پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، عوامل انگیزشی، مدت استفاده، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

shops in Iran. International Journal of Information Science & Technology, Volume 6, Number 2, pp 61-77.
Burke, R.R., )1997(. Do you see what I see? The future of virtual shopping. Journal of the Academy of Marketing Science 25 (4), 352–361.
Chaffey .D(٢٠٠٢)“E- Business and E- commerce Management” prentice –Hall, London,P٥.
Chandon, P., Wansibk, B., Laurent, G., )2000(. A benefit congruency framework of sales promotion effectiveness. Journal of Marketing 64 (4), 65–81.
concepts, methods and propositions. Journal of Marketing, 46, 92–101.
Cude, B. J. (2000). Barriers to business-to-consumer electronic commerce. Southern Perspectives -E-Business Issues for the Southern Region, Vol. 4, No. 3, pp. 4-5.
Dan.S, Dan.S(٢٠٠١) “Strategic Internet Marketing” john wiley & sons ,New Jersy,١nd edition,P٤٤-٤٨
Dhar, R., & Wertenbroch, K. (2000). Consumer choice between hedonic and
Dhar, R., Wertenbroch, K., )2000(. Customer choice between hedonic and utilitarian goods. Journal of Marketing Research 37 (1), 60–71.
Engel, J.F., Blackwell, R.D., Miniard, P.W., )1993(. Consumer Behavior. Dryden, Chiao.
Falk, P.,)1997(. The scopic regimes of shopping. In: Falk, P., Campbell, C. (Eds.), The Shopping Experience. Saga Publications, London, pp. 177–185.
fallacies. Food Quality and Preference, 14, 359–373.
Feather, F., 2001. Future Consumer.com, Capstone Publishing Ltd.,
Feather, F., 2001. Future Consumer.com, Capstone Publishing Ltd., pp. 279–281.
frequency and choice between less healthy and more healthy snacks. Food
Giner-Sorolla, R. (1999). Affect in attitude: Immediate and deliberative
Han, J., Han, D., 2001. A framework for analyzing customer value of
Hiratsu.Y(٢٠٠٠) “ Electronic Commerce: Trend and Future “Oki Technical Review ١٨٣, vol ٦٧,Sepetember
Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic consumption: Emerging
Hirschman, E.C., Holbrook, M.B., )1982(. Hedonic consumption: emerging concepts, methods and propositions. Journal of Marketing 46 (2), 92–101.
Hoffman .D.L, Novak.T.P. (١٩٩٧) “A New Marketing Paradigm for Electronic Commerce”, The Information Society, Vol ١٣, pp٤٣-٥٤
Hoffman.D.L, Novaek.T, chartterjee.P (١٩٩٥) “ Commercial Scenarios for the Web: Opportunities and Challenges”, Journal of Computer – Mediated Commerce vol ١,No٣
Holbrook, M. B., & Batra, R. (1987). Assessing the role of emotions as mediators of consumer responses to advertising. Journal of Consumer Research, 14(3), 404–420.
Hong, S. J., & Tam, K. Y. (2006). Understanding the adoption of multipurpose information appliances: The case of mobile data services. Information Systems Research, 17(2), 162–179.
internet business. Journal of Information Technology Theory and Application 3 (5), 25–38.
intuition and its effects on taste inferences, enjoyment, and choice of food
Jamiszewski, C.,)1998(. The influence of display characteristics on visual exploratory search behavior. Journal of Consumer Research 25 (3), 290–301.
Joerding, T., Meissner, K., 1998. Intelligent multimedia presentations in the web: fun without annoyance. Computer Network and ISDN
Kalyanam. K, McIntyre’s(٢٠٠٢) “The E-marketing Mix: A Contribution of the E-tailing Wars”, Journal of Academy of Marketing Science, vol ٣٠,No ٤, pp ٤٨٧-٤٩٩
Keeney, R.L.,)1999(. The value of internet commerce to the customer. Management Science 45 (4), 533–542.
Kiang. M,Y(٢٠٠١) “ A framework for Analyzing the potential benefits of Internet
Kiang.M,Y(٢٠٠١) “ A framework for Analyzing the potential benefits of Internet Marketing” Journal of Electronic commerce research, vol ٢ ,No ٤,pp ١٥٧-١٦٣
Kim, B., & Han, I. (2009b). What drives the adoption of mobile data services? An approach from a value perspective. Journal of Information Technology, 24(1),35–45.
Kim, H.W., Chan, H. C., & Gupta, S. (2007). Value-based adoption of mobile internet: An empirical investigation. Decision Support Systems, 43(1), 111–126.
Kim, Y.M., Shim, K.Y.,) 2002(. The influence of intent shopping mall characteristics and user traits on purchase intent. Iris Marketing Review 15 (2), 25–34.
Klein, Quelch.J.A (١٩٩٦) “ The Internet and International Marketing” Sloan Management Review, vol٣٧, No ٣, pp ٦٠ -٧٥
Kosiure ,D (١٩٩٧) “ understanding electronic commerce” Microsoft press, Washington
Köster, E. P. (2003). The psychology of food choice. Some often encountered
Marketing” Journal of Electronic commerce research, vol ٢ ,No ٤,pp ١٥٧-١٦٣
Miller,D (١٩٩٦) “ The strategic Challenges of EC” Available At:www.enix.co.uk
Moe, W.W., )2003(. Buying, searching or browsing: differentiating between online shoppers using in-store navigational clickstream. Journal of Consumer Psychology 13 (1), 29–39.
Mohammed, R.A.,Foshr R.j,jaworski, B.J,cahill A.M(٢٠٠٢)” Internet Marketing “McGraw Hill ,New York,p4
Mohd Suki, N. (2008). “Internet shopping acceptance, examining the influence of intrinsic versus extrinsic motivations”.Direct Marketing: An International Journal .Vol. 2 No. 2.pp. 97-110.
Park, C.W., Jaworski, B.J., Machinnis, D.J., )1986(. Strategic brand concept-image management. Journal of Marketing 50 (4), 135–145.
Parsons, A.G.,) 2002(. Non-functional motives for online shoppers: why we click. The Journal of Consumer Marketing 19 (5), 380–392.
perspectives. In S. Chaiken & Y. Trope (Eds.), Dual-process theories in social
Peterson.et. al(١٩٩٧) “Exploiting the Implications of the Internet for Consumer Marketing” Journal of Academy of Marketing science, vol ٢٥,No ٤,pp٣٢٩-٣٤٦
pp. 279–281
products. Journal of Marketing, 70, 170–184.
psychology (pp. 441–461). New York: The Guilford Press.
Pui, L.T., Chechen, L., Tzu, H.L., (2007). Shopping motivations on Internet: A study based on utilitarian an Hedonic value. Journal of Technovation 27 pp 774–787
Quality and Preference, 10, 357–365.
Raghunathan, R., Naylor, R. W., & Hoyer, W. D. (2006). The unhealthy = tasty
Ranganathan, C., & Sanjeev, S. (2007). Examining online purchase intentions in B2C ecommerce: Testingan integrated model, Information Resources Management Journal, Vol. 20, No. 4, pp. 48-64.
Rayport j.f, Jaworski, B. j(٢٠٠١) “ Introduction to E-commerce” McGraw Hill ,NewYork,pp٤-٥.
Riegelsberger, J., Sasse, M.A., & McCarthy, J. (2005). The mechanics of trust: A framework for research and design. International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 62, No. 3, pp. 381-422.
Riegelsberger, J., Sasse, M.A., & McCarthy, J. (2005). The mechanics of trust: A framework for research and design. International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 62, No. 3, pp. 381-422.
Rodgers,J,yen,C.D,chan C.D(٢٠٠٢) “ Developing E-Business: A Strategic Approach” Information Management & Computer Security, vol ١٠, no ٤,pp١٨٤-١٩٢.
Roininen, K., & Tuorila, H. (1999). Health and taste attitudes in the prediction of use
Roy, A., )1994(. Correlates of mall visit frequency. Journal of Retailing 70(2), 139–161.
Samaniego, G. & Arranz, A. & Cabezudo R. (2006).”Determinants of internet use in the purchasing process”. Journal of Business & Industrial Marketing. Vol. 21, No. 3, pp. 164-174.
Samaniego, G. & Arranz, A. & Cabezudo R. (2006).”Determinants of internet use in the purchasing process”. Journal of Business & Industrial Marketing. Vol. 21, No. 3, pp. 164-174.
Sherry, J.F., )1990(. A sociocultural analysis of midwestern flea market. Journal of Consumer Research 17 (2), 13–30.
Song, J.H. & Zinkhan, G.M. (2003). Features of web site design, perceptions of web site quality, and patronage behavior. ACME Proceedings. pp. 106-114.
System 30, 649–650.
Timmers, P(١٩٩٨) “ Business Models for Electronic Markets” Electronic Morkes,Vol ٨,No ٢,pp٣-٨
Tsang, M.Ph., Tse, S.,( 2005) A hedonic model for effective web marketing: an empirical examination. Journal of Industrial Management & Data Systems Vol. 105 No. 8, pp. 1039-1052.
Turban.E, Mclean.E, wetherbe.J(٢٠٠٢) “ Information Technology for Management “٣ Edition, John Wiley & Sonsﻭ New Jersy, pp١٧٠-١٧٢
Turel, O., Serenko, A., & Bontis, N. (2007). User acceptance of wireless short messaging services: Deconstructing perceived value. Information & Management, 44(1), 63–73.
utilitarian goods. Journal of Marketing Research, 37, 60–71.
Walter.V.W, christophe.V.D.B (١٩٩٢) “The ٤ps Classification of the Marketing Mix Revised” journal of Marketing , October, pp ٨٣-٩٣
Webster, J., Trevino, L.K., Ryan, L., 1993. The dimensionality and correlates of flow in human–computer interactions. Computers in Human Behavior 9, 411–426.
Westbrook, R.A., Black, W.C., )1985(. A motivation-based shopper typology. Journal of Retailing 61 (1), 78–103.
Wigand,R. T(١٩٩٥) “ Electronic Commerce and Reduced Transaction Costs” Electronic Markets, November, No ١٦-١٧, PP ١-٥
Wolfinbarger, M., Gilly, M., 2001. Shopping online for freedom, control and fun. California Management Review 43 (2), 34–55.

پیوست 1: پرسشنامه

بسمه تعالي

آقا / خانم محترم
با عرض سلام و آرزوي توفيق
پرسش نامه حاضر در راستاي انجام تحقيق دانشگاهي در مقطع كارشناسي ارشد با عنوان « شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندگرایی و لذت گرایی با تمایل خرید اینترنتی » طراحي شده است. لذا خواهشمند است با در نظر گرفتن تمامي ويژگي ها گزينه موردنظر را انتخاب فرمائيد. پيشاپيش از همكاري صميمانه و دقت نظر شما در ارائه پاسخهاي مناسب كه منجر به تحليلي واقع بينانه خواهد شد، سپاسگزارم.
تمامي موارد خواسته شده در اين پرسشنامه به صورت محرمانه خواهد بود و تنها به منظور انجام اين تحقيق گردآوري مي شود.

جنسيت :……………..
الف) مرد ب) زن

سن :……………………
الف)زیر 22 سال ب) بين 22 تا 25 سال ج) بین 25 تا 30 سال د) بالای 30 سال
تحصیلات…………
الف)دانشجوی کارشناسی ب) دانشجوی کارشناسی ارشد ج) دانشجوی دکترا
درآمد ماهیانه خانواده
الف)زیر 500 هزار تومان ب)بین500 تا 800 هزار تومان ج)بین 800 هزار تا 1 میلیون تومان د) 1 میلیون تومان و بالاتر

مدت استفاده از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع لذت گرایی، دسترسی به اطلاعات، دانشکده اقتصاد، منابع فارسی Next Entries پایان نامه با موضوع --------، 1.10، -0.02، -0.03