پایان نامه با موضوع نیروی انسانی، رگرسیون، مدیریت استعداد، جانشین پروری

دانلود پایان نامه ارشد

ری اطلاعات(000/0sig=)، کمتر از 05/0 است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود. بنابراین میتوان گفت که؛ مدیریت استعداد (با کنترل مدیریت فناوری اطلاعات) بر جانشین پروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم (معنی دار) دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیون(β) متغیرهای مستقل مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات که به ترتیب 605/0 ، 777/0 است مشخص میشود که میتوان گفت نوع رابطه متغیرها مثبت و هم جهت میباشد و تاثیر مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشین پروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته ، بیشتر از مدیریت استعداد است.
4.3.3. فرضیات فرعی
فرضیه1: انتخاب کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد.
انتخاب کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار ندارد.
انتخاب کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار دارد.

برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون خطی ساده استفاده شد. برای این منظور تاثیر زیر شاخص مدیریت استعداد یعنی انتخاب استعداد به عنوان متغیرهای مستقل بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار spssدر جدول (11-4)ملاحظه میشود.

جدول شماره11-4: نتایج رگرسیون خطی انتخاب استعداد و جانشین پروری
نام متغیرها
ضریب رگرسیون(β)
عدد معنی دار (sig)
نتیجه فرضیه

انتخاب استعداد

196/.

021/0*

رد می شود
* p0.05

نتایج جدول شماره(11-4) نشان میدهد که : انتخاب کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. چرا که میزان p-value (sig) متغیر انتخاب استعداد(021/0sig=) کمتر از 05/0 است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود.بنابراین میتوان گفت که؛ انتخاب کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیون(β) متغیر انتخاب استعداد مشخص میشود که میتوان گفت نوع رابطه دو متغیر مثبت و هم جهت میباشد و انتخاب کارکنان مستعد بر جانشین پروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته 196/0تاثیر دارد.
فرضیه 2: مشارکت کارکنان مستعد بر جانشین پروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد.
مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار ندارد.
مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار دارد.

برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون خطی ساده استفاده شد. برای این منظور تاثیر زیر شاخص مدیریت استعداد یعنی مشارکت استعداد به عنوان متغیرهای مستقل بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار spssدر جدول (12-4)ملاحظه میشود.

جدول شماره12-4: نتایج رگرسیون خطی مشارکت استعداد و جانشین پروری
نام متغیرها
ضریب رگرسیون(β)
عدد معنی دار (sig)
نتیجه فرضیه

مشارکت استعداد

227/.

002/0*

رد می شود
* p0.05

نتایج جدول شماره( 12-4) نشان میدهد که : مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. چرا که میزان p-value (sig) متغیر انتخاب استعداد(002/0sig=) کمتر از 05/0 است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود.بنابراین میتوان گفت که؛ مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیون(β) متغیر مشارکت استعداد مشخص میشود که میتوان گفت نوع رابطه دو متغیر مثبت و هم جهت میباشد و مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته227/0تاثیر دارد.
فرضیه 3 : آموزش کارکنان مستعد بر جانشین پروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد.
آموزش کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار ندارد.
آموزش کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار دارد.

برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون خطی ساده استفاده شد. برای این منظور تاثیر زیر شاخص مدیریت استعداد یعنی آموزش استعداد به عنوان متغیرهای مستقل بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار spssدر جدول (13-4)ملاحظه میشود.
جدول شماره13-4: نتایج رگرسیون خطی آموزش استعداد و جانشین پروری
نام متغیرها
ضریب رگرسیون(β)
عدد معنی دار (sig)
نتیجه فرضیه

آموزش استعداد

343/.

000/0*

رد می شود
* p0.05

نتایج جدول شماره(13-4) نشان میدهد که : آموزش کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. چرا که میزان p-value (sig) متغیر انتخاب استعداد(000/0sig=) کمتر از 05/0 است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود.بنابراین میتوان گفت که؛ آموزش کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیون(β) متغیر مشارکت استعداد مشخص میشود میتوان گفت نوع رابطه دو متغیر مثبت و هم جهت میباشد و که آموزش کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته343/0 تاثیر دارد.
فرضیه 4: حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد بر جانشین پروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد.
حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار ندارد.
حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد بر جانشینپروری اثر معنی دار دارد.

برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون خطی ساده استفاده شد. برای این منظور تاثیر زیر شاخص مدیریت استعداد یعنی آموزش استعداد به عنوان متغیرهای مستقل بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار spssدر جدول(14-4)ملاحظه میشود.

جدول شماره14-4: نتایج رگرسیون خطی حفظ و نگهداشت استعداد و جانشین پروری
نام متغیرها
ضریب رگرسیون(β)
عدد معنی دار (sig)
نتیجه فرضیه

حفظ و نگهداشت استعداد

561/.

000/0*

رد می شود
* p0.05
نتایج جدول شماره( 14-4) نشان میدهد که : حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. چرا که میزان p-value (sig) متغیر انتخاب استعداد(000/0sig=) کمتر از 05/0 است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود.بنابراین میتوان گفت که؛ حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. همچنین با توجه به ضریب رگرسیون(β) متغیر مشارکت استعداد مشخص میشود که میتوان گفت نوع رابطه دو متغیر مثبت و هم جهت میباشد و آموزش کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته561/0 تاثیر دارد.

4.3.4. رابطه متغیرها با اطلاعات جمعیت شناختی
4.3.4.1. جنسیت
جدول شماره15-4:نتایج رابطه بین متغیرهای تحقیق و جنسیت(آزمون t)
نام متغیرها
فراوانی
عدد معنی دار (sig)
رابطه
مدیریت استعداد
جنسیت

125

006/0*

ارتباط
مدیریت فناوری اطلاعات

جنسیت

125

409/0*

عدم ارتباط
جانشین پروری
جنسیت

125

653/0*

عدم ارتباط
* p0.05
برای سنجش رابطهی بین متغیرهای تحقیق و جنسیت، از آزمون t استفاده شده است، آزمون t مستقل در مواردی بهکار میرود، که پژوهشگر با دو گروه مستقل سرو کار دارد. کاربرد اصلی این آزمون زمانی است، که باید اختلاف دیدگاه پاسخدهندگان براساس یک متغیر اسمی دو ارزشی، مانند متغیر جنسیت در تحقیق حاضر که شامل دو گروه زن و مرد است، بررسی شود. با توجه به جدول (15-4) مشاهده میشود، بین مدیریت استعداد و جنسیت ) 006/0(sig= است، بنابراین رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد، بین مدیریت فناوری اطلاعات و جنسیت ) 409/0(sig= است، بنابراین رابطه معنی دار و مثبت وجود ندارد و همچنین بین جانشینپروری و جنسیت ) 653/0(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار و مثبت وجود ندارد.
4.3.4.2. سن

جدول شماره16-4:نتایج رابطه بین مدیریت استعداد و سن)آزمون ANOVA)
نام متغیرها
فراوانی
عدد معنی دار (sig)
رابطه
مدیریت استعداد
سن

125

017/0*

ارتباط
مدیریت فناوری اطلاعات

سن

125

463/0*

عدم ارتباط
جانشین پروری
سن

125

001/0*

ارتباط
* p0.05

برای سنجش رابطهی بین متغیرهای تحقیق و سن، از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است، آزمون تحلیل واریانس تک عاملی به منظور بررسی معنیدار بودن تفاوت میانگین نظرات نمونه، زمانیکه بیش از دو گروه وجود داشته باشد، مانند متغیر سن در تحقیق حاضر که سه گروه است، استفاده میشود. با توجه به جدول (16-4)مشاهده میشود، بین مدیریت استعداد و سن ) 017/0(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد، بین مدیریت فناوری اطلاعات و سن )463/0(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار و مثبت وجود ندارد، ولی بین جانشینپروری و سن )001/0(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد.
4.3.4.3. میزان تحصیلات

جدول شماره17-4: نتایج رابطه بین مدیریت استعداد و تحصیلات)آزمون ANOVA)
نام متغیرها
فراوانی
عدد معنی دار (sig)
رابطه
مدیریت استعداد
تحصیلات

125

018/0*

ارتباط
مدیریت فناوری اطلاعات

تحصیلات

125

001/0*

ارتباط
جانشین پروری

تحصیلات

125

000/0*

ارتباط
* p0.05
برای سنجش رابطهی بین متغیرهای تحقیق و تحصیلات، از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است، آزمون تحلیل واریانس تک عاملی به منظور بررسی معنیدار بودن تفاوت میانگین نظرات نمونه، زمانیکه بیش از دو گروه وجود داشته باشد، مانند متغیر تحصیلات در تحقیق حاضر که سه گروه است، استفاده میشود. با توجه به جدول (4-16)مشاهده میشود، بین مدیریت استعداد و تحصیلات ) 018/0(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد، بین مدیریت فناوری اطلاعات و تحصیلات ) 001/0(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد و همچنین بین جانشینپروری و تحصیلات ) 000/0(sig= است، بنابراین رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد.
4.3.4.4. میزان سابقه خدمت

جدول شماره18-4: نتایج رابطه بین مدیریت استعداد و سابقه)آزمون ANOVA)
نام متغیرها
فراوانی
عدد معنی دار (sig)
رابطه
مدیریت استعداد
سابقه خدمت

125

015/0*

ارتباط
مدیریت فناوری اطلاعات

سابقه خدمت

125

940/0*

عدم ارتباط
جانشین پروری

سابقه خدمت

125

018/0*

ارتباط
* p0.05
برای سنجش رابطهی بین متغیرهای تحقیق و سابقه، از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است، آزمون تحلیل واریانس تک عاملی به منظور بررسی معنیدار بودن تفاوت میانگین نظرات نمونه، زمانیکه بیش از دو گروه وجود داشته باشد، مانند متغیر سابقه در تحقیق حاضر که چهار گروه است، استفاده میشود. با توجه به جدول (18-4)مشاهده میشود، بین مدیری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت استعداد، فناوری اطلاعات، رگرسیون، نیروی انسانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انقلاب اسلامی، قرآن کریم، امام خمینی، قانونگذاری