پایان نامه با موضوع معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، توزیع فراوانی، وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

معصومه
42
13.1
13.1
24.3
شاهد
41
12.8
12.8
37.1
عفاف
56
17.4
17.4
54.5
مهديه
57
17.8
17.8
72.3
ميثاق
50
15.6
15.6
87.9
وليعصر
39
12.1
12.1
100.0
کل
321
100.0
100.0

نمودار(4-4) تحلیل توصیفی توزیع نمونه بر حسب مدرسه محل تحصیل را نمایش می دهد . همان گونه که مشاهده می شود ، توزیع نمونه تقریبا برابر است .

2.3.4- تحلیل توصیفی پاسخگویان با توجه به پایه تحصیلی
همان گونه که در جدول(4-3) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند ، 130 نفر یعنی 5/40 درصد پاسخگویان در پایه تحصیلی سوم دبیرستان ، 91نفر یعنی 3/28 درصد در پایه تحصیلی اول دبیرستان،2/16 درصد در پایه تحصیلی دوم دبیرستان و15 درصد در پایه تحصیلی چهارم دبیرستان مشغول به تحصیل بود ه اند.
جدول4-3: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب پایه تحصیلی دانش آموزان
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
اول دبيرستان
91
28.3
28.3
28.3
دوم دبيرستان
52
16.2
16.2
44.5
سوم دبيرستان
130
40.5
40.5
85.0
چهارم دبيرستان
48
15.0
15.0
100.0
کل
321
100.0
100.0

نمودار(4-5) تحلیل توصیفی پاسخگویان را با توجه به پایه تحصیلی را نمایش می دهد . بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده پایه سوم دبیرستان است که دارای بیشترین فراوانی است .

3.3.4- تحلیل توصیفی وضعیت سن پاسخگویان
همان گونه که در جدول(4-4) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند ، 100 نفر یعنی 2/31 درصد در سن 17 سالگی و82 نفر یعنی 5/25 درصد 16 ساله بوده اند. و 51 نفر 18 سال وتنها 1 مورد 19سال سن داشته اند بنابراین بیشتر پاسخ دهندگان این تحقیق در دامنه سنی 15تا18 سال قرار دارند .
جدول4-4: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت سن
متولد سال
سن (ساله)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
1373
19
1
.3
.3
.3
1374
18
51
15.9
15.9
18.9
1375
17
100
31.2
31.2
50.1
1376
16
82
25.5
25.5
75.6
1377
15
60
18.7
18.7
94.3
1378
14
27
8.4
8.4
100
کل

321
100.0
100.0

راهنمای جدول 4-4: سن دانش آموزان
پایه تحصیلی
متولد سال
سن (ساله)
اول دبيرستان
78-1377
15-14
دوم دبيرستان
77-1376
16-15
سوم دبيرستان
76-1375
17-16
چهارم دبيرستان
75-1374
18-17

نمودار (4-6) تحلیل توصیفی متغیر وضعیت سن پاسخگویان را نمایش می دهد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده درصد فراوانی وضعیت سن17 سال است که دارای بیشترین فراوانی است .

4.3.4- تحلیل توصیفی میزان در آمد پاسخگویان
همان گونه که در جدول(4-5) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند، پاسخگویانی که میزان در آمد خانواده خود را بين 500 هزارتا يک ميليون تومان اعلام کرده اند با 9/34 درصد بیشترین فراوانی را داشته، و پاسخگویانی که درآمد خانواده خود را بيش از1,500,000تومان اعلام کرده اند با 1/12 درصد کمترین فراوانی را در بین پاسخگویان به خود اختصاص داده است .

جدول4-5: توزیع فراوانی نمونه برحسب میزان در آمد پاسخگویان
میزان درآمد ماهیانه خانواده (تومان)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
کمتر از500,000
72
22.4
26.9
26.9
بين 500,000 تا يک ميليون
112
34.9
41.8
68.7
بين 1,000,000 تا 1,500,000
45
14.0
16.8
85.4
بيش از1,500,000
39
12.1
14.6
100.0
پاسخ داده شده
268
83.5
100.0

مفقودی (بدون پاسخ)
53
16.5

کل
321
100.0

نمودار (4-7) تحلیل توصیفی میزان درآمد خانواده را به نمایش می گذارد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده درآمد 500 هزارتا يک ميليون تومان است که دارای بیشترین فراوانی در بین تمام گروه های درآمدی است .

5.3.4- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب میزان هزینه ماهیانه خانواده
هزینه های جاری خانواده ازجمله معیارهای سنجش غیر مستقیم وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد است که در ترکیب با سایر شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد، همان گونه که در جدول (4-6) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند، پاسخگویانی که میزان هزینه ماهیانه خانواده خود را بين 500 هزارتا1میلیون تومان اعلام کرده اند با3/34 بیشترین فراوانی را داشته اند، و پاسخگویانی که هزینه خانواده خود را بيش از1,500,000 تومان اعلام کرده اند با 8/7 درصد کمترین فراوانی در بین پاسخگویان را به خود اختصاص داده است .
جدول4-6: توزیع توصیفی پاسخگویان برحسب میزان هزینه ماهیانه خانواده ماه
ميزان تقريبي هزينه هاي جاري خانواده شما در هر ماه (تومان)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
کمتر از500,000
68
21.2
28.5
28.5
بين 500,000 تا يک ميليون
110
34.3
46.0
74.5
بين 1,000,000 تا 1,500,000
36
11.2
15.1
89.5
بيش از1,500,000
25
7.8
10.5
100.0
پاسخ داده شده
239
74.5
100.0

مفقودی (بدون پاسخ)
82
25.5

کل
321
100.0

نمودار(4-8) تحلیل توصیفی میزان هزینه را نشان می دهد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده هزینه 500 هزارتا يک ميليون تومان است که دارای بیشترین فراوانی می باشد.

6.3.4- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد شاغل در خانواده
جدول4-7: توزیع فراوانی نمونه برحسب تعداد افراد شاغل در خانواده
تعداد افراد شاغل خانواده (نفر)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
1
184
57.3
76.3
76.3
2
45
14.0
18.7
95.0
3
8
2.5
3.3
98.3
4
3
.90
1.2
99.6
5
1
.30
.40
100.0
پاسخ داده شده
241
75.1
100.0

مفقودی (بدون پاسخ)
30
9.3

مفقودی (سیستم)
50
15.6

کل مفقودی
80
24.9

کل
321
100.0

تعداد افراد شاغل در خانواده از دیگر معیارهای سنجش وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد است و فرض می شود خانواده هایی که دارای افراد شاغل بیشتری هستند دارای درآمد بیشتر و در نتیجه وضعیت اقتصادی بهتری نیز می توانند باشند. همان گونه که در جدول(4-7) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند، نزدیک به 57 درصد دارای 1 نفر افراد شاغل در خانواده هستند و پس از آن خانواده هایی که دارای 2 فرد شاغل در خانواده هستند قرار دارد.

نمودار(4-9) مقادیر جدول فوق را به نمایش می گذارد،همان گونه که مشاهده می شود ستون1 که مربوط به افرادی است که دارای یک نفر شاغل در خانواده هستند، دارای بیشترین فراوانی است.

7.3.4- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد شاغل ،هزینه و درآمد
نمودار(4-10) شمایی کلی ازوضعیت اقتصادی- اجتماعی افراد را بر حسب میزان درآمد خانواده، هزینه ماهیانه خانواده وتعداد افراد شاغل در یک خانواده نشان می دهد، طبق این نمودارخانواده هایی که دارای درآمد بیشتری هستند، اغلب بیش از یک نفر شاغل در خانواده دارند همچنین میزان هزینه های ماهیانه (تسامحا مقدار مصرف ) آنان نیز بیشتر از بقیه افراد است. این خصوصیت درنیمه بالایی نمودار و با تمرکز خطوط بیشتر در این ناحیه مشخص می شود .

8.3.4- تحلیل توصیفی شاخص های پژوهش
1.8.3.4- ابعاد وعلائم ترسیمی
در این پژوهش 7متغیر وجود دارد، در ادامه درمورد نحوه سنجش آنها توضیح داده شده است :
1. اولین متغیر، تمایل است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص 11گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 11 گویه در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای محاسبه می شود.
2. دومین متغیر، ترجیح است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص7گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 7 گویه در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای محاسبه می شود.
3. سومین متغیر،مجاب شدن است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص10گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 10 گویه در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای محاسبه می شود.
4. چهارمین متغیر، مواجهه است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص 9 گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 9 گویه در قالب طیف لیکرت 5درجه ای محاسبه می شود.
5. پنجمین متغیر، توجه است، این متغیر درتحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص12گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 12 گویه در قالب طیف لیکرت 5درجه ای محاسبه می شود.
6. ششمین متغیر، درک است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص10گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 10 گویه در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای محاسبه می شود.
7. هفتمین متغیر، گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین (متغیر وابسته تحقیق ) است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص14گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 14 گویه در قالب طیف لیکرت 5درجه ای محاسبه می شود.
درجدول(4-8) شاخص های اصلی به تفکیک عوامل، ابعاد وعلائم ترسیمی در مدل تحلیلی و همچنین شماره گویه در پرسشنامه آورده شده است.

جدول4-8: شاخص ها و علائم ترسیمی در مدل ها
متغیر
مفهوم (شاخص)
بعد (ساختار)
علائم ترسیمی در مدل ها
شماره گویه در پرسشنامه
تعداد گویه
متغیر های مستقل تحقیق
تبلیغات هیجانی
تمایل
TAB.H
TAMA
42 تا 52
11

ترجیح

TARJ
53 تا 59
7

مجاب شدن

MOJAB
32 تا 41
10

یاد آوری تبلیغات هیجانی
مواجهه
Y.TAB.H
MOVAG
1 تا 9
9

توجه

TAVAG
10 تا 21
12

درک

DARK
22 تا 31
10
متغیر وابسته
گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین

GRAY.KH

60 تا 73

14

9.3.4- آمارتوصیفی گویه های پژوهش
در جدول(4-9) آمارتوصیفی تمام گویه های پژوهش به تفکیک آورده شده است، در این آماره مقادیر فراوانی پاسخ گویی به سوالات به درصد بیان شده است.
جدول4-9: توصیف گویه های پژوهش
گویه ها
آماره

خیلی کم
کم
نظری ندارم
زیاد
خیلی زیاد
گویه های متغیرهای مستقل پژوهش
مواجهه
در اغلب شبکه هاي تلويزيوني، مي توان تبليغات محصولات مصرفي را ديد.
5/40
29
7/9
8/11
9

هر وقت که فيلمي را نگاه مي کنم صداي بلند تبليغات محصولات مصرفي اغلب توجه مرا جلب مي کند.
8/7
9/19
7/13
29
3/29

بعضي وقتها تصاويري درتبليغات محصولات مصرفي استفاده مي شود که به نظرم واقعا جالب است.
8/11
8/26
6/10
9/29
9/20

وقتي موسيقي هاي جالبي در تبليغات محصولات مصرفي پخش مي شود ، بيشتر اوقات توجهم را جلب مي کند.
3/33
3/28
5
3/15
5/7

گاهي ديدن تبليغات محصولات مصرفي حتي براي يک لحظه باعث ايجاد حس شادي در من مي شود.
2/7
6/19
1/12
5/30
9/29

ديدن تبليغات محصولات مصرفي که هنرپيشه ي آن خوش تيپ و خوش پوش باشد ،هميشه برايم خوشايند است.
2/40
3/29
8/9
7/13
5/6

گاهي وقتها تبليغاتي ازمحصولات مصرفي را مي بينم که در آن ازشوخي و خنده استفاده شده است.
9
9/20
1/12
7/37
9/19

وقتي درتبليغي از شعر ، موسيقي و تصويرجالب استفاده شود توجهم را بيشتر جلب مي کند.
9/25
1/41
2/11
15
5/6

هنگام تماشاي تلويزيون به صورت مکرر در معرض تبليغات محصولات مصرفي قرار مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تحلیل داده، معادلات ساختاری، تحلیل مسیر، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، درگیری ذهنی، مدل معادلات ساختاری، معادلات ساختاری