پایان نامه با موضوع مفهوم شناسی، قانون مدنی، فقهی حقوقی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

ي فرزند مردي نيست فر زند به صرف اين آزمايش از پدر نفي نمي شود بلكه نفي آن به احتياج به اجراي لعان دارد.
➢ در صورتي كه بر اساس آزمايش دي ان اي براي قاضي علم حاصل شود قاضي مي تواند با استناد آن راي به اثبات نسب دهد..

6)هدف ها و کاربردهای تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش آزمایشهاي دي.ان.اي و امکان استناد به آن در دعاوي اثبات نسب و نفی ولد می باشد و اینکه آیا با مقررات موجود میتوان به این آزمایشها استناد کرد یا تا زمانیکه قانون برآن تصریح ننماید، چنین مجوزي وجود نخواهد داشت.
هدف عمده ی دیگر ، شناساندن آزمایش های علمی به ویژه آزمایش “دی ان ای” بعنوان یکی از روش های متقن برای اثبات نسب و نفی ولد می باشد.در نهایت،مطالعه و بررسی برای تشخیص مباینت یا عدم مباینت چنین آزمایش های با نصوص شریعت بوده و اینکه در نهایت بتوان با چنین تحقیقاتی خلا های قانونی در مورد استناد به آزمایش ” دی ان ای” را برطرف کرد.

7)روش و نحوه انجام تحقیق
نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه‌ها و يا پاسخگويي به سوالات (توصيفي، تجربي، تحليل، محتوا، اسنادي، تاريخي)
در این تحقيق برای رسیدن به اهداف پژوهشی و پاسخگویی به سوالات محوری، از روش توصیفی،کتابخانه ای و مطالعات نظری و جستجوهای اینترنتی استفاده خواهد شد.
تحقيق توصيفي ، آنچه را كه هست توصيف و تفسير مي كند و به شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول، فرآيندهاي جاري، آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در وجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رويدادها و آثار گذشته را نيز كه به شرايط موجود مربوط مي شوند مورد بررسي قرار مي دهد .
تحقيق توصيفي شامل جمع آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه ها يا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مطالعه مي شود. يك مطالعه توصيفي چگونگي وضع موجود را تعيين و گزارش مي كند . ( خاكي، ص 210 )
روند کلی حاکم بر مطالعات در این پژوهش از یک بخش اصلی تشکیل شده است: روش کتابخانه ای است و ابزارهای زیر را جهت جمع آوری داده ها به کار گرفته شده است.
– در روش کتابخانه ای، با بهره گیری از کتب، مقالات، پایان نامه ها و همچنین پایگاه های اینترنتی داده های مورد نیاز گردآوری شد.

8)ساماندهی(طرح) تحقیق
این تحقیق از 4 فصل تشکیل شده که:
فصل اول باعنوان «کلیات» شامل مفهوم شناسی درباره ی نسب و نفی ولد و آزمایش های ژنتیکی،تاریخچه آزمایش های ژنتیکی، نقش علوم جدید در اثبات دعاوی می باشد.
فصل دوم با عنوان « آزمایش های دی ان ای و اثبات نسب» در فقه و حقوق می پردازد.که در آن به مباحثی درباره ی حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در اثبات نسب ، حجیت ادله اثبات نسب از جمله( امارات ، شهادت،اقرار، قرعه) و انحصار یا عدم انحصار ادله اثبات نسب پرداخته شده است.
فصل سوم با عنوان«آزمایش دی ان ای و نفی ولد» به بررسی نفی ولد از دیدگاه فقه و حقوق ایران، دی ان ای و نفی نسب، حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در نفی ولد، ادله های مورد استناد در رد و پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب می پردازد.
و نهایتاً سعی در ارائه ی خلاصه بندی و نتیجه گیری نهایی در باره ی این امر دارد که:
آیا می توان صرفاً با تکیه بر آزمایشات دی ان ای در فقه و حقوق ایران به اثبات نسب یا نفی ولد پرداخت یا نه؟
و جایگاه قانونی و فقهی آزمایش های دی ان ای در میان سایر ادله از جمله قاعده ی فراش و لعان چیست؟

فصل اول
کلیات تحقیق

بخش اول: مفهوم شناسی
بخش دوم: آزمایش های ژنتیکی
بخش سوم: نقش علوم جدید در اثبات دعاوی

در فصل اول با نگاهی کلی به موضوع اثبات نسب و نفی و ولد و ادله های اثبات آنها ،به ارائه ی تعریف و معرفی این مفاهیم جهت ورود به بحث اصلی که در فصول 2و3و4 خواهد آمد میپردازیم.
به طور کلی نسب در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است نسب حقیقت شرعی نیست بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفا و لغتا رابطه ای است در قانون مدنی ما نسب به ذو نوع نسب مشروع(حاصل از ازدواج) و نسب نامشروع تقسیم میشوند.در دعاوی اثبات نسب برای اثبات ادعای از ادله های فراش، شهادت، اقرار و قرعه میتوان استفاده نمود که البته آزمایش های ژنتیکی از جمله آزمایش دی ان ای نیز امروزه میتواند در ردیف این ادله ها قرار بگیرد.
در مورد نفی ولد  يعني مردي كه بر طبق اماره قانوني فراش،پدر كودكي به شمار آيد، بخواهد انتساب ان كودك را به خود نفي كند در اين صورت بايد خلاف ان اماره را اثبات كند که روش شرعی و قاونونی برای نفی ولد لعان است. لعان یک نوع سوگندی است که پدر میتواند بوسیله اجرای آن، طفلی که فرزند او شناخته شده نفی بنماید. لعان از تاسیسات کاملاًمذهبی میباشدکه بر ایمان راسخ استوار است و نمیتوان آن را از ادله مدنی به شمار آورد. بنابر مستفاد از ماده ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۱۱٥٢  ق.م به پیروی از حقوق امامیه، لعان طریق اثبات نفی ولد شناخته شده است و آن منحصراً بین زوجین در نکاح بعمل میآید.

بخش اول: مفهوم شناسی
گفتار اول: تعریف نسب و انواع آن
الف: تعریف: نسب، جمع نسبت و به معنای علقه و پیوند و رابطه میان دو چیز است، به گونه ای که تصور آن، به تصور دو طرف آن منوط باشد.
در کتاب فوائد الاصول آمده است:«ان النسبة عبارة عن العلقة و الربط الحاصل من قیام احدی المقولات التسع بموضوعاتها»( نائینی، ج ۲،۱، ص ۳۹).    

برای مثال، در قضیه «الجسم ابیض»، بیاض بر جسم عارض شده است، و در واقع، قضیه به این صورت است:«الجسم له البیاض»، که موضوع ، جسم، و محمول، بیاض است و بین جسم و بیاض رابطه‌ای وجود دارد که کلمه «له» از آن حکایت می‌کند. نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است (عمید،1384: ص1206)
نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است.(محقق داماد،1386:ص 63) نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف(جعفری لنگرودی،1385:ص 711) را در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است. (صفایی و امامی،1376: ص287)
 

ب: انواع نسب
در قانون مدنی كشور ما سه نوع قرابت (خویشاوندی) وجود دارد که عبارتند از: خویشاوندی نسبی، سببی و رضاعی. (همان منبع)خویشاوندی نسبی به این معناست كه بین دو شخص رابطه خونی وجود داشته باشد، مانند پدر و فرزند؛ به عبارت دیگر خویشاوندی كه ناشی از ولادت باشد، خویشاوندی نسبی نام گرفته است. در حقوق ما سه نوع نسب وجود دارد که عبارتند از: نسب مشروع، یعنی نسب ناشی از ازدواج، نسب در حكم مشروع یا همان نسب ناشی از مباشرت به شبهه و نسب نامشروع یعنی نسبی كه بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت وجود ندارد. مباشرت به شبهه در مواردی از این قبیل حاصل می‌شود که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت برقرار نیست یا آنکه در صورت وجود رابطه زوجیت، ازدواج ایشان باطل است؛ اما یك نفر از آنان یا هر دوی آن‌ها از بطلان آن مطلع نیستند. نسبی كه در حقوق ما به عنوان یك نسب قانونی شناخته می‌شود، نسب مشروع و نسب در حكم مشروع است(مدنی،1376:ص177) بنابراین به طور کلی تقسیمات نسب عبارتند از:
1) نسب مشروع ناشی از ازدواج
الف :نسب مادری
اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهان کاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هر کودکی ظرف ۱۵ روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود.
ب) نسب پدری:
اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود اما باید این واقعیت را پذیرفت که انجام این گونه آزمایش ها به دلیل گرانی و دور بودن روستاها و شهرها برای همه امکان پذیر نیست بنابراین بهتر است برای جلوگیری از مشکلات موجود، این گونه ازدواج ها ضابطه مند و قانونمند شوند.
2 )نسب ناشی از شبهه
نسب ناشی از شبهه آن است که زن و مرد یا یکی از آن ها بر اثر اشتباه موجب تولد طفلی شوند. طفلی که به این طریق متولد شود، ناشی از شبهه و نسب او به هر یک از پدر و مادر، در حکم نسب قانونی است.(صفایی و امامی،ص321-320)
اگر شبهه از هر دو طرف باشد، نسب طفل نسبت به هر دو طرف نسب در حکم قانونی است و اگر شبهه از یکی از دو طرف باشد، نسبت به آنکه در شبهه بوده نسب در حکم قانونی است.
3) نسب نامشروع
طفلی که از یک رابطه نامشروع متولد شود، نسب او غیر قانونی است.
در این حالت هر چند نسب طفل نسبت به پدر غیر قانونی است ولی در صورت اثبات این موضوع که طفل، حاصل رابطه غیر مشروع زن و مرد معین و مشخص است، مرد ( به عنوان پدر عرفی طفل) موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و برای او شناسنامه بگیرد.(مدنی،1376: ص178)

گفتار دوم:نفی ولد

1) تعریف نفی ولد
 يعني مردي كه بر طبق اماره قانوني فراش،پدر كودكي به شمار آيد، بخواهد انتساب ان كودك را به خود نفي كند در اين صورت بايد خلاف ان اماره را اثبات كند.دعوي نفي ولد به مفهوم خاص يعني نبودن شرايط اماره فراش و نادرست بودن ان.هرچند مفهوم عام ان شامل مفاهيم ديگري است كه ناظر به اصل نكاح با مادر طفل و تاريخ ولادت و هويت طفل است و اثبات ان موارد پدر را از دعوي نفي ولد بي نياز مي نمايد ليكن در قانون مدني به ان اشاره نشده است.
 اين دعوي بر طبق مواد 1161 و  1162 ناظر به ادعاي نفي ولد از سوي شوهر است، هرچند بدين مفهوم نيست كه انكار يا قبول فرزند از حقوق شوهر باشد. برخي از حقوق دانان به اين امر اصرار دارند كه دعوي نفي نسب از طرف تمام كساني كه نفعي در اين زمينه دارند پذيرفته شود.و ليكن اين امر به دلايلي دشوار به نظر ميرسد زيرا در صورت وجود اماره فراش، فقط با لعان ميتوان نفي ولد كرد و همچنين از اصطلاح نفي ولد چنين استنباط ميگردد كه اين ادعا از سوي شخصي كه فرزند منسوب به اوست پذيرفته شود كه همانا پدر طفل ميابشد نه سايرين. لذا دعوي سايرين را ،اختلاف نسب بايد به شمار آورد نه نفي ولد؛ مضافاً به اينكه اين دعوي از خصوصي ترين روابط زن و شوهر است كه نبايد ديگران بتوانند به سهولت نسبت به عفاف زن خانواده و مشروع بودن فرزندي كه به دنيا امده  ترديد كنند.به هرحال راجع به نفي كودكي كه به حكم قانون بر زن و شوهر منسوب شده است، تنها شوهر ميتواند اقامه دعوي نمايد و درستي اين انتساب را منكر شود هرچندكه عده اي دعوي ناظر به محقق نشدن اماره فراش را از سوي هر فردي كه نفع مشروع دارد قابل پذيرش دانسته اند.
نكته قابل توجه ديگراينكه، اين دعوي بايد به طرفيت فرزندي كه ادعاي طرد ازآن خانواده ميشود، طرح و اقامه شود و در صورت محجور بودن فرزند و با وجود پدر مدعي كه ولي قهري است به لحاظ تعرض منفعت بايد براي دفاع حقوق فرزند در اين دعوي قيم اتفاقي تعيين نمود و همچنين به نظر ميرسد مادر كودك نيز بايد در دادرسي شركت داده شود زيرا علاوه براينكه او را از ميراث فرزند و حق حضانت محروم مينمايد نسبت بي عفتي نيز به او داده شده است. فلذا ضرورت حضور و شركت وي در دادرسي براي دفاع ضروري است.
 
موارد ذيل مصاديق اين دعوي ميباشند:
1-    دعوي كه براي اثبات خلاف اماره فراش اقامه ميشود و در اين دعوي تمام شرايط رابطه زوجيت و تولد طفل در موعد اماره قانوني وجود دارد،ولي نسب طفل مورد بحث و اختلاف است.
2-    دعاوي كه ناظر به تحقق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع دلیل جدید، حقوق ایران، سقط جنین، قوانین موجود Next Entries پایان نامه با موضوع مدل پیشنهادی، احساس امنیت، علوم جدید