پایان نامه با موضوع هویت فرهنگی، علوم انسانی، ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

زیادی را که یکی از بارزترین کارکردهای این شبکه است در انتقال، حفظ ارزشها و هنجارهای فرهنگی و هویتی داشته باشند و مشارکت کاربران به عنوان شهروندان فضای واقعی در امور فرهنگی مختلف که در راستای هویت فرهنگی آنان‌ است‌ را برانگیزد.

مقدمه:
پژوهش علمی، بررسی نظام‏ یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی درباره ی پدیده‏‏های طبیعی است که روابط احتمالی بین این پدیده‏ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می ‏شوند. بنابراین برای بررسی نظام یافته وکنترل شده، باید روش‏هایی به کار گرفته شوند که این خصوصیات در آن‏ها، موجود باشد تا با استفاده از آن‏ها، بتوان به نتایج دقیق و علمی رسید.
در فصل قبلی ، نظریه‏ها و دیدگاه‏های اندیشمندان، سابقه تحقیقات پیشین و چارچوب نظری پژوهش ارائه شد. برای تحلیل و بحث در مورد نتایج به اطلاعاتی معتبر نیاز است که این اطلاعات توسط شیوه ی نظام‏مندی به‏دست می آید. در این فصل، فرآیندی که طی آن، دسترسی به اطلاعات و داده‏های تحقیق به شیوه علمی و منظم به دست آید که به روش‏شناسی شهرت دارد، معرفی می شود. بنابراین در این فصل به معرفی روش تحقیق، واحد تحلیل، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‏گیری، تکنیک گردآوری اطلاعات، تکنیک پردازش داده‏ها، اعتبار و اعتماد ، قلمرو زمانی و تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و برخی متغیرهای پژوهش می‏پردازیم.
1-3- نوع و روش تحقیق
اين پژوهش از نوع اکتشافي و روش انجام آن پيمايش است اين روش وسيله‌اي جهت کسب اطلاعات مي‌باشد. پیمایش، روشی است برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق (ازکیا، 333:1382).
اساس تحقیق پیمایشی مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه تحت عنوان نمونه به کل جامعه آماری است. پیمایش ها برخلاف تحقیقات میدانی و اسنادی، خود به تولد داده های مورد نیاز می پردازند که از نظر علمی و همچنین به منظور جلب مشارکت افراد مورد مطالعه مفیدند، محقق با این افراد در کنش متقابل می باشد. (ازکیا، 335:1382)
تحقیقات پیمایشی دارای روالی بسیار نظام مند و استاندارد شده است که به طور خلاصه سه تفاوت عمده با تحقیقات میدانی دارد. اول آنکه سعی می شود در گردآوری داده ها، پرسشگر و محقق به گونه ای با پاسخگویان برخورد کنند که با تمام آنها روابطی مشابه داشته باشند و پاسخگویان به پرسش های یکسان پاسخ دهند تا همه در وضعیت یکسانی قرار بگیرند، دوم اینکه به نمونه گیری و مساله تعمیم نتایج توجه می شود و سوم آنکه سنجیدارهای استاندادی را برای تحقیق داده ها در نظر می گیرد تا اگر تحلیلگران دیگری بخواهند همین مجموعه از داده ها را تحلیل کنند به نتایج مشابهی دست یابند (بلالاک،102:1372).
خواهندگرفت.
2-3- واحد تحليل

با توجه به اينکه موضوع ما در اين پژوهش بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی مربوط به دانشجويان بوده ، واحد تحليل فرد مي‌باشد و گروه (دانشجويان) به عنوان سطح تحليل در تحقيق محسوب مي‌شود.
3-3- جامعه آماری
با توجه به هدف این تحقیق، جامعه آماری این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی در نظر گرفته شده است که با توجه به آمار کسب شده تعداد کل این دانشجویان 5219 بوده است.
4-3-حجم نمونه و روش نمونه گيري
براي دسترسي به کليه جمعيت آماري از طريق فرمول کوکران ((z^2 pq)/d^2 )/(1+1/N((z^2 pq)/d^2 -1)) N= ، حجم نمونه 375 نفر به‌دست آمد که تعداد 380 پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شده است.
1-4-3- روش نمونه گیری
در اینجا، از دو روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه و تصادفی ساده استفاده شده است که به توضیح این دو روش می پردازیم:
نمونه گیری طبقه ای، روشی برای دستیابی به درجه بالاتری از معرف بودن را به دست می دهد. در نمونه گیری طبقه ای به جای آنکه نمونه خود را یکسره از کل جمعیت انتخاب کنیم، اطمینان می یابید که تعداد مناسبی از عناصر از زیر مجموعه های همگون جمعیت انتخاب می شود(ببی، 458:1385).
در مرحله اول دانشجویان را بر اساس دانشکده محل تحصیل آنها طبقه بندی کرده و جدول توزیع افراد جامعه را بین هر یک از طبقات تهیه کردیم.
نسبت درصد و سهم هر یک از طبقه ها را در کل جمعیت جامعه محاسبه کردیم.
با توجه به سهم هر طبقه در جامعه، نسبت و سهم آن طبقه در افراد نمونه نیز معین کردیم.
در آخرین مرحله، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند تعداد افراد نمونه هر طبقه را از بین کل همان طبقه انتخاب کردیم. از تکنیک تصادفی به این دلیل استفاده که افراد مورد مطالعه تقریبا از سنخیت متعادل یعنی جوان بودن، دانشجو و علوم انسانی بودن برخوردارند و درضمن با این دلیل از نمونه گیری هدفمند استفاده می شود که افراد مورد مطالعه حتما در دو جنس دختر و پسر لازم است از کاربران فیس بوک باشند و یا اگر به دلیل یا دلایلی ارتباطشان قطع شده است در زمان گذشته این ویژگی را برای خود داشته اند. بنابراین از دانشجویان می بایستی در رابطه با این شبکه یا تجربه زیست شده، یا تجربه موجود سوال شود. که بدین ترتیب از 380 پرسشنامه، توزیع پرسشنامه ها بین دانشکده به این شرح است: دانشکده ادبیات و علوم انسانی53، اقتصاد:19، الهیات و معارف انسانی34، تربیت بدنی و علوم ورزشی 29، جغرافیا 32، حقوق و علوم سیاسی 41، کتابداری و اطلاع رسانی 3، روانشناسی و علوم تربیتی 28، زبان و ادبیات خارجی56، علوم اجتماعی40 و مدیریت45 پرسشنامه
5-3- تکنيک گردآوري اطلاعات

در اين پژوهش دو تکنيک براي گرد آوري اطلاعت مورد استفاده قرار گرفته است:
مطالعه کتابخانه‌اي و اسنادي: از اين تکنيک براي گردآوري اطلاعات مباني نظري و تحقيقات پيشين استفاده شده است.
پرسشنامه: از اين تکنيک براي بدست آوردن جواب سوالات مطرح شده در پژوهش و تبديل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها برای رسیدن به یک تحلیل کیفی استفاده می شود.اين پرسشنامه شامل چهار بخش است: بخش اول شامل سوال‌هاي مربوط به اطلاعات فردي و ويژگي‌هاي اجتماعي و بخش دوم شامل اطلاعات مربوط به نوع و ميزان استفاده از فیس بوک و بخش سوم شامل سوالاتی است که ميزان استفاده از ویژگی های فیس بوک را در راستای اقدامات دینی، فرهنگی و ملی می سنجد و بخش چهارم شامل سوالاتی است که پایبندی دانشجویان را به هویت فرهنگیشان در فیس بوک با گنجاندن سوالاتی که دربرگیرنده مقولات و شاخص های هویت فرهنگی است را به صورت گويه با طيف پنج درجه‌اي ليکرت می سنجد.
6-3- تکنيک پردازش داده ها
بعد از بازبيني و کنترل پرسشنامه ها و تهيه جداول اوليه، اطلاعات کیفی پرسشنامه به داده‏های کمی تبدیل شد و سپس داده ها وارد نرم افزار Spss شده و براي پردازش آن‌ها از نرم افزار Spss21 در دو سطح توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.
7-3- اعتبار
اعتبار یا روایی (validity) به میزان دقت شاخص ها و معیارهایی که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده، اشاره دارد. اگر سخن از اعتبار و روایی می کنیم منظور آن است که سوال های طراحی شده پرسشنامه، آیا واقعا آنچه را باید اندازه گیری کند، اندازه گیری کرده است؟ مطابق نظر کوک و کمپ بل ابزار مناسب می تواند مفهوم مورد نظر را به درستی اندازه گیری کند.
براي روايي اين پژوهش از روايي صوري استفاده شد. به گونه اي که پس از تهيه پرسشنامه، از جانب چند داور از جمله استاد راهنما و مشاور مورد بررسي قرار گرفت. بعد از جمع‏آوري ديدگاه‏ها و داوري‏هاي انجام شده، اصلاحات چندي در پرسشنامه مقدماتي اعمال شد و به جمع‏بندي واحدي منتهي گرديد. اصلاحات انجام شده در پرسشنامه شامل اصلاح جمله‏بندي‏ها و ادبیات برخی گویه ها، تغيير زير مقوله برخي مقوله‏ها و حذف يا اضافه كردن پاره‏اي از مقوله‏ها و زير مقوله‏ها بوده است. پس از گردآوري و اعمال نظرات داوران پرسشنامه نهايي تدوين شد.
8-3- اعتماد
اعتماد یا پایایی(Reliability) آن است که افراد مختلف در مورد یک مساله و شرایط همانند به گزارشها و مشاهداتی همانند یا تقریبا مشابه برسند. بنابراین اگر چندین بار آزمودنی را تحت شرایط یکسان اندازه گیری کنیم، نتیجه های بدست آمده می بایست یکسان باشد.
پایایی ابزار اندازه گیری حتما قبل از به کاربردن آن در مطالعات مختلف معین شود. تخلف از این قاعده هنگامی جایز است که در مطالعات قبلی قابلیت اعتماد رضایت بخشی برای ابزار مورد نظر بدست آمده باشد. (ازکیا،516:1382)
در این تحقیق تعداد 50 پرسشنامه به عنوان پیش آزمون، جمع آوری شده و توسط نرم افزار spss آلفای کرونباخ برای هر متغیر و آلفای کل پرسشنامه8% بوده است.
9-3- قلمرو زمانی
شروع کلیات این تحقیق، از اوایل زمستان 1391 و پایان آن در خرداد 92 بوده است.
10-3-تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها

1-10-3- تعريف نظري مفاهيم
هویت فرهنگی: هویت فرهنگی احساس تعلق و همبستگی به جامعه و فرهنگ آن است. به گونه اي که در رفتار اعضاء تأثیر گذارد و این رفتار درمقابل هنجارها و ارزشهاي جامعه، احساس تعهد وتکلیف کند و در امور مختلف آن مشارکت جوید. انتظارات جامعه را از خود پاسخ دهد و در مواقع بحرانی سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران براي اومهم باشد(علیخانی،201:1383).
نشانه های فرهنگی: عبارتند از علائمی که معنا را از طریق رابطه شان با دیگر نشانه ها تولید می کنند یا حامل آنند. نشانه ها به عنوان یکی از سرمایه ها و زیر مجموعه های داشته های فرهنگی هر ملت و جامعه محسوب می شود، نشانه ها نمایانگر بخشی از هویت یک قوم یا ملت است.
ارزش ها: « ارزش، يك نوع درجه‏بندي، طبقه‏بندي و امتيازدهي پديده‏ها است از خوب تا بد، يا ازمثبت تا منفي» (رفيع‏پور، 1389: 269).
ارزش‏هاي اجتماعي: الگوها و ارزش‏هايي كه در جامعه ارزش يا ضدارزش تلقي مي‏شوند (حقيقي‏نيا، 1390: 14).
ارزش‏هاي اجتماعي را مي‏توان در يك دسته‏بندي به دو دسته تقسيم كرد:
ارزش‏هاي سنتي: منظور قالب‏هاي انديشه، رفتار و زندگي است كه در هر جامعه‏اي بنياد زندگي اجتماعي را تشكيل مي‏دهد و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‏يابد. در جامعه و فرهنگ سنتي همه چيز تابع ارزش و هنجارهايي است كه از گذشتگان به ارث رسيده است.
ارزش‏هاي مدرن: منظور علايق، گرايشات و ارزش‏هايي است كه مربوط به جامعه مدرن مي‏باشد و گاهي در تقابل با ارزش‏هاي سنتي قرار مي‏گيرد (كروبي، 1388: 52).
فضای معنایی: فضا با روابط بین حداقل دو جزء تعریف می شود. فضای معنای برساخته اجتماعی پویا، چند بعدی و متغیری است. فضا برساخت و تجلی مادی روابطی اجتماعی است که مفروضات و اعمال فرهنگی را نشان می دهد(بارکر:803،1955).
جنس: منظور نوع جنسیت افراد می باشد که بر پایه ویژگی‏های بیولوژیکی افراد به دو دسته زن و مرد تقسیم می‏شود.
وضعيت تاهل: در اين پژوهش شخصي را متاهل مي‌شماريم که داراي سند رسمي ازدواج باشد در غير اين صورت فرد مجرد محسوب مي‌شود.
شبكه‏ اجتماعي: شبکه‏های اجتماعی از گروه‏هایی عموماً فردی یا سازمانی تشکیل شده که از طریق یک یا چند نوع از وابستگی‏ها به هم متصل‏اند و در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده، کارکرد مؤثر شبکه همگرا را تصویر می‏کنند و موفقیت و محبوبیت روزافزون آنها به دلیل داشتن رنگ و بوی اجتماعی است.
فيس‏بوك: يك سايت اجتماعي است كه توسط سازنده جوان خود مارك زاكربرگ9 در چهارم فوريه سال 2004 راه‏اندازي شد. اين سايت هم‏اكنون از نظر تعداد كاربران عضو و نيز از نظر كارشناسان در زمينه سايت‏هاي اجتماعي، برتر از ماي اسپيس و امثال آن و در حقيقت در زمينه كاري خود، سايت شماره 1 جهان محسوب مي‏شود.
جوان : فردی که بین سنین 15 تا 29 قرار دارد و دارای حالات روحی و روانی و نیازهای مخصوص است (معاونت مطالعات و برنامه ریزی سازمان ملی جوانان، 1384: 11 ).
2-10-3- تعریف عملیاتی مفاهیم
نشانه های فرهنگی: با توجه به موضوع مورد مطالعه از مهمترین نشانه های فرهنگی موجود در فیس بوک می توان به زبان، خط و ادبیات فارسی، اصطلاحات زبانی، الگوها ، اسطوره ها و یادداشت ها اشاره در کرد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع هویت فرهنگی، شبکه های اجتماعی، حوزه عمومی Next Entries پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، رشته تحصیلی