پایان نامه با موضوع منابع انسانی، مدیریت استعداد، فناوری اطلاعات، جانشین پروری

دانلود پایان نامه ارشد

پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیقات آتی
با توجه به فرآيند پژوهش حاضر و نتايج حاصله از آن بدليل اينكه مطالعه و بررسي رابطه بين اين سه متغير براي اولين بار صورت گرفته است و امكان خطا و تأثير متغيرهاي غير قابل كنترل در آن وجود دارد ، توصيه ها و پيشنهاداتي براي پژوهش هاي بعدي به پژوهشگراني كه اين رساله را مطالعه مي نمايند به شرح ذيل ارائه مي گردد :
این تحقیق میتواند به صورت مقایسهای در چند سازمان صورت پذیرد.
با توجه به اینکه سیستم مدیرت استعداد به تازگی در کشور ما مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفته است محققین آتی می توانند به بررسی تبعات این سیستم در بلندمدت در سازمانها بپردازند.
سازمانها تلاشهايي را جهت معرفي تحقيقات سازماني انجام دهند تا محققين با مقاومت و عدم اعتماد کاركنان و مديران مواجه نشوند. چرا كه انجام تحقيقات با موضوعات جديد سبب ايجاد مقاومت هايي در سطوح مختلف مي گردد .
سازمان ها به جهت همکاري با محققين تمهيداتي قائل شوند و زمان لازم براي انجام تحقيقات را در اختيار محققين قرار دهند و محققين نيز نتايج اين تحقيقات خود را در اختيار اين سازمان ها قرار دهند.
تحقيقي با همين موضوع در سطح سازمان هاي دیگر هم به انجام برسد تا بتوان نتايج حاصل از تحقيق را بررسي و مقايسه نمود .
5.5. محدودیتهای تحقیق
در واقع هر پژوهشي که با نيروي انساني سرو کار داشته باشد با محدوديت هايي روبرو است . از آنجايي كه پژوهش حاضر نيز با عوامل انساني ارتباط داشت از اين قاعده مستثني نبوده است و محدوديت هاي خاص خود را داشته است که برخي از آنها عبارتند از :
احتياط بسيار زياد مسئولين سازمان ها براي همکاري با دانشجويان و ترس از نتايج آزمون ها.
ترس و احتياط شديد آزمودنيها از تأثير اين نتايج بر سوابق کاري و ادامه اشتغال آنها که خود را به صورت عدم پاسخدهي به برخي سوالات نشان داده است.
امتناع برخی از مسئولین برای دادن اطلاعات سازمانی به محقق برای انجام پژوهش.
با توجه به نمونه انتخاب شده، مشکلاتی در توزیع پرسشنامه وجود داشت، از قبیل تنوع شرکتها و دوری مسافت برخی از آنها از یکدیگر.
علیرغم داشتن نامه از دانشگاه مبنی بر تقاضای همکاری شرکتها با محقق، به دلیل تنوع شرکتها و منفک بودن مدیریت واحدها از یکدیگر، هماهنگی با افراد جامعه مشکل و وقت گیر بود. صدور مجوز برای توزیع پرسشنامه توسط مدیر واحد هر شرکت بایستی به مدیران واحدها ابلاغ میشد، سپس با صدور مجوز مدیر واحد، محقق اجازه توزیع پرسشنامه را بین کارکنان داشت.
بعضی از افراد جامعه مورد نظر که در فهرست وجود داشت، یا در ماموریت بودند، یا به شهرستان منتقل شده بودند، که از جامعه حذف شدند.
همسان نبودن افراد پاسخدهنده از نظر اعتبار پاسخها و ایجاد وزن برای پاسخها.

5.6.خلاصه فصل پنجم
در این فصل با توجه به یافتههای حاصل از تحقیق و آزمونهای انجام شده، سعی و ارائه نتایج تحقیق و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای محققان آتی بود. به این منظور هر سوال و نتایج حاصل از انجام آن سوال به صورت خلاصه و مجزا برآورده و سپس نتایج حاصل از اجرای تکنیک آماری مورد استفاده بیان شد. به طور کلی این پژوهش دو سوال اصلی و چهار سوال فرعی داشت که نتایج هر کدام بیان شده است، در ادامه با توجه به این سوالات ، پیشنهادهایی هم به جامعه علمی و هم به سازمان مورد بررسی ارائه گردید و سعی شد تا با توجه به یافتهها و ادبیات موجود پیشنهادهایی کاربردی مطرح گردد و محدودیتهایی که پژوهشگر در حین انجام پژوهش با آن روبرو بوده نیز بیان گردید.

الف) منابع فارسی
ابوالعلایی، بهزاد، و غفاری، عباس. (1386). مدیران آینده؛ مبانی نظری و تجارب علمی برنامههای استعدادیابی و جانشین پروری مدیران. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
ابوالعلایی، بهزاد، و غفاری، عباس. (1388). گزیده مقالات سی و هفتمین کنفرانس جهانی منابع انسانی. تهران: انتشارات سرآمد، چاپ اول.
ایرجی، فاطمه. (1390). ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی.
آذر،عادل، و مومنی، منصور. (1385).آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت، جلد اول.
آرمسترانگ، مایکل. (1381). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. (ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
آرمسترانگ، میشل. (1384). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل). (ترجمه‌ سید محمد اعرابی و داود ایزدی). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2001).
بهان کیت، کیت، و هولمز، دیانا. (1377). آشنایی با فناوری اطلاعات. (ترجمه مجید آذرخش و جعفر مهرزاده). تهران: انتشارات سمت.
تونکه‌نژاد، ماندنی، و داوری، علی. (1388). توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه شناختی سازمان. فصلنامه پژوهشی مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال اول، شماره3:ص51-80.
حبیبپور، کرم، و صفری، رضا. (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSSدر تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی). تهران: نشر لویه.
حقیقی، آیدا. (2008). راهبری فناوری اطلاعات در سازمان.ماهنامه تدبیر-سال نوزدهم-شماره 199.
خاکی، غلامرضا. (1378). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
خان بابایی، محمد، و نادعلی، احمد. (2009). ارزیابی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات.ماهنامه تدبیر-سال بیستم-شماره 203.
دری، بهروز. (1375). طراحی و تعیین نظام جانشینی مدیران. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
دهقانپور فراشاه، علی. (1390). الگوی برنامه ریزی جانشین پروری. بررسی موضوع در شرکت های زیر مجموعه وزارت دفاع جمهوری اسلامی.
رابینسون، جان. (1385).مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری. (گزیدهی سی و هفتمین کنفرانس جهانی منابع انسانی، سرمایه انسانی مزیت رقابتی سازمانها در عرصهی جهانی سازی). (ترجمه بهزاد ابوالعلایی و عباس غفاری). تهران: انتشارات آهار.
راثول، ویلیام جی. (1384). برنامهریزی جانشینی موثر. (ترجمه احمدرضا حراف). تهران: انتشارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
رودساز، حبیب، احسانی، امیر، و خلیل پور تیلمی، سمیه. (1390). برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی. تهران: انتشارات دانش نگار.
سرمد،زهره، بازرگان،عباس، و حجازی، الهه. (1387). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه، چاپ شانزدهم.
سکاران،اوما. (1381). روش های تحقیق در مدیریت. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی.
شجاعی، سید عمادالدین، و دری، بهروز. (1387). طراحی و تبیین مدل تفصیلی نظام جانشینی و جایگزینی تجربه پالایش و پخش. (چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی). تهران: موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی.
صالح زاده، رضا، و لباف، حسن. (1390). توسعه مدلي براي مديريت استراتژيك استعداد به منظور بهبود عملكرد سازماني. (دومين كنفرانس مديريت اجرايي).
صرافی‌زاده، اصغر. (1383). فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها). تهران: انتشارات میر.
صرافی‌زاده، اصغر، و علی‌پناه، علی. (1381). سیستم‌های اطلاعات مدیریت: نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: انتشارات مسیر.
طهماسبي، رضا، قلي‌پور، آرين، و جواهري‌زاده، ابراهيم. (1391). مديريت استعدادها: شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهاي علمي. پژوهش‌هاي مديريت عمومي، سال پنجم، شماره هفدهم.
عباسپور، عباس. (1385). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها ، فرایندها و کارکردها). تهران: سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
غیاثی‌ندوشن، سعید، پرداخت‌چی، محمدحسن، دری، بهروز، و فراستخواه، مقصود. (1391). تأملی براستقرار نظام جانشین‌پروري مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریه‌ی داده بنیاد. تهران: پژوهش در نظام‌هاي آموزشی.
قاسمی، وحید. (1389). مدلسازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربردAmos Graphics. تهران: نشر جامعهشناسان.
کارت رایت، راجر. (1386). مدیریت استعداد. (ترجمه علی محمد گودرزی و سید جمال حسینی). تهران: انتشارات رسا.
کارت رایت، راجر. (1387). مدیریت استعداد: نگاهی نو به توسعه سرمایه انسانی. (ترجمه‌ علی محمد گودرزی و سید جمال حسینی). تهران: انتشارات رسا، چاپ اول.
کانگر، رابرت و فالمر، جی (1387). استعدایابی و جانشین پروری. (ترجمه بهزاد ابوالعلایی). تهران: انتشارات سرآمد.
گای، ماتیو، و سیمز، دوریس. (1388). توسعه استعدادهای آتی: راهنمای کاربردی مدیریت استعداد و برنامه‌ریزی جانشین پروری. (ترجمه نسرین جزنی). تهران: انتشارات سرآمد، چاپ اول.
معالی تفتی، مرجان. (1390). بررسی عوامل موفقیت در مدیریت استعدادها و چالش ها و موانع پیاده سازی مدیریت استعداد در گروه سایپا. فصلنامه مقاله‌های پژوهشی مدیریت، شماره 2.
معالی، مرجان، و تاج‌الدین، محمد. (1387). جنگ استعدادها. ماهنامه تدبیر، شماره 192. آدرس سایت: http://magiran .com/ view .aps? ID=568990
معالی، مرجان، و تاج‌الدین، محمد. (1387). مدیریت استعداد در فرآیندهای توسعه منابع انسانی. ماهنامه تدبیر، شماره 202.
مهدوی، محمد تقی. (1379). مدیریت اطلاعات. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی.
میرسپاسی ، ناصر. (1382). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران: انتشارات میر.
هادی‌زاده‌مقدم، اکرم، و سلطانی، فرزانه. (1390). تبیین مؤلفه‌هاي پیاده‌سازي مدیریت جانشین‌پروري درسازمان. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت ومنابع انسانی درصنعت نفت، سال سوم، شماره ده.

ب) منابع انگلیسی
Allameh, S. M., Momeni, Z., Shekarchizadeh Esfahani, Z., & bardeh, M. (2010). An assessment of the effect of information communication technology on human resource productivity of mobarekeh steel complex in Isfahan(IRAN). Procedia Computer Science, vol. l3, pp. 1321-1326.
Areiqat, A. Y., Abdelhadi, T, & Al-Tarawneh, H. A. (2010).Talent management as a strategic practice of human resources management to improve human performance. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Belleville: 2(2).
Ashton, C., & Morton, L. (2004). Managing talent for competitive advantage. Strategic HR Review, 4(5), 28-31.
Attaran, M. (2003). Information technology and Business process, redesing. Business Process Management Journal, 9(4), 440-458.
Barlett, C. A., & Ghoshal, S. (2002). Bailding competitive advantage through people. Sloan Management Review, 43(2), 34-41.
Barner, R. (2006). Bench Strenght. San Francisco: American Management Association.
Barron, P. (2008). Education and talent management: implications for the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management Emerald Group,20(7), 730-742.
Beechler, S., & Woodward, I. C. (2009). The global war for talent. Journal of International Management, 15(3), 273-285.
Berger, L., & Berger, D. (2003). The Talent Management Handbook. McGraw Hill: Cleveland, OH .
Bhatnagar, J. (2007).Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees: key to retention. Emerald Group, Employee Relations, 29(6), 640-663.
Blass, E. (2007). Talent management: maximizing talent for business performance. London: Chartered Management Institute.
Boselie, P., Dietz., G., & Boon , C. (2005). Commonalities and contradictions in HRM and performance research. Human Resource Management Journal , 15(3), 67-94.
Boussebaa, M., & Morgan, G. (2008). Manageging talent across national borders: the challenge faced by an international retail group. Emerald Group,

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت استعداد، فناوری اطلاعات، منابع انسانی، تحلیل داده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مجلس شورای اسلامی، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، آموزش و پرورش