پایان نامه با موضوع معاملات تجارتی، قانون مدنی، معاملات ملکی، وظایف قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

تکرار آن عمل تجاری است نظیر تصدی به حمل و نقل موضوع بند 2 ماده 2 قانون تجارت و در نتیجه برخی از حقوقدانان با تلفیق ضوابط متعدد مذکور در ماده 1 و 2 قانون تجارت بیان می‌نمایند که: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات و فعالیت‌های تجارتی قرار دهد». (اسکینی، 1390، صفحه 68)
لذا ممکن است عملی نظیر خرید مال منقول به قصد فروش تجاری محسوب شود ولی عامل این عمل تجارتی، به جهت اینکه بصورت یک فعالیت تجارتی مستمر و مکرر، یعنی بعنوان شغل معمولی به آن مبادرت نورزیده است، تاجر محسوب نمی‌شود. از توجه به ضابطۀ حقوقی تعیین شده برای تشخیص تاجر از غیر تاجر بنظر می‌رسد، «دلال کسی است که شغل معمولی خود را معاملات و فعالیت‌های دلالی قرار داده باشد» یعنی با ذکر واژۀ فعالیت دلالی که متضمن استمرار و تکرار است، دلال بعنوان یک تاجر از کسی که صرفاً یکبار یعنی بصورت اتفاقی واسطۀ انجام معامله‌ای گردیده است قابل تشخیص و بازشناسی است ودر تقسیم‌بندی دیگری که برخی از حقوقدانان از عملیات تجارتی موضوع ماده 2 قانون تجارت نموده‌اند این عملیات را بر چهار نوع عملیات توزیعی، تولیدی و معاملات برواتی26 و خدماتی تقسیم نموده‌اند. (اسکینی، 1390، صفحه 69)
که مقصود از عملیات توزیعی اعمالی است که بمنظور رساندن کالاها از تولید کننده یا فروشنده به دست مصرف کننده انجام می‌شود، عملیات خرید مال منقول به قصد فروش موضوع بند 1 ماده 2 قانون تجارت را می‌توان از مصادیق اینگونه عملیات برشمرد. عملیات تولیدی: تبدیل مواد اولیه به کالا و یا تجمیع چند کالا بمنظور ایجاد کالای دیگری است و این عملیات در بند 4 ماده 2 قانون تجارت مشتمل بر اقداماتی نظیر تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه می‌باشد و عملیات مربوط به بروات که موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است منصرف به مجموعۀ اعمال حقوقی است، که بر روی بروات اعمال شده و سبب ایجاد برات و یا انتقال آن می‌گردد و بنابراین عملیاتی نظیر صدور برات، ظهر نویسی و ضمانت برات از جمله اینگونه معاملات برواتی است که خواه بین تجار باشد یا غیر تجار، تجاری محسوب می‌گردد و عملیات خدماتی به عملیاتی گفته می‌شود که یا شامل خدماتی است که از جانب تاجر به مشتری ارائه می‌شود و یا اینکه تاجر مالی را در اختیار مشتری قرار دهد.
عملیات خدماتی در یک تقسیم‌بندی دقیق‌تری تحت سه عنوان خدمات واسطه‌ای، خدمات مالی و خدمات متفرقه تقسیم می‌گردد که مقصود از تجار ارائه کننده خدمات واسطه‌ای آن دسته ازاشخاصی هستند که خدمات خود را وسیله‌ی تسهیل امور مشتریان قرار می‌دهند، و در واقع خدمات آن‌ها مشتمل بر ارائه مشورت و کمک به مشتریان است بدون اینکه خود مستقیماً در انعقاد قرارداد و یا اجرای تعهدات ناشی از آن نقشی داشته باشند که از جمله اینگونه خدمات واسطه‌ای را، شغل دلالی می‌توان نام برد که در رشته‌های مختلفی اقدام به ارائه خدمات می‌نمایند. بنابراین اگرچه مقننن درباره دلالی قید تکرار و استمرار عمل را پیش‌بینی ننموده است و براساس نوع دیگری از تقسیم‌بندی که حقوقدانان از معاملات تجاری بعمل آورده‌اند، عمل دلالی از جمله اعمال تجاری ذاتی است که این قسم معاملات را در مقابل معاملات تجاری تبعی موضوع ماده 3 قانون تجارت و یا اعمال تجاری حکمی نظیر معاملات برواتی قرار می‌دهند، با توجه به اینکه عملیات تجاری ذاتی نظیر دلالی اگر برای یکبار هم انجام شود، عمل تجاری محسوب می‌گردد لیکن تاجر شناخته شدن شخص دلال، منوط به استمرار عمل واشتغال معمولی وی به شغل دلالی می‌باشد، از توجه به مفاد مواد 1 و 2 قانون تجارت و با توجه به دو سیستم شناخته شده جهت تشخیص اعمال تجارتی از اعمال غیرتجارتی که یکی موسوم به سیستم شخصی و دیگری معروف به سیستم نوعی است، و در سیستم نوعی، اعمال تجارتی، ملاک تجارتی بودن، قرار می‌گیرند یعنی آن چه در این سیستم حائز اهمیت است نوع اعمال است و تا زمانی که شخص به آن اعمال اشغال نورزد بازرگان شناخته نمی‌شود و در صورتیکه هر شخص آن عملیات را انجام دهد، عمل تجاری محسوب می‌گردد، و عامل نیز تاجر قلمداد می‌شود، اما در سیستم شخصی ملاک تجاری شناخته شدن اعمال آن است که شخص عامل، بازرگان باشد اعم از اینکه آن عمل تجاری باشد یا نباشد، لیکن با مداقه در دو ماده 1 و 2 قانون تجارت، ملاحظه می‌گردد که سیستم اتخاذی توسط قانونگذار ایران اختلاطی از این دو روش است. (ستوده تهرانی، 1391، صفحه 110) فایده تفکیک اعمال تجاری از غیر تجاری و تشخیص تاجر از غیر تاجر و اعمال تقسیم‌بندی‌هایی که ذکر آن رفته است، در زمینه تشخیص حقوق، تکالیف و مسئولیت‌هایی است که قانونگذار برای تاجر در مواردی همچون؛ نام تجاری، دفاتر تجاری، قابلیت استناد داشتن دفاتر تاجر، ورشکستگی، مسئولیت تضامنی و سایر موارد مذکور در قانون تجارت و قوانین مرتبط به آن‌ها، مورد شناسایی قرار داده است، بنابراین با توجه به ضوابط مندرج در مواد 1 و 2 قانون تجارت:«دلالی از جمله اعمال تجاری است و کسی‌که فعالیت معمولی و استمراری او براساس شرایط و ضوابط قانونی اشتغال به دلالی باشد و از این طریق امرار معاش می‌کند.» (اسکینی، 1390، صفحه 110)
از آجائیکه لازمۀ تاجر شناخته شدن دلال اشتغال معمولی و مستمر شخص به شغل دلالی است، لذا اشخاصی که بصورت اتفاقی در یک یا چند معامله وساطت می‌نمایند و بصورت مستمر و دائم به دلالی اشتغال ندارند بعنوان دلال و تاجر شناخته نمی‌شوند، لیکن نظر به اینکه از اعمال و اقدامات اینگونه افراد، شخص آمر یا هر دو طرف معامله منتفع می‌شوند، دراینگونه موارد اگر بین شخص عامل بعنوان دلال و آمر یا آمرین قرارداد خاصی راجع به اجرت عمل دلالی منعقد نشده باشد، مطابق ماده 336 قانون مدنی که بیان می‌کند: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است» لذا عامل مستحق دریافت حق‌الزحمه است و مفاد ماده مزبورکه مبتنی بر قاعده لزوم احترام به عمل انسان است و تحت عنوان استیفاء شناخته می‌شود، صرفاً مربوط به اقدامات اشخاصی است که شغلی معمولی آن‌ها دلالی نبوده و برحسب اتفاق و بنا به دستور یکی از متعاملین واسطۀ انجام معاملۀ خاصی شده باشند، لیکن مطابق ماده 1 قانون راجع به دلالان مصوب 1317: «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است» ، لذا کسی که قصد اشتغال مستمر و معمولی به شغل دلالی دارد، بایستی مطابق ماده مزبور نسبت به اخذ پروانۀ دلالی در یک یا چند رشته مختلف دلالی از مراجع ذیربط اقدام نماید، کما اینکه اشتغال به دلالی رسمی بیمه، مطابق ماده 68 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/1350 و نیز طبق ماده 1 آئین نامه اجرایی دلالان رسمی بیمه مستلزم این امر است که دلال از بیمۀ مرکزی ایران پروانه دلالی رسمی اخذ نماید، همچنانکه اشخاصی که قصد اشتغال به دلالی در معاملات ملکی دارند نیز بایستی براساس ماده 6 آئین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 پروانۀ دلالی خود را از اداره کل ثبت اسناد و املاک دریافت نماید، همین رویۀ در خصوص دلالان اتومبیل و کارگزاران بورس اوراق بهادار نیز ضروری و لازم الاجرا است، از جانب دیگر چون پروانه دلالی اجازه نامه‌ای است که کاملاً جنبه شخصی دارد، یعنی هریک از مراجع قانونی متصدی صدور پروانه دلالی، با احراز شرایط کلی برای اشتغال به دلالی که در ماده 2 قانون راجع به دلالان این شرایط عمومی ذکر شده است که از جمله مهمترین این شرایط تابعیت ایرانی متقاضی صدور پروانه دلالی است و بنابراین اتباع خارجی از چنین حقی محروم هستند. و از جانب دیگر هریک از آن مراجع رسمی علاوه بر شرایط عمومی، شرایط ویژه‌ای نیز برای احراز صلاحیت شخص متقاضی پروانه دلالی در آئین‌نامه‌های مربوط به هریک از رشته های دلالی پیش بینی نموده اند و احراز شرایط عمومی و اختصاصی برای صدور پروانه دلالی به نام یک شخص، مبتنی بر صلاحیت شخصی و اختصاصی کسی است که پروانه دلالی به نام او صادر می‌شود. بنابراین اینگونه پروانه ها قائم به شخص و غیرقابل نقل و انتقال بوده و هر یک از متصدیان امر دلالی در صورت ناتوانی یا انصراف، بایستی پروانۀ مربوطه را به مرجع صادر کننده پروانه تودیع نمایند، زیرا اشتغال به دلالی منوط به احراز شرایط عمومی نظیر: ایرانی بودن، اهلیت عمومی یعنی عدم محجوریت و سفاهت متقاضی، داشتن حداقل 25 سال سن، نداشتن سابقۀ محکومیتهای کیفری مؤثر و حتی عدم شهرت به نادرستی و یا داشتن اطلاعات فنی مناسب و منطبق با موضوعی که قصد تصدی به دلالی آن وجود دارد، از جمله شرایط و موانع مهمی است که اصل آزادی اشتغال به ویژه اصل آزادی اشتغال به تجارت را محدود و تخصیص نموده است، و در واقع مقنن با ایجاد شرایط و محدودیت‌ها و موانعی برای اشتغال به دلالی، شرایط سلبی و ایجابی برای اشتغال به دلالی را تعیین نموده است، همچنین لازمۀ تصدی به عملیات دلالی بصورت مستمر و بعنوان شغل تجاری، این است که دلال محل مناسبی برای مراجعه اشخاص به آن محل، جهت انجام امور دلالی تأمین نموده باشد، اگر چه در متن پروانه های اصداری صرفاً شهر محل اشتغال دلال ذکر می‌شود ولی طبیعت شغل دلالی اقتضای استقرار دلال در محلی ثابت و مناسب برای مشتریان را دارد.
بنابراین بالحاظ کلیۀ شرایط مزبور، دلال تاجر محسوب شده و دارای کلیۀ تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی و کیفری و واجد اختیارات و حقوقی که مقنن برای دلال معین نموده است، می‌باشد. و در صورتیکه دلال حائز شرایط قانونی لازم جهت انجام امر دلالی باشد، قطعاً با استفاده از اطلاعات تخصصی و مهارت‌های خود در امور دلالی مورد تصدی و با شناختی که از بازار و نرخ کالا و یا خدمات موضوع معامله و اطلاعاتی که از فروشنده و خریدار دارد، با ارائه خدمات و تسهیلاتی که برای انجام معامله ارائه می‌دهد از جمله ارائه اطلاعات راجع به اوصاف و قیمت و شرایط موضوع معامله، وضعیت طرفین از حیث اعتبار مالی و حسن سابقه و نظایر آن، می‌تواند در تسریع انعقاد معاملات بین اشخاص بنحو صحیح و عادلانه و در نتیجه در رونق امور تجاری و گردش ثروت و ایجاد اشتغال و همچنین جلب اعتماد عمومی وایجاد شرایط مناسب جهت اجرای سریع و صحیح تعهدات قراردادی که به وساطت دلال منعقد شده است نقش مثبت و مهمی ایفاء نماید و از بروز اختلافات بین متعاملین، در خصوص برداشت و تفسیر از مفاد قرارداد و حدود تعهدات و اختیارات طرفین و اجرای مفاد این تعهدات جلوگیری کرده و مؤثر واقع شود و در نتیجه از طرح پرونده‌های متعدد و فراوان در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری نماید.

2-4- وجوه تشابه و افتراق دلالی وبرخی از نمایندگی‌ها
2-4-1-وجوه تشابه و افتراق دلالی و وکالت
2-4-1-1- وجوه افتراق دلالی و وکالت
2-4-1-1-الف-مطابق بند 3 ماده 2 قانون تجارت دلالی از جمله معاملات تجارتی است و براساس ماده 1 همین قانون کسی‌که شغل معمولی خود را اعمال و معاملات تجارتی و از جمله دلالی قرار دهد تاجر محسوب می‌شود در حالیکه وکالت در عداد امور تجاری نبوده و عقدی است تابع مقررات قانون مدنی و وکیل دارای سمتی عادی و غیر تجاری است که به نیابت از موکل مبادرت به اعمال حقوقی نظیر انعقاد عقد بیع، یا اعمال مادی همچون احداث ساختمان می‌نماید، در حالیکه دلال صرفاً وظایفی نظیر: معرفی طرف معامله، به کسی‌که قصد انجام معامله دارد و یا وساطت در انجام معاملات را، بدون اینکه مستقیماً در انعقاد قرارداد مورد نظر طرفین دخیل باشد، را به عهده دارد.
2-4-1-1-ب-دلالی از جمله مشاغلی است که مطابق مادۀ 1 قانون راجع به دلالان مصوب 1317: «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.» در حالیکه اقدام به انجام وکالت علی‌الاصول مشروط به اخذ پروانه از هیچ مرجعی نیست و صرفاً وکیل در پاره‌ای از موارد نظیر وکیل دادگستری مطابق الزامات قانونی بمنظور ایفای وظایف قانونی، بویژه در مراجع قضائی، ملزم به اخذ پروانه از مرجع ذیربط می‌باشد. مضافاً به اینکه تصدی به دلالی بعنوان یک شغل به استناد بند 2 ماده 2 قانون راجع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، عقد وکالت، عقد اجاره، معاملات ملکی Next Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حقوق و تکالیف، عقد وکالت، جبران خسارت