان رضایت شغلی کتابداران در کشورهای در حال توسعه پایینتر از کشورهای توسعهیافته است، و دلیل اصلی آن را عدم نیاز به اطلاعات در این کشورها و همچنین عدم توجه به کتابداران و متخصصان اطلاعرسانی میداند. همچنین، در کشورهای در حال توسعه نیاز مبرمی به اطلاعات وجود دارد و بنابراین به کتابدار هم نیاز هست، اما در کشورهای در حال توسعه وجود کتابداران الزامی به نظر نمیرسد و بنابراین دستیابی به رضایت شغلی تا حدی دشوار است.
کوئینیگ103 و همکارانش (1996) به بررسی ارتباط میان فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در مدیران کتابخانههای دانشگاهی پرداختند. نتایج این پژوهش آن بود که در حقیقت ارتباط مثبتی میان رضایت شغلی و وضعیت دانشکده وجود دارد. لیکی و بارت104 (1997) در پژوهشی با عنوان “رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی کانادا: پیمایش ملی”، رضایت شغلی نمونهای 738 کارمند کتابخانه را مورد ارزیابی قرار دادند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که کتابداران کتابخانههای دانشکدهای به نسبت سایر کتابداران رضایت بیشتری از شغل خود دارند، هر چند در برخی از ابعاد رضایت شغلی این مسئله صادق نیست. از طرف دیگر کتابدارانی که در سمتهای مدیریتی قرار دارند در اکثر ابعاد رضایت شغلی رضایت مناسبی دارند. رینن105 (1998) مطالعهای در ارتباط با مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانههای ایالات متحده و دیگر کارمندان این کشور انجام داد. به طور کلی، نتایج پژوهش او عبارت بود از اینکه 1) کارمندان جوانتر ناراضیتر از کارمندان سنین بالاتر هستند؛ 2) کتابداران حرفهای بسیار راضیتر از کتابداران غیر-حرفهای به نظر میرسند؛ 3) کارمندان با تجربه رضایت بیشتری از شغلشان دارند؛ و 4) آن‌هایی که فاقد مسئولیتهای سرپرستی هستند رضایت کمتری از شغلشان دارند.
اِدم و لووال106 (1999) مطالعهای بر روی ارتباط میان رضایت شغلی و تولیدات علمی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی در دانشگاههای نیجریه انجام دادند. در این پژوهش تعداد 202 کتابدار به طور تصادفی از 22 کتابخانهی دانشگاهی نیجریه انتخاب شدند. نتیجه رگرسیون چندگانه برای بررسی تأثیر رضایت شغلی بر میزان تولیدات علمی نمونه مورد بررسی نشان داد که از شش بعد مورد بررسی رضایت شغلی، تنها 3 بعد بر تولیدات علمی کتابداران تأثیرگذار است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که بعد رضایت ذاتی شغلی این کتابداران تأثیر بسیاری بر کیفیت تولیدات علمی آن‌ها دارد. بی و وانیاما107 (2001)، با ورود تکنولوژیهای جدید به کتابخانهها، تحقیقی را طراحی کردند که در آن به بررسی تأثیر خودکارسازی بر میزان رضایت شغلی کتابداران پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که در کتابخانه مشکلات متعددی در ارتباط با آموزش و دسترسی به نظامهای خودکار وجود دارد. این در حالی است که نمونه مورد مطالعه به خودکارسازی به عنوان منبعی جهت بالا بردن رضایت شغلی در کارشان نگاه میکردهاند.
توگیا108 و همکارانش (2005) در تحقیق خود میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی یونان را مورد بررسی قرار دادهاند. آن‌ها در این پژوهش شش بعد رضایت شغلی نمونه مورد بررسی را ارزیابی کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که کتابداران بیشترین میزان رضایت را از ابعاد “خود شغل” و “شرایط کاری” دارند و کمترین رضایت آن‌ها مربوط به ابعاد “میزان پرداخت” و “فرصت ارتقاء” میشود. توپر109 (2008) در پژوهشی که در رابطه با بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران و متخصصان اطلاعرسانی انجام داد، به این نتیجه رسید که کارمندان کتابخانه رضایت شغلی بسیار بالایی در مورد کارشان دارند. او همچنین خاطرنشان میکند که رضایت شغلی باید عامل کلیدی در استخدام نسل بعدی کتابداران به شمار آید. در پژوهشی که توسط کوزیک110 (2008) صورت گرفت، 70 درصد از کتابداران کتابخانههای عمومی اظهار کرده بودند که آن‌ها از شغلشان خیلی رضایت دارند یا رضایت دارند، و در مقابل تنها 31 درصد گفته بودند که تا حدودی راضی هستند یا اصلاً از شغلشان رضایت ندارند. همچنین یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیق آن بود که کتابداران با سابقهی کاری بیشتر رضایت و تعهد بیشتری نسبت به شغل خود دارند، و 87 درصد از آن‌ها، این شغل را به عنوان شغلی مناسب برای انتخاب حین ورود به دانشگاه پیشنهاد کرده بودند. در سال 2008، نشریه کتابخانههای مدارس111 پیمایشی برخط در مورد رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای مدارس و عمومی اجرا کرد و نظر این گروه را در مورد پرداختها، افزایش حقوق، فرصت ارتقاء، سطح رضایت شغلی، عوامل نارضایتی شغلی، چالشهای شغلی، و … جویا شد. نتایج این مقاله نشان داد که علیرغم وجود برخی مشکلات (مانند بارِ کاری و حقوقها) کتابداران رضایت مناسبی در مورد شغلشان داشتند و اکثر آنان اذعان کرده بودند که از اینکه این شغل را انتخاب کردهاند خوشحال هستند (کِنی112، 2009).
بانگ در سال 1989، به مطالعه استرس شغلی در کتابخانهها پرداخت و توانست نوشتهای نسبتاً جامع در این زمینه به رشتهی نگارش درآورد. او پس از اشاره به مفهوم استرس و ریشههای روان‌شناختی آن و همچنین ضرورت توجه به این مسئله در کتابخانهها، به ذکر منابع استرسزا در کتابخانهها میپردازد. این مقالهی مورد استناد اکثر نوشتههایی قرار گرفته است که در رابطه با استرس در محیط کتابخانهها تألیف شدهاند. ناوی (1995) بر اساس مقاله فوقالذکر، موضوع استرس در کتابخانهها را مطرح کرده و علاوه بر تعبیر جدید از منابع استرسزا، خود منابعی را نیز به فهرست بانگ اضافه میکند. لیم و تئو113 (1996) تفاوتهای جنسیتی استرس شغلی و استراتژیهای مقابله با آن را در میان متخصصان فناوری اطلاعات در سنگاپور را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش مشخص شد که زنان درجهی بیشتری از میزان استرس شغلی را به نسبت مردان گزارش کردهاند. البته تفاوت جنسیتی معناداری برای استرس ناشی از کار در خانه مشاهده نشد. با توجه به استراتژیهای مقابله با استرس، مشخص شد که زنان گرایش بیشتری به سرکوب احساسات خود دارند.
پول و دِنی114 (2001) به بررسی جنبههای تکنو-استرس کتابداران، با توجه به ورود تکنولوژیهای جدید به کتابخانهها، پرداختند. تکنو-استرس به عنوان یک بیماری مدرن قلمداد میشود که به علت عدم توانایی افراد در استفاده کارآمد از فناوریهای نوین به وجود میآید. نتایج این پژوهش، که در ایالت فلوریدای ایالات متحده به انجام رسید، نشان داد که کارمندان به طور مثبت به تغییرات تکنولوژیکی پاسخ میدهند و استرس ناچیزی در این زمینه تجربه میکنند. هاریداسان و سلطان115 (2002)، در پژوهش خود میزان استرس شغلی تجربهشده توسط کارمندان کتابخانهی دانشگاه گوراخپور را مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیل دادههای گردآوریشده از 62 کتابدار در کتابخانهی فوق نشان داد که زمانی که کتابداران با بار کاری، تضاد نقش، کاربران غیرمنطقی، و فشارهای سیاسی مواجه میشوند استرس زیادی را تجربه میکنند.
روترای و ستپاثی116 (2007) تلاشی در جهت ارزیابی استرس تجربهشده توسط متخصصان کتابداری و اطلاعرسانی در یک محیط کتابخانهی دیجیتالی انجام دادند. طبق پژوهش آن‌ها استرس میتواند احساسات منفی/مثبتی در کتابداران خلق کند. تأثیر مثبت استرس منجر به آگاهیهای جدید و القاء دیدگاههای نو میشود. در حالی که تأثیرات منفی ممکن است منجر به بیاعتمادی، ترک شغل، خشم، و افسردگی شود. استرس در محیط دیجیتالی میتواند شامل استرسهای تکنولوژیکی، استرس امنیت شغلی، و استرس مسائل فیزیکی شود. آجالا117 (2011) در پژوهشی با عنوان استرس شغلی در کتابداران و متخصصان اطلاعرسانی در یک کتابخانهی دانشگاهی در نیجریه، به بررسی و شناسایی محیطها و عوامل استرسزا در کتابخانهی دانشگاه ایبادان و چگونگی مقابله و مدیریت استرس در این گروه پرداخت. نتایج حاصل از پژوهش او نشان داد که با وجود توسعه روزافزون فناوریهای اطلاعاتی در حرفه کتابداری و اطلاعرسانی، خطر استرس شغلی در میان این گروه بیشتر شده است. او خاطرنشان میکند که نمیتوان به سادگی منابع و عوامل استرسزا را از محیط کتابخانه حذف کرد اما میتوان به شیوهای کارآمد آن را مدیریت کرد. از اقداماتی که میتوان در این راه انجام داد، ایجاد نظام مدیریت منابع انسانی مؤثر، داشتن یک درک درست از استرس شغلی و ایجاد یک فرهنگ حمایتی صحیح برای کارکنان است.
اما، در مقالهی اخیر، فارلر و برودی پرستون118 (2012) به بررسی موضوع استرس ناشی از محیط کار در کتابخانهها پرداختند. در این مطالعه موردی، که با کمک ابزار پرسشنامه و همچنین کاربرد روش مصاحبه میان کتابداران به انجام رسید، کتابداران اظهار کردند که تعامل با دانشجویان هم میتواند استرسزا و هم میتواند خوشایند باشد، که این امر وابسته به بافتی است که هر دو طرف در آن قرار میگیرند. همچنین، نتایج این مطالعه نشان داد که نیاز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری، زندگی کاری، استرس شغلی Next Entries پایان نامه با موضوع زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی