پایان نامه با موضوع هیدرولوژی، مکان‌یابی، زمین ساخت

دانلود پایان نامه ارشد

دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و۷ دقیقه الی ۳۴ درجه و۳۴ دقیقه عرض شمالی می باشد. (شکل 2 -1) متوسط ارتفاع این دشت ۱۳۲۰ متر از سطح دریا می‌باشد که در پای کوه بیستون قرار گرفته است.دشت بیستون از لحاظ تقسیمات سیاسی بخش هایی از شهرستان هرسین ، صحنه و کرمانشاه را در بر می گیرد . این محدوده از شمال به کوههای هجر و خانه کودا ، از شمال غرب و جنوب غرب به کوههای نوجیبران و بیستون ، از جنوب به سه چک ، کوه لار و کوه ایل دره و از شرق به کوه شیرز محدود می شود. این توده کوهستانی از شمال به دشت میان راهان، از جنوب به دشت کرمانشاه، از مغرب به دشت کامیاران و رازآور و از مشرق به دشت بیستون (دینه ور) محدود می‌شود. توده کوهستانی بیستون در قسمت غربی و جنوب غربی شهر بیستون قرار دارد که به تبعیت از جهت کلی زاگرس از شمالغربی به جنوب شرقی کشیده شده است. متوسط عرض آن ۱۵ کیلومتر و طول آن ۶۰ کیلومتر است. مرز مشترک بین دشتها و توده کوهستانی در بیشتر جهات به ویژه دامنه های شرقی و جنوبی، به صورت دیواره های عمودی با شیب زیاد بصورت پرتگاه گسلی می‌باشد (دشت بیستون و دیوار بیستون). دشت بیستون از لحاظ هیدرولوژیکی جزء حوضه آبخیز رودخانه قره سو می‌باشد. چشمه‌های متعدد بزرگ و کوچکی در ارتفاعات پایین و در اطراف توده کوهستانی بیستون وجود دارد که توسط این توده تغذیه می‌شود. (محمودی ۱۳۸۰)
که به صورت یک دشت آبرفتی در پایکوههای بیستون واقع شده است و دو رودخانه مهم دینه ور و گاماسیاب با جهت شمال شرق –جنوب غرب در این دشت جریان دارند، اين آبرفتها از نظر ذخائر آبهاي زيرزميني غني بوده و به علت بالابودن سطح آبهاي زيرزميني در اين دشت كشاورزي از رونق زيادي برخوردار است.

شکل ۲-1 موقعیت جغرافیایی شهر بیستون در دشت بیستون

2-2- توپوگرافی

ویژگی های توپوگرافی از روی نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:50000 و همچنین عکس های هوایی به دست آمده است.که به دو گروه عمده کوهها و دشت ها قابل تقسیم بندی است .از نظر پستی و بلندی شهر بیستون در پای ارتفاعات کوه بیستون قرار گرفته است. متوسط ارتفاع دشت بیستون ۱۳۵۰ متر از سطح دریاهای آزاد می‌باشد. و به صورت یک دشت میانکوهی است که چند تپه کم ارتفاع با ارتفاع ۱۴۲۰ متر در سطح این دشت دیده می‌شود.
۲-2-1 شیب
همانطور که در نقشه شیب منطقه در شکل 2-4 ملاحظه می گردد دشت میانکوهی بیستون یک دشت مسطح با شیب کم بین ۰-۲۰ درصد می‌باشد که چند تپه کم ارتفاع درقسمت شمال غرب ، جنوب و جنوب شرق دشت با ارتفاع 1400 متر قراردارد.

شکل ۲-2- نقشه شیب دشت بیستون به درصد

۲-2-2- جهت عمومی شیب

جهت حداکثر تغییرات شیب است که بر حسب زاویه بیان می‌شود (عظیمی حسینی و همکاران ۱۳۸۹). در زمینه مکان‌یابی دفن پسماند دامنه‌های آفتاب گیر به جهت توانایی میکروب زدایی و ایجاد گرمایش لازم جهت تجزیه مواد زائد بهترین مکان جهت دفن پسماند می‌باشند1999) Jun , ( جهت عمومی شیب شهر بیستون شمال – شمال غربی است . اما جهت عمومی شیب در سطح دشت بیستون در قسمت جنوبی دشت عمدتا جنوب و جنوب غربی و در قسمت جنوبی دشت شمال – شمال شرقی می‌باشد.

شکل۲-3- نقشه جهت شیب دشت بیستون

۲-3- زمین‌شناسی

منطقه مورد مطالعه در کمربند کوهزایی زاگرس قرار دارد. این کمربند کوهزایی قسمتی از کوهزایی تتیس را شامل می‌شود که بین اوراسیا و قسمت های مختلف گندوانا اتفاق افتاده است. کوهزایی زاگرس از شمال شرق به جنوب غرب شامل مجموعه آذرین ارومیه – دختر، پهنه سنندج سیرجان و زاگرس چین خورده می‌باشد.(1994 Alavi,m)
به عبارت دیگر برش های ساختاری در پهنه برخوردی بین صفحه عربستان و صفحه ایران در شمال باختر ایران شواهد دو زمان برخورد را در طول بسته شدن اقیانوس تتیس جوان به خوبی آشکار می سازند. ساختارهای به وجود آمده با برخورد اول در کرتاسه پسین، با فرارانش مجموعه پوسته اقیانوسی بر روی لبه قاره ای آرام صفحه عربستان و چین خوردن مجموعه رسوبی در زیر پهنه‌های بیستون، رادیولاریتی و زاگرس بلند همراه است و گسل پیشانی زیر پهنه زاگرس بلند، نهایت پیشرفت تأثیر برخورد در دگر شکلی نهشته های موجود در لبه آرام قاره ای صفحه عربستان بوده است. ساختار این رویداد زمین ساختی در هر کدام از زیر پهنه‌های بیستون، رادیولاریتی و زاگرس بلند متفاوت است. (الیاس زاده۱۳۸۹)
۲-3-1- سنگ‌های آهکی دشت بیستون
〖Kb〗_2این واحد از رنگ آهک خاکستری روشن تا تیره ریز تا درشت دانه ، نازک تا ضخیم لایه از20سانتی متر تا بیش از یک متر ) در بعضی قسمتها دارای اینتراکلست ایست ، قطعات فسیل دو کفه ای ها، جلبک ها و شکمپایان ، تشکیل شده است .رخساره های بایومیکرایت تا بابواسپارایت و فسیل های نبتیک و بلاژیک ریز در این واحد وجود دارد. با توجه به فسیل های همراه ، سن این واحد سنومانین است و این واحد سنگی را می توان هم ارز سازند سروک نبتیک و بلاژیک در نظر گرفت.
Jb₃ این واحد شامل سنگ‌های آهکی خاکستری روشن –تیره تا کرم، ریز تا درشت دانه ضخیم لایه (ضخامت لایه ها ۶۰-70 سانتی متر) بودار در بعضی افقها میکرو برشی، کمی دولومیتی بعضی لایه ها دارای گرهکهای چرتی و دارای پلیت،اللسیت سپودوالیت،اینترالکست، بایوکلست،مرجان، جلبک، شکمپایان و خرده های فسیل دو کفه ای هاست.رخساره های این واحد شامل بایوپل میکرایت تا بایوپل اسپارایت است. مجموعه فسیلی این واحد حاکی از سن ژوراسیک پسین مالم است. خصوصیات سنگ شناسی و فسیل های همراه همانند فراوان این واحد با سازندهای سورمه و نجمه نشان می‌دهد.

Qt₂ رسوبات آبرفتی ماسه ای در دره های اصلی ناحیه مانند قره سو از رسوبهای آبرفتی آرژیلی ماسه ای و تا اندازه ای ریزدانه پر شده‌اند که ممکن است به ستبرای زیاد برسند. در دره قره سو جنس مواد سازنده آبرفت گوناگونی بیشتری دارد. چرا که خواستگاه آن‌ها از راندگیهای رادیولاریتی، افیولیتی و فلیش های ترسید است این آبرفتها دارای ذخائر زیرزمینی با ارزش هستند.
Qf این واحد رسوبهای مخروطه افکنه ای واقع در بلندی های ناحیه را در بر می گیرد.( شکل شماره 2-6)

شکل 2-4-نقشه زمین‌ شناسی دشت بیستون

2-3-2- گسل

نقشه گسل‌ها که از روی نقشه زمین‌شناسی با مقیاس ۱:100000 استخراج شده که به دو گروه گسل های اصلی و فرعی تقسیم‌بندی شدند. در منطقه بیستون گسل ها و درز و شکافهای بسیاری وجود دارد و همین مساله باعث افزایش خطر پسابهای زباله در منطقه می‌شود. همچنین در گسل های فعال خطر تخریب مدفن توسط حرکات لرزه خیز وجود دارد. گسلهای فعال و درز و شکاف های فراوانی در توده آهکی بیستون وجود دارد که به وسیله گسل سراسری توده کوه بیستون از دشت بیستون جدا شده است.در سطح دشت بیستون گسل های زیادی به چشم نمیخورد بجز چند گسل فعال در حاشیه غربی و جنوب شرقی دشت بیستون که گسل غربی دشت بیستون یک مخروطه افکنه در پایکوه دیواره بیستون را تشکیل داده است.(در شکل شماره ۲-7 نقشه زمین شناسی به همراه گسل های منطقه نشان داده شده است)

۲-3-3- چینه شناسی منطقه بیستون

مطالعات چينه‌شناسي از يك طرف مبتني بر شناخت توالي طبقات رسوبي در زمانهاي مختلف زمين‌شناسي به منظور پي‌بردن به تاريخ حوادث زمين و تكامل موجودات بوده، از طرف ديگر تغييرات جانبي رخساره‌ها در مکان‌های مختلف را بررسي مي‌نمايد كه بوسيله‌ي آن با وضع جغرافيايي گذشته زمين در هر زمان آشنا مي‌شويم.
رديفهاي چينه‌شناسي:
رديفهاي چينه‌شناسي و سازندهايي كه در هر يك از گستره‌هاي اصلي منطقه  کرمانشاه با آن‌ها برخورد مي‌شود تازگي داشته و عموماً با گستره همسايه خود تفاوت بسيار دارد، مهمترين بخشهاي موجود در اين منطقه را مي‌توان به صورت زير تفكيك كرد که با توجه به منطقه مورد مطالعه سفره های رورانده کرتاسه به طور کامل توضیح داده می شود.

الف- گستره زاگرس برجا (كوههاي اطراف ماهيدشت و اسلام‌آباد)
ب- سفره‌هاي رورانده كرتاسه (راديولاريتهاي كرمانشاه – آهكهاي بيستون – افيوليتهاي صحنه هرسين)
ج- ورقه‌هاي ترسير (گاوه رود واقع در جنوب غرب سنقر و شمال شرق روانسر).
د- گسترده دگرگوني كرمانشاه – همدان (برون – برود – ريكو – اشتوكلين)

ب- سفره های رورانده كرتاسه:
اين راندگيها شامل سه گروه اصلي در منطقه هستند كه همگي در كرتاسه پاياني (ماستريشتين) تحت تأثير جنبشهاي ساختماني (تكتونيكي) قرار گرفته و در جهت جنوب غربي بر روي افقهاي كرتاسه زاگرس برجا رانده شده‌اند. اين سه گروه عبارتند از:
راديولاريتهاي كرمانشاه – آهكهاي بيستون – افيوليتهاي صحنه و هرسين
ب-۱- راديولاريتهاي كرمانشاه – راديولاريتها طبقات قرمز و خاكستري چرتها و شيلها و آهكهاي چرتي است كه همراه با توده‌هايي از سنگهاي بازيك تا بازيك شديد مشاهده مي‌شوند. (آقانباتی،۱۳۸۳)
راديولاريتهاي كرمانشاه به صورت نواري كم و بيش منظم با پهناي حدود ۱۵كيلومتر از ناحيه پاوه در شمال غرب شروع شده و با گذر از شهر كرمانشاه تا بروجرد در جنوب شرق به طور پراكنده گسترده است، با وجود پيچيدگيهاي ناشي از تغيير شكلهاي وارده براين واحد مي‌توان رديف چينه‌شناسي زير را در آن تشخيص داد:
ترياس، ژوراسيك- اين واحد شامل يك سري آهكهاي زيستاواري (بيوكلاستيك) با لايه‌بندي تا اندازه‌اي منظم اغلب با گره‌هاي سيليسي همراه با ميان لايه‌هايي از افقهاي راديولاريت است، مجموعه فسيلهاي يافت شده در پايه آهكي اين واحد نشان‌دهند سن ترياس بالا، ژوراسيك زيرين است.
ژوراسيك بالا، كرتاسه زيرين – اين واحد شامل توده مهمي از ژاسب با لايه‌بندي خيلي ظريف به رنگ قرمز و قهوه‌اي و گاهي متمايل به سبز است كه با ميان لايه‌هايي از مارن‌نازك قرمز رنگ راديولردار از يكديگر قابل تشخيص هستند، اين نهشته با تركيب برتر سيليسي و مورفولوژي ويژه به صورت تپه‌هاي قرمز متمايل به بنفش (تپه‌هاي پارك شيرين) كه به شدت خردشده (تكتونيزه) هستند در شهر كرمانشاه رخنمون دارند.
مهم‌ترين ميكروفسيلهاي موجود در اين واحد، راديولرها هستند. سن اين رسوبات ژوراسيك بالا كرتاسه زيرين است، همچنين رخنمونهاي ديگري از راديولاريتها را مي‌توان در مسير جاده كرمانشاه صحنه در حاشيه كوه هجر (روبروي روستاي هاشم‌آباد) و پل شهدا مشاهده كرد، فراواني اكسيد آهن (هماتيت) موجب شده كه اين واحد كاملاً قرمز رنگ شده به طوريكه اين واحد را سنگ‌آهن چرتي نيز مي‌نامند. (تهرانی،۱۳۸۲)
ب – ۲ – آهكهاي بيستون:
برش و مقطع تيپ اين واحد در ناحيه بيستون توسط برود مطالعه شده و يكي از واحدهاي اصلي در گستره مورد مطالعه محسوب می‌گردد، اين واحد تنها شامل آهك بوده و به صورت همبري غيرعادي بر روي راديولاريتهاي كرمانشاه جاي گرفته است و در نقاط ديگر نيز مانند كوه شاهو در شمال شرق و كوه شيرز در جنوب شرق كرمانشاه (راه هرسين) رخنمون دارد، اين سري آهكي همه دوران دوم از ترياس بالا تا كرتاسه بالا را شامل مي‌شود. رديف چينه‌شناسي اين واحد به صورت زير است:
ترياس بالا – رديفهاي زيرين آهكهاي بيستون در پاي ديواره نزديك به دهكده كنشت (نزديك كرمانشاه) برونزد دارد كه برروي راديولاريتهاي كرمانشاه جاي گرفته و شامل ۳۰۰ متر آهك با لايه‌بندي ضخيم و آهكهاي توده‌اي و ريفي در بالاست. ميكروفسيلهاي موجود در آن سن‌ترياس بالا را مشخص مي‌كند.
ژوراسيك زيرين و مياني (لياس – دوگر) برروي آهكهاي ريفي ترياس بالا رديفهاي دولوميتي پديدار مي‌شود كه توسط لايه‌هاي آهكي دنبال می‌گردد، اين آهكها در آغاز لايه‌لايه بوده و سپس تبديل به طبقات توده‌اي مي‌شوند با داشتن فسيلهايي چون اوربيتوسپلا سن لياس – دوگر را مشخص مي‌كند.
(در پاي ديواره آن در مقطع تيپ بيستون مجسمه سنگي قرار دارد)
ژوراسيك بالا (مالم) – رديفهاي آهكي ژوراسيك مياني بدون هيچ‌گونه نبود رسوبي يا دگرشيبي به صورت يك سري از آهكهاي ضخيم‌تر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مکان‌یابی، دفن بهداشتی، آلاینده ها، محل دفن زباله Next Entries پایان نامه با موضوع مورفولوژی، ژئومورفولوژی، مکانیابی، استان کرمانشاه