پایان نامه با موضوع مواد مخدر، مصرف مواد، اختلال شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

اساس معیارهای DSM-IV داشتند و 65 درصد دارای اختلال شخصیت بودند. به طور کلی 93 درصد دارای یک چند اختلال روان پزشکی بودند و اغلب و همبودی افسردگی و اختلال شخصیت در این تحقیق گزارش شده است.
هامفیز، ماویز و استوفلمایر (1994) طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که افراد شرکت کننده در برنامه های انجمن معتادان گمنام و الکلی های گمنام، پس از دوازده ماه در زمینه های اشتغال، عدم مصرف مواد مخدر والکل پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اند.
چن (2006) در تحقیق خود به مقایسه حالات عاطفی و شخص دو گروه از کسانی که در جلسات معتادان گمنام به همراه برنامه دوازده گامی شرکت می کنند و گروهی دیگر که بدون مشارکت در برنامه دوازده گامی صرفاً در جلسات معتادان گمنام شرکت کرده اند، پرداخت. نتایج نشان داد که شوق زندگی در مشارکت کنندگان در برنامه دوازده گامی نسبت به کسانی که صرفا در جلسات معتادان گمنام شرکت کرده اند و در برنامه دوازده گامی شرکت نداشته اند، بیشتر شده و از شدت عواطف منفی شان نظیر (نگرانی، افسردگی و خصومت) کاسته شده است.
در تحقیقات خارجی وگنر و همکاران (1993) 220 معتاد به مواد مخدر و الکل را به شکل آزمایشی در دو گروه الکلی های گمنام و کوکائینی های گمنام قرار دادند که در این پژوهش مشخص شد افراد معتاد به مواد مخدر که در گروه درمانی قرار گرفته اند نسبت به افرادی که در گروه درمانی شرکت نکرده بودند به شکل معنی داری رفتارهای مطلوب (فقدان علائم مصرف موادمخدر) را بیش از 12 ماه مطالعه پیگیری نشان دادند. کمپل و پاگ (1993) نیز در پژوهشی 12 نفر معتاد به مواد مخدر را در یک برنامه درمان گروهی قرار دادند که در این مطالعه ارزش درمانی گروه های درمانی ماراتون نسبت به گروهی که این درمان را دریافت نکرده بودند مورد حمایت قرار گرفت.
در تحقیقی که روی 3000 نوجوان توسط گوچران (1991) انجام گرفت مشخص شد که مذهبی بودن با تکرار مصرف مواد مخدر ارتباط منفی دارد. در راستای این رابطه تحقیقاتی که توسط اسمارت و آلداف (1985)، لورچ و هنگر(1985) صورت پذیرفته نیز نشان داد که تمایل به شرکت در مراسم مذهبی ارتباط منفی با مصرف مواد مخدر دارد و افرادی که نسبت به اصول مذهبی پایبندی دارند، کمتر به اعتیاد مبتلا هستند.
و مطالعات انجام شده توسط کاپلان و سادوک نشان داده است که 90 درصد افراد معتاد به تریاک و شبه تریاک دچار نوعی اختلال روانپزشکی می باشند. در یک بررسی بر پایۀ الگویی سه عاملی آیزنگ نشان داده شده افرادی که به مقدار زیادی مصرف مواد داشته اند در دو بعد روان رنجورخویی (N) و روان پریش خویی (P) نمرات بالاتری به دست می آورند (والتون و رابرتز، 2004).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مواد مخدر، ویژگی های شخصیتی، آموزش مهارت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره موسسات آموزش عالی، قصد استفاده، آموزش عالی