پایان نامه با موضوع کارآفرینی، پیش آزمون، رفتار کارآفرینانه، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

با توجه به مطالب بیان شده، آموزش کارآفرینی بر اساس نظریه‌های مشاوره شغلی مي‌تواند راهکار مناسبی برای پرورش کارآفرینی باشد منتهی برای شناخت نتایج نظریه‌های مختلف بر متغیرهای متنوع کارآفرینی از جمله فرهنگ کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه، نگرش کارآفرینی، مهارت‌های کارآفرینی، خودکارآمدی کارآفرینی، و استعداد کارآفرینی روی اقشار مختلف مثل دانش آموزان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دوره متوسطه و… نیازمند تحقیقات گسترده تر است که پژوهش حاضر یکی از این نمونه پژوهش‌هاست. در این پژوهش اثر بخشی دو الگوی بومی و غیر بومی که هریک بر چندین محور مهم در انتخاب شغل تاکید دارند روی رفتار کارآفرینانه دانش آموزان مقایسه شده است.

فصل سوم
روش پژوهش

طرح پژوهش:
طرح پژوهش حاضر سه گروهی و به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بوده است.

جامعه آماری:
کلیه دانش آموزان دبیرستان دخترانه هاجر مرودشت مقطع متوسطه دوم ( اول تا سوم دبیرستان) در سال تحصیلی 92-93 که تعدادشان 200 نفر بود .

نمونه و روش نمونه‌گيری:
از بین دانش آموزانی که در پرسشنامه رفتار کارآفرینانه نمره کمتری کسب کرده بودند به صورت تصادفی 45 نفر انتخاب و به تصادف در سه گروه گواه و آزمایش 1و 2 جایگزین شدند.

جدول 3-1: اطلاعات جمعیت شناختی نمونه انتخابی
متغیرهای جمعیت شناختی
فراوانی
درصد فراوانی
جنسیت
دختر
45
100
کلاس
سوم
45
100
معدل
زیر 18
9
22/62

بالای 18
17
78/37

همانطور که جدول 3-1 نشان مي‌دهد کل نمونه انتخابی دختران سال سوم دبیرستان هستند که 22/62 % آنان دارای معدل 18 به بالا و 78/37% آنان دارای معدل زیر 18 هستند.

ابزارهاي پژوهش:
پرسشنامه رفتار کارآفرینانه فکری،شفیع‌آبادی،نورانی پور واحقر (1391) در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفت. این پرسشنامه حاوی 20 سوال با 5 خرده مقیاس و دو گزینه بله و خیر است که آزمودنی‌ها به ازای پاسخ به گزینه بلی نمره 1 و به ازای پاسخ به گزینه خیر نمره صفر مي‌گیرند. حداقل نمره خرده مقیاس‌های تصمیم‌گيری، شناخت فرصت‌ها، تامین منابع و شرایط و تعیین راهبردها و استراتژی‌ها صفر و حداکثر 4 و حداقل نمره خرده مقیاس تعیین ساختار صفر و حداکثر 2 است. حداقل نمره کل پرسشنامه صفر و حداکثر 20 مي‌باشد و نقطه برش 10 است. خرده مقیاس‌های پرسشنامه عبارتند از:
خرده مقیاس تصمیم‌گيری (شامل احساس نیاز، باور داشتن توانایی‌های خود، داشتن ایده و مصصم بودن برای شروع کار) سوالات 4-1.
خرده مقیاس شناخت فرصت‌ها (شامل شناخت شرایط جامعه و نیازهای بازار کار، شناخت منابع بالقوه و بالفعل و شناخت شرایط خود در بین رقبا) سوالات 8-5.
خرده مقیاس تعیین ساختار سوال (شامل تصمیم‌گيری درباره ایجاد شغل جدید بصورت فردی یا شراکتی و تعیین میزان اختیارات خود در شغل جدید ایجاد شده) سوالات 9 و 10.
خرده مقیاس تامین منابع و شرایط (شامل فراهم کردن امکانات مالی، اطلاعاتی و انسانی) سوالات 15-11 و خرده مقیاس تعیین اهداف و راهبرد‌ها (شامل زیر مجموعه‌های تعیین اهداف، تعیین برنامه‌های تفصیلی برای رسیدن به این اهداف و رفع مشکلاتی که بر سر راه ایجاد شغل جدید قرار دارد) سوالات 20-16.
روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تایید شده، روایی سازه از طریق تحلیل عوامل مورد بررسی قرار گرفته، و روایی ملاکی آن از طریق مقایسه نمرات افراد عادی با کارآفرینان مناسب ارزیابی شده است و اعتبارش نیز با اجرا روی 500 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران از راه ضریب الفای کرانباخ 90 /0 محاسبه گردیده است. همچنین اعتبار این پرسشنامه در پژوهش حاضر از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ 86/0 بدست آمد.

شیوه اجرای پژوهش:
ابتدا با کسب مجوز از وزارت آموزش و پرورش شهرستان مرودشت به دبیرستان هاجر مراجعه شد و پرسشنامه رفتار کارآفرینانه فکری، شفیع‌آبادی، نورانی پور، و احقر (1391) روی دانش آموزان اجرا شد. سپس از بین کسانی که نمره کمتری گرفتند 45 نفر به تصادف انتخاب و به تصادف در گروه کنترل و آزمایش 1و 2 قرار جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش شماره 1، هشت جلسه 5/1 ساعته آموزش کارآفرینی بر اساس مفاهیم بنیادی الگوی چند محوری، و گروه شماره 2، هشت جلسه آموزش کارآفرینی براساس نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز دریافت کردند و در گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. پس آزمون اجرا شد و داده‌ها با استفاده از روش‌های مناسب آماری تجزیه و تحلیل شدند.

خلاصه جلسات آموزشی (فکری ، شفیع آبادی ،2013):
الگوی چند محوری شفیع‌آبادی:
جلسه اول – هدف: آشنایی اعضا با یکدیگر و قوانین گروه،بیان اهمیت و ضرورت کارآفرینی و آشنایی با رفتارهای کارآفرینانه. جلسه دوم – هدف: آشنایی با الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع‌آبادی، جلسه سوم – هدف: آشنایی اعضا با مفهوم پویایی و پویایی شغلی، و کمک به اعضا برای شناخت فرصت‌های کارآفرینی براساس محور پویایی، جلسه چهارم – هدف: آشنایی اعضا با مفهوم هدف و هدفمندی انتخاب شغل، و کمک به اعضا برای مشخص کردن ساختار کارآفرینی (نوع کارآفرینی و فردی یا شراکتی بودن کارآفرینی) براساس محور هدفمندی، جلسه پنجم –آشنا نمودن اعضا با تعریف خویشتن پنداری و انواع آن، کمک به اعضا برای شناخت عوامل موثر برخویشتن پنداری شغلی و کمک به تقویت خویشتن پنداری شغلی مثبت اعضا برای ایجاد انگیزه در زمینه کارآفرینی، جلسه ششم – هدف: بررسی تعریف نیاز و انواع نیازهای شغلی، و انتخاب شیوه‌های مناسب تامین منابع مورد نیاز (مالی و انسانی) کارآفرینی براساس محور نیازها، جلسه هفتم – هدف: آشنایی اعضا با اهمیت تصمیم‌گيری در انتخاب شغل، معرفی مراحل تصمیم‌گيری شغلی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی به اعضا، و کمک به اعضا جهت تصمیم‌گيری و برنامه ریزی درباره راهبردهای کارآفرینی، جلسه هشتم – هدف: کمک به اعضا جهت رفع اشکالات و تکمیل طرح کارآفرینی و اجرای پس آزمون (فکری و شفیع‌آبادی، 2013).

نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز:
جلسه اول – هدف: آشنایی اعضا با یکدیگر و قوانین گروه،بیان اهمیت و ضرورت کارآفرینی و آشنایی با رفتارهای کارآفرینانه. جلسه دوم – هدف: آشنایی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز جلسه سوم – هدف: آشنایی اعضا با مفهوم استعداد، و کمک به اعضا برای انتخاب کارآفرینی به عنوان یکی از شیوه‌های مناسب اشتغال در عصر حاضر براساس شناخت توانایی‌های خود و شناخت فرصت‌های کارآفرینی در مشاغل مختلف براساس محور استعداد جلسه چهارم – هدف: آشنایی اعضا با مفهوم شرایط محیطی انتخاب شغل، و کمک به اعضا برای مشخص کردن ساختار کارآفرینی (نوع کارآفرینی و فردی یا شراکتی بودن کارآفرینی) براساس محور شرایط محیطی جلسه پنجم –آشنا نمودن اعضا با تجارب یادگیری و انواع آن، کمک به اعضا برای شناخت شیوه‌های مناسب تامین منابع مالی و انسانی کارآفرینی براساس تجربه جلسه ششم – هدف: بررسی مهارت‌های انجام کار و مشخص کردن مهمترین مهارت‌های مورد نیاز برای کارآفرینی، و آموزش آن مهارت‌ها جلسه هفتم – هدف: تمرین مهارت‌های آموزش دیده برای کارآفرینی و ترسیم طرح کارآفرینی جلسه هشتم – هدف: کمک به اعضا جهت رفع اشکالات و تکمیل طرح کارآفرینی و اجرای پس آزمون (فکری و شفیع‌آبادی، 2013).

روش تجزيه و تحليل اطلاعات:
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس) استفاده شد.

ملاحظات اخلاقی:
از آنجایی که رعایت اصول اخلاقی در هر تحقیقی لازم و ضروری است در این پژوهش ملاحظات اخلاقی شامل رازداری (عدم ذکر نام آزمودنی‌ها در پژوهش) و استفاده از یافته‌ها فقط برای انجام کار پژوهشی رعایت شد. همچنین با توجه به حساسیت دوره سنی دانش آموزان از آنان خواسته شد که به همراه یک رضایت‌نامه از والدین خود در این طرح همکاری کنند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه:
در این فصل داده‌‌های حاصل از پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار مي‌گیرد و این فرایند در دو بخش آمده است.

بخش اول: آمار توصیفی:
در این بخش از طریق آمار‌هایی مانند میانگین، انحراف استاندارد و دامنه تغییر و فراوانی و درصد فراوانی داده‌‌های پ‍ژوهش توصیف شده است.

جدول( 4-1): توصیف نمرات ابعاد رفتار کارآفرینانه در گروه آزمایشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون
متغیر‌ها
آزمون
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
نمره کل
رفتار کارآفرینانه
پیش آزمون
15
67/6
27/4

پس آزمون
15
73/12
37/2
خرده مقیاس تصمیم‌گيری
پیش آزمون
15
2/2
37/1

پس آزمون
15
27/3
7/0
خرده مقیاس شناخت فرصت‌ها
پیش آزمون
15
6/0
6/0

پس آزمون
15
53/1
99/0
خرده مقیاس تعیین ساختار
پیش آزمون
15
13/1
83/0

پس آزمون
15
93/1
25/0
خرده مقیاس تامین منابع و شرایط
پیش آزمون
15
07/1
28/1

پس آزمون
15
33/2
29/1
خرده مقیاس تعیین اهداف و راهبرد‌ها
پیش آزمون
15
67/1
49/1

پس آزمون
15
67/3
11/1

نمودار (4-1): مقایسه میانگین‌‌های ابعاد رفتار کارآفرینانه در گروه آزمایشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون

جدول (4-2): توصیف نمرات ابعاد رفتار کارآفرینانه در گروه نظریه یادگیری اجتماعی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون
متغیر‌ها
آزمون
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
نمره کل
رفتار کارآفرینانه
پیش آزمون
15
47/6
22/4

پس آزمون
15
2/12
53/4
خرده مقیاس تصمیم‌گيری
پیش آزمون
15
47/1
24/1

پس آزمون
15
27/3
7/0
خرده مقیاس شناخت فرصت‌‌ها
پیش آزمون
15
67/0
72/0

پس آزمون
15
53/1
45/1
خرده مقیاس تعیین ساختار
پیش آزمون
15
27/1
7/0

پس آزمون
15
73/1
7/0
خرده مقیاس تعیین منابع و شرایط
پیش آزمون
15
53/1
45/1

پس آزمون
15
47/2
4/1
خرده مقیاس تعیین اهداف و راهبرد‌ها
پیش آزمون
15
53/1
5/1

پس آزمون
15
2/3
69/1

نمودار (4-2): مقایسه میانگین‌‌های ابعاد رفتار کارآفرینانه در گروه آزمایشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون

جدول (4-3): توصیف نمرات ابعاد رفتار کارآفرینانه در گروه کنترل در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون
متغیر‌ها
آزمون
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
نمره کل
رفتار کارآفرینانه
پیش آزمون
15
53/6
58/4

پس آزمون
15
33/6
38/4
خرده مقیاس تصمیم‌گيری
پیش آزمون
15
2/2
42/1

پس آزمون
15
27/2
53/1
خرده مقیاس شناخت فرصت‌‌ها
پیش آزمون
15
53/0
51/0

پس آزمون
15
47/0
51/0
خرده مقیاس تعیین ساختار
پیش آزمون
15
07/1
88/0

پس آزمون
15
07/1
88/0
خرده مقیاس تعیین منابع و شرایط
پیش آزمون
15
07/1
03/1

پس آزمون
15
1
1
خرده مقیاس تعیین اهداف و راهبرد‌ها
پیش آزمون
15
67/1
54/1

پس آزمون
15
6/1
45/1

نمودار (4-3): مقایسه میانگین‌‌های ابعاد رفتار کارآفرینانه در گروه کنترل در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون

بخش دوم: آمار استنباطی
در این بخش فرضیه‌‌های پژوهش توسط آمار مناسب مورد آزمون قرار گرفته است به شرح زیر: جهت آزمون فرضیه‌‌های اول تا سوم به علت فاصله‌اي بودن داده‌‌ها، وجود پیش آزمون و پس آزمون و سه گروه آزمایش و کنترل و همچنین بررسی میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر‌های وابسته و به علت جلوگیری از اثر مخرب پیش آزمون بر پس آزمون توسط آزمون کوواریانس چند متغیره (مانکووا) استفاده شد و سپس توسط آزمون تعقیبی بن فرونی به بررسی میانگین دو به دوی گروه‌‌ها پرداخته شد. همچنین برای اطمینان بیشتر آزمون تحلیل واریانس و آزمون شفه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کارآفرینی، یادگیری اجتماعی، رفتار کارآفرینانه، مشاوره شغلی Next Entries پایان نامه با موضوع کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه، یادگیری اجتماعی، توانایی ها