پایان نامه با موضوع نوسان پذیری، جریان های نقدی، سود آتی، سود حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران
1389
بررسی کلی رقابت پذیری در سطوح ملی و صنعت، ضمن بررسی رویکردهای محتوایی و فرآیندی.
شناسایی جنبه سوم از رقابت پذیری و دسته بندی مؤلفه های رقابت پذیری بنگاه به دو نوع مؤلفه های تشکیل دهنده و مؤلفه های تاثیر گذار.

بخش دوم: نوسان پذیری سود و تئوری های مرتبط با آن
2-2-1- سود حسابداری
سود حسابداری از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی است. اهمیت سود حسابداری، مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی، شکل گرفته و با گذر از دیدگاه محدود اندازه گیری نتیجه فعالیت های گذشته، حسابداری را برای یاری رسانیدن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است. برای مثال سود حسابداری به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش شرکت، پیش بینی سود آتی شرکت، تفسیر سایر معیارها و اطلاعات مالی، ارزیابی عملکرد مدیران، قراردادهای اعتبار دهی و نیز ارزیابی شرکت هایی که خواستار ورود به بازار سرمایه هستند، توسط سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان مورد استفاده قرار می گیرد (دیچو، 1994).
2-2-2- نوسان پذیری سود
نوسان پذیری سود یکی از متغیرهای سری زمانی کیفیت سود است. نوسان بیشتر با ریسک بالاتر همراه است و معلول عوامل متعددی است. هر چند عوامل مختلفی ممکن است بر نوسانات سود تاثیر گذار باشند؛ اما دو دلیل اصلی نوسانات سود که مبتنی بر پژوهش های انجام شده می باشد؛ عبارتند از : عوامل اقتصادی و نحوه عمل حسابداری (دیچو و تانگ، 2008 و 2009؛ دانلسون و همکاران، 2011).

عوامل اقتصادی ( محیط عملیاتی)
2-2-2-1-1- ارتباط شرکت با محیط اقتصادی (عملیاتی)
شرکت ها در یک “محیط اقتصادی” فعالیت می نمایند. اصطلاح محیط اقتصادی (عملیاتی ) دربردارنده ی کلیه افراد، مؤسسات و دیگر نیروهایی است که خارج از کنترل واحد تجاری هستند اما ممکن است عملکرد آن را تحت تأثیر قرار دهند. به قول یک نویسنده، ” جهان را تصور کنید، از آن زیر مجموعه ای که نماینده سازمان است را کم نمایید، آنچه که باقی می ماند نشان دهنده محیط است” بنابراین اقتصاد، سیاست و تکنولوژی و دیگر نیروهایی که بیرون از یک واحد تجاری عمل می نمایند، قسمتی از آن محیط هستند. به همین صورت افراد و گروه های مصرف کننده، دولت، رقبا، دادگاه ها، رسانه ها و دیگر مؤسساتی که خارج از بنگاه در حال فعالیت هستند، تشکیل دهنده محیط آن هستند.
نکته مهم این است که افراد، مؤسسه ها و نیروها با وجود اینکه خارج از مرزهای یک واحد تجاری قرار دارند، عملکرد آن واحد را تحت تأثیر قرار می دهند. برای مثال، تغییر در سیاست های اقتصادی دولت، توسعه سریع تکنولوژی، عدم اطمینان سیاسی، تغییر در سبک و ذائقه مشتریان و افزایش رقابت در بازار، همگی عملکرد واحد تجاری را به صورت با اهمیتی تحت تأثیر قرار می دهند. افزایش مالیات به وسیله دولت می تواند منجر به افزایش قیمت ها گردد. توسعه تکنولوژی ممکن است منجر به منسوخ شدن تولیدات موجود شود. عدم اطمینان سیاسی ممکن است در سرمایه گذاران ایجاد وحشت نماید. تغییر در سبک و ذائقه مشتریان ممکن است تقاضای بازار را از محصول های موجود به محصول های جدید سوق دهد. افزایش رقابت در بازار ممکن است حاشیه سود شرکتها را کاهش دهد. این ارتباط تنگاتنگ شرکت با محیط عملیاتی به نحوی بر سودآوری شرکت تأثیر می گذارد و موجب می شود تا تغییرها در محیط عملیاتی منجر به نوسان هایی در سود گردد.
2-2-3- پیشینه تحقیق
مطالعات انجام شده در خارج از کشور در مورد نوسان پذیری سود
مطالعات انجام گرفته در مورد نوسان پذیری سود و جریان های نقدی در خارج از کشور از تنوع زیادی برخوردار است. بدریناچ، گای و کیل (1989) یکی از انگیزه های هموار سازی سود را نوسان پذیری سود دانستند. آنان بیان کردند که سرمایه گذاران نهادی به طور عادی از شرکت های دارای نوسان سود زیاد و یا ریسکی، دوری کرده و بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در شرکت های دارای روند هموار سود دارند. از آنجایی که اجتناب سرمایه گذاران نهادی از سرمایه گذاری در سهام شرکت های با روند پرنوسان سود که می تواند منجر به کاهش نقدینگی و افزایش هزینه سرمایه گردد، نوسان پذیری سود یکی از دلایل هموارسازی سود است.
بریکر و همکارانش (1995) در تحقیقی با عنوان ارزیابی تحلیل گر مالی از کیفیت سود شرکت، شواهدی ارائه کردند در این مورد که یکی از چندین معیار کیفیت سود شرکت برای تحلیل گران، توانایی مدیریت شرکت در مدیریت سود است. آن ها اظهار داشتند که تمایل تحلیل گر مالی به تجزیه و تحلیل شرکت با نوسان پذیری و هموار سازی سود به ترتیب رابطه منفی و مثبت دارد.
بارنز (2001) به بررسی رابطه نوسان پذیری سود فصلی و ارزش بازار شرکت پرداخت. نوسان پذیری فصلی در تحقیق بارنز، به صورت چهار و هشت فصلی است. او برای تعیین رابطه مذکور از روش رگرسیونی استفاده کرد. بعد از دخالت متغیرهای کنترلی مورد استفاده در کنار نوسان پذیری سود در مدل رگرسیونی، همچون نوسان پذیری جریان های نقدی، اندازه شرکت، درجه اهرم مالی، سودآوری جاری، سطح سرمایه گذاری جاری و رشد فروش، نتیجه به دست آمده حاکی از رابطه منفی بین ارزش بازار شرکت و نوسان پذیری سود بود. به طور دقیق تر بر طبق تحقیق بارنز نوسانات فصلی سود در طی سال هر چه بیشتر باشد، ارزش روز شرکت کمتر خواهد بود.
مینتون، شراند و والتر (2002) در تحقیقی با نام نقش نوسان پذیری در پیش بینی، به بررسی رابطه نوسان پذیری جریان های نقدی با جریان های نقدی و سودهای آتی به وسیله انگیزه ی سرمایه گذاری کمتر از حد پرداختند. آن ها به این نتیجه رسیدند که نوسان پذیری جریان های نقدی عملیاتی با جریان های نقدی و سود آتی رابطه منفی دارد. استدلال مورد استفاده ی آن ها (سرمایه گذاری کمتر از حد ) به شرح زیر است:
نوسان پذیری جریان نقدی، احتمال وجود سرمایه داخلی (وجوه) کافی برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. با فرض اینکه سرمایه خارجی (تأمین مالی) بسیار پر هزینه تر از سرمایه داخلی است، شرکت های با سرمایه ی داخلی (وجوه) ناکافی، از سرمایه گذاری خود داری می کنند. بنابراین، شرکت های با نوسان پذیری بالاتر، از سرمایه گذاری در بعضی از دوره ها صرف نظر می کنند یا سرمایه گذاری کمتری را انجام می دهند و الگوی سرمایه گذاری متلاطم و موجی در طول زمان خواهند داشت. زیرا چشم پوشی از سرمایه گذاری، در سال های بعدی جبران نمی شود (مینتون و شراند، 1999). در نتیجه نوسان بیشتر، منجر به میانگین سرمایه گذاری کمتر، جریان های نقدی آتی و سود آتی کمتری می شود.
فرض اساسی در پدیده ی سرمایه گذاری کمتر از حد، بسیار بیشتر بودن هزینه ی سرمایه خارجی از وجوه نقد داخلی است. از این رو، شرکت ها در دوره ای که وجوه نقد داخلی کمتری برای سرمایه گذاری ندارند، استقراض کافی را نیز انجام نمی دهند. علاوه بر این، هزینه تأمین مالی شرکت رابطه ی مثبت با نوسان پذیری جریان های نقدی (مینتون و شراند، 1999) و نوسان پذیری سود (بیور، کتلر و اسکولز، 1970 و گبهارت، لی و سوآمیناسان، 2001) دارد. بنابراین، نوسان پذیری بالاتر، نه تنها، احتمال این که شرکت وجه نقد کافی برای سرمایه گذاری را نخواهد داشت، افزایش می دهد، بلکه هزینه تأمین مالی در کمبود وجوه نقد را نیز افزایش می دهد.
پترویچ، مانسون و کوآکلی (2009) به بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و سود آتی پرداختند. بازه ی زمانی مورد مطالعه ی آن ها سال های 1980 تا 2003 را تشکیل می دهد، نتایج تحقیق وجود رابطه ی منفی بین نوسان پذیری سود و سود آتی را نشان داد. به اعتقاد این سه محقق، توجیه این رابطه منفی از طریق توقیف های مالی، سرمایه گذاری کمتر از حد، انگیزه مدیریت و مالیات تصاعدی امکان پذیر است.
پیشینه تحقیقات انجام شده

خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده در مورد نوسان پذیری سود
ردیف
نویسنده
سال
موضوع
نتیجه
1
بدریناچ، گای و کیل
1989
الگوی سرمایه گذاری نهادی
سرمایه گذاران نهادی به طور عادی از شرکتهای دارای نوسان سود زیاد و یا ریسکی، دوری کرده و بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در شرکتهای دارای روند هموار سود دارند.
2
بریکر و همکارانش
1995
ارزیابی تحلیل گر مالی از کیفیت سود شرکت
تمایل تحلیل گر مالی به تجزیه و تحلیل شرکت با نوسان پذیری و هموار سازی سود به ترتیب رابطه منفی و مثبت دارد.
3
بارنز
2001
بررسی رابطه نوسان پذیری سود فصلی و ارزش بازار شرکت
نوسان های فصلی سود در طی سال هرچه بیشتر باشد، ارزش روز شرکت کمتر خواهد بود.
4
مینتون، شراند و والتر
2002
نقش نوسان پذیری در پیش بینی
نوسان پذیری جریان های نقدی عملیاتی با جریان های نقدی و سود آتی رابطه منفی دارد.
5
پترویچ، ماسنون و کوآکلی
2009
آیا نوسان پذیری سود پیش بینی سود را بهبود می بخشد؟
نوسان پذیری سود با سود آتی رابطه منفی دارد.

خلاصه تحقیقات داخلی مرتبط با نوسان پذیری سود
ردیف
نویسنده
سال
موضوع
نتیجه

1

نوروش، ناظمی و حیدری

1358
کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی

کیفیت اقلام تعهدی با نوسان فروش، دارایی ها، جریان های نقدی و نوسان سود رابطه معنی داری ندارد.

2
پور حیدری و افلاطونی

1385

انگیزه های هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل دارایی ها(قراردادهای بدهی)، و نوسان پذیری سود همگی از انگیزه های مهمی می باشد که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند، اما این انگیزه ها در رابطه با شرکتهای ایرانی مورد تایید قرار نگرفت

3
ثقفی و فدائی
1386
بررسی مدل های پیش بینی جریانهای نقدی
تغییر پذیری فروش ها و تغییر پذیری سودهای عملیاتی بر خطای مطلق مدل ها تاثیر گذار بوده است و با افزایش تغییر پذیری، قابلیت پیش بینی مدل ها کاهش می یابد.

بخش سوم : صنایع غذایی
بشر از ابتدای خلقت با سه نیاز اساسی زندگی یعنی غذا، پوشاک و مسکن رو به رو بوده و در پی تأمین آن بوده است. فکر نگهداری غذا از دوران حجر جدید شروع شد و انسان های اولیه به علت ترس از قحطی و کمیابی غذا سعی می کردند گوشت حیوانات را با وسایل مختلف ذخیره کنند. این مسئله با توسعه شهرها و افزایش جمعیت دنیا، به تدریج در شمار یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی کشورها قرار گرفت. به طوری که در حال حاضر موضوع غذا و نگهداری آن نه تنها از لحاظ یک نیاز جامعه قابل اهمیت است، بلکه از لحاظ رابطه ای که این صنعت با فعالیت های روزمره اقتصادی دارد، قابل تحقیق و بررسی می باشد.
2-3-1- تعریف صنعت
اگر تمام فعالیت های اقتصادی را که با تولید کالا و خدمات با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ساخته دست بشر سر و کار دارد به عنوان یک کل تصور کنیم، هر صنعت زیر مجموعه ای از این کل است که تعداد زیادی از فعالیت های مشابه را شامل می شود. صنعت، در کنار معدن و کشاورزی تقریباً تمامی فعالیت های تولیدی یک جامعه را در بر می گیرد و نقش حیاتی در پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می کند
در مورد تعریف دقیق صنعت، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. صنعت دارای تعریف ها و تعبیرهای متفاوتی است که بر اساس قابلیت جایگزینی محصولات ، فرآیند تولید و محدوده های جغرافیایی ارائه شده اند. به طور مثال مایکل پورتر، صنعت را چنین تعریف می کند: صنعت عبارت است از گروه شرکت هایی که محصولات آن ها جایگزین نزدیکی برای هم هستند().

2-3-2- تقسیم بندی صنایع
با توجه به مشابهت هایی که به لحاظ فرآیند تولید، نحوه بازاریابی، نحوه مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشین آلات مورد استفاده، نوع مواد اولیه مورد نیاز و غیره بین گروه های مختلف صنعت وجود دارد . گروه های مختلف صنعت را می توان از جنبه های مختلف تقسیم بندی نمود. برخی از این تقسیم بندی ها به قرار زیر می باشند:
– صنایع سنگین، صنایع سبک
– صنایع مادر، صنایع غیر مادر
– صنایع متمرکز، صنایع غیر متمرکز
– صنایع جهانی، صنایع محلی

2-3-3- تعریف صنایع غذایی
به مجموعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع بازاریابی، فناوری اطلاعات، بازاریابی اینترنتی، مزیت رقابتی Next Entries پایان نامه با موضوع صنایع غذایی، مواد غذایی، بخش کشاورزی، جنگ جهانی اول