پایان نامه با موضوع وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

توان جهت انتشار اوراق از روش بهتري استفاده كرد. در اين حالت در صورتي كه 50 درصد صكوك منتشره به فروش برسد واسط مي‏تواند 50 دستگاه اتومبيل را خريداري كند ولي اگر دارايي به صورت يك كل منسجم باشد (به عنوان مثال يك هواپيما) در صورتی که 50 درصد صكوك به فروش برسد امكان خريد دارايي توسط واسط و اجاره آن به باني وجود ندارد. به همين دليل در مواردي كه دارايي به صورت يك كل منسجم باشد شركت تامين سرمايه بايد لزوماً از طريق تعهد پذيره نويسي اوراق را منتشر كند تا بدين وسيله ريسك جمع آوري وجوه نقد به ميزان لازم جهت خريد دارايي پوشش داده شود.
2-11-1-2- ريسك سوء استفاده واسط از وجوه دريافتي: از آنجا كه واسط با انتشار اوراق اجاره اقدام به جمعآوری وجوه نقد مي كند لذا ممكن است از وجوه نقد دريافتي سوء استفاده كند. جهت پوشش اين ريسك وجوه جمع آوري شده به حسابي كه نزد امين است واريز مي شود. واسط هنگام پرداخت وجه نقد، جهت خريد دارايي، بايد از اين حساب كه با امين مشترك است استفاده كند. بنابراين در هر
53

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع استصناع، وجوه نقد، توسعه بازار، بازده مورد انتظار Next Entries منابع پایان نامه درباره قرارداد آتی، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، حقوق ایران