پایان نامه با موضوع معیارهای ارزیابی، مدیریت ایده ها

دانلود پایان نامه ارشد

توان نسبت به حذف ایده های کم اهمیت در این مرحله اقدام نمود. این غربالگری می تواند توسط طالب ایده و به کمک داورانی که تیم مدیریت ایده ها مشخص می کند انجام گیرد.
4_3_3_3 پرورش و توسعه ایده:
ایده هایی که بعد از تحلیل و غربالگری، با ارزش تشخیص داده شده اند به کمک شبکه متخصصین مورد مطالعه دقیق تر قرار گرفته و توسعه داده می شوند. در این مرحله می توان از تکنیک های متنوع حل مسئله و طوفان فکری جهت تکمیل و بهینه سازی ایده استفاده نمود. در این مرحله با توجه به نوع ایده از مسیرهای متفاوتی برای پرورش و توسعه آن استفاده می شود. برای مثال اگر ایده ای بیانگر یک مسئله در سازمان باشد
4_3_3_4 شبکه متخصصین
با تشکیل بانک جامعی از کارشناسان سازمان بر اساس تخصص و تجارب و برقراری ارتباط بین آنها، می توان شبکه ای از متخصصین ایجاد نمود. استفاده از شبکه متخصصین در بررسی و توسعه ایده ها از جهات زیر حائز اهمیت است.
• نظارت دقیق تر و استفاده از خرد جمعی در بررسی ایده ها
• کاهش ریسک برخورد نا مناسب و سلیقه ای با ایده ها
• در نظر گرفتن اکثر مسائل سازمانی در بررسی ایده ها
• کاهش انحصار در بررسی ایده ها
4_3_3_5 ارزیابی و انتخاب
در این مرحله ایده های توسعه یافته براساس معیارهای مشخص ارزیابی شده و سپس توسط تصمیم گیر جهت اجرا انتخاب می شوند. معیارهای ارزیابی می تواند در محورهای زیر تعریف شود.
فنی
عملیاتی
اجتماعی
مالی
اخلاقی
بازار
تولید
استراتژی
سیاسی
البته هر سازمان با توجه به ویژگی های خاص خود این معیارها را مشخص می کند.
4_3_3_6 اجرا
باتوجه به ماهیت و نوع ایده ها، برخی از آنها بلافاصله بعد از انتخاب می توانند با سازو کارهای موجود اجرایی شوند اما برخی دیگر از ایده ها به پر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، سیستم مدیریت، قابلیت جستجو، ذخیره و بازیابی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع رضایت از زندگی، روانشناسی، عاطفه منفی، جامعه آماری