پایان نامه با موضوع مواد معدنی، مورفولوژی، دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد

س کان‌گوهر 66
شکل ‏26- گرانیت-گنایس با بلورهای درشت پلاژیوکلاز و بیوتیت‌های قهوه‌ای تیره 68
شکل ‏27- شیست‌سبز همراه با پیریت‌های خودشکل اکسید شده. 69
شکل ‏28- نمونه دستی اکتینولیت‌شیست که شیستوزیته را نشان می‌دهد. 69
شکل ‏29- گارنت میکاشیست‌هایی که به حالت توده‌ای می‌باشند. 69
شکل ‏210- همبری شیست و اسکارن 70
شکل ‏211- نمایی از واحد کربناته در اندیس کان‌گوهر 71
شکل ‏212- تناوب مرمرهای کوه سفید با شیست سبز و آمفیبولیت 71
شکل ‏213- گارنت‌های پینه ای در اندازه‌های ریز و درشت در سنگ میزبان کربناته 72
شکل ‏214- گارنت‌های قرمز مایل به قهوه‌ای در سنگ‌میزبان کربناته 73
شکل ‏215- گارنت‌های کوبیک درشت بلور در زمینه کربنات 74
شکل ‏216- همراهی گارنت و ترمولیت- اکتینولیت در زون اسکارن واکنشی 74
شکل ‏217- زون اپیدوتیت در واحد کربناته 75
شکل ‏218- تشکیل ماده معدنی در زون اسکارن و همبری این دو واحد 75
شکل ‏219- همبری ماده معدنی با سنگ‌میزبان کربناته 76
شکل ‏220- باقی ماندن اثر لایه بندی سنگ آهک اولیه معرف برون اسکارن بودن اسکارن کان‌گوهر 76
شکل ‏221- لایه بندی متناوب اسکارن و سنگ‌کربناته 77
شکل ‏222- آئینه گسل کان‌گوهر 79
شکل ‏223- نمایی کلی از گسل معکوس کان‌گوهر 80
شکل ‏224- درز و شکستگی در واحد کربناته 80
شکل ‏31- الف) گرانیت-گنایس با بافت پورفیروکلاستیک و لپیدوبلاستیک، شامل کانی‌های بیوتیت، مسکویت، کوارتز و فلدسپار (XPL) ب) گرانیت-گنایس با بافت میر مکیتی (XPL) پ) گرانیت-گنایس با بافت میکروگرافیک (XPL) 83
شکل ‏32- الف) دگرسانی کائولینیتی در آلکالی فلدسپار (XPL) ب) دگرسانی سریسیتی در پلاژیوکلاز و در امتداد رخ‌های آن (XPL) پ) پرتیتی شدن کانی‌های پلاژیوکلاز و آلکالی فلدسپار (XPL) ت) قطع پلاژیوکلاز توسط رگه‌های سیلیسی تاخیری و ثانویه (XPL). 85
شکل ‏33- الف) کلریتی شدن بیوتیت و حضور بقایایی از بیوتیت (PPL) ب) میکرکلین، ناشی از میلونیتی شدن و تبدیل گرانیت به گنایس (XPL) 86
شکل ‏34- الف) شیست سبز شامل میکا، کلریت، آمفیبول (PPL) ب) اکتینولیت شیست با بافت لیپیدوبلاستیک (PPL) 87
شکل ‏35- الف) بیوتیت در حال تجزیه به اپیدوت، کلریت (XPL) ب) اکتینولیت های سوزنی در اکتینولیت شیست (PPL) پ) حضور رگه گرافیت در میکاشیست (PPL) ت) گارنت میلونیتی موجود در گارنت میکاشیست (PPL). 88
شکل ‏36- الف) واحد مرمری ریز بلور دور از اندیس با بافت موزاییکی و همسان دانه (XPL ) ب) واحد مرمری درشت بلور نزدیک اندیس معدنی با بافت همسان دانه همراه با دانههای کلسیت با رخ رمبوئدری، زاویه 120 درجه، ماکل پلی سنتتیک (XPL ) پ) کلسیت‌های واحد مرمری بصورت دوقلویی (XPL ) ت) قطع واحد مرمری توسط رگه کلسیت ثانویه (XPL ) 90
شکل ‏37- الف، ب، پ) انواع گارنت‌های موجود در اسکارن واکنشی کان‌گوهر (PPL) الف- گارنت توده ای خودشکل تا نیمه شکل دار بدون جهت یافتگی همراه با ترمولیت- اکتینولیت ب، پ- کانه‌زایی آهن در شکستگی‌های گارنت رخ داده است ت) گارنت‌ها طی دگرسانی کربناتی به کلسیت تبدیل شده‌اند (XPL). 92
شکل ‏38- الف) آمفیبول رشته ای وکشیده با حاشیه خورده شده(Resorbed margines) و اکسیدهای آهن آزاد شده در امتداد رخ ها (XPL) ب) آمفیبول (ترمولیت) احاطه شده توسط گارنت‌ها که بافت غربالی را نشان می دهد (PPL) پ) تشکیل همزمان کوارتز و اکتینولیت به صورت بافت بین بلوری ((PPL ت) پرشدگی گارنت توسط کلسیت و اکسیدآهن و تشکیل گارنت با شکل دروغین (PPL). 94
شکل ‏39- الف) زون گارنتیت اسکارن، فراوانی گارنت در زمینه کربناته به حدی است که این واحد سنگی گارنتیت نامیده می‌شود ب) همراهی گارنت و کوارتز در زمینه کربناته در زون گارنتیت اسکارن 95
شکل ‏310- الف) زون اکتینولیت اسکارن، همراهی ترمولیت-اکتینولیت و گارنت ب) زون اپیدوت اسکارن، تشکیل زون اپیدوتیت در واحد کربناته را نشان می‌دهد. 96
شکل ‏311- الف) مدل شماتیکی از فرایند متاسوماتیک انشاری و تشکیل اسکارن واکنشی ب) زون بندی متاسوماتیکی انتشاری در مرز بین مرمر و شیست در اسکارن واکنشی کان‌گوهر (شیست در سمت چپ و کالک سیلیکات در راست) (ppl). 97
شکل ‏312- الف) مگنتیت خودشکل تانیمه شکل دار (XPL) ب) مگنتیت توده‌ای که مرزها در هم فرو و ازبین رفته (XPL) پ) مگنتیت با پیوستگاه سه گانه (XPL) ت) بافت شبکه‌ای در امتداد سطوح رخ واحد کربناتی(XPL) 99
شکل ‏313- الف، ب) جانشین شدن هماتیت در امتداد رخ های اکتائدری مگنتیت (بافت مارتیتی) (XPL) 100
شکل ‏314- الف، ب، پ) انواع بافت کلوفرم در هماتیت (XPL) ت) بافت حاصل از دگرگونی دینامیکی و اثرات تکتونیکی در هماتیت (XPL) ث) هماتیت با بافت برشی (XPL) 101
شکل ‏315- بقایای پیریت در مگنتیت بصورت بافت جزیره ای (XPL) 102
شکل ‏316- تشکیل هیدروکسیدها و اکسیدهای آهن و منگنز بصورت بلورهای فیبری شعاعی در شکستگی‌ها (XPL) 103
شکل ‏41- موقعیت توده‌نفوذی کمپلکس توتک در نموار QAP 110
شکل ‏42- محدوده توده‌نفوذی کمپلکس توتک در نمودار An-Ab-Or 111
شکل ‏43- قلمرو توده‌نفوذی توتک در نمودار قلیایی کل- سیلیس (TAS). 111
شکل ‏44- الف) نمودار Log(Zr/TiO2)-SiO2 ب) نموادر Log(Zr/TiO2)-Nb/Y قرار گیری نمونه‌ها در محدوده گرانیت و گرانودیوریت. 112
شکل ‏45- ماهیت توده‌نفوذی توتک در نمودار AFM، که بیانگر ترکیب کلسیمی- قلیایی آن است. 113
شکل ‏46- تفکیک سری قلیایی از نیمه قلیایی در نمودار و موقعیت سنگ‌ها در محدوده نیمه قلیایی. 113
شکل ‏47- تعيين درجه اشباع از آلومينيوم توده‌نفوذی توتک در نمودار A/CNK در برابر A/NK 114
شکل ‏48- نمودار جدايش گرانيت‌های نوع I و S و قرار گرفتن نمونه‌ها در گستره گرانیت نوع .S 118
شکل ‏49- نمودار تمايز انواع گرانيت‌هاي پرآلومينوس از يکديگر و ترکيب نمونه‌هاي منطقه مورد مطالعه شده 118
شکل ‏410- نمودار Al2O3/Cao+Na2O+K2O در مقابل SiO2 به منظور جدایش گرانیتهای نوع S و I، و موقعیت گرانیت های توتک در محدوده نوع S 119
شکل ‏411- نمودار تعیین جایگاه زمین‌ساختی بر اساس درصد وزنی SiO2 در مقابل K2O و موقعیت توده‌نفوذی توتک 120
شکل ‏412- نمودار جهت تعیین جایگاه زمین‌ساختی گرانیتوئیدهای منطقه 120
شکل ‏413- موقعيت نمونه هاي مورد مطالعه بر روي نمودار تفکيك کننده محيط هاي زمین‌ساختی 121
شکل ‏414- ارتباط سنگ‌هاي منطقه با كمربندهاي زون فرورانش و همزمان با برخورد 121
شکل ‏415- الف) همبستگی منفی منیزیم در برابر کلسیم، ب) همبستگی مثبت منیزیم و Mg/Ca 124
شکل ‏416- نمودار همبستگی مثبت منگنز در برابر آهن 125
شکل ‏417- نمودار همبستگی منفی منیزیم مقابل سدیم 125
شکل ‏418- نمودار همبستگی مثبت منیزیم در برابر استرانسیم 126
شکل ‏419- طرح شماتیکی از تاثیر دما بر مورفولوژی دوقلوهای دگرشکلی در کلسیت 128
شکل ‏420- دوقلویی های کلسیت منطقه کان‌گوهر 128
شکل ‏51- گارنت‌های دانه درشت تا دانه ریز در زمینه کربناته و همراه با آمفیبول (ترمولیت- اکتینولیت) در اسکارن واکنشی کان‌گوهر 131
شکل ‏52- الگوی عناصر نادر خاکی در گارنت‌های اسکارن واکنشی کان‌گوهر، که دو الگوی متفاوت را نشان می‌دهد. 137
شکل ‏53- الگوی عناصر نادر خاکی گارنت (1) با ترکیب محلول جامد گروسولار-آندرادیت منطقه مورد مطالعه 139
شکل ‏54- الگوی رفتاری عناصر کمیاب خاکی گارنت(2) با ترکیب محلول جامد پیرالسپیت کان‌گوهر 141
شکل ‏55- مقایسه الگوی توزیع عناصر نادر خاکی گارنت(1) گروسولار-آندرادیت، با الف) کانسنگ، ب) شیست‌ها و توده نفوذی منطقه 144
شکل ‏56- مقایسه الگوی توزیع عناصر کمیاب خاکی گارنت (2) با ترکیب محلول جامد پیرالسپیت با الف) کانسنگ، ب) شیست‌ها و توده‌نفوذی منطقه 144
شکل ‏57- ترکیب گارنت اسکارن واکنش کان‌گوهر در نمودار سه تایی اسپسارتین+ آلماندین، گروسولار و آندرادیت 156
شکل ‏58- محدوده محلول جامد گارنت‌های پیرالسپیت، گارنت‌های اسکارن واکنشی کان‌گوهر نیز در محدوده محلول جامد پیرالسپیت قرار می‌گیرند. 156
شکل ‏59- نمایش منطقه بندی اکسیدهای SiO2,Al2O3,MnO,MgO,CaO,Fe2O3 از مرکز به حاشیه بلور گارنت منطقه مورد مطالعه. 157
شکل ‏510- نمایش تغییرات میزان آلماندین، پیروپ، اسپسارتین و گروسولار در بلور گارنت منطقه. 158
شکل ‏511- مقایسه O 18δ سیلیکات‌های مراحل اول اسکارن زایی و O 18δ مجاور توده نفوذی (O 18δ پلاژیوکلاز یا Whole rock) 164
شکل ‏512- تغییرات مقادیر O18δ در مراحل مختلف اسکارن زایی انواع اسکارن‌ها 164
شکل ‏513- مقادیر O18δ سنگ‌ها و مخزن‌های مهم زمین شناسی مهم و آب‌های با منشا های متفاوت. 167
شکل ‏514- مقادیر O18δ سنگ‌ها و مخزن‌های مهم زمین‌شناسی مهم و آب‌های با منشاهای متفاوت. 167
شکل ‏515- روابط فازی T-LogfO2 در XCO2 و فشار 500 بار برای سامانه Ca-Fe-Si-C-O-H 169
شکل ‏516- نمودارT-XCO2 در 500 بار در سیستم (H2O-CO2)CAS محاسبه شده در Geo-Calc 169
شکل ‏517- نمودار فازی T-XCO2 در سامانه Ca-Al-Fe-Si-C-O 170

1- فصل اول

مقدمه

1-1- کلیات

اسکارن به دلیل جذابیت‌های علمی، همچنین به واسطهی ارزش تجاری و اقتصادی مواد معدنی همیشه مورد توجه محققین و پژوهشگران زمین‌شناسی و معدن بوده است. کانسارهای اسکارنی در سراسر جهان با توجه به مواد معدنی همراه همواره مورد توجه میباشند. از جمله فلزات و کانیهای صنعتی با ارزشی که امکان دستیابی اقتصادی به آن‌ها در کانسارهای اسکارنی فراهم است شامل: طلا، آهن، مس، سرب و روی، تنگستن، قلع، گارنت، ولاستونیت، گرافیت، آزبست و منیزیت میباشد. در ذیل به توصیف این گونه کانسارها پرداخته میشود:
هنگامی که تغییرات کانیایی و شیمیایی سنگها در اثر برهم کنش با سیالات بیرونی رخ میدهد، این فرایند را متاسوماتیسم میگویند. فعالیت متاسوماتیک از جمله سازوکارهایی است که به تشکیل نوعی از ذخایر به نام اسکارن میانجامد (Edwards et al.,1986). اسکارنها شامل سنگهای آهکی و سیلیکاته آهن و منیزیم داری (فرومینزیم) هستند که به طریق جانشینی در محل برخورد تودههای نفوذی با کربناتها و به مقدار اندک با سیلیکاتها به وجود میآیند (بابازاده،1383).
اگرچه اکثر اسکارنها در سنگ آهک یافت میشوند، آن‌ها میتوانند تقریبا در هر نوع سنگی، طی دگرگونی ناحیهای یا تماسی، بر اثر نوعی فرایند جانشینی منشا گرفته از سیالات ماگمایی و دگرگونی، سیالات جوی یا سیالات دریایی پدید آیند. سنگ میزبان توده‌نفوذی در نزدیکی همبری به طور معمول تحت تاثیر تبلور دوباره، دگرسانی و جانشینی قرار میگیرد و در شماری از آن‌ها هم کانی سازی رخ میدهد. این تغییرات تحت تاثیر حرارت و نفوذ سیالات ناشی، از تودههای نفوذی یا دیگر سیالاتی است که توده‌نفوذی در پویایی آن نقش داشته است. اگر چه اسکارنها اغلب نزدیک تودههای نفوذی یافت میشوند؛ مناطق نزدیک یا همجوار تودههای نفوذی، امتداد گسلهها و مناطق اصلی برشی، سیستمهای کمژرفای زمینگرمایی، بستر دریا و مناطق ژرف پوسته زیرین یعنی نواحی دگرگونی انباشتی یا تدفینی از مناطق معمول حضور اسکارنهاست. بنابراین الزاما، نیازی به یک توده‌نفوذی یا سنگآهک برای تشکیل اسکارن نیست (Meinert, 2005).
معمولا اسکارنهای حاوی تودههای معدنی در کنتاکت تودههای نفوذی حدواسط (گرانودیوریت، کوارتزدیوریت، مونزونیت) با سنگهای کربناته گسترش مییابند. در اسکارنهای اطراف تودههای اسیدی (گرانیتها) به ویژه تودههای نفوذی بازیک، کانسارهای کمی مشاهده میشوند. تودههای نفوذی اسکارن زا در اعماق متوسط و یا نزدیک سطح زمین جای میگیرد. به علت متاسوماتیکی بودن پدیده اسکارنزایی، تودههای معدنی اسکارنی به صورت اشکال مختلف (لایه، عدسی، استوک، رگهای) مشاهده میشوند (بابازاده،1383).

1-2- تاریخچه

استخراج از ذخایر اسکارن حداقل به 4000 سال قبل برمیگردد؛ شواهدی از استخراج اسکارن در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع پتروگرافی، ریخت شناسی، ضریب همبستگی، استان فارس Next Entries پایان نامه با موضوع ریخت شناسی