پایان نامه با موضوع پوزیتویسم، فلسفه حقوق، منابع حقوق، حکومت قانون

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………… 41
2- محدودیتهای ناشی از اشاعه ………………………………………………………………… 44
3- حقوق ارتفاقی ……………………………………………………………………………………… 45
فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ………………………………………………………………………………..47
مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق) …………………………………………………………….47
گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ……………………………………………………………………………………..48
الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق …………………………………………………………..51
ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان …………………………………….52
گفتار دوم: مکاتب حقوقی …………………………………………………………………………………………….53
الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) …………………………………………………………………………….56
ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم) ……………………………………………….62
1- پوزیتویسم منطقی …………………………………………………………………………………………………….64
2- پوزیتویسم اجتماعی……………………………………………………………………………………………………65
3- مکتب حقوق سوسیالیسم ……………………………………………………………………………………………66
4- پوزیتویسم حقوقی محض…………………………………………………………………………………………..66
– نقد پوزیتویسم حقوقی ………………………………………………………………………………………….67
ج: مکتب حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………….69
مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ………………………………………………………………………………………… 71
گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق ………………………………………………. 72
الف: اوصاف قاعده حقوقی ………………………………………………………………………………….. 72
1. کلی(عمومی) و مجرد بودن …………………………………………………………………………. 72
2. دوام و ثبات ………………………………………………………………………………………………. 74
3. الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا …………………………………………………………………76
4. اجتماعی بودن …………………………………………………………………………………………… 78
ب: مبانی و منابع حقوق ………………………………………………………………………………………….. 79
1. مبانی حقوق ……………………………………………………………………………………………… 80
2. منابع حقوق …………………………………………………………………………………………….. 81
ج: قلمرو حکومت حقوق ……………………………………………………………………………………. 86
1. قلمرو حکومت در مکان ……………………………………………………………………………… 86
2. قلمرو حکومت در زمان ………………………………………………………………………………. 88
2-1- اجرای قانون در گذشته…………………………………………………………………………… 89
2-1-1- حقوق مکتسب ……………………………………………………………………………… 90
2-1-2- حقوق انتقالی ……………………………………………………………………………….. 94
2-1-3- اجرای قانون قدیم در آینده ……………………………………………………………. 95
2-2 حکومت قانون نسبت به آینده ……………………………………………………………….. 96
گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی ……………………………………………………………………………………… 97
الف: نظریه برقراری حق و عدالت ……………………………………………………………………….. 98
ب: نظریه برتری اجتماع ………………………………………………………………………………….. 101
ج: نظریه بینابین ……………………………………………………………………………………………… 102
فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت …………………………………………………. 106
مبحث اول: تعریف و اقسام حکم شرعی ……………………………………………………………………… 107
گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی ………………………………………………………………… 111
گفتار دوم: سایر احکام شرعی ……………………………………………………………………………….. 113
الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی ……………………………………………………………. 113
1- احکام تکلیفی …………………………………………………………………………….. 113
2- احکام وضعی …………………………………………………………………………….. 114
ب- احکام مولوی و احکام ارشادی ………………………………………………………………. 116
1- احکام مولوی ………………………………………………………………………………. 117
2- احکام ارشادی ………………………………………………………………………………. 117
3- تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی …………………………………………. 119
ج- احکام تأسیسی و احکام امضایی ……………………………………………………………… 120
1- حکم تأسیسی ……………………………………………………………………………… 121
2- حکم امضایی ………………………………………………………………………………. 121
3- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام ………………………… 122
4 – فرض تأسیسی بودن احکام ……………………………………………………………. 123
5- اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی …………………………………………….. 123
مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت ……………………………………………… 124
گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) …………………………………………………………….. 125
الف- مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر) ………………………………………………………………. 126
ب‌- مبنای این احکام ………………………………………………………………………………………… 128
ج- مقتضای وجود …………………………………………………………………………………………….. 130
د‌- منشأ حکومت ……………………………………………………………………………………………… 131
گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت ……………………… 132
الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………… 132
1- مفهوم و ماهیت احکام ثانویه …………………………………………………………………….. 133
2- مبنا و منشأ حکم …………………………………………………………………………………… 135
2-1- دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) ……………………………. 135
2-2- دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ……………………………….. 138
2-3- سایر موارد ………………………………………………………………………………… 140
– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی …………………………………………………………. 141
1- نظریه تخصیص ……………………………………………………………………………………… 141
2- نظریه حکومت ………………………………………………………………………………………. 142
3- نظریه تعارض ……………………………………………………………………………………….. 143
4- نظریه توفیق عرفی …………………………………………………………………………………. 145
5- نظریه نسبیت ………………………………………………………………………………………… 146
ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………………………………. 147
1- تعریف احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….. 148
2- ماهیت و قلمرو احکام حکومتی…………………………………………………………………………………..149
2-1- ماهیت احکام حکومتی ………………………………………………………………………………….152
نظریه اول: احکام حکومتی از جنس احکام اولیه است ………………………………………….. 152
نظریه دوم: احکام حکومتی از جنس احکام ثانویه است……………………………………………153
نظریه سوم: رابطه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است 154
نظریه چهارم: احکام حکومتی نه از جنس احکام اولیه استو نه از جنس احکام ثانویه 155
2-2- قلمرو حکم حکومتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قاعده احترام، بنای عقلا، محدودیت ها، مسئولیت مدنی Next Entries پایان نامه با موضوع مبانی فلسفی، منابع حقوق، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی