پایان نامه با موضوع کتابداران، اتوماسیون اداری، تحلیل داده، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

اتوماسیون اداری مستقلی نداشتند، اطلاع‌رسانی به کتابداران جهت تکمیل پرسشنامه بر عهده مدیر یا سرپرست کتابخانه گذاشته شد.
3-7-2. کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
91 (معادل تقریباً 77 درصد) کتابدار کتابخانه‌های عمومی وابسته به سازمان فوق از میان 118 کتابدار از 38 کتابخانه در سطح شهر تهران مبادرت به تکمیل پرسشنامه کرده بودند. در این مورد نیز، در نامهای که لینک پرسشنامه را شامل میشد تأکید شده بود افرادی که سمت سازمانی آن‌ها کتابدار است به این پرسشنامه پاسخ دهند. از این رو تنها کتابداران حق پاسخگویی به پرسشنامه را داشتهاند. اگرچه تمام کتابداران اتوماسیون اداری مستقلی نداشتند، اطلاع‌رسانی به کتابداران جهت تکمیل پرسشنامه بر عهده مدیر یا سرپرست کتابخانه گذاشته شد.
3-7-3. پرسشنامه‌های تکمیل‌نشده و نسبت پاسخ‌ها
در پژوهشهای علمی که از طریق ابزار پرسشنامه به اجرا درمیآیند، ممکن است افرادی باشند که به دلایل مختلف به طور کامل به سؤالات موجود در پرسشنامه پاسخ ندهند و این باعث بروز خطاهایی میشود. اما، در پرسشنامههای برخط پژوهشگر امکان این را دارد که پاسخ به سؤالات پرسشنامه را ضروری سازد؛ به این معنی که تا به طور کامل به سؤالات پاسخ داده نشود، پاسخدهنده امکان اتمام فرایند تکمیل را نداشته باشد. به این دلیل که پژوهشگر از این امکان جهت پاسخگویی به سؤالات اصلی پژوهش (به غیر از بعضی از سؤالات در بخش اطلاعات جمعیتشناختی) استفاده کرده بود، بنابراین با پرسشنامههای تکمیلنشده روبرو نبوده است. به طور کلی تقریباً 80 درصد جامعه مورد پژوهش به پرسشنامه پاسخ داده بودند که از این آمار 83 درصد مربوط به کتابخانههای وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و 77 درصد مربوط به کتابخانههای وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور میشود.
3-8. ابزار پرسشنامه برخط
استفاده روزافزون از اینترنت و ارتباطاتی که به واسطه رایانهها انجام میشوند، بر روی جامعه علمی نیز تأثیرگذار بودهاست (رایت130، 2005). امروزه استفاده گسترده از ابزار پرسشنامه برخط، به عنوان ابزاری جهت گردآوری دادهها، در تحقیقات علمی به چشم میخورد؛ اما همانند هر ابزار دیگری دارای مزایا و معایبی است. برخی از این مزایای آن‌ها با پرسشنامههای چاپی مشترک است، اما برخی از آن‌ها خاص محیط برخط است. در ادامه همچنان که مزایای آن میپردازیم، به معایب آن نیز پرداخته خواهد شد.
3-8-1. مزایای استفاده از پرسشنامه‌های برخط
احتمالاً مهمترین و بارزترین مزایای استفاده از پرسشنامههای برخط هزینه، وقت، و نبود مرزهای جغرافیایی و فیزیکی است (رایت، 2005؛ اونیل131، 2004). در پرسشنامه برخط، برخلاف پرسشنامه چاپی، نیازی به چاپ کردن پرسشنامهها نیست و نیازی نیست که برای رساندن پرسشنامهها به پاسخدهندگان هزینهای صرف شود. همچنین، این پرسشنامهها میتوانند مقادیر زیادی داده در زمانی نسبتاً محدود گردآوری کنند. از دیگر مزایای بسیار مهم این نوع پرسشنامهها ارائهی اطلاعات آماری و نتایجی است که توسط برنامههای تعبیهشده در پایگاه فراهم میشود، بنابراین پژوهشگر میتواند درست پس از اتمام گردآوری دادهها به تجزیه و تحلیل آن‌ها بپردازد. همانطور که اونیل (2004) اشاره میکند، شواهدی وجود دارد دال بر اینکه پرسشنامههای برخط قابلیت گردآوری تعداد بیشتری داده نسبت به انواع چاپی را دارند. او همچنین به حداقل رساندن خطاها را مزیت دیگر این ابزار میداند (اونیل، 2004). همان طور که ذکر شد، در این پرسشنامهها امکان آن وجود دارد که هنگام تکمیل نکردن و یا اشتباه پاسخ دادن به پرسشنامه پیغامهایی به پاسخگو ارائه شود که نسبت به رفع خطاها اقدام کند.
3-8-2. معایب استفاده از پرسشنامه‌های برخط
یکی از مهمترین و بارزترین معایب پرسشنامههای برخط، سوءگیریای است که در فرایند گردآوری دادهها رخ خواهد داد (اونیل، 2004). بدین معنی که همه افراد به اینترنت دسترسی ندارند و این امر در کشورهای در حال توسعه نمود بیشتری دارد. البته، در میان افرادی نیز که به اینترنت دسترسی دارند، سطوح مختلفی از آنچه که سواد دیجیتالی132 نامیده میشود قابل مشاهده است. البته، دو مشکلی که ذکر آن رفت در مورد این تحقیق صادق نیست؛ به این دلیل که تمام کتابداران شاغل در کتابخانهها به اینترنت دسترسی داشته و سواد دیجیتالی آن‌ها نیز حداقل در سطح پاسخگویی به پرسشنامه مورد نظر بودهاست. مشکلات فنی- مانند تحویل داده نشدن لینک پرسشنامه به پاسخدهندگان و همچنین فرستاده شدن لینک به پوشه اسپمها133 (در مورد فرستادن ایمیل) – نیز از دیگر مشکلاتی هستند که امکان دارد در فرایند گردآوری دادهها از این طریق رخ دهند. اما در مورد تحقیق حاضر، به دلیل اینکه از اتوماسیون اداری جهت توزیع پرسشنامهها استفاده شد، امکان رخ دادن مشکلات فوق نبوده است.
3-8-3. ارزیابی و انتخاب ابزار پرسشنامه برخط
چندین ابزار تحقیق موجود جهت توزیع پرسشنامههای این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که لیست آن‌ها در پیوست 4 قابل مشاهده است. بسیاری از ابزارهای موجود دارای طرحهایی رایگان و طرحهایی ابونمانی بودند. در طرحهای رایگان اکثر این ابزارها، امکاناتی که ارائه میشود معمولاً ناقص میباشد؛ به عنوان مثال تعداد سؤالاتی که میتوان در پایگاه طراحی کرد محدود بوده یا اینکه نتایج به صورت خروجی اکسل و یا خروجیهای دیگر امکانپذیر نیست، و یا اینکه جزئیات پرسشنامههای تکمیلشده را مشاهده کرد. برخی از این ابزارها نیز طرحهای آزمایشی134 خود را برای مدت زمان محدودی (مثلاً برای 15 روز) در اختیار قرار میدادند. معیارهایی که برای ارزیابی این ابزارها وجود دارد کاملاً انعطاف‌پذیرند، اما حداقل معیارهایی نیز وجود دارند که نیاز به بررسی و اجرا شدن دارند. اولین و مهمترین معیار حصول اطمینان از مسائل اخلاقی و محرمانه ماندن دادههای گردآوریشده است. رایگان بودن و پشتیبانی از زبان فارسی نیز معیارهایی بودند که ترجیحاً در مرحله بعدی قرار گرفتند. کاربرد پذیری یک ابزار تحقیق، از مسائل مهم مورد توجه پژوهشگر در انتخاب ابزار بود؛ بدین معنی که تعداد سؤالات و نوع سؤالاتی (برای مثال، انواعی از قبیل طیف لیکرت، انتخابهای چندگانه، متن آزاد، انتخاب از لیست، و …) که میتوان در ابزار طراحی کرد به چه صورت است. اعمال مدیریتی (مانند بستن یا باز کردن پرسشنامه، محدود کردن پاسخدهندگان، و …) از معیارهای دیگری بود که مورد نظر قرار گرفت. نهایتاً، محدودیت در تعداد افرادی که میتوانند در یک روز یا در کل فرایند تحقیق به پرسشنامه پاسخ دهند، از دیگر موارد مورد توجه پژوهشگر بودهاست.
با توجه به معیارهایی که ذکر آن‌ها رفت و همچنین محدودیتهایی که در ابزارهای موجود وجود داشت، استفاده از یک ابزار آبونمانی به عنوان مناسبترین راهحل تشخیص داده شد. از میان ابزارهای آبونمانی موجود، سروی مانکی135 به عنوان ابزار این تحقیق انتخاب شد و نسبت به خریداری طرح ماهانه136 آن اقدام شد. تاریخ یکماهه این طرح از هشتم مرداد ماه تا هشتم اردیبهشت ماه را شامل میشد.
3-9. ملاحظات اخلاقی
به دلیل اینکه در فرایند انجام این پژوهش پژوهشگر با عوامل انسانی سروکار داشته است، مسائل اخلاقی از مواردی بودهاست که سعی به رعایت کردن آن‌ها شده است. در هر صورت، به دلیل اینکه جامعه مورد نظر این پژوهش افراد مشخصی از هر دو سازمان بودهاند، نامشخص بودن هویت آن‌ها در این تحقیق تضمین نمیشود. اما از محرمانه ماندن تمام پاسخهای پاسخدهندگان اطمینان حاصل شده است. حصول این اطمینان با استفاده نگهداری پاسخها در وبسایت سروی مانکی (www.surveymonkey.com) که تنها با استفاده از نام کاربری و رمز عبور امکان دسترسی به آن وجود دارد فراهم شده است. همه پاسخدهندگان در جریان هدف انجام پژوهش قرار گرفته بودند؛ اظهار شده بود که مشارکت در این پژوهش به صورت داوطلبانه خواهد بود، و نتایج به گونه‌ای گزارش خواهد شد که افراد یا کتابخانهی خاصی قابل شناسایی نباشند. به علاوه، ایمیل کنونی محقق ([email protected]) برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا رفع ابهام از جوانب مختلف تحقیق به پاسخدهندگان ارائه شد.
3-10. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
به طور کلی، میتوان گفت که دادههای گردآوریشده نمایانگری از مفاهیم، واقعیتها، و یا دستورالعملها هستند (بازرگان، 1371). دادههای گردآوری شده میتوانند به دو شکل کمی یا کیفی باشند. در هر صورت، دادههای خام گردآوریشده تا زمانی که تحلیلهای مناسب روی آن‌ها انجام نشود کاربردی و قابل نتیجهگیری نیست. از این رو، انتخاب شیوه مناسب برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردار است. در یک تقسیمبندی کلی میتوان به دادههای کیفی و کمی اشاره کرد. در مواردی که دادههای گردآوریشده از طریق ابزار پژوهش به صورت کمی باشد، تحلیل کمی روی دادهها باید انجام شود. محققان مختلف تقسیمبندیهای گوناگونی برای روشهای تحلیل کمی ذکر کردهاند. پارامتریک و غیر-پارامتریک بودن یک تقسیمبندی کلی است که اساساً بر مقیاس اندازه‌گیری دادهها استوار است. طبقهبندی دیگر بر اساس آزمایشی و غیرآزمایشی بودن طرح تحقیق شکل میگیرد که بر مبنای انواع تحقیق استوار است (سرمد، بازرگان، و حجازی، 1387، 207-212). برای متغیرهایی که در مقیاسهای فاصلهای و نسبی اندازهگیری شدهاند، در صورتی که کجی آن‌ها معنادار نباشد، از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود؛ اما در مقابل، برای متغیرهایی که در مقیاس اسمی یا رتبهای (ترتیبی) اندازهگیری شدهاند معمولاً آزمونهای غیر-پارامتریک بکار گرفته میشود (واگان، 1384، 207-229).
در پژوهش حاضر، ابتدا پس از گزارش اطلاعات جمعیتشناختی در قالب نمودار و جدول، با استفاده از آمار توصیفی اطلاعات نمونهی مورد بررسی، شامل میانگین، بیشترین نمره، کمترین نمره، انحراف استاندارد، و … ذکر شده است. در مرحله بعدی برای آگاهی از میزان کجی و معنادار بودن یا نبودن کجیها از آزمون کلموگروف-اسمیروف استفاده خواهد شد. پس از پرداختن به آمار توصیفی، برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش و همچنین تأیید یا رد فرضیههای پژوهش از آمار استنباطی استفاده میشود. در بخش آمار توصیفی، ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به بررسی رابطههای مورد مطالعه خواهیم پرداخت و سپس جهت مقایسهی ضریب همبستگیها، این ضرایب به نمره زد فیشر تبدیل شده و همبستگیهای دو سازمان با هم مقایسه خواهند شد. ویرایش شانزدهم بستهی نرمافزاری آماری برای علوم اجتماعی (اس.پی.اس.اس)، نرمافزاری بوده است که جهت تحلیل دادهها در این پژوهش از آن استفاده شده است.
3-11. جمع‌بندی فصل
در این فصل اطلاعات کاملی در مورد روششناسی مورد استفاده در این پژوهش، شامل جامعه و نمونهای که برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شده بودند، پرسشنامههای مورد استفاده، طراحی پرسشنامه، و اعتبار و پایایی ابزارهای گردآوری دادهها ارائه شد. همچنین مواردی نیز در مورد مزایا و معایب پرسشنامههای برخط ذکر شد، و همچنین در مورد نسبت پاسخها و خطاهای احتمالی موجود نیز بحث شد. نهایتاً، روشهایی که برای تحلیل دادههای گردآوری شده بکار گرفته شده بودند مورد بحث قرار گرفت و در سراسر این فصل، دلایلی برای انتخاب روششناسی مورد استفاده این پژوهش ارائه شد.

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
در این فصل ابتدا به بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی کتابدارانی خواهیم پرداخت که در پژوهش و تکمیل پرسشنامه همکاری کردهاند. در بخش اطلاعات جمعیتشناختی، ابتدا اطلاعات کلی پاسخدهندگان و سپس اطلاعات مربوط به هر سازمان، به طور جداگانه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس، این فصل را با ارائه اطلاعاتی در رابطه با آمار توصیفی و شاخصهای کمی مربوطه ادامه میدهیم. در نهایت، بخش انتهایی این فصل به آمار استنباطی اختصاص مییابد، که در این بخش با استفاده از آزمونهای مناسب آماری میزان ارتباط یا تفاوتها را آزمایش خواهیم کرد.
4-1. مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت فرضیات و جواب سؤالات تحقیق برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی Next Entries پایان نامه با موضوع کتابداران، شهرداری تهران، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات