پایان نامه با موضوع نیما یوشیج، جهان شناسی، تصویر سازی

دانلود پایان نامه ارشد

ضمیر نامکشوف برمی خیزد . اسطوره نیز بیانگر رویای جمعی یک قوم است . پس شعر و اسطوره در رویای شخصی و جمعی و نیز در بیان الگوهای کهن وجه مشترک دارند . بخش بزرگی از فراورده های شعری رمزی ونمادین است . اسطوره نیز نمادین ورمزی است . پس پیوند رمز آمیز اسطوره و شعر انکار ناپذیراست .اسطوره پردازی نیما در بسیاری از موارد با شکل متعارف و مرسوم آن در بین دیگر شعرای هم عصر او متفاوت است و به دشواری می توان آن را درقالب های قرار دادی رایج مورد نقد و بررسی قرار داد ؛ از این رو برآنیم تا برخلاف معمول اساس حوزه عاطفی و معناییو اشارات اساطیری نیما بپردازیم .(همایش 1) ،233:1381)
صفات شاعرانه در سبک حماسه واسطوره : در این بخش از اشعار نیما صفات وقیودی می آید که مناسب حال وهوای اسطوره وحماسه است از جمله این صفات می توان در بخش اساطیر پهلوانی به این بیت اشاره نمود :
صولت وهیبت دارا دیدی خبر از ملک سکندر داری (قلعه سقریم /599)
که در این بیت با استفاده از صفات صولت وهیبت که از صفات حماسی واسطورهای می باشد به وصف دو پهلوان اساطیری دارا و اسکندر اشاره نموده است .در این بیت نیما با استفاده از صفات موجودات اساطیری از جمله اژده ها در توصیفی حماسی مرکب خود را به اژده هایی مانند می کند که با تازیانه ی باد اورا توفنده و پرشتاب می کنند :
زیرا رانم غرش آورده به ره توفنده خیزان اژده هایی مست/ … واژدها که تکاور مرکب من بود /…../مثل اینکه هیضه دار خاکدان راه شکم ترکانده است اکنون ./ که در این قطعه نیما بخوبی توانسته است با استفاده از صفات به تجسم کردن صحنه ها وبدست دادن تصویر دقیق اشیا وامور و از جمله وصف مرکب خود بپردازد . همانطور که گفته شد بطور کلی آوردن صفت برای موصوف سبب توصیف و توضیح و روشنگری و تجسم میشود(خسرو فرشید ورد ، 852:1378)
نیما با استفاده ازصفات حماسی واسطور ه ایی بکار رفته در بخشی از اشعار خودسبب بوجود آمدن سبک حماسی واسطورهای شده است صفات بکار گرفته شده از دیدگاه ها واشارات اساطیری نیما از جمله در 1. جهان شناسی اساطیری 2.اساطیر پهلوانی 3.اساطیر انبیا 4. موجودات اساطیری (فرا طبیعی ) 5. اساطیر پدیده ها و جانوران نمادینمی باشد.
توصیف پدیده ها و موجودات نمادین واسطوره ای از جمله –پری – غول – دیو – اهریمن اژده ها بخوبی سبب بارز بودن نقش صفت آوری و تجسم و بوجود آوردن سبک حماسی واسطوره ای نموده نیما در توصیف اهریمن :
و اهرمن رویی/ تیرگی بر سر هر تیرگی ای / به هم می بندد .(نطفه بند دوران /582)
آینه ساز گردش پرگار/ ای بس آینه کاوریده بکار (قلعه سقریم -165)
– می شود در من بسی اندیشه های دلگزا زنده / ذوق می میرد مرا هر دم (سریویلی /359)
-برچنان بوستان خسته پناه (قلعه سقریم /277)
-گفتمش ای به مردی تو هیچ / کس ندیده به کار پیچاپیچ (قلعه سقریم /277)
-از سر رادی و تمام دهی /کرده از داده گنج خویش تهی (قلعه سقریم /199)
4-1-7ویژگی صفت ونقش آن در تصویر سازی دراشعار نیما
می توان گفت : که یکی از دلایل حرکت وعدم ایستایی تصاویرنیما صفت باشد از جمله استفاده از رنگهای متنوع از قبیل (طلایی ، کبود ، خاکستری ، یا استفاده از صفات انسانی به اشیائ همان تشخیص می توان نام برد . شاعر به نوعی دگرگونی در زبان دست می زند و آن را از روال عادی و طبیعی خودش جدا می سازد بعنوان مثال : ترکیب هایی چون نازک آرا –دود سرشت –سایه پرورد –قامت آرا در شعر نیما یوشیج بعنوان صفت در ادبیات شاعرانه بکار گرفته شده است وبرزیبایی شعرش بیش از پیش افزوده است .از نظر نیما شاعر اسیر و مطیع زبان نیست بلکه این زبان است که رام ومطیع شاعر است . هنجار گریزی واژگانی نیما را می توان به سه بخش 1. کلمات مرکب 2. ترکیب ها وافعال دسته بندی کرد . که بیشترین نوآوری نیما در ساخت کلمات مرکب در مرکب های پسوندی و صفت مرکب مرخم است کلمات مرکب پسوندی مانند : لذت ناک ، زنده دان ، دودناک ، آفت دار ، دل افسا
-صفت های فاعلی مرکب مرخم مانند : کام شکن ، خلق افزای ، چنذش انگیز ، دوزخ آریان ، صدا پرداز ، و…. ( همایش نیما شناسی (1) ،297:1381)
4-1-8نگاهی زبان شناسانه به نیما
الف )ترکیبها این گونه ترکیب ها نو معمولا بصورت ترکیبهای دو یا سه جزئی به شیوه قلب و یا به یاری شیوه ی پیش در ساخت در ساخت واژه مرکب ساخته شده اند : مثلا تاریکی آور شب ، نگاه چشم سوزان ، بد انگیز انفجار ، آرام سرای شهر ، سردی آور شب زمستانی ، دام دل افسا ،
کابرد صفات اسامی کهن فارسی تبار ، عربی ، یا ترکی مانند : مانده (بمعنی خسته ) ، فساینده ، بسترده
ب)ترکیب های مقلوب وصفی و اضافیترکیب های از این دست در شعر نیما به تداعی فضای باستان گرایانی امروزین کمک نموده اند :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تصویر سازی، کودتای 28 مرداد، آرایه های ادبی، مراعات نظیر Next Entries منبع پایان نامه درمورد طبیعت گرایی، قرون وسطی، آزادی خواهی، اعاده حیثیت